Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Radziejów, 10 lipca 2024 r.


OI.6721.2.2024

 

Zapytanie ofertowe


Niniejszym zapraszam do złożenia oferty na opracowanie projektu planu ogólnego gminy Radziejów. W związku z powyższym informuję, że w ramach w/w zamówienia:
- nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
- nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,
- zamawiający nie żąda wniesienia wadium,
- nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Szczegóły zamówienia przedstawiają się w następujący sposób:
1. Zamawiający:
Gmina Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów

2. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
- opakowanie wewnętrzne oznaczyć hasłem ,,Oferta na opracowanie projektu planu ogólnego gminy Radziejów" i ,,Nie otwierać przed dniem 24 lipca 2024 r. do godz. 12.00” oraz umieścić pieczęć oferenta.

3. Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny spełnienia warunków od Wykonawców:
3.1. Oferta będzie odrzucona w następującym przypadku:
- nie została złożona w terminie,
- nie zawiera dokumentów wymaganych w zaproszeniu,
- jest nieczytelna,
- nie jest wypełniona w języku polskim.

Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Oferenta.

3.2. Odnośnie wiarygodności Oferenta:
- uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W skład zespołu projektowego winny wchodzić minimum dwie osoby posiadające uprawnienia zawodu urbanisty zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm. oraz minimum jedna osoba, która posiada uprawnienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
Wykonawca załączy wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia.
- posiadanie wiedzy i doświadczenia:
Sporządzenie przez oferenta w okresie ostatnich czterech lat (licząc od daty ogłoszenia niniejszego postępowania) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie opracowania co najmniej 3 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmiany, w tym co najmniej 2 projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z analizą potrzeb i możliwości rozwoju gminy i bilansem terenu, w stosunku do których wojewoda nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego oraz co najmniej 2 planów miejscowych uchwalonych o zróżnicowanym charakterze (z przeznaczeniem na różne funkcje: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, liniową ponadlokalną infrastrukturę techniczną itp.), w stosunku do których wojewoda nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego.
Wykonawca załączy wykaz wykonanych usług (załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia) oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu (referencja, opinia).
- sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalająca na wykonywanie określonej działalności lub czynności, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia tj. opracowania planu ogólnego, oferent winien udokumentować podpisanym oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia,
- niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu oferent winien udokumentować podpisanym oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

4. Postać oferty:
4.1. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 5 do zaproszenia).

4.2. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie papierowej.

4.3. W ofercie należy podać:
- datę sporządzenia oferty,
- pełną nazwę i adres firmy oferenta, nr telefonu/ email,
- cenę oferty netto i brutto (łącznie z podatkiem VAT).

4.4. Oferta winna zawierać:
- oświadczenie oferenta wg załącznika nr 3 do zaproszenia,
- oświadczenie oferenta wg załącznika nr 4 do zaproszenia.

5. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu planu ogólnego gminy Radziejów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

6. Kryteria mające wpływ na wybór oferenta:
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:
1) Cena oferty brutto (C) – 60%
2) Doświadczenie projektanta/urbanisty z posiadanymi uprawnieniami na podst. art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D) – 40%

Cena (C) - waga 60% = 60 pkt
cena najniższa brutto*
C =---------------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Doświadczenie projektanta/urbanisty z posiadanymi uprawnieniami na podstawie. art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D) – waga 40% = 40 pkt
W ramach tego kryterium Zamawiający będzie oceniał doświadczenie projektanta/urbanisty z posiadanymi uprawnieniami na podstawie art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. wykonanie przez projektanta/urbanistę w okresie ostatnich czterech lat (licząc od daty ogłoszenia niniejszego postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie opracowania co najmniej 3 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmiany, w tym co najmniej 2 projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z analizą potrzeb i możliwości rozwoju gminy i bilansem terenu, w stosunku do których wojewoda nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego oraz co najmniej 2 planów miejscowych uchwalonych o zróżnicowanym charakterze (z przeznaczeniem na różne funkcje: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, liniową ponadlokalną infrastrukturę techniczną itp.), w stosunku do których wojewoda nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego.
Zamawiający przez doświadczenie projektanta/urbanisty z posiadanymi uprawnieniami na podstawie art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które będzie podlegało ocenie rozumie, że każde opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmiany jego fragmentu oraz każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego – Wykaz opracowań projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmiany jego fragmentu oraz wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /podlega ocenie w ramach kryterium oceny ofert/, w którym wskaże doświadczenie projektanta/urbanisty z posiadanymi uprawnieniami na podstawie art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podlegające ocenie przez Zamawiającego oraz załączy dowody potwierdzające ich należyte wykonanie.
Zamawiający informuje, że nie załączenie dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług wykazanych w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego – kryterium nie będzie podlegało ocenie i Zamawiający w tym zakresie przyzna 0 punktów. W ramach tego kryterium nie będzie możliwe wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia doświadczenia oraz załączenia dowodów potwierdzających ich wykonanie.
Zamawiający przyzna punkty za każde opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmiany jego fragmentu lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienione w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego – Wykaz opracowań projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmiany jego fragmentu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /podlega ocenie w ramach kryterium oceny ofert/, w następujący sposób:
1) za każde wykazane opracowanie wraz z załączonym potwierdzeniem należytego wykonania – 8 pkt;
2) maksymalnie w ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać 40 pkt;
3) jeśli Wykonawca przedstawi więcej opracowań wraz z potwierdzeniem należytego wykonania – Zamawiający przyzna maksymalnie 40 pkt.
Wygrywa ta oferta, która uzyska maksymalną ilość punktów. Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie poniżej 130 000 złotych netto. Oferty powyżej tej kwoty dyskwalifikują udział w tym postępowaniu.

7. Składanie ofert:
1) Termin składania ofert upływa z dniem 24.07.2024 r. o godzinie 12.00.
2) Dopuszcza się złożenie oferty na jeden z poniższych sposobów:
a) w formie pisemnej osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów,
b) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Urzędu Gminy Radziejów,
ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów,
c) w formie elektronicznej na adres e-mail: info@ugradziejow.pl, opatrzone kwalifikowanym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie własnoręcznie podpisanego skanu formularza ofertowego wraz z załącznikami.
3) decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego.

8. Otwarcie ofert:
- oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w dniu 24.07.2024 r. o godz. 12.05.

9. Termin, do którego składający ofertę będzie z nią związany:
- okres związania z ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty i jest to termin przewidziany do dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy, przy czym wniesienie protestu przerywa bieg terminu.

10. informacja o trybie otwarcia i oceny ofert:
10.1. Część jawna:
- odczytanie listy oferentów,
- odczytanie proponowanego wynagrodzenia.

10.2. Część niejawna:
- sprawdzenie ważności ofert,
- ocena ofert wg kryteriów,
- wybór oferenta.

11. Wyniki zaproszenia zostaną ogłoszone:
- pisemnie na adres wskazany przez każdego oferenta.

Do kontaktowania się z oferentami uprawniony jest: Rafał Staszak, tel. 054 285 3686, wew. 1, e-mail: budownictwo@ugradziejow.pl.

12. Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Projekt umowy.
3. Oświadczenie oferenta.
4. Oświadczenie oferenta.
5. Wykaz wykonanych usług
6. Wykaz osób
7. Formularz ofertowy.

13. Uwagi końcowe:
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
2. Wykonawca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz Wykonawcy występujący wspólnie mają prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości bez podania uzasadnienia.
5. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia oferty.

 

 


Wójt Gminy Radziejów

mgr Arleta Agnieszka Brochocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula RODO
Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1), dalej,, RODO" stosowana w celu związanym z zapytaniem ofertowym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejów, adres siedziby - Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: m.lochocki@jumi2012.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu i na potrzeby realizacji zadań Gminy Radziejów odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być:
a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Radziejów, przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Wójt Gminy Radziejów;
c) Dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
d) Operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencje.
5. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. (Dz.U. z 2011r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
8. Posiada Pani/pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 111
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Radziejów
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe - Plan Ogólny Gminy - urbanista
Skrócony opis: Zapytanie ofertowe dot. opracowania projektu planu ogólnego gminy Radziejów.
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Staszak
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Staszak
Data wytworzenia informacji: 10.07.2024 14:13:19
Data udostępnienia informacji: 10.07.2024 14:17:57
Data ostatniej aktualizacji: 10.07.2024 14:16:30
Rejestr zmian