Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
18575   OFERTA na przeprowadzenie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów
6825   Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
4237   ZARZĄDZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
3712   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
2838   Struktura organizacyjna
2639  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
2614   Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
2357   Galeria zdjęć - Serdecznie ZAPRASZAMY
2179   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejów
2157   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKOŃCZONO
2096  
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie
1963   Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005 - 2014
1955  
1801   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1761   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2006
1686   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2010
1655   Procedury załatwiania spraw i wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Wzory dokumentów".
1566   FOLDER REKLAMOWY - Płowce 27-IX-1331
1544   Skład osobowy Rady
1517   OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Radziejów informuje:
1506   Regulamin organizacyjny
1495   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1485   Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z podaniem o przyjęcie:
1471   Zaświadczenie o stanie zdrowia
1460   LISTA SOŁECTW
1452   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1442   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1424   Załatwianie spraw
1398   Zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu
1391   Zaświadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1391   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1386   Podanie o wydanie zaświadczenia o:
stanie majątkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w opłatach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1373   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1369   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1350   Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1345   Informacje niepublikowane
1339   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1329   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości
1324   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1320   Sposób stanowienia aktów publiczno-prawnych
1302  
1278  
1278   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1274   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1269   ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
1269   Zaświadczenie o dochodach
1261   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1255   Formularze deklaracji i informacji o podatku leśnym
1252   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1248   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1246   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia
1240   Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
1239   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1232   Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1232   Wniosek o zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów
1232   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2009
1231   2002-2006
1231   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1230   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2008
1226   Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
1221   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1219   Rejestry, ewidencje i archiwa
1211   UCHWAŁA Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziejów
1211   Stawki podatku od środków transportowych
1197   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1182   Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu
1179   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
1177   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1164   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2007
1159   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1156   Uchwały 2002-2006
1153   Zgłoszenie pobytu stałego
1153   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności (dla dziecka do 16 – go roku życia)
1148   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1146   Zaświadczenie o bezskuteczności prowazonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
1138  
Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ZAKOŃCZONO
1123   Wniosek o rentę rodzinną
1123   BUDŻET na 2007 rok - UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1117   Wniosek o rentę socjalną
1106   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1106  
Szanowni Państwo!
1106   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 14.02.2012 r.
1105   SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJĘ
1104   UCHWAŁA Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziejów
1100   Zgłoszenie pobytu czasowego
1100   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1096   PROGNOZA kwoty długu na lata 2007-2012
1087   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
1086   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1082   UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1078   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 grudnia 2006
1066   UCHWAŁA Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziejów
1064   UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziejów
1059   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Radziejów
1057   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 grudnia 2006
1057   UCHWAŁA Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziejów
1051   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Radziejów
1050   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2011
1037   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 listopada 2006
1034   ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
w sprawie powoł. komisji do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publ. na Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szostce
1028  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1027   UCHWAŁA Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziejów
1027   ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1026   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 grudnia 2006
1024   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
1012   ZARZĄDZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1012   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1011  
PROGRAM
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 września 2011 r.
1005   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1004   ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
1004   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 06.10.2011 r.
1002   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1002   Dotyczy obszaru szczególnie narażonego Zlewni Rzeki Zgłowiączka
1001   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Wójta Gminy Radziejów
999   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
994   UCHWAŁA Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziejów
992   UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziejów
989   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w budżecie
989   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
988   PODATKI I OPŁATY
987   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
986   UCHWAŁA Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziejów
985   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006 Wójta Gminy Radziejów
977   UCHWAŁA Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziejów
976   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w budżecie
974   UCHWAŁA Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziejów
973   UCHWAŁA Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziejów
973   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8
972   ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
971   UCHWAŁA Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziejów
969   UCHWAŁA Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziejów
963   Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
961   OGŁOSZENIE
958   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Czołowie z dnia 14.10.2011 r.
951   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
950   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Wójta Gminy Radziejów
946   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
946  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
946   Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych
943   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w budżecie
941   UCHWAŁA Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziejów
937   UCHWAŁA Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziejów
936   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
935   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
934   Wyniki wyborów do Sejmu
934   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
933   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w budżecie
933   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
933  
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W PŁOWCACH


933   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r.
933   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
933   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
932   UCHWAŁA Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziejów
931   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 Wójta Gminy Radziejów
929   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
928   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w budżecie
924   UCHWAŁA Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziejów
921   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
921   ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamów. publ.na Dowóz uczniów do SP i GP w roku 2007/2008
921  
INFORMACJA
920   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.
916   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Wójta Gminy Radziejów
911   ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
911   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Wójta Gminy Radziejów
911   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
910   UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziejów
910   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
909   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 Wójta Gminy Radziejów
905  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJÓW 2013" - 8 września 2013 r. (niedziela)
905   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w
904   ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
w sprawie powołania komisji do przeprow. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Transport kruszywa na naprawę dróg gminnych
904   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
903   ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
903   UCHWAŁA Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziejów
902   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
901   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
900   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
896   UCHWAŁA Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziejów
894   UCHWAŁA Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziejów
893   UCHWAŁA Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziejów
889   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
888   UCHWAŁA Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziejów
888   UCHWAŁA Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziejów
884   KARTY INFORMACYJNE:
882   Dot. dróg gminnych Radziejów - Kolonia Zagorzyce i Świątniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowości Zagorzyce.
880   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
879   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
877   Wyniki wyborów do Senatu
875   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
874   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Wójta Gminy Radziejów
872   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w budżecie
872   ZARZĄDZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
872   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
871   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2007 roku
871   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
869   UCHWAŁA Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziejów
869   ZARZĄDZENIE Nr 27/2007
w sprawie powołania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Podatkowej Urzędu Gm.Radziejów
864   ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych'
862   UCHWAŁA Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziejów
860   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
859   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
856   ZARZĄDZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
855   UCHWAŁA Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziejów
854   ZARZĄDZENIE Nr 25/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia świetlicy gminnej w sołectwie Broniewek - Płowki
853   Dot. stypendiów socjalnych
852   ZARZĄDZENIE Nr 16/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych
851   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
851   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
848  
WYKAZ nieruchomości rolnych położonych w Gminie Radziejów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
848   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-ŚR-02/09)
847   UCHWAŁA Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziejów
846   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
844   UCHWAŁA Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziejów
844   ZARZĄDZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziejów Obszar A programu 'Uczeń na wsi' ...
844   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Płowce II
840   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 kwietnia 2007
840   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
839   UCHWAŁA Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
836   UCHWAŁA Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziejów
836   ZAWIADOMIENIE
833   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
828   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w budżecie
827  
826   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
825   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Wójta Gminy Radziejów
824   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
823   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
823  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
822   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
821   KARTY INFORMACYJNE:
820   UCHWAŁA Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziejów
818   ZARZĄDZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
813   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
813   Druk zaświadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów
812   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
811   UCHWAŁA Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziejów
811   UCHWAŁA Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziejów
811   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
810   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
810   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
810   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
809   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2007 roku
808   6 lutego Dniem Wolontariusza
808  
INFORMACJA
807   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
807   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w budżecie
806  
WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
804   ZARZĄDZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysokościowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
803   Druk zaświadczenia potwierdzającego,
802   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2006 rok
802   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Wójta Gminy Radziejów
801   UCHWAŁA Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziejów
801   ZARZĄDZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w budżecie
801   ZARZĄDZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy Radziejów
800   ZARZĄDZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzierżawy i wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Radziejów
800   ZARZĄDZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu Żuk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
800   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
799   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
798   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Wójta Gminy Radziejów
797   Dot. Dowodów Osobistych
797   UCHWAŁA Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów
796   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w budżecie
796   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
796   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
795   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Wójta Gminy Radziejów
793   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
792   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
792   UCHWAŁA Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziejów
789   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 listopada 2007
788   ZARZĄDZENIE Nr 35/2007
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
788   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w budżecie
788   UCHWAŁA Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziejów
787   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
784   UCHWAŁA Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziejów
784   Ogłoszenie o zamówieniu - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podkładami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziejów z dnia 09.08.2
783   UCHWAŁA Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziejów
783   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
783   UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
782   ZARZĄDZENIE Nr 24/2007
powoł.komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
782   UCHWAŁA Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziejów
782   ZARZĄDZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
781   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametrów przyjętych do prac nad budżetem
781   ZARZĄDZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowcach
780   ZARZĄDZENIE Nr 36/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie likwidacji książek z księg.Gminnej Biblioteki w Płowcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czołowie
780   UCHWAŁA Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziejów
779   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
778   UCHWAŁA Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziejów
776   UCHWAŁA Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziejów
775   UCHWAŁA Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziejów
775   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 września 2007
775   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2008 r.
774   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
774   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2012
773   UWAGA !!!
773   UWAGA
771  
771   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2007 rok
771   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
769   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
769   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
768   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 Wójta Gminy Radziejów
768   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
767   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
767  
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
766   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 czerwca 2007
764   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008 Wójta Gminy Radziejów
764   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w budżecie
764   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
762   UCHWAŁA Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziejów
761   UCHWAŁA Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziejów
761   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 grudnia 2007
760   UCHWAŁA Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziejów
759   ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
w sprawie powołania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli ubiegających się o świadcz. pienięż.w ramach pomocy zdrowotn.
759   UCHWAŁA Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziejów
759   ZARZĄDZENIE Nr 54/2008
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wnioskó o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i nauczycieli
759   UCHWAŁA Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziejów
758   UCHWAŁA Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziejów
758   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2008 r.
757   ZARZĄDZENIE Nr 31/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
757   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
756   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
755   UCHWAŁA Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziejów
755   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 luty 2007
754   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
752   UCHWAŁA Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziejów
752   UCHWAŁA Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziejów
751   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
751   ZARZĄDZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w UG Radziejów
751   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 Wójta Gminy Radziejów
751   UCHWAŁA Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziejów
751   UCHWAŁA Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziejów
751   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
751   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
750   Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana do istniejącego wpisu, zaprzestanie prowadzenia działalności
750   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
749   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kw. 2007 r.
749   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
748   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
747   UCHWAŁA Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziejów
747   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
746   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
745   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w budżecie
743   ZARZĄDZENIE Nr 32/2007
w sprawie:określ.reg.przyzn.dopłat nauczycielom, dla których org.prow.szkoły jest GmRadziejów,korzyst.z różnych form kształc.i doskonal.zawod.
743  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
742   UCHWAŁA Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów
741   UCHWAŁA Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów
740   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametrów przyjętych do prc nad budżetem
740   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
740   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
739   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
738   UCHWAŁA Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziejów
736   UCHWAŁA Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziejów
736   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
736   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejów w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
736   Kierownictwo
735   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
734   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku
732   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w budżecie
730   ZARZĄDZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
730   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
729   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 Wójta Gminy Radziejów
729   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
728   ZARZĄDZENIE Nr 38/2007
zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
727   UCHWAŁA Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziejów
726   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
726   UCHWAŁA Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziejów
726   UCHWAŁA Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziejów
724   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
723   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
723   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 12 września 2010 r.
722   ZARZĄDZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
720   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Wójta Gminy Radziejów
720   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
720   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
719  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
718   UCHWAŁA Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziejów
716   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
715  
Ogłoszenie

713   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w budżecie
713   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
712   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 Wójta Gminy Radziejów
712   UCHWAŁA Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziejów
712  
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
711   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
711   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
711  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
710   UCHWAŁA Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziejów
710  
KONKURS
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD, NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
708   OGŁOSZENIE
708  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 września 2012 r.
707   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 Wójta Gminy Radziejów
705   ZARZĄDZENIE Nr 50/2007
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego samochodu pożarnicego stanowiącego własność Gminy Radziejów
705   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
703   wniosek o wydanie zaświadczenia, czy gospodarstwo rolne położone jest na Obszarze Szczególnie Narażonym w zlewni rzeki Zgłowiączki
702   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 10 grudnia 2010 r.
701   Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
700   UCHWAŁA Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
700   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
699  
HARMONOGRAM ZEBRAŃ
699   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
699   UCHWAŁA Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziejów
699   UCHWAŁA Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziejów
699   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
698   ZARZĄDZENIE Nr 67/2008
w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
698   Plan Odnowy Miejscowości Płowce
698   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
698   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
697   ZARZĄDZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Radziejów.
697   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w budżecie
696   UCHWAŁA Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziejów
696   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w budżecie
695   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
695   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
694   OGŁOSZENIE
694   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009
zmian w budżecie
693   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
693   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
693   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 03.12.2008
692   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
691   ZARZĄDZENIE Nr 63/2008
w sprawie powoł.kom.przetarg.do rozstrzygn.postęp.o udziel.zam.publicznego ...
688   UCHWAŁA Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziejów
688   UCHWAŁA Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziejów
688   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
687   OGŁOSZENIE
687   ZARZĄDZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powołania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne objęte monitoringiem w ramach progr.działań ogran.odpływ zw.azotu ze źródeł roln.
687   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziejów
- ZAKOŃCZONO
687   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 12 września 2010 r.
686   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 kwietnia 2007
686   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w budżecie
686   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
685   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
685   Nabór na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie został unieważniony
684   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
684  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
683   UCHWAŁA Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziejów
683   ZARZĄDZENIE Nr 70/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
683   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
683   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziejów-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
682   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
682   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
682   UCHWAŁA Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziejów
681   UCHWAŁA Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziejów
681   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
678   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
677   UCHWAŁA Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziejów
677   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
676   UCHWAŁA Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziejów
676   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008
zmian w budżecie
676   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
675   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
675   UCHWAŁA Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziejów
675   UCHWAŁA Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziejów
674   ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powoł.komisji przetarg.do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zamów.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
674   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
673   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
672   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009
zmian w budżecie
671   OGŁOSZENIE
671   UCHWAŁA Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziejów
671   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
670   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w budżecie
668   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008 Wójta Gminy Radziejów
668   UCHWAŁA Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziejów
668   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
667   KOMUNIKAT
667   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
666   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
665   UCHWAŁA Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziejów
665   UCHWAŁA Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziejów
665   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
664   ZARZĄDZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
664   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
663   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 Wójta Gminy Radziejów
663   UCHWAŁA Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziejów
662   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w budżecie
662   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziejów
662   Plan Odnowy Miejscowości Czołowo
662   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
661   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
661   ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
powoł.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
661   UCHWAŁA Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziejów
661   UCHWAŁA Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów
660   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
660   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
659   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
659   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 Wójta Gminy Radziejów
659   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
659   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
659   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
658   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 Wójta Gminy Radziejów
658   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w budżecie
658   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
657   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
657   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
655   Zawiadomienie o zawarciu umowy
655   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008 Wójta Gminy Radziejów
655   UCHWAŁA Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziejów
655   UCHWAŁA Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziejów
654   Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użytkowanie wieczyste - Gmina Radziejów
654   UCHWAŁA Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziejów
654   UCHWAŁA Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziejów
653   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
653   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008 Wójta Gminy Radziejów
652  
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
652   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
651   ZARZĄDZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie
651   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
651  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
651   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
650  
OBWIESZCZENIE
650   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
650   UCHWAŁA Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziejów
649   UCHWAŁA Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziejów
648   UCHWAŁA Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziejów
648   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
647   ZARZĄDZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonychpod uprawy rolne
647   XV Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 czerwca 2008 r.
646   ZARZĄDZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
646   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w budżecie
645   XXV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2009 r.
644   UCHWAŁA Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziejów
644   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
643   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2008 roku
643   UCHWAŁA Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziejów
643   XX Sesja Rady Gminy Radziejów - 18 lutego 2009 r.
642   Dot. wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
642   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
641   ZARZĄDZENIE Nr 83/2008
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zbędnych druków oraz zużytego sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Radziejów
641   OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
640  
OBWIESZCZENIE

640   W dniu 21 października 2007 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
640   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
640   UCHWAŁA Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziejów
639   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w budżecie
639   UCHWAŁA Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziejów
639   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
639   INFORMACJA
639   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w budżecie
638   ZARZĄDZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach za 2008 rok
638   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w budżecie
637   Opłata administracyjna
637   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 czerwca 2009 r.
637   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009
zmian w budżecie
637   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
636   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 sierpnia 2008 r.
636  
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
635   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok
635   ZARZĄDZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego ŻUK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki ŻUK o numerze rej. WEO 0277
634   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
634   UCHWAŁA Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziejów
634   ZARZĄDZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
634   UCHWAŁA Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziejów
634   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
633   ZARZĄDZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Radziejów
632  
INFORMACJA
632   UCHWAŁA Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziejów
632   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009
projektu budżetu gminy na 2010 rok
632   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w budżecie
631   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
631   BUDŻET 2009 - UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
631   ZARZĄDZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
631   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku
631   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
630   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
630   ZARZĄDZENIE Nr 80/2008
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
630   UCHWAŁA Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziejów
630   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
629   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2008 roku
628   UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziejów
627   Projekt zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy
626   ZARZĄDZENIE Nr 75/2008
w sprawie powołania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne objętemonitoringiem...
626   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008 Wójta Gminy Radziejów
626   ZARZĄDZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
625   UCHWAŁA Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziejów
625   ZARZĄDZENIE Nr 103/2009
w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
624   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 maja 2008 r.
624   UCHWAŁA Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziejów
624   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
623   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
623   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
623   ZARZĄDZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowart.kwoty 14.000 euro
622   ZARZĄDZENIE Nr 99/2009
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
621   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008 Wójta Gminy Radziejów
621   UCHWAŁA Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziejów
621   UCHWAŁA Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziejów
620   UCHWAŁA Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów
619   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 Wójta Gminy Radziejów
618   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w budżecie
618   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
618   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
618   UCHWAŁA Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziejów
617   Stawka podatku od posiadania psów
617   UCHWAŁA Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziejów
617   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
616   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
616   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w budżecie
615   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów
615   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku
615   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
614   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008 Wójta Gminy Radziejów
614   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
614   UCHWAŁA Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziejów
613   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
613   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w budżecie
612  
612   UCHWAŁA Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów
612  
OGŁOSZENIE - zakończono
612   UCHWAŁA Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziejów
611   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
611   UCHWAŁA Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów
611   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
611  
INFORMACJA
610   UCHWAŁA Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziejów
610   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w budżecie
609   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008 Wójta Gminy Radziejów
609  
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
608   ZARZĄDZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Radziejów
608   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 kwietnia 2009 r.
608   UCHWAŁA Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów
607   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
606   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
606   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
605   UCHWAŁA Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów
605  
OGŁOSZENIE O NABORZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
604   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
604   ZARZĄDZENIE Nr 92/2009
w sprawie powołania komisji do wyceny samochodów stanowiących własność Gminy Radziejów
604   UCHWAŁA Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziejów
604   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2008 r.
603   UCHWAŁA Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziejów
603   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac na projektem budżetu gminy na 2010 rok
603   UCHWAŁA Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów
603   XXX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2010 r.
602   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
602   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
601   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008 Wójta Gminy Radziejów
601   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
601   ZARZĄDZENIE Nr 146/2010
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
600   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
600   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
600   XXVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 2 grudnia 2009 r.
599   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
599   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 Wójta Gminy Radziejów
599   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2009 r.
598   UCHWAŁA Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziejów
598   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2008 rok
598   Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
597   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
597   ZARZĄDZENIE Nr 98/2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na przebudowę dróg gminnych
597  
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
597   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
596   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
596   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 lipca 2009 r.
595   ZARZĄDZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
595   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2010.
594   UCHWAŁA Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów
593   UCHWAŁA Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziejów
593   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w budżecie
593   UCHWAŁA Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziejów
592   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
592   UCHWAŁA Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów
592   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
592   XXIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 marca 2010 r.
591   List Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
590   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
590   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
590   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009 Wójta Gminy Radziejów
587   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
587   ZARZĄDZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporządz.sprawozdań budżet.Rb-WS w zakresie wydatków struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
586   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 Wójta Gminy Radziejów
586   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
586   ZARZĄDZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziejów
586   UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziejów
586   UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziejów
585   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
585   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 Wójta Gminy Radziejów
584   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
584   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
584   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
584   UCHWAŁA Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziejów
584   UCHWAŁA Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziejów
582   ZARZĄDZENIE Nr 130/2009
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
581   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w budżecie
581   ZARZĄDZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
580   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
580   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
580   UCHWAŁA Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziejów
580   UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziejów
579   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2009 roku
579   UCHWAŁA Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów
579   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
579   ZARZĄDZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
579   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
578   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 Wójta Gminy Radziejów
578   ZARZĄDZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego...
577   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008 Wójta Gminy Radziejów
577   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
577   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
577   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
576   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
576   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2008 r.
576   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009 Wójta Gminy Radziejów
576   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-ŚR-09/09
576   UCHWAŁA Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziejów
576   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
576   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
575   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 Wójta Gminy Radziejów
575   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
574   UCHWAŁA Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziejów
574   ZARZĄDZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych
574   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
574   UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziejów
573   ZARZĄDZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powołania Komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
573   UCHWAŁA Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziejów
573   XXVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2009 r.
573   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku
572  
OGŁOSZENIE
572   ZARZĄDZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
572   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
572   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
571   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
571   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
571   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w budżecie
570   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
568   OGŁOSZENIE
567   XVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 listopada 2008 r.
567   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
567   UCHWAŁA Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziejów
567   UCHWAŁA Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziejów
567   ZARZĄDZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych
566   UCHWAŁA Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów
566   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
566   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 28.10.2011 r.
565   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
565   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
565   UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziejów
565   Informacja dotycząca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
564   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009 Wójta Gminy Radziejów
563   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
563   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
563   ZARZĄDZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy Radziejów środków czystości oraz herbaty
563   UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziejów
562   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
561   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009 Wójta Gminy Radziejów
561   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów
561   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
560  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
560   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 Wójta Gminy Radziejów
560   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009 Wójta Gminy Radziejów
560   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
560   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
560   Ogłoszenie dotyczące naboru do przedszkola
559   ZARZĄDZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnospr.i ich rodziców, opiekunów lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szkoły...
559   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
559   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w budżecie
558   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powołania komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
557   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009 Wójta Gminy Radziejów
557   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 stycznia 2010 r.
557   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
556   UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziejów
556   KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
554   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010 Wójta Gminy Radziejów
554   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
553  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
553   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
553   ZARZĄDZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
552   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
551   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
551   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 Wójta Gminy Radziejów
551   ZARZĄDZENIE Nr 112/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
551   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie
551   ZARZĄDZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
549   UCHWAŁA Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziejów
549   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
547   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009 Wójta Gminy Radziejów
547   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
545   UCHWAŁA Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziejów
544   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
543   ZARZĄDZENIE Nr 106/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
543   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów
542   Rusza cykl spotkań aktywizujących kobiety
542   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009 Wójta Gminy Radziejów
542   UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziejów
541   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Radziejów 30.12.2008
541   ZARZĄDZENIE Nr 150/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
541   ZARZĄDZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarządzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w Płowcach
540   ZARZĄDZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
540   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
540   XXXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 maja 2010 r.
539   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
539   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Radziejów
539   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powoł.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
538   ZARZĄDZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
538   UCHWAŁA Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziejów
536   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
536   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
536   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
535   UCHWAŁA Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziejów
535   UCHWAŁA Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziejów
534   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
534  
KONKURS
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY RADZIEJÓW
534   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
533   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Wójta Gminy Radziejów
533   ZARZĄDZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
532   ZARZĄDZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
531   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejów.
531   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
531   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009 Wójta Gminy Radziejów
530   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 Wójta Gminy Radziejów
530   UCHWAŁA Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziejów
529   UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziejów
529   KOMISJA FINANSOWO - BUDŻETOWA
529   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
529   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
528   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009 Wójta Gminy Radziejów
528   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
528   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
527   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
527   ZARZĄDZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
526   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
526   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
526   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
524   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009 Wójta Gminy Radziejów
524   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w budżecie
524   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w budżecie
523   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
523   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w budżecie
522   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
521   ZARZĄDZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
520   Ogłoszenie dotyczące wniosków o przydział stypendium socjalnego lub o zasiłek losowy na rok szkolny 2011/12
519   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
518   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009 Wójta Gminy Radziejów
518   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
518   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w budżecie
518   KOMISJA REWIZYJNA
517   ZARZĄDZENIE Nr 151/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
516   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziejów, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
515   ZARZĄDZENIE Nr 169/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
514   UCHWAŁA Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziejów
514   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w budżecie
513   ZARZĄDZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
513   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010 Wójta Gminy Radziejów
513   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w budżecie
512   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
512   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
511   Decyzja środowiskowa
511  
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
510   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009 Wójta Gminy Radziejów
510   Ogłoszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
510   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 09.01.2012 r.
509   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
508   UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów
508   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
507   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
507   UCHWAŁA Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziejów
506   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010
w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2011 rok
506   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
505   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
505   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
504   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
504   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010 Wójta Gminy Radziejów
504   UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziejów
504   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
503   ZARZĄDZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
503   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
502   ZARZĄDZENIE Nr 113/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
501   Plan Odnowy Miejscowości Opatowice
500   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009 Wójta Gminy Radziejów
500   UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziejów
498   Opłaty za wodę
497   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
497   UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziejów
497   UCHWAŁA Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziejów
497   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2010 r.
497   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
497   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
496   OGŁOSZENIE
496   ZARZĄDZENIE Nr 167/2010
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
496   Ogłoszenie o zamówieniu - droga gminna Szybka - Wąsewo z dnia 01.09.2010
495   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w budżecie
495   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w budżecie
495   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
495   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów
494   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
493   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
492   ZARZĄDZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
492   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
492   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów
491   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009 Wójta Gminy Radziejów
491   UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów
491  
Sołtys Roku Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
490   Ogłoszenie
489   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
489   ZARZĄDZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
489   Plan Odnowy Miejscowości Kwilno i Kłonówek
489   UCHWAŁA Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziejów
489   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
489   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA
488   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010 Wójta Gminy Radziejów
488   UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów
488   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
486   ZARZĄDZENIE Nr 181/2010
powołania komisji przetargowej do przeprowadz.postęp.o udzielenie zam.publicznego pod nazwą:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
486   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
485   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok
483   ZARZĄDZENIE Nr 170/2010
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Radziejów
483   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów - 28.07.2009
483   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
481   OGŁOSZENIE
481   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
481   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
481   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
480   Plan Odnowy Miejscowości Szostka
479   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
479   ZARZĄDZENIE Nr 168/2010
w sprawie powołania Zespołu powypadkowego ds. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
479   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010 Wójta Gminy Radziejów
479   ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
479   ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
478   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w budżecie
477   ZARZĄDZENIE Nr 184/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
477   ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
474   UCHWAŁA Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziejów
473   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
473  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
472   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów
472   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
472   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
471   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
471   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czołowo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
470   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
470   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w budżecie
468   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w budżecie
468   ZARZĄDZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
468   XXXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2010 r.
467   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
467  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
466   UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziejów
466   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
466   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
463  
Powszechny Spis Rolny
463   Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radziejów na 2011 rok
463   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
462   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
462   ZARZĄDZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.postęp.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
462   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w budżecie
462   UCHWAŁA Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów
460   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010 Wójta Gminy Radziejów
460   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010 Wójta Gminy Radziejów
460   UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów
460   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
459   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010 Wójta Gminy Radziejów
457   Ogłoszenie o zawarciu umowy:
455   Plan Odnowy Miejscowości Stary Radziejów Kolonia
455   Protokół Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dziś''
453   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w budżecie
452   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
451   Plan Odnowy Miejscowości Broniewo
451   UCHWAŁA Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziejów
451   UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziejów
450   ZARZĄDZENIE Nr 187/2010
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
450   Plan Odnowy Miejscowości Piołunowo
450   OBWIESZCZENIE o wydłużeniu postępowania administracyjnego
449   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent w Urzędzie Gminy Radziejów
- ZAKONCZONO
449   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatków i opłat w referacie finansowym UG Radziejów
449   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 marca 2011 r.
449   UCHWAŁA Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziejów
448   KURS DLA OSÓB PRACUJĄCYCH !!!
448   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010 Wójta Gminy Radziejów
448   OBWIESZCENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
447   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010 Wójta Gminy Radziejów
447   UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziejów
447   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
445   UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziejów
444   UCHWAŁA Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziejów
444   UCHWAŁA Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziejów
444  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
443   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
443   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
442   UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów
442   >OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
441   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
441   Plan Odnowy Miejscowości Skibin
441   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
439   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010 Wójta Gminy Radziejów
438   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
438   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
437   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010 Wójta Gminy Radziejów
437   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów
437   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2010 r.
437   UCHWAŁA Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziejów
437   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
437  
Regulamin konkursu na "Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą 2012 roku w Gminie Radziejów
436   Plan Odnowy Miejscowości Biskupice
436   UCHWAŁA Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziejów
435   UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziejów
434   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
434   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010 Wójta Gminy Radziejów
434   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2011-2016
434   ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
434   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
434   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem z dnia 04.05.2011
433   UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziejów
433   UCHWAŁA Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziejów
433   UCHWAŁA Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziejów
433   UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziejów
432   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
432   UCHWAŁA Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziejów
431   UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziejów
431   ZARZĄDZENIE Nr 166/2010
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
430   ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
430   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
430   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
430  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
429   UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów
429   Plan Odnowy Miejscowości Bieganowo
429   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów
427   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
427  
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
426   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
426   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
426   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
426   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010 Wójta Gminy Radziejów
426   ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
426   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
425  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
425  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
425   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów
424   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
423   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010 Wójta Gminy Radziejów
423   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
423   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
422   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
422  
OGŁOSZENIE
ZAKOŃCZONO
422   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 grudnia 2010 r.
421   UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziejów
421  
Informacja
421   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
421   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
420   ZARZĄDZENIE Nr 62/2008
420   UCHWAŁA Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziejów
419   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
419   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
418   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
418   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
417   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów
416   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
416   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
416   Turniej Piłki Plażowej-Czołowo 23.06.2012 REGULAMIN
414   UCHWAŁA Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów
414   UCHWAŁA Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziejów
413   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów
413   Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu współpracy Gminy Radziejów z organizacjami pozarządowymi
411   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010 Wójta Gminy Radziejów
411   UCHWAŁA Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziejów
411   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
410   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ZAKOŃCZONO
410   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010 Wójta Gminy Radziejów
410   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010 Wójta Gminy Radziejów
410   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 grudnia 2010 r.
410   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
410   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
410  
UWAGA ROLNICY
409   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010 Wójta Gminy Radziejów
409   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
408   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
408   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
408   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2010 r.
408   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
408   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
407   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010 Wójta Gminy Radziejów
407   UCHWAŁA Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziejów
406   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
406   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
406   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
406   Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
405   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010 Wójta Gminy Radziejów
404   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
403   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
403   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
400   ZARZĄDZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszkań oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
400   UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziejów
399   Wójt Gminy Radziejów poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w PłowcachZAKOŃCZONO
398   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
398  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
398   UCHWAŁA Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziejów
398   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
398   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
397   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010 Wójta Gminy Radziejów
397   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomości Radziejów, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
397   UCHWAŁA Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziejów
397   UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziejów
397   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
397   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
397  
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
396  
JAK SOBIE RADZIĆ Z UPAŁAMI
396   UCHWAŁA Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziejów
396   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
395   Stawki podatku od nieruchomości
394   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
394   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW
393   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
392   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010 Wójta Gminy Radziejów
392   UCHWAŁA Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziejów
392   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w miejscowościach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
391   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 grudnia 2010 r.
391   UCHWAŁA Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziejów
391   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2011 r.
391   Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu podręczników
390   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej równiarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
390   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
389   UCHWAŁA Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziejów
388   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010 Wójta Gminy Radziejów
388   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010 Wójta Gminy Radziejów
388   UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziejów
388   UCHWAŁA Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziejów
388   UCHWAŁA Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziejów
385   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
385   UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziejów
385   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
385   Informacja dotycząca modernizacji drogi
384   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
384   UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziejów
384   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
383   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
383   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2011 r.
383   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
383   UCHWAŁA Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziejów
383   ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
383  
Opieka nad małym dzieckiem - Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka
382  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dziś, Jutro"
381   Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Radziejów
381   OBWIESZCZENIE dot. wyjaśnień informacji zawartych w raporcie
380   UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziejów
380   UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziejów
380   UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziejów
380   UCHWAŁA Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziejów
380   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
379   UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziejów
379   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
378   Opłaty za wodę
378   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
377   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów
377   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
376   UCHWAŁA Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziejów
376   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
375   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
375   ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
375   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
374   UCHWAŁA Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziejów
374   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 września 2011 r.
374   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
373   OGŁOSZENIE
373   UCHWAŁA Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziejów
373   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 kwietnia 2011 r.
373   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 września 2011 r.
372  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKOŃCZONO
372   UCHWAŁA Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziejów
372   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
371   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
371   UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziejów
371   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
370   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-Kłonówek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
370   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
370   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
369   UCHWAŁA Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziejów
369   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
369   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
368   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
368   UCHWAŁA Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziejów
368   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
367   UCHWAŁA Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziejów
367   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
366  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
366   UCHWAŁA Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziejów
366   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
366   UCHWAŁA Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziejów
366   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
366   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
365   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2011 r.
365   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga Płowce-Pścinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
365   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
364   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2011 r.
364   UCHWAŁA Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziejów
364   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
363   UCHWAŁA Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziejów
363   ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
362   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
362   UCHWAŁA Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejów
362   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
362   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
362   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
361   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
361   UCHWAŁA Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziejów
360   ZARZĄDZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
359   UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziejów
359   UCHWAŁA Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziejów
358   Cena skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
357   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
357   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
356   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
355   UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziejów
355   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
355   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 18.04.2013 r.
354  
354   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
354   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
353   UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziejów
353   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
353   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
352   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
351   ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
350   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 maja 2011 r.
350   UCHWAŁA Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziejów
350   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
348  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie
348  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
347  
Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy
347   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 11.07.2011
347   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
347   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
347   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
346   ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
346   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
345  
PROGRAM
345   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
345   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
344   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
343   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
343   UCHWAŁA Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów
343  
INFORMACJA
342   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 kwietnia 2011 r.
342   ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
342   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
341   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
340   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 500000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2011 r. z dnia 14.10.20
340   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
339  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
339   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
338   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
337   UCHWAŁA Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziejów
336   UCHWAŁA Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziejów
335   ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
335   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
335   ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 września 2011 r.
335   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
334   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
334   UCHWAŁA Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
333   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 października 2011 r.
333   Informacja dotycząca wyników przetargu
333   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
332   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 maja 2011 r.
332   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
332   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
332   UCHWAŁA w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
331   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
330   Ogłoszenie o zamówieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i małą architekturą z dnia 01.09.2011 r.
330   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
329   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
329   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
329   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
329   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
328   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Płowce II - Zygmunt Gąsiorowski Radziejów, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
328   ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
328   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
328   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
327   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 października 2011 r.
327   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
327   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
326   ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 września 2011 r.
326   UCHWAŁA Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziejów
326   UCHWAŁA Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziejów
326   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
326   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
325   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 21.05.2013 r.
323   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
322   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
321   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 października 2011 r.
321   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
321   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
320   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 września 2011 r.
320   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
319   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
318   ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
318   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
317   UCHWAŁA Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziejów
317   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
317   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
316   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
316   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
316   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
316   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
314   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
313   Ogłoszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
313   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 października 2011 r.
313   UCHWAŁA Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziejów
313   UCHWAŁA Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
313   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
312   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
312   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
312   Ogłoszenie
311   UCHWAŁA Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziejów
311   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
311   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
310   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
310   UCHWAŁA Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziejów
310   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
310   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
309   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
308   <
Wójt Gminy Radziejów otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy społecznej
308   UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
307   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
307   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
307   OBWIESZCZENIE o usunięciu braków formalnych w postępowaniu administracyjnym
306   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 października 2011 r.
305   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 października 2011 r.
305   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
304   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
304   UCHWAŁA Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
304   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
304   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
303   UCHWAŁA Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziejów
303   UCHWAŁA w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis
303   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010 Wójta Gminy Radziejów
302   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 października 2011 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
302   Opłata targowa
302   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
301   UCHWAŁA Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziejów
301   ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 października 2011 r.
301   ZARZĄDZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
301   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
301   UCHWAŁA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
300  
KONKURS
dla organizacji pozarządowych na projekty zwiększające świadomość społeczną kampanii informacyjno-edukacyjnych
299   ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
298   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
298   UCHWAŁA Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziejów
297   ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
296   UCHWAŁA w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
296   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
295   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
295   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
294  
Informacja
294   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 października 2011 r.
293   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 lutego 2011 r.
293   ZARZĄDZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
293   UCHWAŁA Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
292   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010 Wójta Gminy Radziejów
292  
Uwaga - silne opady deszczu
291   ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 października 2011 r.
291   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
291   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
291   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
290   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 5.06.2012 r.
290   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
290   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
289   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
289   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o zakończeniu postępowania
288   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
288   ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 października 2011 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
288   UCHWAŁA Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
288   UCHWAŁA Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
288   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
288   XV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2012 r.
287   ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
287   ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
287   ZARZĄDZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
287   UCHWAŁA Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
287   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 października 2011 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
286   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
285   UCHWAŁA Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
285   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
285   UCHWAŁA Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
285   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
284   ZARZĄDZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
284   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
284   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
283   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 luty 2012 r.
283   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
282   UCHWAŁA Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziejów
282   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
282   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
282  
Ogłoszenie o naborze Podinspektor ds obsługi Rady Gminy
281  
Informacja
280   ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
280   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
280   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 29.05.2013 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 października 2011 r.
279   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
278   UCHWAŁA Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
278   UCHWAŁA Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 października 2011 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
277   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
277  
Informacja
276   ZARZĄDZENIE Nr 9/2011
276   ZARZĄDZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 października 2011 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
275   UCHWAŁA Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
275   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
275   Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbiórki stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
274   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup używanej równiarki drogowej z dnia 27.07.2011
274   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
274   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
274   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
274   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
273   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010 Wójta Gminy Radziejów
273   UCHWAŁA Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
273   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 stycznia 2012 r.
273   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
273   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
273   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 września 2011 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
271   UCHWAŁA Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
271   UCHWAŁA Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
271   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
271   Formularz uwag
271   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 września 2012 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
270   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
270   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
270   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
269   ZARZĄDZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
269   UCHWAŁA Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
269   UCHWAŁA Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
269   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
268   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
268   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
268   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 października 2011 r.
268   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
268   UCHWAŁA Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
267   UCHWAŁA Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
267   ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
267   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
266   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
266   UCHWAŁA Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
266   UCHWAŁA Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
266   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
266   UCHWAŁA Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
266   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
265   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
265   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011 r.
264   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 23 lutego 2011 r.
264   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
263   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
263   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
263   UCHWAŁA Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
263   OBWIESZCZENIE
263   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
262   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będącego własnością gminy Radziejów na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
262   UCHWAŁA Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
262   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
261   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 z dnia
261   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
261   UCHWAŁA Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
261   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
261   UCHWAŁA Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
260   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
260   ZARZĄDZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
260   UCHWAŁA Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
260   UCHWAŁA Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
259   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
259   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
258   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
258   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
258   ZARZĄDZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
258   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2011 r.
258   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 czerwca 2012 r.
257   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
257   UCHWAŁA Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
257   ZARZĄDZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
257   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
256   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
256   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
256   UCHWAŁA Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
256   UCHWAŁA Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
256   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Czołowo-Kontrewers w miejscowości Czołowo z dnia 29.05.2013 r.
255   ZARZĄDZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
254   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
254   ZARZĄDZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
254   UCHWAŁA Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
253   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010
253   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
253   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
253   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
253   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
253   UCHWAŁA Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
253   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
253   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C Płowce-Płowce Kolonia w miejscowości Płowce - na odcinku długości 813 m
252   UCHWAŁA Nr UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
252   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
252   ZARZĄDZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
252   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
252   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
251   ZARZĄDZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
251   UCHWAŁA Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
251   UCHWAŁA Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
251   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
250   UCHWAŁA Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
250   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 grudnia 2010 r.
250   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2011 r.
249   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
249   ZARZĄDZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
248   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
248   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2011 r.
248   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 marca 2012 r.
248   UCHWAŁA Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
247   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
247   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopad 2010 r.
247   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 maja 2011 r.
247   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
246   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
246   ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
246   ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
246   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2011 r.
246   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
246   UCHWAŁA Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
245   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
245   UCHWAŁA Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
244   UCHWAŁA Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
243   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 październik 2011 r., UG.6131.85.2011
243   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
243   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
243   UCHWAŁA Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 11/2011
242   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
242   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
241   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
241   ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
241   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
241   ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
240   Kierownictwo
240   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
240   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
240   ZARZĄDZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
240   ZARZĄDZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
240   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
240   Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
240   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
240   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
239   UCHWAŁA Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
239   ZARZĄDZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
239   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2011 r.
239   UCHWAŁA Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
239   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
239   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów 27 grudnia 2012 r.
238   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r.
238   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
238   UCHWAŁA Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
237   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
237   UCHWAŁA Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
237   UCHWAŁA Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
237   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu niemieszkalnego (użytkowego) stanowiącego własność Gminy Radziejów położonego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
237   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
236   ZARZĄDZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
236   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pażdziernika 2012 r.
236   UCHWAŁA Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
236   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
236   UCHWAŁA Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
236   OBWIESZCZENIE
235  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
235   ZARZĄDZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
235   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 stycznia 2011 r.
235   ZARZĄDZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
234   ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
234   UCHWAŁA Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
234   ZARZĄDZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
234   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
234   HARMONOGRAM DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
233   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
233   ZARZĄDZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
233   ZARZĄDZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
233  
Zaproszenie na konsultacje społeczne
232   ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
232   UCHWAŁA Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
232   ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
232   ZARZĄDZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
232   ZARZĄDZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
232   UCHWAŁA Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
232   OBWIESZCZENIE
231   ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
231   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z dnia 30.11.2012 r.
231   UCHWAŁA Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
231   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
231   UCHWAŁA Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
230   UCHWAŁA Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
230   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
230   OBWIESZCZENIE
230   OBWIESZCZENIE
230   ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY
229   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
229   ZARZĄDZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
229   UCHWAŁA Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
229   UCHWAŁA Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
229   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziejów
228   ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
228   ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pażdziernika 2012 r.
228   UCHWAŁA Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
228   UCHWAŁA Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
228   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów 28 marca 2013 r.
228   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW NA 2014 ROK
227   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
227   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
227   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
227   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
227   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
226   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 września 2011 r., UG.6131.74.2011
226   UCHWAŁA Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
226   UCHWAŁA Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
225   ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
225   ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
225   ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
225   ZARZĄDZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
225   ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
225   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
224   ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
224   ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
224   Ogłoszenie GAZ system - wyprawki szkolne
223   UCHWAŁA Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
223   ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
223   UCHWAŁA Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
223  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
222   ZARZĄDZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 września 2012 r.
222   UCHWAŁA Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
221   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów dnia 4 sierpnia 2013r.
221   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów
221   Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług edukacyjnych dodatkowych - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Radziejów
220   ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
219   OBWIESZCZENIE
218   ZARZĄDZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
218   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
218   OBWIESZCZENIE
218   ZARZĄDZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
218   OBWIESZCZENIE
217   UCHWAŁA Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
215   ZARZĄDZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
215   UCHWAŁA Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
215   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziejów 9 maja 2013 r.
214   OBWIESZCZENIE
213   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
212   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
212   ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
212   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
211  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
211   UCHWAŁA Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
211   Obwieszczenie o obwodzie głosowania
211   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
210   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 z dnia
210   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
210   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
210   OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania administracyjnego
209   ZARZĄDZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
209   ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
209   INFORMACJA
209   OBWIESZCZENIE
207   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach II
207   OBWIESZCZENIE
205   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
205   ZARZĄDZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
204   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
202   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
202   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
202   ZARZĄDZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
202   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
202   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
200   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
200   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
200   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
199   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach
199   UCHWAŁA Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
198   ZARZĄDZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
198   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
198   OBWIESZCZENIE
198   OBWIESZCZENIE
197   OBWIESZCZENIE
196   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
196   UCHWAŁA Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
195   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
195   ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.79.2011
194  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
194   ZARZĄDZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
194   UCHWAŁA Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
194   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
194   Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Radziejów z dnia 17 lipca 2013 r.
193   UCHWAŁA Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
191   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
191   UCHWAŁA Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
190   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
190   Jednostki podległe
189   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
188   Ogłoszenie o zamówieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiającego z dnia 21.06.2012 r.
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
186   ZARZĄDZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
186   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
186  
Informacja
185   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
185   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
184   OBWIESZCZENIE
183   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
183   Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
182   ZARZĄDZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
179   ZARZĄDZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
179  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod PŁOWCAMI połączona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
178   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
178   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
177   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
177   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
177   UCHWAŁA Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
176   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
176   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
175   ZARZĄDZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
174   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
174   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
170   ZARZĄDZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
170   ZAWIADOMIENIE
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.82.2011
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
169   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
169   ZARZĄDZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
169   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
169   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2013 r.
169  
Rekrutacja 2014-2015
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
168   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
168   ZARZĄDZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
168   ZARZĄDZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
168   UCHWAŁA Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
167   ZARZĄDZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
166   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
166   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
166   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
166   ZARZĄDZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
164   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
163  
Informacja
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
163   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
163   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
163   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 września 2011 r., UG.6131.81.2011
162   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
162   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Radziejów w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
161   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
161   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
161   ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.90.2011
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
160   ZARZĄDZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
160   ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 września 2013 r.
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
159   ZARZĄDZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.78.2011
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
158   ZARZĄDZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 września 2013 r.
157   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
157   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
157   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
156   Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
156   ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
156  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
155   ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.86.2011
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
154  
Informacja
154   Gminny Ośrodek Kultury
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
153   ZARZĄDZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
152  
Informacja
152  
Kalendarz Wyborczy
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
151   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
151   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
151   UCHWAŁA Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
150   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
150   ZARZĄDZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
150   ZARZĄDZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
150   ZARZĄDZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 września 2013 r.
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
149   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.63.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.87.2011
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
146   ZARZĄDZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.91.2011
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2012 r., UG.6131.58.2012
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
142   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego
142   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
142   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2013 r.
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
141   ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
141   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.62.2012
140   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 października 2013 r., UG.6131.76.2013
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
139   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.64.2012
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
139   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
139   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.84.2011
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
138   ZARZĄDZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
136   UCHWAŁA Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
135   Studia podyplomowe
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 października 2012 r., UG.6131.68.2012
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
135   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów 28 czerwca 2013 r.
135   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
135   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
133   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 września 2012 r., UG.6131.55.2012
133   UCHWAŁA Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
133   ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 września 2012 r., UG.6131.56.2012
132   ZARZĄDZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
132   UCHWAŁA Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 października 2012 r., UG.6131.66.2012
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
131   UCHWAŁA Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
131   ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 października 2013 r.
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 września 2012 r., UG.6131.57.2012
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.61.2012
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
130   UCHWAŁA Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
129   Wyjaśnienia treści SIWZ-"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia"
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
128   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
128   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
127   OBWIESZCZENIE
127   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
126   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 października 2012 r., UG.6131.65.2012
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
125   UCHWAŁA Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
124   UCHWAŁA Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
123   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
123   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
123   UCHWAŁA Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.60.2012
122   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
121   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
120   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
120   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
120   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
120   UCHWAŁA Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
119   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
117   XX Sesja Rady Gminy Radziejów 30 września 2013 r.
116  
I N F O R M A C J A

116   ZARZĄDZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 października 2013 r.
116   ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
115   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
115   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
115   ZARZĄDZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
115   ZARZĄDZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
115   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
114   UCHWAŁA Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
114   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
113   ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
113   UCHWAŁA Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
112  
Informacja
112   ZARZĄDZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
112   UCHWAŁA Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
112   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
111   ZARZĄDZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
111   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
111   Zamówienie z wolnej ręki - Udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach
110  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
110   Zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziejów
110   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
109   ZARZĄDZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
109   UCHWAŁA Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
108   UCHWAŁA Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
107   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
106   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
105   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
104   UCHWAŁA Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
104   UCHWAŁA Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
104   UCHWAŁA Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
103   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
103   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
103   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
102  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
101   UCHWAŁA Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
100   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
100   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
99   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
98   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
98  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
97   UCHWAŁA Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
97   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
96   ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
96   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
95   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
95   UCHWAŁA Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
95   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
94   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
94   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
93   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
92   ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
92   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
90   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
89   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
89   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
88   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
88   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
88   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
88   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
88   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
87   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
86   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
85   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
85   ZARZĄDZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
85   Przyjmowanie wniosków obszarowych - KAMPANIA 2014
84   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
84  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
83   ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
83   ZARZĄDZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
83   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
82   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
81   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
80   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
77   ZARZĄDZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 października 2013 r.
75   ZARZĄDZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
74   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
72   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
72   OBWIESZCZENIE
71  
Informacja dla niepełnosprawnych
68   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
67   Gminny Ośrodek Kultury
67   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
66   Gminny Ośrodek Kultury
65   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 października 2012 r.
61   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
58   ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
55   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
50   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
48   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2014-2015
47   OBWIESZCZENIE
47   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2013
45   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
45   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
43  
Informacja o wynikach naboru
41   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów 30 grudnia 2013 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
36   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
34   UCHWAŁA Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
31   UCHWAŁA Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
31   UCHWAŁA Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
31   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
31   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
30   ZARZĄDZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
29   UCHWAŁA Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
29   ZARZĄDZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
29   ZARZĄDZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
29   ZARZĄDZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
29   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
28   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
28   UCHWAŁA Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
28   UCHWAŁA Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
27   UCHWAŁA Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
27   UCHWAŁA Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
27   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
27   ZARZĄDZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
26   UCHWAŁA Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
25   UCHWAŁA Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
25   UCHWAŁA Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
25   UCHWAŁA Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
24   UCHWAŁA Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
23   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
23   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 października 2012 r.
23   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
23   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
22   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
22   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
22   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
21   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 października 2012 r.
21   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
21   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
21   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
20   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
20   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
20   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
20   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
20   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
20   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
20   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
20   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
20   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
20   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
19   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
19   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
19   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
19   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
19   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
19   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
19   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
18   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
18   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
18   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
18   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
18   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
18   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
18   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
18   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
18   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
18   ZARZĄDZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
18   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
18   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
17   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
17   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
17   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
17   ZARZĄDZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
17   ZARZĄDZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
17   ZARZĄDZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
17   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
17   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
17   OBWIESZCZENIE
16   UCHWAŁA Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
16   UCHWAŁA Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
16   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
14   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
14   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
12   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
11   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
11   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
10   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
8   ZARZĄDZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
6   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
6   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
6   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
2  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
1  

 Liczba   Kategoria
148995   Dane teleadresowe
74073   Przetargi
30632   Oferty pracy
24570   Dot. rolnictwa
22337   Inne zamówienia
19420   Zamówienia publiczne
12258   Inne
11839   Pomocy społecznej
11801   Charakterystyka
11008   Kierownictwo
9856   Szkoła Podstawowa w Bieganowie
9530   Galeria zdjęć
9242   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
8680   Ogłoszenia
8594   Szkoła Podstawowa w Płowcach
8181   BITWA POD PŁOWCAMI
7200   Oświatowe
6947   Inwestycyjne
6944   Oświadczenia majątkowe pracowników
6864   Lista sołectw
6829   Struktura organizacyjna
6443   Ochrony środowiska
6150   Mapa gminy
5832   - 2006-2010
5768   Zarządzenia Wójta
5679   Skład osobowy Rady
5111   Oświadczenia majątkowe radnych
4951   Rady Gminy
4885   Załatwianie spraw
4807   - 2010-2014
4692   Urząd Gminy
4630   KONKURSY
4604   Decyzje środowiskowe
4600   Informacje ogólne
4496   Podatki i opłaty
4260   Pomoc społeczna
4226   Plany gospodarcze
4223   Rejestry, ewidencje i archiwa
4139   Szkoły
4061   Decyzje o warunkach zabudowy
4044   Podatkowe
4014   Inne
3928   Referat finansowy
3924   - 2006-2010
3726   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
3701   Komisje Rady
3644   Dowody osobiste
3638   Kontrole
3635   Informacje niepublikowane
3554   Protokoły z sesji
3529   Dług publiczny
3515   Majątek gminy
3510   - 2002-2006
3474   Rada Gminy
3408   Decyzje - drzewa
3397   Ochrona środowiska
3392   Podstawa prawna działania
3389   Uchwały Rady
3368   Prawo lokalne
3367   Wzory dokumentów
3359   Pomoc publiczna
3357   - 2002-2006
3342   Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
3341   - 2010-2014
3311   Budżet Gminy
3091   Gospodarka nieruchomościami
3035   Finanse
3030   Sejm i Senat 2007
3016   Wyborcze
2817   Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
2753   DOŻYNKI GMINNE
2570   Plany Odnowy Miejscowości
2544   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2476   - 2010-2014
2375   Samorząd 2010
2365   Sekcji Techniczno-Gospodarczej
2340   Zarządzanie kryzysowe
2259   - 2010-2014
2230   PRZEDSZKOLE PO KL
2144   Ustawa śmieciowa
1966   Prezydent 2010
1676   Sport
1572   - 2006-2010
1442   Sejm i Senat 2011
1421   - 2006-2010
1374   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
894   uzupełniające do Rady Gminy Radziejów 2013
428   Parlament Europejski 2014
licznik odwiedzin: 1549482
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl