Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
20601   OFERTA na przeprowadzenie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów
7068   Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
4298   ZARZĄDZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
3764   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
2904   Struktura organizacyjna
2687  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
2653   Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
2443   Galeria zdjęć - Serdecznie ZAPRASZAMY
2234   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejów
2185   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKOŃCZONO
2015   Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005 - 2014
2009  
1903   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1806   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2006
1745   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2010
1707   Procedury załatwiania spraw i wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Wzory dokumentów".
1649   Skład osobowy Rady
1620   LISTA SOŁECTW
1613   FOLDER REKLAMOWY - Płowce 27-IX-1331
1604   OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Radziejów informuje:
1549   Regulamin organizacyjny
1547   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1538   Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z podaniem o przyjęcie:
1517   Zaświadczenie o stanie zdrowia
1495   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1493   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1470   Załatwianie spraw
1438   Zaświadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1425   Podanie o wydanie zaświadczenia o:
stanie majątkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w opłatach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1423   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1422   Zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu
1412   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1411   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1397   Informacje niepublikowane
1394   Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1373   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości
1367   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1366   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1364   Sposób stanowienia aktów publiczno-prawnych
1358  
1319   ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
1319   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1313   Zaświadczenie o dochodach
1312   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1303   Formularze deklaracji i informacji o podatku leśnym
1296   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1292   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia
1286   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1284   Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
1283   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1280   Wniosek o zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów
1278   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2009
1274   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2008
1273   2002-2006
1273   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1273   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1271   Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1268   Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
1266   Rejestry, ewidencje i archiwa
1263   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1253   UCHWAŁA Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziejów
1248   Stawki podatku od środków transportowych
1241   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1224   Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu
1223   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
1215   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1210   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2007
1210   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1196   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności (dla dziecka do 16 – go roku życia)
1194   Uchwały 2002-2006
1193   Zgłoszenie pobytu stałego
1187   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1185   Zaświadczenie o bezskuteczności prowazonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
1167   Wniosek o rentę rodzinną
1165   BUDŻET na 2007 rok - UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1158   Wniosek o rentę socjalną
1158  
Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ZAKOŃCZONO
1153  
Szanowni Państwo!
1148   SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJĘ
1147   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1147   PROGNOZA kwoty długu na lata 2007-2012
1141   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 14.02.2012 r.
1140   Zgłoszenie pobytu czasowego
1140   UCHWAŁA Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziejów
1125   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1124   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
1124   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1123   UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1118   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 grudnia 2006
1106   UCHWAŁA Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziejów
1101   UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziejów
1099   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 grudnia 2006
1098   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2011
1097   UCHWAŁA Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziejów
1094   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Radziejów
1085   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Radziejów
1082   ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
w sprawie powoł. komisji do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publ. na Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szostce
1079   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
1075   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 listopada 2006
1073  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1066  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJÓW 2013" - 8 września 2013 r. (niedziela)
1065   UCHWAŁA Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziejów
1063   ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1062   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 grudnia 2006
1062   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1050   ZARZĄDZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1044   Dotyczy obszaru szczególnie narażonego Zlewni Rzeki Zgłowiączka
1041   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1038   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1037   ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
1036   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Wójta Gminy Radziejów
1035   UCHWAŁA Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziejów
1035  
PROGRAM
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 września 2011 r.
1034   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1030   UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziejów
1030   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
1028   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 06.10.2011 r.
1024   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w budżecie
1024   PODATKI I OPŁATY
1022   UCHWAŁA Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziejów
1016   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006 Wójta Gminy Radziejów
1014   UCHWAŁA Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziejów
1013   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w budżecie
1013   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1012   UCHWAŁA Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziejów
1010   UCHWAŁA Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziejów
1008   UCHWAŁA Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziejów
1007   ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1006   UCHWAŁA Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziejów
997   Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
995   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8
993   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.
992  
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W PŁOWCACH


989   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Czołowie z dnia 14.10.2011 r.
986   Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych
984   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Wójta Gminy Radziejów
983   OGŁOSZENIE
980   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
979   UCHWAŁA Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziejów
979   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
978   UCHWAŁA Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziejów
977   UCHWAŁA Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziejów
977   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
976   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w budżecie
976   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
975   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
972   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
972   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
969   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 Wójta Gminy Radziejów
969   Wyniki wyborów do Sejmu
969  
INFORMACJA
968   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w budżecie
968   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
965  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
965   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r.
964   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w budżecie
963   UCHWAŁA Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziejów
960   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
960   ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamów. publ.na Dowóz uczniów do SP i GP w roku 2007/2008
955   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
949   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
948   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
947   ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
946   UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziejów
946   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Wójta Gminy Radziejów
943   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 Wójta Gminy Radziejów
943   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
943   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
941   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Wójta Gminy Radziejów
940   ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
w sprawie powołania komisji do przeprow. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Transport kruszywa na naprawę dróg gminnych
940   UCHWAŁA Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziejów
937   ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
937   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
936   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
934   UCHWAŁA Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziejów
934   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w
930   UCHWAŁA Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziejów
930   UCHWAŁA Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziejów
930   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
929   UCHWAŁA Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziejów
929   KARTY INFORMACYJNE:
926   Dot. dróg gminnych Radziejów - Kolonia Zagorzyce i Świątniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowości Zagorzyce.
924   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
922   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
920   UCHWAŁA Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziejów
918   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
916   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
911   ZARZĄDZENIE Nr 27/2007
w sprawie powołania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Podatkowej Urzędu Gm.Radziejów
911   Wyniki wyborów do Senatu
907   UCHWAŁA Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziejów
907   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w budżecie
907   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Wójta Gminy Radziejów
905   ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych'
904   ZARZĄDZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
903   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2007 roku
902   UCHWAŁA Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziejów
899   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
897   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
895   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
893   UCHWAŁA Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
892   UCHWAŁA Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziejów
892   ZARZĄDZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
891   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
886   ZARZĄDZENIE Nr 16/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych
886   ZARZĄDZENIE Nr 25/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia świetlicy gminnej w sołectwie Broniewek - Płowki
886   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-ŚR-02/09)
885   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
884   ZARZĄDZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziejów Obszar A programu 'Uczeń na wsi' ...
882   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
880   UCHWAŁA Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziejów
879   UCHWAŁA Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziejów
878   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w budżecie
877   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 kwietnia 2007
877   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
874   UCHWAŁA Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziejów
872   Dot. stypendiów socjalnych
872   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
870   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
870   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
867   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
866  
WYKAZ nieruchomości rolnych położonych w Gminie Radziejów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
866   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
866   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Płowce II
865   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
865   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
864   KARTY INFORMACYJNE:
863   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
863  
WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
862   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
861   ZAWIADOMIENIE
861   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
860   UCHWAŁA Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziejów
860   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Wójta Gminy Radziejów
857   Druk zaświadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów
854  
INFORMACJA
851   ZARZĄDZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
851   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
850   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
848   UCHWAŁA Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziejów
848   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w budżecie
848   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
847   UCHWAŁA Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziejów
846  
846  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
844   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2007 roku
843   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
842   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w budżecie
842   Druk zaświadczenia potwierdzającego,
841   ZARZĄDZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysokościowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
841   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
840   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Wójta Gminy Radziejów
839   UCHWAŁA Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziejów
839   ZARZĄDZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w budżecie
839   ZARZĄDZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu Żuk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
836   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2006 rok
836   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Wójta Gminy Radziejów
836   ZARZĄDZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy Radziejów
835   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
835   UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
834   ZARZĄDZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzierżawy i wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Radziejów
833   UCHWAŁA Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziejów
833   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
832   UCHWAŁA Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów
831   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w budżecie
831   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 listopada 2007
830   6 lutego Dniem Wolontariusza
829   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
829   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
827   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
827   UCHWAŁA Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziejów
827   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2012
825   ZARZĄDZENIE Nr 35/2007
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
825   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Wójta Gminy Radziejów
825   UCHWAŁA Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziejów
823   UCHWAŁA Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziejów
823   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
821   ZARZĄDZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowcach
820   ZARZĄDZENIE Nr 36/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie likwidacji książek z księg.Gminnej Biblioteki w Płowcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czołowie
820   UCHWAŁA Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziejów
819   ZARZĄDZENIE Nr 24/2007
powoł.komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
819   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2007 rok
818   UCHWAŁA Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziejów
817   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
816   Dot. Dowodów Osobistych
816   UCHWAŁA Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziejów
816   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 września 2007
816   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
815   ZARZĄDZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
814   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametrów przyjętych do prac nad budżetem
813   UCHWAŁA Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziejów
813   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w budżecie
813   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
813   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
812   UCHWAŁA Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziejów
812   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2008 r.
810  
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
807   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
806   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
805   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 Wójta Gminy Radziejów
805   Ogłoszenie o zamówieniu - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podkładami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziejów z dnia 09.08.2
803   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 czerwca 2007
801   UWAGA !!!
801   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
801   UCHWAŁA Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziejów
801   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
800   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008 Wójta Gminy Radziejów
800   UCHWAŁA Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziejów
799   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 grudnia 2007
799   UCHWAŁA Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziejów
797   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
796   ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
w sprawie powołania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli ubiegających się o świadcz. pienięż.w ramach pomocy zdrowotn.
796   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2008 r.
795   UCHWAŁA Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziejów
795   ZARZĄDZENIE Nr 54/2008
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wnioskó o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i nauczycieli
795   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 luty 2007
794   UCHWAŁA Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziejów
793   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
792  
792   UWAGA
792   UCHWAŁA Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziejów
792   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
791   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
790   ZARZĄDZENIE Nr 31/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
790   UCHWAŁA Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziejów
790   UCHWAŁA Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów
790   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
789   ZARZĄDZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w UG Radziejów
789   UCHWAŁA Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziejów
788   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
787   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 Wójta Gminy Radziejów
787   UCHWAŁA Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziejów
787   UCHWAŁA Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziejów
786   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kw. 2007 r.
786   UCHWAŁA Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziejów
785   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
785   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametrów przyjętych do prc nad budżetem
785  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
784   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
784   Kierownictwo
783   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
781   UCHWAŁA Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów
781   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
779   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w budżecie
779   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku
779  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
778   UCHWAŁA Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziejów
777   UCHWAŁA Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziejów
777   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
776   ZARZĄDZENIE Nr 32/2007
w sprawie:określ.reg.przyzn.dopłat nauczycielom, dla których org.prow.szkoły jest GmRadziejów,korzyst.z różnych form kształc.i doskonal.zawod.
775   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w budżecie
775   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
775   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
774   UCHWAŁA Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziejów
774   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
774   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
773   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
771   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
771   Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana do istniejącego wpisu, zaprzestanie prowadzenia działalności
770   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
769   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
769   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
767   UCHWAŁA Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziejów
767   ZARZĄDZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
767   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 12 września 2010 r.
765   UCHWAŁA Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziejów
764   ZARZĄDZENIE Nr 38/2007
zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
764   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
763   UCHWAŁA Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziejów
763   ZARZĄDZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
762   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 Wójta Gminy Radziejów
762   UCHWAŁA Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziejów
762   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
759   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
756   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejów w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
754   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Wójta Gminy Radziejów
751   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w budżecie
751   UCHWAŁA Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziejów
751   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
748   UCHWAŁA Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziejów
748   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
748  
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
747   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
747  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 września 2012 r.
746   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w budżecie
745   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 Wójta Gminy Radziejów
745  
KONKURS
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD, NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
745   Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
743   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w budżecie
743   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009
zmian w budżecie
742   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 Wójta Gminy Radziejów
741   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
741   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
740   Plan Odnowy Miejscowości Płowce
739   wniosek o wydanie zaświadczenia, czy gospodarstwo rolne położone jest na Obszarze Szczególnie Narażonym w zlewni rzeki Zgłowiączki
739   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
739   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
739   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 10 grudnia 2010 r.
738   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
738   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
737   UCHWAŁA Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziejów
735  
Ogłoszenie

735   UCHWAŁA Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziejów
735  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
734   ZARZĄDZENIE Nr 50/2007
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego samochodu pożarnicego stanowiącego własność Gminy Radziejów
734   ZARZĄDZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Radziejów.
734   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 03.12.2008
734   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
733   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
733   UCHWAŁA Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziejów
732   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
731   ZARZĄDZENIE Nr 67/2008
w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
730   UCHWAŁA Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
729   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w budżecie
728   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
728   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
727   ZARZĄDZENIE Nr 63/2008
w sprawie powoł.kom.przetarg.do rozstrzygn.postęp.o udziel.zam.publicznego ...
727   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 12 września 2010 r.
726   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
726   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
725   OGŁOSZENIE
725   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 kwietnia 2007
725   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
725   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
723   UCHWAŁA Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziejów
723   UCHWAŁA Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziejów
723   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
722  
HARMONOGRAM ZEBRAŃ
722   ZARZĄDZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powołania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne objęte monitoringiem w ramach progr.działań ogran.odpływ zw.azotu ze źródeł roln.
721   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008
zmian w budżecie
718   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
718   UCHWAŁA Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziejów
718   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
718   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
718   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
718   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziejów
- ZAKOŃCZONO
717   ZARZĄDZENIE Nr 70/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
717   UCHWAŁA Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziejów
716   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009
zmian w budżecie
716   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2013
715   UCHWAŁA Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziejów
714   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
713   UCHWAŁA Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziejów
713   Nabór na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie został unieważniony
712   UCHWAŁA Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziejów
712   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w budżecie
712   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
712   UCHWAŁA Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziejów
711   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
711   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
710   OGŁOSZENIE
710   ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powoł.komisji przetarg.do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zamów.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
709   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w budżecie
709   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
708   UCHWAŁA Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziejów
706   UCHWAŁA Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziejów
706   UCHWAŁA Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziejów
706   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziejów
706   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziejów-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
706   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
705   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
705  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
704   OGŁOSZENIE
704   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
703   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w budżecie
703   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
702   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
702   Plan Odnowy Miejscowości Czołowo
701   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008 Wójta Gminy Radziejów
700   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
700   UCHWAŁA Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziejów
700   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
700  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
699   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
699   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
698   UCHWAŁA Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziejów
698   UCHWAŁA Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziejów
698   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
698   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
697   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
697   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 Wójta Gminy Radziejów
697   ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
powoł.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
696   UCHWAŁA Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów
694   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
694   UCHWAŁA Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziejów
694   UCHWAŁA Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziejów
694  
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
693   ZARZĄDZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
691   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 Wójta Gminy Radziejów
691   UCHWAŁA Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziejów
690   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008 Wójta Gminy Radziejów
689   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
689   UCHWAŁA Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziejów
689   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
688   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
688   OGŁOSZENIE
688   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 Wójta Gminy Radziejów
688   UCHWAŁA Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziejów
688   ZARZĄDZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie
687   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2008 roku
687   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008 Wójta Gminy Radziejów
686   UCHWAŁA Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziejów
685   UCHWAŁA Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziejów
685   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok
685   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w budżecie
685   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
685   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
685   XXV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2009 r.
684   KOMUNIKAT
683   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w budżecie
683   UCHWAŁA Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziejów
683   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
682   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w budżecie
682   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
681   XX Sesja Rady Gminy Radziejów - 18 lutego 2009 r.
681   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
680   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
680   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
680   UCHWAŁA Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziejów
680   XV Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 czerwca 2008 r.
680   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w budżecie
680   INFORMACJA
679   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
677   ZARZĄDZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
677   UCHWAŁA Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziejów
677   UCHWAŁA Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziejów
677   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku
676   ZARZĄDZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonychpod uprawy rolne
676   ZARZĄDZENIE Nr 83/2008
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zbędnych druków oraz zużytego sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Radziejów
676   OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
676   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
675   Zawiadomienie o zawarciu umowy
675   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
675   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009
projektu budżetu gminy na 2010 rok
675   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009
zmian w budżecie
674   UCHWAŁA Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziejów
673   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
673   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2008 roku
673   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 sierpnia 2008 r.
673   ZARZĄDZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach za 2008 rok
673   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w budżecie
673  
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
672   Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użytkowanie wieczyste - Gmina Radziejów
671   ZARZĄDZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Radziejów
670   ZARZĄDZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego ŻUK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki ŻUK o numerze rej. WEO 0277
670   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
670   UCHWAŁA Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziejów
670   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 czerwca 2009 r.
670   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
669   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
669   UCHWAŁA Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziejów
668   UCHWAŁA Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziejów
668   UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziejów
666   ZARZĄDZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
666   ZARZĄDZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowart.kwoty 14.000 euro
665  
OBWIESZCZENIE
665   UCHWAŁA Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziejów
664   ZARZĄDZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
664   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
663   BUDŻET 2009 - UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
662   ZARZĄDZENIE Nr 75/2008
w sprawie powołania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne objętemonitoringiem...
662   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w budżecie
661   ZARZĄDZENIE Nr 80/2008
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
661   UCHWAŁA Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów
660   ZARZĄDZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
660   UCHWAŁA Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziejów
659   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008 Wójta Gminy Radziejów
659   ZARZĄDZENIE Nr 103/2009
w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
659   UCHWAŁA Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziejów
658   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
658   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku
657   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 maja 2008 r.
657   UCHWAŁA Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziejów
657   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
657   UCHWAŁA Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziejów
656  
OBWIESZCZENIE

656   Dot. wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
656   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w budżecie
656   UCHWAŁA Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziejów
655   W dniu 21 października 2007 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
654   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008 Wójta Gminy Radziejów
654   ZARZĄDZENIE Nr 99/2009
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
654   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
654   UCHWAŁA Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziejów
653   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w budżecie
652   Opłata administracyjna
651   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w budżecie
650   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 Wójta Gminy Radziejów
650   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów
650   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
650   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac na projektem budżetu gminy na 2010 rok
650   UCHWAŁA Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziejów
650   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
649  
INFORMACJA
648   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
648   UCHWAŁA Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów
648   UCHWAŁA Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów
648  
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
647   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
647   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008 Wójta Gminy Radziejów
647   UCHWAŁA Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziejów
647   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
646   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
646   UCHWAŁA Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziejów
646   UCHWAŁA Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów
646  
INFORMACJA
645   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
645   Projekt zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy
644   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
644   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
642   ZARZĄDZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Radziejów
642   UCHWAŁA Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów
642   XXX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2010 r.
641   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
640   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
640   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008 Wójta Gminy Radziejów
640   ZARZĄDZENIE Nr 92/2009
w sprawie powołania komisji do wyceny samochodów stanowiących własność Gminy Radziejów
639   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
639   UCHWAŁA Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziejów
639   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 kwietnia 2009 r.
639   UCHWAŁA Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziejów
639   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
639   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
639   XXIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 marca 2010 r.
638   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008 Wójta Gminy Radziejów
638   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2008 rok
638   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2008 r.
638   UCHWAŁA Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów
638   XXVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 2 grudnia 2009 r.
638  
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
637   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
637   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
636   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2009 r.
636   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2010.
635   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w budżecie
634   Stawka podatku od posiadania psów
634  
OGŁOSZENIE - zakończono
633   UCHWAŁA Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów
633   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
633   ZARZĄDZENIE Nr 146/2010
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
633   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 lipca 2009 r.
632   UCHWAŁA Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziejów
632   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
632   UCHWAŁA Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziejów
632   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
631   UCHWAŁA Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziejów
630   ZARZĄDZENIE Nr 98/2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na przebudowę dróg gminnych
630   UCHWAŁA Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów
630   UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziejów
629  
629   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 Wójta Gminy Radziejów
629   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
628   UCHWAŁA Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziejów
628   UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziejów
627   ZARZĄDZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
625  
OGŁOSZENIE O NABORZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
624   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
624   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
623   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2009 roku
623   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
623   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009 Wójta Gminy Radziejów
623   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
622   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
622   ZARZĄDZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporządz.sprawozdań budżet.Rb-WS w zakresie wydatków struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
622   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w budżecie
622   UCHWAŁA Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziejów
622   UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziejów
621   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 Wójta Gminy Radziejów
621   ZARZĄDZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
620   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
619   ZARZĄDZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziejów
619   UCHWAŁA Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziejów
618   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
618   Informacja dotycząca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
617   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
616   Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
616   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
615   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
615   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 Wójta Gminy Radziejów
615   ZARZĄDZENIE Nr 130/2009
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
614   ZARZĄDZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
614   UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziejów
613   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2008 r.
613   UCHWAŁA Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziejów
613   UCHWAŁA Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów
613   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku
612   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
612   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w budżecie
611   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
611   ZARZĄDZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych
611   UCHWAŁA Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziejów
611   ZARZĄDZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych
610   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008 Wójta Gminy Radziejów
610   UCHWAŁA Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziejów
610   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
610   ZARZĄDZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego...
610   UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziejów
609   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 Wójta Gminy Radziejów
609   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
608   ZARZĄDZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powołania Komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
608   XXVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2009 r.
608   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
606   XVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 listopada 2008 r.
606   List Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
606   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009 Wójta Gminy Radziejów
606   Ogłoszenie dotyczące naboru do przedszkola
605   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
605   ZARZĄDZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
605   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 Wójta Gminy Radziejów
605   UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziejów
604   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
604   UCHWAŁA Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziejów
604   UCHWAŁA Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziejów
604   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w budżecie
602   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
601   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
601   UCHWAŁA Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów
601   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
601   UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziejów
599   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
599   KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
598   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
598   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
598   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
597   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
597   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009 Wójta Gminy Radziejów
597   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
597   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
597   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów
596   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 Wójta Gminy Radziejów
596   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-ŚR-09/09
596   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
596   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
595   ZARZĄDZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy Radziejów środków czystości oraz herbaty
595   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 stycznia 2010 r.
594   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie
593   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powołania komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
593   UCHWAŁA Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziejów
592   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009 Wójta Gminy Radziejów
592   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
592   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
591   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009 Wójta Gminy Radziejów
591   ZARZĄDZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnospr.i ich rodziców, opiekunów lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szkoły...
591   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009 Wójta Gminy Radziejów
591   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
590   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
589   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
588   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010 Wójta Gminy Radziejów
588   UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziejów
588   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 28.10.2011 r.
587   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
587   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
587   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
587   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
586   ZARZĄDZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
585   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
584   ZARZĄDZENIE Nr 112/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
584   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
583   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
583   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
583   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
582  
OGŁOSZENIE
582   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
582   UCHWAŁA Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziejów
582   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powoł.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
581   OGŁOSZENIE
581   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009 Wójta Gminy Radziejów
581   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 Wójta Gminy Radziejów
581   ZARZĄDZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
580   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
579   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
578   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
578   ZARZĄDZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarządzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w Płowcach
577   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009 Wójta Gminy Radziejów
577   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
577   ZARZĄDZENIE Nr 150/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
577   UCHWAŁA Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziejów
576   ZARZĄDZENIE Nr 106/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
576   ZARZĄDZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
576   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
576   XXXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 maja 2010 r.
576   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów
575   ZARZĄDZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
575   KOMISJA FINANSOWO - BUDŻETOWA
574  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
574   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Radziejów
574   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
574   UCHWAŁA Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziejów
571   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
571  
KONKURS
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY RADZIEJÓW
570   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
570   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
569   ZARZĄDZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
569   UCHWAŁA Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziejów
569   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w budżecie
568   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w budżecie
567   ZARZĄDZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
566   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
566  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
566   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejów.
566   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009 Wójta Gminy Radziejów
565   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
565   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Wójta Gminy Radziejów
565   Decyzja środowiskowa
564   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 Wójta Gminy Radziejów
564   UCHWAŁA Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziejów
564   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
564   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
563   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
563   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
563   KOMISJA REWIZYJNA
561   ZARZĄDZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
561   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w budżecie
559   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
559   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
558   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w budżecie
558   UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziejów
558   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w budżecie
558   Ogłoszenie dotyczące wniosków o przydział stypendium socjalnego lub o zasiłek losowy na rok szkolny 2011/12
557   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009 Wójta Gminy Radziejów
556   Rusza cykl spotkań aktywizujących kobiety
556   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009 Wójta Gminy Radziejów
556   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
556   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
555   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
554   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
553   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Radziejów 30.12.2008
553   ZARZĄDZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
552   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009 Wójta Gminy Radziejów
552   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
551   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
551   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
551   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
551   UCHWAŁA Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziejów
551   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w budżecie
551   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
550   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009 Wójta Gminy Radziejów
550   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
549   ZARZĄDZENIE Nr 151/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
549   ZARZĄDZENIE Nr 169/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
549   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010 Wójta Gminy Radziejów
549   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010
w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2011 rok
548   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
547   UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów
545   ZARZĄDZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
545   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
545   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
542   Plan Odnowy Miejscowości Opatowice
542   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2010 r.
541   UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziejów
541   UCHWAŁA Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziejów
541   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
540   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
540   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
539   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010 Wójta Gminy Radziejów
539   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
538   ZARZĄDZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
538   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
538   Opłaty za wodę
537   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
537   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
537   UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziejów
536   ZARZĄDZENIE Nr 113/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
536   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
534   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009 Wójta Gminy Radziejów
533   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
533   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
532   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w budżecie
532   UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziejów
531   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w budżecie
531   UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów
531  
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
530   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów
529   Ogłoszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
529   UCHWAŁA Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziejów
528   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok
528   Plan Odnowy Miejscowości Kwilno i Kłonówek
528   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
528   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziejów, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
527   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
527   ZARZĄDZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
527   UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów
527   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 09.01.2012 r.
526   ZARZĄDZENIE Nr 167/2010
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
526   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010 Wójta Gminy Radziejów
526   ZARZĄDZENIE Nr 181/2010
powołania komisji przetargowej do przeprowadz.postęp.o udzielenie zam.publicznego pod nazwą:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
526   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów
526   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
525   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009 Wójta Gminy Radziejów
525   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA
524   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
524   ZARZĄDZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
524   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
524  
Sołtys Roku Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
523   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
522   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
521   ZARZĄDZENIE Nr 170/2010
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Radziejów
521   Plan Odnowy Miejscowości Szostka
521   UCHWAŁA Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziejów
521   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
519   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
518   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
518   Ogłoszenie o zamówieniu - droga gminna Szybka - Wąsewo z dnia 01.09.2010
518   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w budżecie
517   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
516   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010 Wójta Gminy Radziejów
515   ZARZĄDZENIE Nr 184/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
514   ZARZĄDZENIE Nr 168/2010
w sprawie powołania Zespołu powypadkowego ds. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
514   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
513   OGŁOSZENIE
513   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w budżecie
513   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
512   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
510   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w budżecie
510   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
509   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
509   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów
508   ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
508   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
507   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
507   ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
507   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
506   ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
506   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
505   XXXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2010 r.
504   UCHWAŁA Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów
504   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów - 28.07.2009
504   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
504   OBWIESZCZENIE o wydłużeniu postępowania administracyjnego
503   UCHWAŁA Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziejów
503   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
501   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w budżecie
500   Ogłoszenie
500   ZARZĄDZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
499   UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów
498   UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziejów
498   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
497   ZARZĄDZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.postęp.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
497  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
496   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010 Wójta Gminy Radziejów
496   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w budżecie
495   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010 Wójta Gminy Radziejów
495   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010 Wójta Gminy Radziejów
492   Plan Odnowy Miejscowości Stary Radziejów Kolonia
492   Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radziejów na 2011 rok
491   Protokół Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dziś''
491   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
489   OGŁOSZENIE
489   Plan Odnowy Miejscowości Broniewo
489   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
487   ZARZĄDZENIE Nr 187/2010
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
487   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czołowo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
487   OBWIESZCENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
486  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
485   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010 Wójta Gminy Radziejów
485   UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziejów
484   UCHWAŁA Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziejów
483   Plan Odnowy Miejscowości Piołunowo
482  
Powszechny Spis Rolny
482   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010 Wójta Gminy Radziejów
482   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
482   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
481   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
481   Plan Odnowy Miejscowości Skibin
481   UCHWAŁA Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziejów
481   >OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
480   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 marca 2011 r.
479   UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziejów
478   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
476   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010 Wójta Gminy Radziejów
476   UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziejów
475   UCHWAŁA Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziejów
475   UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów
475  
Regulamin konkursu na "Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą 2012 roku w Gminie Radziejów
474   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2011-2016
474   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 grudnia 2010 r.
473   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent w Urzędzie Gminy Radziejów
- ZAKONCZONO
473   Plan Odnowy Miejscowości Biskupice
473   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
473   UCHWAŁA Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziejów
472   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010 Wójta Gminy Radziejów
471   KURS DLA OSÓB PRACUJĄCYCH !!!
471   Plan Odnowy Miejscowości Bieganowo
471   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
470   ZARZĄDZENIE Nr 166/2010
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
470   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
470  
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
470  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
469   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2010 r.
469   UCHWAŁA Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziejów
469   UCHWAŁA Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziejów
469   UCHWAŁA Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziejów
468   UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów
468   UCHWAŁA Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziejów
468   UCHWAŁA Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziejów
468   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
468   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
467   Ogłoszenie o zawarciu umowy:
467   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatków i opłat w referacie finansowym UG Radziejów
467   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
467   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
466   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
466   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010 Wójta Gminy Radziejów
465   UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziejów
465   UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziejów
464   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów
463   UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziejów
463   ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
462   UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziejów
462   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
462   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
461   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010 Wójta Gminy Radziejów
461   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
460   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów
459   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010 Wójta Gminy Radziejów
459   ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
459   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów
459   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
459   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
458   ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
457   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
457   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
456   Turniej Piłki Plażowej-Czołowo 23.06.2012 REGULAMIN
455   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
455  
Informacja
455   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
454   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów
454   Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu współpracy Gminy Radziejów z organizacjami pozarządowymi
453   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
453   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów
452   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
452  
UWAGA ROLNICY
451   UCHWAŁA Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziejów
451   UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziejów
451   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
450   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
450   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010 Wójta Gminy Radziejów
450   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
450  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
449   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem z dnia 04.05.2011
449   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
448   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010 Wójta Gminy Radziejów
448   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
447   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
447   Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
446   UCHWAŁA Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziejów
446  
Ogłoszenie o naborze Podinspektor ds obsługi Rady Gminy
445   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010 Wójta Gminy Radziejów
445   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010 Wójta Gminy Radziejów
445   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
444  
OGŁOSZENIE
ZAKOŃCZONO
444  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
444   UCHWAŁA Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów
444   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
443  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
443   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
442   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
441   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
441   UCHWAŁA Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziejów
441   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
441   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
441   Stawki podatku od nieruchomości
440   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
440   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010 Wójta Gminy Radziejów
440   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010 Wójta Gminy Radziejów
440   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 grudnia 2010 r.
440   UCHWAŁA Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziejów
439   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW
438   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
438   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
438  
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
438   Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu podręczników
437   ZARZĄDZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszkań oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
436   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2010 r.
436   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
435   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010 Wójta Gminy Radziejów
435   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
434   ZARZĄDZENIE Nr 62/2008
434   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
433   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
432   Informacja dotycząca modernizacji drogi
430   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
430   UCHWAŁA Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziejów
430   UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziejów
429   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
429   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
428   UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziejów
428   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
428   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
427   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010 Wójta Gminy Radziejów
427   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 grudnia 2010 r.
426   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010 Wójta Gminy Radziejów
426   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ZAKOŃCZONO
426   ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
426   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
425   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010 Wójta Gminy Radziejów
425   UCHWAŁA Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziejów
425   UCHWAŁA Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziejów
425   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
424   UCHWAŁA Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziejów
424   UCHWAŁA Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziejów
423   UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziejów
423   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
423  
Opieka nad małym dzieckiem - Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka
422   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
420   UCHWAŁA Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziejów
419  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
419   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
419   UCHWAŁA Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziejów
419   UCHWAŁA Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziejów
419   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
419   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2011 r.
419   OBWIESZCZENIE dot. wyjaśnień informacji zawartych w raporcie
417   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2011 r.
417  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dziś, Jutro"
416   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
416   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
416   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
415   UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziejów
414   Wójt Gminy Radziejów poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w PłowcachZAKOŃCZONO
414   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomości Radziejów, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
414   UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziejów
414   UCHWAŁA Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziejów
413   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
413   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
412   UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziejów
412   UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziejów
412   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 września 2011 r.
412   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
412   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
411   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
411   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
411   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
410  
JAK SOBIE RADZIĆ Z UPAŁAMI
410   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
410   UCHWAŁA Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziejów
410   ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
410   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
410   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
409   UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziejów
409   Cena skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
408   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
408   UCHWAŁA Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziejów
408   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
408   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
407   UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziejów
407   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów
407   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
407   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w miejscowościach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
406   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
405   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej równiarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
405   UCHWAŁA Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziejów
405   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 września 2011 r.
403   UCHWAŁA Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziejów
403   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
402   UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziejów
402   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
402   UCHWAŁA Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziejów
402   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
402   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
401   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 kwietnia 2011 r.
400   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
400   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
400   UCHWAŁA Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziejów
400   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
400   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
399   Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Radziejów
399   UCHWAŁA Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziejów
399   UCHWAŁA Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziejów
399   UCHWAŁA Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziejów
398   UCHWAŁA Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziejów
397   Opłaty za wodę
396   UCHWAŁA Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziejów
396   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
396   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
394   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2011 r.
394   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
394   ZARZĄDZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
393   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2011 r.
393   UCHWAŁA Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziejów
393   UCHWAŁA Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziejów
392  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKOŃCZONO
391   UCHWAŁA Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejów
391   ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
391   UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziejów
391  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
390   UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziejów
390   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
390  
389   UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziejów
389   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
389   UCHWAŁA Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziejów
389   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
389   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
388   OGŁOSZENIE
388   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
388   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
388   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
387   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
387   ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
387   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
387   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
386  
INFORMACJA
385   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
385   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
384  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
384   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
383   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
383   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
382   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
382   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-Kłonówek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
382   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
381   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
380   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga Płowce-Pścinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
380   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
380   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
379   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 maja 2011 r.
379   UCHWAŁA Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziejów
379   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
378   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
376   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
376   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
376   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
375   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
374   ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
374   UCHWAŁA Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów
374   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
374   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
374   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
373   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 kwietnia 2011 r.
372   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
372   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
372   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
370   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 października 2011 r.
370   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
370   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 18.04.2013 r.
369   UCHWAŁA Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziejów
368   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
368   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
367   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
367   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
365  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie
365   ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
365   UCHWAŁA Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziejów
365   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 października 2011 r.
365   UCHWAŁA Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
363  
PROGRAM
363   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
363   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
363   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
362   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 maja 2011 r.
362   ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 września 2011 r.
362   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
362   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
362   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
361   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
361   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 11.07.2011
361   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 października 2011 r.
361   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
361   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
360   ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
360   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 500000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2011 r. z dnia 14.10.20
360   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
360   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
360   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
359  
Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy
359   UCHWAŁA Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziejów
358  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
358   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
357   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
357   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 września 2011 r.
357   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
357   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
356   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
356   UCHWAŁA Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziejów
356   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
356   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
356   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
356   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
355   ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
354   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
354   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
353   ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 września 2011 r.
353   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 października 2011 r.
352   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
352   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
351   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
350   Informacja dotycząca wyników przetargu
350   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
350   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
349   ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
348   UCHWAŁA Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziejów
348   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
348   Opłata targowa
346   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 października 2011 r.
346   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
346   UCHWAŁA w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
344   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Płowce II - Zygmunt Gąsiorowski Radziejów, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
343   Ogłoszenie o zamówieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i małą architekturą z dnia 01.09.2011 r.
343   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 października 2011 r.
342   UCHWAŁA Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziejów
342   UCHWAŁA Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
341   UCHWAŁA Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziejów
341   OBWIESZCZENIE o usunięciu braków formalnych w postępowaniu administracyjnym
341   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
340   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
340   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
339   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 października 2011 r.
339   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 21.05.2013 r.
338   UCHWAŁA Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziejów
337   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
334   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
334   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
334   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
333   ZARZĄDZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
333   UCHWAŁA Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
333   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
332   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
332  
Uwaga - silne opady deszczu
332   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
331   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 października 2011 r.
331   UCHWAŁA Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziejów
331   ZARZĄDZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
330   Ogłoszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
330   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
330   UCHWAŁA Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziejów
330   Ogłoszenie
330   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
329   ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 października 2011 r.
329   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o zakończeniu postępowania
328   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
328   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
327   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
327   UCHWAŁA Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziejów
327   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
327   UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
326   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
326   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
325   <
Wójt Gminy Radziejów otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy społecznej
325   ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
325   ZARZĄDZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
325   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
325   XV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2012 r.
324   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
324   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
324   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
323   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
323   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
323   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
323   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
323  
Informacja
322   ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 października 2011 r.
322   ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
322   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
322   UCHWAŁA Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
322   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
322   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
320   ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
320  
Informacja
319   UCHWAŁA Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
319   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
318   ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 października 2011 r.
318   UCHWAŁA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
317   ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 października 2011 r.
317   ZARZĄDZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
317   UCHWAŁA Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
317   UCHWAŁA w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis
316  
KONKURS
dla organizacji pozarządowych na projekty zwiększające świadomość społeczną kampanii informacyjno-edukacyjnych
316   ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
315   ZARZĄDZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
315   UCHWAŁA Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
315   UCHWAŁA Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
314   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010 Wójta Gminy Radziejów
314   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
314   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
313   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
313   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
312   UCHWAŁA Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziejów
312   ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
312   ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
312   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 luty 2012 r.
312   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
311  
Informacja
311   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
311   ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 października 2011 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
311   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
310   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010 Wójta Gminy Radziejów
310   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
310   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 lutego 2011 r.
310   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 października 2011 r.
310   ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
310   UCHWAŁA w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
309   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
309   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
309   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
309   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 września 2012 r.
308   Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbiórki stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
308   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
307   ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 października 2011 r.
307   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
307   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
307   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
306   ZARZĄDZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
306   ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
306   ZARZĄDZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
306   UCHWAŁA Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
306   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
306   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
305   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
305   UCHWAŁA Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
305   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
305   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
305   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
305   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
304   UCHWAŁA Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
304   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 5.06.2012 r.
304   ZARZĄDZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
304   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
304   UCHWAŁA Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
304   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
303   ZARZĄDZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 września 2011 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 stycznia 2012 r.
302   UCHWAŁA Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
302   UCHWAŁA Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
302   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
301   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 października 2011 r.
301   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
301   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
300   ZARZĄDZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
300   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
300   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
300   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
299   ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
299   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
298   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
298   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
298   UCHWAŁA Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
298   ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
298   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
297   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
297   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
297   UCHWAŁA Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
297   UCHWAŁA Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
297   UCHWAŁA Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
297   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 23 lutego 2011 r.
297   UCHWAŁA Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
296   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
295   UCHWAŁA Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
295   OBWIESZCZENIE
294   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011 r.
294   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 czerwca 2012 r.
294   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 29.05.2013 r.
293   ZARZĄDZENIE Nr 9/2011
293   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
292   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
292   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
292   UCHWAŁA Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
292   UCHWAŁA Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
292   UCHWAŁA Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
292   ZARZĄDZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
291   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
291   ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
291   UCHWAŁA Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
291   UCHWAŁA Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
291   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
290   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup używanej równiarki drogowej z dnia 27.07.2011
290   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
290   ZARZĄDZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
290   UCHWAŁA Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
290   ZARZĄDZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
290   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
289   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
289   UCHWAŁA Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
289   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2011 r.
289   UCHWAŁA Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
289   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
288   ZARZĄDZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
288   UCHWAŁA Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
287   ZARZĄDZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
287   Formularz uwag
287   UCHWAŁA Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
286   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
286   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010 Wójta Gminy Radziejów
286   ZARZĄDZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
286   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
285   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
285   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
285   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
285   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
285   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
285   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 marca 2012 r.
284   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
284   ZARZĄDZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
284   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2011 r.
284   UCHWAŁA Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
284   Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
284   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
283   UCHWAŁA Nr UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
283   ZARZĄDZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
283   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2011 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
282   UCHWAŁA Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
282   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2011 r.
281   UCHWAŁA Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
281   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopad 2010 r.
280   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
280   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 grudnia 2010 r.
280   UCHWAŁA Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
280   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
279   UCHWAŁA Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
279   OBWIESZCZENIE
278   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będącego własnością gminy Radziejów na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
278   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 maja 2011 r.
278   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
278   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
278   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW NA 2014 ROK
278   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C Płowce-Płowce Kolonia w miejscowości Płowce - na odcinku długości 813 m
277   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 z dnia
277   ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
277   UCHWAŁA Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
277   Ogłoszenie GAZ system - wyprawki szkolne
276   UCHWAŁA Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
276   UCHWAŁA Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
275   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2011 r.
275   UCHWAŁA Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
275   UCHWAŁA Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
275   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
275   HARMONOGRAM DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
274   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
274   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
274   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
274   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
274   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pażdziernika 2012 r.
274   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
274   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 stycznia 2011 r.
274  
Zaproszenie na konsultacje społeczne
273   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
273   ZARZĄDZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
273   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów 27 grudnia 2012 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r.
272   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Czołowo-Kontrewers w miejscowości Czołowo z dnia 29.05.2013 r.
272   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziejów
271   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010
271   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
271   UCHWAŁA Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
271   UCHWAŁA Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
271   OBWIESZCZENIE
271   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
269   OBWIESZCZENIE
269   ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY
268   UCHWAŁA Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
268   ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
268   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
268   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
267   ZARZĄDZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
267   ZARZĄDZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
267   UCHWAŁA Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
267  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
266   UCHWAŁA Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
266   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
266   UCHWAŁA Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
266   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów 28 marca 2013 r.
265   ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
265   ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
265   UCHWAŁA Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
265   ZARZĄDZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
265   UCHWAŁA Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
263   UCHWAŁA Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
263   UCHWAŁA Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
263   UCHWAŁA Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
263   UCHWAŁA Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
263   OBWIESZCZENIE
263   UCHWAŁA Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
262   ZARZĄDZENIE Nr 11/2011
262   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
261   ZARZĄDZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
261   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
261   ZARZĄDZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
261   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów dnia 4 sierpnia 2013r.
260   Kierownictwo
260   UCHWAŁA Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
260   UCHWAŁA Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
260   UCHWAŁA Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
260   OBWIESZCZENIE
260   OBWIESZCZENIE
259   ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
259   ZARZĄDZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pażdziernika 2012 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
258   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
257   UCHWAŁA Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
257   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu niemieszkalnego (użytkowego) stanowiącego własność Gminy Radziejów położonego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
257   OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania administracyjnego
257   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziejów 9 maja 2013 r.
256   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 październik 2011 r., UG.6131.85.2011
256   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
256   ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
256   ZARZĄDZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 września 2012 r.
256   OBWIESZCZENIE
256   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
255   ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
255   ZARZĄDZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
254   UCHWAŁA Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
254   OBWIESZCZENIE
254   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
253  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
253   UCHWAŁA Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
252   ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
252   UCHWAŁA Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
252   UCHWAŁA Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
252   UCHWAŁA Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
251   ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
251   ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
251   UCHWAŁA Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
251   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów
251   Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług edukacyjnych dodatkowych - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Radziejów
250   ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
250   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
250   Obwieszczenie o obwodzie głosowania
250   INFORMACJA
249   ZARZĄDZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
249   ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
248   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z dnia 30.11.2012 r.
248   OBWIESZCZENIE
247   ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
247   UCHWAŁA Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
246   ZARZĄDZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
246   OBWIESZCZENIE
245   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
245   UCHWAŁA Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
244   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
243   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
243   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
243   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
242   ZARZĄDZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
241   Jednostki podległe
240   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
240   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
240   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 września 2011 r., UG.6131.74.2011
238   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
238   OBWIESZCZENIE
238   Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
237   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
237   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
237   ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
236   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
235   OBWIESZCZENIE
234   ZARZĄDZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
234   OBWIESZCZENIE
234   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
233   UCHWAŁA Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
233   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2014-2015
231   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
231   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
230  
Informacja
229   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
229   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
229   UCHWAŁA Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
229   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
228  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
228   ZARZĄDZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
228   ZARZĄDZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
228   ZARZĄDZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
228   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
227   UCHWAŁA Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
227   UCHWAŁA Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
225   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
225   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
225   UCHWAŁA Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
225   OBWIESZCZENIE
224   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 z dnia
223   ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
222   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach II
222   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
222   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
219   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
217   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
217   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
217   ZARZĄDZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
216   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
216   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
216  
Rekrutacja 2014-2015
215   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
215   ZARZĄDZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
215   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
215   UCHWAŁA Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
215   ZAWIADOMIENIE
214   Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Radziejów z dnia 17 lipca 2013 r.
213   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
212   ZARZĄDZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
212   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2013 r.
211   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach
211  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
210   ZARZĄDZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.79.2011
208   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
208   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
207   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
206  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
204   ZARZĄDZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
204   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
203   ZARZĄDZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
203   ZARZĄDZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
203   UCHWAŁA Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
201   Ogłoszenie o zamówieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiającego z dnia 21.06.2012 r.
201   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
200   ZARZĄDZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
199   ZARZĄDZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
199   ZARZĄDZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
199  
Kalendarz Wyborczy
197  
Informacja
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.82.2011
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
196   Gminny Ośrodek Kultury
195   ZARZĄDZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
195   ZARZĄDZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
194  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod PŁOWCAMI połączona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
194   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
193   ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
192   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
191   ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 września 2013 r.
191   ZARZĄDZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 września 2013 r.
189   ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
188   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
188   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
188   ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
188  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
187   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
187   ZARZĄDZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
186   ZARZĄDZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
184   ZARZĄDZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 września 2013 r.
183   UCHWAŁA Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
183  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
182   ZARZĄDZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
182   ZARZĄDZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
181   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
181   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
181   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
181   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
178   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
178   ZARZĄDZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
176  
Informacja
176   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
176   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
176   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
176   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Radziejów w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
176  
Informacja
176   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów 28 czerwca 2013 r.
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
175   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
174   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
174   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
174  
Informacja o wynikach naboru
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 września 2011 r., UG.6131.81.2011
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.78.2011
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
172   OBWIESZCZENIE
171   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
170   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.90.2011
169   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
169   UCHWAŁA Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
168   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
168   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
167   Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.86.2011
165   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
165   ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
164   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
164   UCHWAŁA Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
164   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
164   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
163   UCHWAŁA Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
163   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
163   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
162   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
162   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
161   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.63.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
161   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
161   UCHWAŁA Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.87.2011
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
160   UCHWAŁA Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
160   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
159   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
159   UCHWAŁA Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
158   XX Sesja Rady Gminy Radziejów 30 września 2013 r.
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.91.2011
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
157   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2013 r.
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 października 2013 r., UG.6131.76.2013
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
154   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2012 r., UG.6131.58.2012
154   UCHWAŁA Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
153   UCHWAŁA Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
153   UCHWAŁA Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.62.2012
152   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
151   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
151   ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
150   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
149   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
148   Studia podyplomowe
148   ZARZĄDZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 października 2013 r.
148   ZARZĄDZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.64.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 października 2012 r., UG.6131.68.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
147   ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
147   ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
146   ZARZĄDZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
146   UCHWAŁA Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.84.2011
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
145   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
145   ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 października 2013 r.
145   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
145   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
144   UCHWAŁA Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 września 2012 r., UG.6131.55.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
143   Przyjmowanie wniosków obszarowych - KAMPANIA 2014
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
142   ZARZĄDZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 września 2012 r., UG.6131.56.2012
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 października 2012 r., UG.6131.66.2012
141   ZARZĄDZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
141   UCHWAŁA Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
140   Wyjaśnienia treści SIWZ-"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia"
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 września 2012 r., UG.6131.57.2012
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
140   ZARZĄDZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
140   UCHWAŁA Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
139   UCHWAŁA Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
139   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
139   Zamówienie z wolnej ręki - Udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.61.2012
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
137   UCHWAŁA Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
136   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
136   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
136   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
136   Ogłoszenie o zamówieniu - Zaciąnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 października 2012 r., UG.6131.65.2012
135   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
134   UCHWAŁA Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
134   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
134   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
132   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
132  
I N F O R M A C J A

131   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.60.2012
131   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
131   UCHWAŁA Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
131   UCHWAŁA Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
130   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
129   UCHWAŁA Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
128  
Informacja
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
127   ZARZĄDZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
127   UCHWAŁA Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
125   ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
125   OBWIESZCZENIE
123  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
123   Zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziejów
123   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
121   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
120   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
118   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
115   ZARZĄDZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
115  
Informacja dla niepełnosprawnych
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
112   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
112   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
111   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
111   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
110  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
110   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
110   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
109   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
108   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
107   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
107   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
107   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
106   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
106   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
105   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
105   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
105   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
105   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
105   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
104   ZARZĄDZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
104   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
104   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
103   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
103   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
103   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
103   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
102   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
101   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
101   ZARZĄDZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 października 2012 r.
100   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
100   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
100   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
98   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
98   ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
97   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
95   ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
95   OBWIESZCZENIE
89   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
89   ZARZĄDZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 października 2013 r.
89   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
85   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
84   Gminny Ośrodek Kultury
84   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów 30 grudnia 2013 r.
82   OBWIESZCZENIE
78   Gminny Ośrodek Kultury
76   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
76   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
76  
75   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
72   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
69   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
69   UCHWAŁA Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
68   UCHWAŁA Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
68   ZARZĄDZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
68   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
68   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 142/16 położonej w Płowcach II, gm. Radziejów
67   UCHWAŁA Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
66   UCHWAŁA Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
66   UCHWAŁA Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
65   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
65   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
64   UCHWAŁA Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
64   UCHWAŁA Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
64   UCHWAŁA Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
64   ZARZĄDZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
63   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
61   ZARZĄDZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
61   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
61   ZARZĄDZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
61   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
60   UCHWAŁA Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
60   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
59   UCHWAŁA Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
59   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
59   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
59   ZAWIADOMIENIE
59   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
58   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
58   UCHWAŁA Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
58   UCHWAŁA Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
58   UCHWAŁA Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
58   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 października 2012 r.
58   ZARZĄDZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
58   ZARZĄDZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
57   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
57   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 października 2012 r.
57   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
57   OBWIESZCZENIE
56   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
55   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
55   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
55   ZARZĄDZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
55   ZARZĄDZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
55   ZARZĄDZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
55   ZARZĄDZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
55   ZARZĄDZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
54   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
54   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
54   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
54   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
54  
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie
54   OBWIESZCZENIE
53   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
53   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
53   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
52   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
52   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
52   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
52   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
52   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
52   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
52   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
52   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
52   ZARZĄDZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
52   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
52   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
51   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
51   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
51   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
51   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
51   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
51   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
51   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
51   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
51   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
51   ZARZĄDZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
50   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
50   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
50   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
50   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
49   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
49   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
49   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
49   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
49   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
49   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
49   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
49   Ogłoszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
48   UCHWAŁA Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
48   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
48   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
48   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
48   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
48   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
48   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
48   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
48   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
48   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
48   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
47   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
47   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
47   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
47   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
47   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
47   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
47   ZAWIADOMIENIE
46   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
46   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
46   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
46   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
46   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
46   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
46   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
46  
46   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów 31 marca 2014 r.
45   UCHWAŁA Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
45   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
43   OBWIESZCZENIE
41   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
40   ZARZĄDZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
40   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
39   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
38  
38   OBWIESZCZENIE
37   ZAWIADOMIENIE
35   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
34   ZAWIADOMIENIE
33   UCHWAŁA Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
33   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
33   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
32   ZARZĄDZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
32   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
32   ZAWIADOMIENIE
32   KALENDARZ WYBORCZY
31   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
30   ZARZĄDZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
30   UCHWAŁA Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
29   ZARZĄDZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
29   ZARZĄDZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
29   UCHWAŁA Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
28   UCHWAŁA Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
28   ZARZĄDZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
28   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
28   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
27   ZARZĄDZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
27   DRUK ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
26   ZARZĄDZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
26   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
25   ZARZĄDZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
25   ZARZĄDZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
25   UCHWAŁA Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
25   UCHWAŁA Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
25   UCHWAŁA Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
25   UCHWAŁA Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
25   OBWIESZCZENIE
25   DRUK ZGŁOSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
24   ZARZĄDZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
24   UCHWAŁA Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
24   UCHWAŁA Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
24   UCHWAŁA Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
23   INFORMACJA
22   ZARZĄDZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
22   UCHWAŁA Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
22   UCHWAŁA Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
22   UCHWAŁA Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
22   UCHWAŁA Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
22   UCHWAŁA Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
21   UCHWAŁA Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
19   UCHWAŁA Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
19   ZAWIADOMIENIE
19   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
18   ZAWIADOMIENIE
18   ZAWIADOMIENIE
17   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
17   ZARZĄDZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
17   ZARZĄDZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
17   ZAWIADOMIENIE
17   Zarządzenie wyborów
16   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
16   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
15   ZARZĄDZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
15   ZARZĄDZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
14   ZARZĄDZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
14   ZARZĄDZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
14   ZARZĄDZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
13  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
13   ZARZĄDZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
13   UCHWAŁA Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
13   ZAWIADOMIENIE
11   DECYZJA Nr 1/2014
10   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
4   ZAWIADOMIENIE
1   INFORMACJA PKW

 Liczba   Kategoria
153615   Dane teleadresowe
75603   Przetargi
31247   Oferty pracy
24744   Dot. rolnictwa
22764   Inne zamówienia
19611   Zamówienia publiczne
12420   Inne
12098   Charakterystyka
12058   Pomocy społecznej
11301   Kierownictwo
10189   Szkoła Podstawowa w Bieganowie
9771   Galeria zdjęć
9437   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
8918   Ogłoszenia
8795   Szkoła Podstawowa w Płowcach
7401   Oświatowe
7175   Inwestycyjne
7153   Lista sołectw
7146   Oświadczenia majątkowe pracowników
7014   Struktura organizacyjna
6598   Ochrony środowiska
6347   Mapa gminy
5971   - 2006-2010
5964   Zarządzenia Wójta
5858   Skład osobowy Rady
5280   Oświadczenia majątkowe radnych
5241   - 2010-2014
5098   Rady Gminy
5035   Załatwianie spraw
4966   Decyzje środowiskowe
4892   KONKURSY
4840   Urząd Gminy
4823   Informacje ogólne
4678   Podatki i opłaty
4409   Pomoc społeczna
4369   Rejestry, ewidencje i archiwa
4367   Plany gospodarcze
4294   Decyzje o warunkach zabudowy
4278   Szkoły
4174   Podatkowe
4159   Inne
4066   Referat finansowy
4054   - 2006-2010
3853   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
3839   Komisje Rady
3788   Dowody osobiste
3773   Informacje niepublikowane
3772   Kontrole
3682   Dług publiczny
3680   Protokoły z sesji
3646   Majątek gminy
3645   - 2002-2006
3626   - 2010-2014
3607   Decyzje - drzewa
3604   Rada Gminy
3577   Uchwały Rady
3573   Ochrona środowiska
3559   Prawo lokalne
3524   Podstawa prawna działania
3500   Wzory dokumentów
3492   Pomoc publiczna
3490   - 2002-2006
3486   Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
3446   Budżet Gminy
3311   Gospodarka nieruchomościami
3167   Finanse
3162   Wyborcze
2990   Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
2708   Plany Odnowy Miejscowości
2699   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2636   - 2010-2014
2501   Samorząd 2010
2473   Zarządzanie kryzysowe
2427   - 2010-2014
2396   PRZEDSZKOLE PO KL
2318   Ustawa śmieciowa
2093   Prezydent 2010
1823   Sport
1710   - 2006-2010
1568   Sejm i Senat 2011
1552   - 2006-2010
1517   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
1044   uzupełniające do Rady Gminy Radziejów 2013
583   Parlament Europejski 2014
207   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
139   Program usuwania azbestu
licznik odwiedzin: 1655099
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl