Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
21614   OFERTA na przeprowadzenie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów
7154   Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
4329   ZARZĄDZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
3785   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
2935   Struktura organizacyjna
2699  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
2679   Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
2470   Galeria zdjęć - Serdecznie ZAPRASZAMY
2263   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejów
2197   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKOŃCZONO
2039   Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005 - 2014
2031  
1940   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1827   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2006
1774   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2010
1735   Procedury załatwiania spraw i wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Wzory dokumentów".
1702   Skład osobowy Rady
1701   LISTA SOŁECTW
1638   FOLDER REKLAMOWY - Płowce 27-IX-1331
1636   OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Radziejów informuje:
1574   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1573   Regulamin organizacyjny
1563   Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z podaniem o przyjęcie:
1538   Zaświadczenie o stanie zdrowia
1521   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1516   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1492   Załatwianie spraw
1457   Zaświadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1457   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1450   Podanie o wydanie zaświadczenia o:
stanie majątkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w opłatach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1434   Zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu
1432   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1425   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1422   Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1415   Informacje niepublikowane
1394   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości
1386   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1384   Sposób stanowienia aktów publiczno-prawnych
1384  
1378   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1343   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1339   ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
1337   Zaświadczenie o dochodach
1335   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1323   Formularze deklaracji i informacji o podatku leśnym
1317   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1313   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia
1307   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1303   Wniosek o zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów
1303   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2009
1300   Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
1298   2002-2006
1297   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2008
1297   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1294   Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1291   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1290   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1289   Rejestry, ewidencje i archiwa
1289   Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
1284   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1275   UCHWAŁA Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziejów
1272   Stawki podatku od środków transportowych
1265   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1241   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
1240   Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu
1240   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1229   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2007
1228   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1219   Uchwały 2002-2006
1215   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności (dla dziecka do 16 – go roku życia)
1214   Zgłoszenie pobytu stałego
1208   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1203   Zaświadczenie o bezskuteczności prowazonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
1188   Wniosek o rentę rodzinną
1183   BUDŻET na 2007 rok - UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1178   Wniosek o rentę socjalną
1177   PROGNOZA kwoty długu na lata 2007-2012
1170  
Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ZAKOŃCZONO
1167  
Szanowni Państwo!
1166   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1165   SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJĘ
1164   Zgłoszenie pobytu czasowego
1156   UCHWAŁA Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziejów
1153   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 14.02.2012 r.
1151   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
1149   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1140   UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1138   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 grudnia 2006
1134   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1131   UCHWAŁA Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziejów
1123   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2011
1119   UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziejów
1117   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 grudnia 2006
1116   UCHWAŁA Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziejów
1113   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Radziejów
1110   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
1104   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Radziejów
1102   ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
w sprawie powoł. komisji do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publ. na Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szostce
1098  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1094   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 listopada 2006
1094  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJÓW 2013" - 8 września 2013 r. (niedziela)
1083   UCHWAŁA Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziejów
1081   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1079   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 grudnia 2006
1077   ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1068   ZARZĄDZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1064   Dotyczy obszaru szczególnie narażonego Zlewni Rzeki Zgłowiączka
1055   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1053   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1053   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
1052   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Wójta Gminy Radziejów
1050   ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
1049   UCHWAŁA Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziejów
1049   UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziejów
1047  
PROGRAM
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 września 2011 r.
1045   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1042   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w budżecie
1040   PODATKI I OPŁATY
1039   UCHWAŁA Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziejów
1039   UCHWAŁA Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziejów
1039   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 06.10.2011 r.
1037   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006 Wójta Gminy Radziejów
1033   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w budżecie
1029   UCHWAŁA Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziejów
1028   UCHWAŁA Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziejów
1024   UCHWAŁA Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziejów
1024   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1023   ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1021   UCHWAŁA Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziejów
1021  
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W PŁOWCACH


1017   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.
1014   Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1006   Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych
1003   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Wójta Gminy Radziejów
1002   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8
1001   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
1000   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
998   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Czołowie z dnia 14.10.2011 r.
997   UCHWAŁA Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziejów
996   UCHWAŁA Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziejów
996   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
994   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w budżecie
994   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
993   OGŁOSZENIE
993   UCHWAŁA Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziejów
993   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
987   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w budżecie
987  
INFORMACJA
986   Wyniki wyborów do Sejmu
985   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
984   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
983   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
983   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r.
981   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 Wójta Gminy Radziejów
980   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w budżecie
978   UCHWAŁA Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziejów
977   ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamów. publ.na Dowóz uczniów do SP i GP w roku 2007/2008
975   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
975   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
974  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
971   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
967   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
966   UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziejów
966   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
965   ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
964   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
962   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 Wójta Gminy Radziejów
961   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Wójta Gminy Radziejów
960   ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
w sprawie powołania komisji do przeprow. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Transport kruszywa na naprawę dróg gminnych
960   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Wójta Gminy Radziejów
957   UCHWAŁA Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziejów
954   UCHWAŁA Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziejów
952   ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
951   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
950   KARTY INFORMACYJNE:
950   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
949   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
949   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w
946   UCHWAŁA Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziejów
946   UCHWAŁA Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziejów
946   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
945   UCHWAŁA Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziejów
942   Dot. dróg gminnych Radziejów - Kolonia Zagorzyce i Świątniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowości Zagorzyce.
941   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
940   UCHWAŁA Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziejów
937   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
929   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
924   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Wójta Gminy Radziejów
924   Wyniki wyborów do Senatu
923   ZARZĄDZENIE Nr 27/2007
w sprawie powołania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Podatkowej Urzędu Gm.Radziejów
922   ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych'
921   UCHWAŁA Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziejów
921   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w budżecie
921   ZARZĄDZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
919   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2007 roku
917   UCHWAŁA Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziejów
917   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
912   UCHWAŁA Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
911   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
907   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
907   ZARZĄDZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
906   UCHWAŁA Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziejów
906   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
906   ZARZĄDZENIE Nr 25/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia świetlicy gminnej w sołectwie Broniewek - Płowki
906   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
903   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-ŚR-02/09)
900   ZARZĄDZENIE Nr 16/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych
899   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w budżecie
898   ZARZĄDZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziejów Obszar A programu 'Uczeń na wsi' ...
897   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
896   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 kwietnia 2007
895   UCHWAŁA Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziejów
894   UCHWAŁA Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziejów
893   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
893   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
891   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
891   KARTY INFORMACYJNE:
889   UCHWAŁA Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziejów
886  
WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
885   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
884   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
884   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
882   Dot. stypendiów socjalnych
881   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
881   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
881   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
881   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
879   Druk zaświadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów
879   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Płowce II
877   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
877  
INFORMACJA
876   UCHWAŁA Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziejów
875  
WYKAZ nieruchomości rolnych położonych w Gminie Radziejów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
875   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Wójta Gminy Radziejów
871   ZAWIADOMIENIE
870   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
868   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
866   ZARZĄDZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
866   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
864   UCHWAŁA Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziejów
863   Druk zaświadczenia potwierdzającego,
862   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w budżecie
862   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w budżecie
860   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2007 roku
860   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
859   UCHWAŁA Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziejów
858   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
857  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
855  
855   ZARZĄDZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w budżecie
854   ZARZĄDZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu Żuk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
854   UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
854   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2012
853   ZARZĄDZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysokościowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
853   UCHWAŁA Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziejów
853   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
853   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
852   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2006 rok
852   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Wójta Gminy Radziejów
852   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Wójta Gminy Radziejów
851   ZARZĄDZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy Radziejów
850   ZARZĄDZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzierżawy i wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Radziejów
850   UCHWAŁA Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziejów
850   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
849   UCHWAŁA Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziejów
846   UCHWAŁA Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów
846   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 listopada 2007
845   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w budżecie
845   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
844   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
841   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
840   ZARZĄDZENIE Nr 35/2007
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
839   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Wójta Gminy Radziejów
839   UCHWAŁA Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziejów
838   UCHWAŁA Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziejów
838   UCHWAŁA Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziejów
838   ZARZĄDZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowcach
838   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2007 rok
838   6 lutego Dniem Wolontariusza
837   ZARZĄDZENIE Nr 36/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie likwidacji książek z księg.Gminnej Biblioteki w Płowcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czołowie
835   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
835   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
835  
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
833   UCHWAŁA Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziejów
833   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
832   ZARZĄDZENIE Nr 24/2007
powoł.komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
832   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
831   UCHWAŁA Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziejów
831   ZARZĄDZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
831   UCHWAŁA Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziejów
830   Dot. Dowodów Osobistych
830   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2008 r.
829   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w budżecie
828   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametrów przyjętych do prac nad budżetem
828   UCHWAŁA Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziejów
828   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 września 2007
824   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
822   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
821   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
819   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 Wójta Gminy Radziejów
819   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 czerwca 2007
818   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 grudnia 2007
817   UCHWAŁA Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziejów
816   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008 Wójta Gminy Radziejów
816   UCHWAŁA Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziejów
816   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
815   UWAGA !!!
814   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
814   UCHWAŁA Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziejów
814   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
814   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
814   Ogłoszenie o zamówieniu - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podkładami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziejów z dnia 09.08.2
814  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
812   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 luty 2007
812   UCHWAŁA Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów
812   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
812   Kierownictwo
811   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2008 r.
809   ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
w sprawie powołania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli ubiegających się o świadcz. pienięż.w ramach pomocy zdrowotn.
809   UCHWAŁA Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziejów
808   ZARZĄDZENIE Nr 54/2008
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wnioskó o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i nauczycieli
807   UCHWAŁA Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziejów
807   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
806   UCHWAŁA Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziejów
806   UCHWAŁA Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziejów
806   UCHWAŁA Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziejów
806   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
805   ZARZĄDZENIE Nr 31/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
804   UCHWAŁA Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziejów
804   UCHWAŁA Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów
803   UWAGA
803   UCHWAŁA Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziejów
802   ZARZĄDZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w UG Radziejów
802   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametrów przyjętych do prc nad budżetem
801   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 Wójta Gminy Radziejów
801   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
800  
799   UCHWAŁA Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziejów
798   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kw. 2007 r.
798   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku
798   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
796   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
796   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
796   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 12 września 2010 r.
796  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
796   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2013
795   UCHWAŁA Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziejów
794   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
794   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
793   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w budżecie
793   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
792   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w budżecie
792   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
792   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
789   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
789   UCHWAŁA Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziejów
788   ZARZĄDZENIE Nr 32/2007
w sprawie:określ.reg.przyzn.dopłat nauczycielom, dla których org.prow.szkoły jest GmRadziejów,korzyst.z różnych form kształc.i doskonal.zawod.
788   UCHWAŁA Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziejów
788   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
786   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
785   ZARZĄDZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
783   ZARZĄDZENIE Nr 38/2007
zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
783   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
783   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
782   UCHWAŁA Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziejów
781   Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana do istniejącego wpisu, zaprzestanie prowadzenia działalności
780   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
778   ZARZĄDZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
778   UCHWAŁA Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziejów
777   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
777   UCHWAŁA Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziejów
777   UCHWAŁA Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziejów
777   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
775   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 Wójta Gminy Radziejów
770   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Wójta Gminy Radziejów
769   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
768   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
768   Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
767   UCHWAŁA Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziejów
767  
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
765   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w budżecie
765   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejów w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
764   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 10 grudnia 2010 r.
763   UCHWAŁA Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziejów
763   Plan Odnowy Miejscowości Płowce
763   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
762   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009
zmian w budżecie
762  
KONKURS
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD, NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
761   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w budżecie
760   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 Wójta Gminy Radziejów
760   wniosek o wydanie zaświadczenia, czy gospodarstwo rolne położone jest na Obszarze Szczególnie Narażonym w zlewni rzeki Zgłowiączki
760  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 września 2012 r.
759   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w budżecie
759   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
757   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
757   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
755   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
755   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 Wójta Gminy Radziejów
755   UCHWAŁA Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziejów
754   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
753   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
752   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 03.12.2008
752   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
752  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
750   ZARZĄDZENIE Nr 50/2007
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego samochodu pożarnicego stanowiącego własność Gminy Radziejów
750   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
749   UCHWAŁA Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziejów
749   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 12 września 2010 r.
748   UCHWAŁA Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziejów
748   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w budżecie
747   ZARZĄDZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Radziejów.
747   UCHWAŁA Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
746   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
746   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
745   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
745   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
744   ZARZĄDZENIE Nr 67/2008
w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
744   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
743  
Ogłoszenie

742   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
742   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
741   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
740   ZARZĄDZENIE Nr 63/2008
w sprawie powoł.kom.przetarg.do rozstrzygn.postęp.o udziel.zam.publicznego ...
740   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
739   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 kwietnia 2007
739   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
738   UCHWAŁA Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziejów
737   UCHWAŁA Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziejów
737   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
736   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
735   OGŁOSZENIE
735   ZARZĄDZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powołania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne objęte monitoringiem w ramach progr.działań ogran.odpływ zw.azotu ze źródeł roln.
735   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008
zmian w budżecie
735   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziejów
- ZAKOŃCZONO
734   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
734   UCHWAŁA Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziejów
734   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
733   UCHWAŁA Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziejów
733   UCHWAŁA Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziejów
733   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
732  
HARMONOGRAM ZEBRAŃ
732   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w budżecie
732   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009
zmian w budżecie
732   UCHWAŁA Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziejów
731   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
730   ZARZĄDZENIE Nr 70/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
729   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w budżecie
729   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
729   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
728   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
727   UCHWAŁA Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziejów
727   Plan Odnowy Miejscowości Czołowo
726   Nabór na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie został unieważniony
725   ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powoł.komisji przetarg.do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zamów.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
724   UCHWAŁA Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziejów
724   UCHWAŁA Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziejów
723   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
722   UCHWAŁA Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziejów
722   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w budżecie
720   OGŁOSZENIE
720   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziejów
720   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
720  
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
718   UCHWAŁA Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziejów
718   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
718  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
718   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
716   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008 Wójta Gminy Radziejów
716   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
716   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
716  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
715   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 Wójta Gminy Radziejów
715   UCHWAŁA Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziejów
715   UCHWAŁA Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziejów
715   UCHWAŁA Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów
714   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
714   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziejów-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
712   OGŁOSZENIE
712   UCHWAŁA Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziejów
712   UCHWAŁA Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziejów
711   ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
powoł.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
711   UCHWAŁA Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziejów
711   UCHWAŁA Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziejów
710   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
708   ZARZĄDZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
708   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
707   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
707   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
707   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
707   UCHWAŁA Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziejów
706   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
705   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
705   UCHWAŁA Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziejów
704   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 Wójta Gminy Radziejów
704   INFORMACJA
703   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2008 roku
703   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008 Wójta Gminy Radziejów
703   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 Wójta Gminy Radziejów
703   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
702   UCHWAŁA Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziejów
702   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w budżecie
702   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w budżecie
701   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008 Wójta Gminy Radziejów
701   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w budżecie
701   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
701   XXV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2009 r.
700   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w budżecie
700   XX Sesja Rady Gminy Radziejów - 18 lutego 2009 r.
700   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
699   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok
699   ZARZĄDZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie
699   UCHWAŁA Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziejów
699   OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
698   OGŁOSZENIE
698   UCHWAŁA Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziejów
698   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
697   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
697   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009
projektu budżetu gminy na 2010 rok
697   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w budżecie
696   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
696   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009
zmian w budżecie
695   XV Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 czerwca 2008 r.
695   UCHWAŁA Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziejów
695   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
694   UCHWAŁA Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziejów
694   UCHWAŁA Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziejów
694   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku
693   KOMUNIKAT
693  
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
692   ZARZĄDZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
692   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
692   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
691   ZARZĄDZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonychpod uprawy rolne
691   UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziejów
690   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2008 roku
689   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 czerwca 2009 r.
689   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
688   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
688   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 sierpnia 2008 r.
688   ZARZĄDZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Radziejów
687   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
687   ZARZĄDZENIE Nr 83/2008
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zbędnych druków oraz zużytego sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Radziejów
686   UCHWAŁA Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziejów
686   UCHWAŁA Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziejów
685   UCHWAŁA Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziejów
684   ZARZĄDZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego ŻUK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki ŻUK o numerze rej. WEO 0277
684   ZARZĄDZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach za 2008 rok
684   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
684   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
683   Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użytkowanie wieczyste - Gmina Radziejów
683   ZARZĄDZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowart.kwoty 14.000 euro
682   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
681   Zawiadomienie o zawarciu umowy
681   UCHWAŁA Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziejów
681   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w budżecie
680   ZARZĄDZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
678   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
678   UCHWAŁA Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziejów
678   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku
677   UCHWAŁA Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziejów
675   ZARZĄDZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
675   BUDŻET 2009 - UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
675   UCHWAŁA Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów
675   ZARZĄDZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
675   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w budżecie
674  
OBWIESZCZENIE
674   ZARZĄDZENIE Nr 75/2008
w sprawie powołania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne objętemonitoringiem...
674   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008 Wójta Gminy Radziejów
674   ZARZĄDZENIE Nr 80/2008
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
674   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w budżecie
674   UCHWAŁA Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziejów
673   UCHWAŁA Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziejów
673   ZARZĄDZENIE Nr 103/2009
w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
673   UCHWAŁA Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziejów
673   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac na projektem budżetu gminy na 2010 rok
673   UCHWAŁA Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziejów
671   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w budżecie
671   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
671   UCHWAŁA Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziejów
670   ZARZĄDZENIE Nr 99/2009
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
668   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008 Wójta Gminy Radziejów
668   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 maja 2008 r.
668   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
667   UCHWAŁA Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziejów
667  
INFORMACJA
666  
OBWIESZCZENIE

666   W dniu 21 października 2007 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
666   UCHWAŁA Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów
666   UCHWAŁA Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów
665   Dot. wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
665   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
664   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
664   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
664   UCHWAŁA Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów
664  
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
663   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 Wójta Gminy Radziejów
663   UCHWAŁA Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziejów
663   UCHWAŁA Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów
663   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
662   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów
661   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
661   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008 Wójta Gminy Radziejów
661   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
660   Opłata administracyjna
660  
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
659  
INFORMACJA
659   UCHWAŁA Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziejów
659   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2010.
658   UCHWAŁA Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów
657   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008 Wójta Gminy Radziejów
657   XXVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 2 grudnia 2009 r.
657   XXX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2010 r.
656   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
656   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2008 rok
656   ZARZĄDZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Radziejów
656   XXIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 marca 2010 r.
655   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
655   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
655   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
654   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
654   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
654   Projekt zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy
654   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 kwietnia 2009 r.
654   UCHWAŁA Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziejów
654   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w budżecie
653   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008 Wójta Gminy Radziejów
653   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2009 r.
653   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
653   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 lipca 2009 r.
652   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
652   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2008 r.
652   ZARZĄDZENIE Nr 146/2010
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
651   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
651   UCHWAŁA Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziejów
650   UCHWAŁA Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziejów
650   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
650   UCHWAŁA Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziejów
650   UCHWAŁA Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziejów
650   UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziejów
649   ZARZĄDZENIE Nr 92/2009
w sprawie powołania komisji do wyceny samochodów stanowiących własność Gminy Radziejów
649   UCHWAŁA Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów
649   ZARZĄDZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
648  
OGŁOSZENIE - zakończono
648   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
648   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
647   UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziejów
646   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
645   UCHWAŁA Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziejów
645   UCHWAŁA Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów
644   ZARZĄDZENIE Nr 98/2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na przebudowę dróg gminnych
644   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 Wójta Gminy Radziejów
643   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
643   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
642   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2009 roku
642   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009 Wójta Gminy Radziejów
642   UCHWAŁA Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziejów
641   Stawka podatku od posiadania psów
641   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
641   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w budżecie
641   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
641   Informacja dotycząca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
640   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
639   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
639   ZARZĄDZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
638   UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziejów
638   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
637   ZARZĄDZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporządz.sprawozdań budżet.Rb-WS w zakresie wydatków struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
636  
636   UCHWAŁA Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów
636  
OGŁOSZENIE O NABORZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
635   UCHWAŁA Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziejów
635   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku
635   UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziejów
633   UCHWAŁA Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziejów
633   ZARZĄDZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
633   UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziejów
632   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 Wójta Gminy Radziejów
632   ZARZĄDZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziejów
632   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w budżecie
630   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 Wójta Gminy Radziejów
629   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
629   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
629   Ogłoszenie dotyczące naboru do przedszkola
628   ZARZĄDZENIE Nr 130/2009
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
628   ZARZĄDZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych
628   UCHWAŁA Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziejów
628   Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
627   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
627   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2008 r.
627   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
627   XXVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2009 r.
627   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w budżecie
626   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
626   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
626   ZARZĄDZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego...
626   ZARZĄDZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powołania Komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
626   ZARZĄDZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych
626   KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
625   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 Wójta Gminy Radziejów
625   UCHWAŁA Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziejów
624   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
624   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 Wójta Gminy Radziejów
623   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
622   UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziejów
622   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
621   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008 Wójta Gminy Radziejów
621   XVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 listopada 2008 r.
620   UCHWAŁA Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziejów
620   UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziejów
619   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
619   ZARZĄDZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
619   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
619   UCHWAŁA Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziejów
618   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
617   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009 Wójta Gminy Radziejów
616   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
616   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009 Wójta Gminy Radziejów
616   UCHWAŁA Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów
616   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
616   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
616   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów
615   List Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
614   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
613   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 stycznia 2010 r.
612   ZARZĄDZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy Radziejów środków czystości oraz herbaty
612   UCHWAŁA Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziejów
611   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
611   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie
611   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-ŚR-09/09
610   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
610   ZARZĄDZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnospr.i ich rodziców, opiekunów lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szkoły...
610   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
610   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powołania komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
610   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
609   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
609   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009 Wójta Gminy Radziejów
608   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
608   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
608   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
607   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009 Wójta Gminy Radziejów
607   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 Wójta Gminy Radziejów
607   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
607   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010 Wójta Gminy Radziejów
607   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
607   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
606   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
605   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
604   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powoł.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
604   KOMISJA FINANSOWO - BUDŻETOWA
603   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009 Wójta Gminy Radziejów
603   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
603   UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziejów
602   ZARZĄDZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
602   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów
601   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
601   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
600   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
599   ZARZĄDZENIE Nr 112/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
599   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
599   UCHWAŁA Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziejów
598   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
598   XXXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 maja 2010 r.
597   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 Wójta Gminy Radziejów
597   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
597   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
597   ZARZĄDZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarządzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w Płowcach
597   ZARZĄDZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
596   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
596   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 28.10.2011 r.
594   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009 Wójta Gminy Radziejów
593   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
593   ZARZĄDZENIE Nr 150/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
593   UCHWAŁA Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziejów
593   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w budżecie
592   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
592   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
592   UCHWAŁA Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziejów
591  
OGŁOSZENIE
591   ZARZĄDZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
591   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009 Wójta Gminy Radziejów
591   Decyzja środowiskowa
590   OGŁOSZENIE
590   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
589   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
589   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
589   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
589   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
589  
KONKURS
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY RADZIEJÓW
588   ZARZĄDZENIE Nr 106/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
588   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Radziejów
588   UCHWAŁA Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziejów
588   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
588   KOMISJA REWIZYJNA
587   ZARZĄDZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
586   ZARZĄDZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
586   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w budżecie
585   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w budżecie
584   ZARZĄDZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
584   Ogłoszenie dotyczące wniosków o przydział stypendium socjalnego lub o zasiłek losowy na rok szkolny 2011/12
583   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009 Wójta Gminy Radziejów
583   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
582  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
580   UCHWAŁA Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziejów
580   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
579   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Wójta Gminy Radziejów
578   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 Wójta Gminy Radziejów
578   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
578   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
577  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
577   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejów.
577   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w budżecie
576   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
576   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
576   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
576   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
575   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
575   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w budżecie
575   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
574   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009 Wójta Gminy Radziejów
573   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
572   ZARZĄDZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
572   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
572   UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziejów
571   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009 Wójta Gminy Radziejów
571   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
571   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010
w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2011 rok
570   UCHWAŁA Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziejów
570   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w budżecie
568   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009 Wójta Gminy Radziejów
568   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
567   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
567   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009 Wójta Gminy Radziejów
566   Rusza cykl spotkań aktywizujących kobiety
566   ZARZĄDZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
566   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010 Wójta Gminy Radziejów
566   UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów
566   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
565   ZARZĄDZENIE Nr 151/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
565   ZARZĄDZENIE Nr 169/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
564   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
563   ZARZĄDZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
563   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
562   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
562   Plan Odnowy Miejscowości Opatowice
562   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
561   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Radziejów 30.12.2008
561   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
561   Opłaty za wodę
560   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
559   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
559   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
559   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2010 r.
559   UCHWAŁA Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziejów
557   UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziejów
556   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
555   ZARZĄDZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
555   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010 Wójta Gminy Radziejów
554   UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziejów
554   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
552   ZARZĄDZENIE Nr 113/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
552   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
551   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w budżecie
551   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok
550   Plan Odnowy Miejscowości Kwilno i Kłonówek
550   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów
550   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów
550   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
549   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
549   UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziejów
548   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009 Wójta Gminy Radziejów
548   ZARZĄDZENIE Nr 181/2010
powołania komisji przetargowej do przeprowadz.postęp.o udzielenie zam.publicznego pod nazwą:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
548   UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów
547   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w budżecie
547  
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
546   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
546   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010 Wójta Gminy Radziejów
544   UCHWAŁA Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziejów
544   Plan Odnowy Miejscowości Szostka
544   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
544   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA
543   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
543   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
543   ZARZĄDZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
543   UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów
542   ZARZĄDZENIE Nr 167/2010
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
542   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
542   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
541   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w budżecie
541   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
540   ZARZĄDZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
540   ZARZĄDZENIE Nr 170/2010
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Radziejów
540   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
540  
Sołtys Roku Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
539   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
538   Ogłoszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
538   UCHWAŁA Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziejów
538   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
537   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009 Wójta Gminy Radziejów
537   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w budżecie
537   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
537   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziejów, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
537   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
535   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010 Wójta Gminy Radziejów
535   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 09.01.2012 r.
532   ZARZĄDZENIE Nr 168/2010
w sprawie powołania Zespołu powypadkowego ds. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
532   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
531   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
531   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
531   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w budżecie
529   ZARZĄDZENIE Nr 184/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
529   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
528   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów
528   ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
527   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
527   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
526   Ogłoszenie o zamówieniu - droga gminna Szybka - Wąsewo z dnia 01.09.2010
525   OGŁOSZENIE
525   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
524   UCHWAŁA Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziejów
524   ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
524   ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
524   XXXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2010 r.
523   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
523   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
523   OBWIESZCZENIE o wydłużeniu postępowania administracyjnego
521   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w budżecie
520   UCHWAŁA Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów
518   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
518   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów - 28.07.2009
518   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w budżecie
518   ZARZĄDZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
516   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010 Wójta Gminy Radziejów
516   UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów
516   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
515   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
515   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010 Wójta Gminy Radziejów
514   ZARZĄDZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.postęp.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
514   UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziejów
514   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
513  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
512   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010 Wójta Gminy Radziejów
512   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
510   OBWIESZCENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
509   Plan Odnowy Miejscowości Broniewo
509   Plan Odnowy Miejscowości Stary Radziejów Kolonia
509   Protokół Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dziś''
508   Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radziejów na 2011 rok
508   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
507   Ogłoszenie
506   Plan Odnowy Miejscowości Piołunowo
504   Plan Odnowy Miejscowości Skibin
504   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
503   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010 Wójta Gminy Radziejów
503   UCHWAŁA Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziejów
503   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
503   >OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
502   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010 Wójta Gminy Radziejów
502   ZARZĄDZENIE Nr 187/2010
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
500   UCHWAŁA Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziejów
500  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
499   UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziejów
499   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 grudnia 2010 r.
497  
Powszechny Spis Rolny
497   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 marca 2011 r.
496   Plan Odnowy Miejscowości Biskupice
496   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2010 r.
496   UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziejów
496   UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów
496  
Regulamin konkursu na "Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą 2012 roku w Gminie Radziejów
495   OGŁOSZENIE
495   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2011-2016
495   Plan Odnowy Miejscowości Bieganowo
495   UCHWAŁA Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziejów
495   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czołowo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
491   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
491   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010 Wójta Gminy Radziejów
491   ZARZĄDZENIE Nr 166/2010
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
491   UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziejów
491   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
490   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010 Wójta Gminy Radziejów
490   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent w Urzędzie Gminy Radziejów
- ZAKONCZONO
490  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
489   UCHWAŁA Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziejów
489   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
489   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
488   UCHWAŁA Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziejów
488   UCHWAŁA Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziejów
488  
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
487   UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów
487   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
486   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
486   UCHWAŁA Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziejów
486   UCHWAŁA Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziejów
486   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
485   UCHWAŁA Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziejów
485   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
484   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
484   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010 Wójta Gminy Radziejów
484   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
483   ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
483   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów
482   KURS DLA OSÓB PRACUJĄCYCH !!!
482   ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
482   UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziejów
482   UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziejów
481   ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
481   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
480   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010 Wójta Gminy Radziejów
480   UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziejów
479   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
478   UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziejów
478   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
477   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
477   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatków i opłat w referacie finansowym UG Radziejów
477   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010 Wójta Gminy Radziejów
477   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
477  
Informacja
476   Ogłoszenie o zawarciu umowy:
476   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów
476   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów
476  
UWAGA ROLNICY
476   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
475   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów
474   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
474   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
474   Turniej Piłki Plażowej-Czołowo 23.06.2012 REGULAMIN
473   Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu współpracy Gminy Radziejów z organizacjami pozarządowymi
471   UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziejów
471   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
471   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
470   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów
467   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010 Wójta Gminy Radziejów
467   UCHWAŁA Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziejów
467   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
466   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010 Wójta Gminy Radziejów
465   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
464   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
464   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
464   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
463   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
463   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
463  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
463   Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
463  
Ogłoszenie o naborze Podinspektor ds obsługi Rady Gminy
462   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010 Wójta Gminy Radziejów
462   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
461   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010 Wójta Gminy Radziejów
461   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010 Wójta Gminy Radziejów
461   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
460   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
460   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010 Wójta Gminy Radziejów
460   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem z dnia 04.05.2011
460   UCHWAŁA Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziejów
460   Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu podręczników
460   Stawki podatku od nieruchomości
459   UCHWAŁA Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziejów
459   UCHWAŁA Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów
459  
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
458   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
458  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
457  
OGŁOSZENIE
ZAKOŃCZONO
457   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
456  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
456   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
456   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW
455   ZARZĄDZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszkań oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
455   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 grudnia 2010 r.
454   UCHWAŁA Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziejów
454   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
454   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
453   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2010 r.
453   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
453   Informacja dotycząca modernizacji drogi
451   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
451   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
451   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
450   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
450   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010 Wójta Gminy Radziejów
449   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
449   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
449  
Opieka nad małym dzieckiem - Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka
448   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 grudnia 2010 r.
446   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
445   UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziejów
445   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
445   ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
444   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010 Wójta Gminy Radziejów
444   UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziejów
442   UCHWAŁA Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziejów
442   UCHWAŁA Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziejów
442   OBWIESZCZENIE dot. wyjaśnień informacji zawartych w raporcie
441   ZARZĄDZENIE Nr 62/2008
441   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
441   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010 Wójta Gminy Radziejów
441   UCHWAŁA Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziejów
441   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
441   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
441   UCHWAŁA Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziejów
441   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
440   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010 Wójta Gminy Radziejów
440   UCHWAŁA Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziejów
440   UCHWAŁA Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziejów
439   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
438  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dziś, Jutro"
437   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ZAKOŃCZONO
437   Cena skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
435   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
435   UCHWAŁA Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziejów
434   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
434   UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziejów
434   UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziejów
433   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
432   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
432   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2011 r.
432   UCHWAŁA Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziejów
431   UCHWAŁA Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziejów
431   ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
431   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 września 2011 r.
430  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
430   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
430   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
429   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2011 r.
429   UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziejów
429   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
428   UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziejów
428   UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziejów
428   UCHWAŁA Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziejów
428   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
428   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
427   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
427   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
427   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
427   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
426   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomości Radziejów, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
426   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów
426   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
425   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
424   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
424   UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziejów
424   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 września 2011 r.
424   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
423   Wójt Gminy Radziejów poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w PłowcachZAKOŃCZONO
423   UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziejów
423   UCHWAŁA Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziejów
423   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
422   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
421   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
421   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
420   UCHWAŁA Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziejów
420   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
419  
JAK SOBIE RADZIĆ Z UPAŁAMI
419   UCHWAŁA Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziejów
419   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
419   UCHWAŁA Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziejów
419   UCHWAŁA Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziejów
419   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
419   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w miejscowościach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
418   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
418   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
417   UCHWAŁA Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziejów
417   UCHWAŁA Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziejów
416   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
416   UCHWAŁA Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziejów
415   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
415   UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziejów
414   Opłaty za wodę
414   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej równiarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
414   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
413   UCHWAŁA Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziejów
412   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
412   UCHWAŁA Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziejów
412   UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziejów
412  
411   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 kwietnia 2011 r.
411   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
411  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
410   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
410   UCHWAŁA Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziejów
410   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2011 r.
410   UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziejów
410   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
410   ZARZĄDZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
410   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
409   UCHWAŁA Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziejów
408   Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Radziejów
408   ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
408  
INFORMACJA
407   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2011 r.
407   ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
406  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKOŃCZONO
405   UCHWAŁA Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejów
405   UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziejów
405   UCHWAŁA Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziejów
405   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
405   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
405   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
405   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
404   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
404   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
404   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
403   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
402   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
402   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
401   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
400   OGŁOSZENIE
399   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
399   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
399   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
398   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
398   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
396   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
395  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
395   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
395   UCHWAŁA Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziejów
395   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
395   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
395   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
394   ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
394   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
393   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
393   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 maja 2011 r.
393   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
392   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
392   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
390   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
390   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-Kłonówek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
390   UCHWAŁA Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów
390   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
389   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga Płowce-Pścinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
389   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
389   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 października 2011 r.
389   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
388   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
388   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
387   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 kwietnia 2011 r.
387   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
384   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
384   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
383   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
383   UCHWAŁA Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziejów
382   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
382   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
382   UCHWAŁA Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
381   ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 września 2011 r.
381   UCHWAŁA Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziejów
381   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 października 2011 r.
381   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
380   ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
380   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
379   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
379   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 18.04.2013 r.
378   ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
378   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 października 2011 r.
378   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
377  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie
377   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
377   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
376   UCHWAŁA Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziejów
376   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 września 2011 r.
376   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
376   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
376   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
375  
PROGRAM
375   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
375   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
375   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
375   Opłata targowa
374   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 maja 2011 r.
374   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
374   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
374   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
372   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 500000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2011 r. z dnia 14.10.20
371   ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
371   UCHWAŁA Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziejów
371   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 października 2011 r.
371   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
371   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
371   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
371   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
370  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
370   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
370   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 11.07.2011
370   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
370   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
370   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
369   ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 września 2011 r.
369   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
367   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
367   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
366   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 października 2011 r.
366   OBWIESZCZENIE o usunięciu braków formalnych w postępowaniu administracyjnym
365   ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
365   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
364  
Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy
364   UCHWAŁA Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziejów
361   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 października 2011 r.
361   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 października 2011 r.
360   UCHWAŁA Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziejów
360   Informacja dotycząca wyników przetargu
359   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
359   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
357   UCHWAŁA Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziejów
357   UCHWAŁA Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
356   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
355   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Płowce II - Zygmunt Gąsiorowski Radziejów, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
355   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
355   UCHWAŁA w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
353   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
353   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 października 2011 r.
353   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
352   UCHWAŁA Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziejów
352  
Uwaga - silne opady deszczu
352   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
351   Ogłoszenie o zamówieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i małą architekturą z dnia 01.09.2011 r.
351   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
351   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
350   UCHWAŁA Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
350   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
350   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o zakończeniu postępowania
349   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
349   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 21.05.2013 r.
348   ZARZĄDZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
348   UCHWAŁA Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziejów
348   ZARZĄDZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
348   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
347   UCHWAŁA Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziejów
347   ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 października 2011 r.
347   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
346   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
346   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
345   ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
345   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
345   XV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2012 r.
344   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
342   Ogłoszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
342   ZARZĄDZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
342   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
342  
Informacja
341   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
341   UCHWAŁA Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziejów
341   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
340   ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
340   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
339   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
339  
Informacja
339   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
338   <
Wójt Gminy Radziejów otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy społecznej
338   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
338   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
337   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
337   UCHWAŁA Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
337   Ogłoszenie
336   ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 października 2011 r.
336   UCHWAŁA Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
336   UCHWAŁA Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
336   UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
335   ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 października 2011 r.
335   ZARZĄDZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
335   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
334   ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
333   ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
333   UCHWAŁA Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
333   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
333   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
332   ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 października 2011 r.
332   ZARZĄDZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
331   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
331   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
331   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
331   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
330   ZARZĄDZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
330   UCHWAŁA Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
330   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
330   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
330   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
330   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 września 2012 r.
329   UCHWAŁA Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziejów
329   ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
328   ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
328   ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
328   UCHWAŁA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
328   UCHWAŁA w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis
328   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
327  
KONKURS
dla organizacji pozarządowych na projekty zwiększające świadomość społeczną kampanii informacyjno-edukacyjnych
327   ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 października 2011 r.
327   ZARZĄDZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
326   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
325   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 stycznia 2012 r.
325   Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
324   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 luty 2012 r.
324   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
324   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
324   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
324   Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbiórki stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
324   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
323   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010 Wójta Gminy Radziejów
323   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
323   ZARZĄDZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
323   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
323   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
322   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
322   ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 października 2011 r.
322   UCHWAŁA Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
322   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
322   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
322   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
322   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
321   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 lutego 2011 r.
321  
Informacja
321   ZARZĄDZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
321   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
321   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
321   UCHWAŁA w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
321   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
321   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
321   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
320   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010 Wójta Gminy Radziejów
320   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
320   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
319   ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
319   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
319   OBWIESZCZENIE
318   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 października 2011 r.
318   ZARZĄDZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
318   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
318   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
317   UCHWAŁA Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
317   ZARZĄDZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
317   UCHWAŁA Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
317   UCHWAŁA Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
317   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
317   ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
317   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 23 lutego 2011 r.
316   ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
316   UCHWAŁA Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
316   UCHWAŁA Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
316   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
315   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
315   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
315   ZARZĄDZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
314   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 września 2011 r.
314   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
313   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
312   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 października 2011 r.
312   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 5.06.2012 r.
312   UCHWAŁA Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
312   UCHWAŁA Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
312   UCHWAŁA Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
311   UCHWAŁA Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
311   UCHWAŁA Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
310   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
310   UCHWAŁA Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
310   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 czerwca 2012 r.
309   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2011 r.
309   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
308   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
308   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
308   UCHWAŁA Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
308   UCHWAŁA Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
307   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
307   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
307   ZARZĄDZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
307   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
307   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
306   UCHWAŁA Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
306   UCHWAŁA Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
306   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW NA 2014 ROK
305   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011 r.
305   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
305   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
305   ZARZĄDZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
305   ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
305   UCHWAŁA Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
305   ZARZĄDZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
305   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 29.05.2013 r.
304   ZARZĄDZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
304   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
304   UCHWAŁA Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
304   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 marca 2012 r.
303   UCHWAŁA Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
302   UCHWAŁA Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
302   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2011 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
302   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
302   UCHWAŁA Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
302   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
302   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziejów
301   ZARZĄDZENIE Nr 9/2011
301   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
301   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
301   ZARZĄDZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
301   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
301   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
301   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 grudnia 2010 r.
301   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2011 r.
300   ZARZĄDZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
300   ZARZĄDZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
300   UCHWAŁA Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
300   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 maja 2011 r.
300   OBWIESZCZENIE
299   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup używanej równiarki drogowej z dnia 27.07.2011
299   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
299   ZARZĄDZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
299   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopad 2010 r.
298   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
298   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
298   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2011 r.
298   UCHWAŁA Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
298   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
298   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
298   Ogłoszenie GAZ system - wyprawki szkolne
297   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
297   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
297   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
297   ZARZĄDZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
297   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
297   Formularz uwag
297   UCHWAŁA Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
296   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
296   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
296   UCHWAŁA Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010 Wójta Gminy Radziejów
295   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
295   UCHWAŁA Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
295   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 stycznia 2011 r.
294   UCHWAŁA Nr UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
294   ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
294   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
294   UCHWAŁA Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
294   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2011 r.
294   OBWIESZCZENIE
294   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C Płowce-Płowce Kolonia w miejscowości Płowce - na odcinku długości 813 m
293   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
293   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
293   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
293   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów 27 grudnia 2012 r.
293   HARMONOGRAM DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
293   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
292   UCHWAŁA Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
292  
Zaproszenie na konsultacje społeczne
291   ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
291   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pażdziernika 2012 r.
291   UCHWAŁA Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
291   ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY
291  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
290   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r.
289   UCHWAŁA Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
289   UCHWAŁA Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
289   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów 28 marca 2013 r.
288   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
288   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będącego własnością gminy Radziejów na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
288   UCHWAŁA Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
288   OBWIESZCZENIE
288   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
287   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 z dnia
286   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
286   UCHWAŁA Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
285   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
285   ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
285   UCHWAŁA Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
285   OBWIESZCZENIE
285   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Czołowo-Kontrewers w miejscowości Czołowo z dnia 29.05.2013 r.
284   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
283   UCHWAŁA Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010
282   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
282   UCHWAŁA Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
282   OBWIESZCZENIE
281   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
281   UCHWAŁA Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
281   ZARZĄDZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
281   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
281   OBWIESZCZENIE
281   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów dnia 4 sierpnia 2013r.
280   UCHWAŁA Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
279   UCHWAŁA Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
279   UCHWAŁA Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
279   UCHWAŁA Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
279   UCHWAŁA Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
279   UCHWAŁA Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
279   OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania administracyjnego
278   UCHWAŁA Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
277   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziejów 9 maja 2013 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
275   ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pażdziernika 2012 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
275   UCHWAŁA Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
275   UCHWAŁA Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
275   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
274   ZARZĄDZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
274   UCHWAŁA Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
274   OBWIESZCZENIE
273   ZARZĄDZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
273   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu niemieszkalnego (użytkowego) stanowiącego własność Gminy Radziejów położonego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
272   ZARZĄDZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 września 2012 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 11/2011
271   Kierownictwo
270   UCHWAŁA Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
269   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
269   UCHWAŁA Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
269   OBWIESZCZENIE
269   UCHWAŁA Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
269   UCHWAŁA Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
269   OBWIESZCZENIE
269   OBWIESZCZENIE
269   Jednostki podległe
268   ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
268   ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
268   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
268   Obwieszczenie o obwodzie głosowania
267   ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
267   UCHWAŁA Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
267   UCHWAŁA Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
267   INFORMACJA
266   ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
266   UCHWAŁA Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
265   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 październik 2011 r., UG.6131.85.2011
265   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
264  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
264   UCHWAŁA Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
264   Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług edukacyjnych dodatkowych - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Radziejów
263   UCHWAŁA Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
262   ZARZĄDZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
262   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
262   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów
261   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
261   ZARZĄDZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
261   ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
261   ZARZĄDZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
261   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
261   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
261   OBWIESZCZENIE
261   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2014-2015
260   ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
260   UCHWAŁA Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
259   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
259   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
256   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z dnia 30.11.2012 r.
256   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
254   ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
254   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
254   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
254   OBWIESZCZENIE
253   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
252   ZARZĄDZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
252  
Informacja
252   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
251   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
250   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
250   OBWIESZCZENIE
248   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
248   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
248   UCHWAŁA Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
247   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
247   Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
246   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 września 2011 r., UG.6131.74.2011
246   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
245   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
245   ZARZĄDZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
245   ZARZĄDZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
245   OBWIESZCZENIE
244   UCHWAŁA Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
244   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
243   UCHWAŁA Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
243   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
243   UCHWAŁA Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
241   ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
241   UCHWAŁA Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
241   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
239  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
239   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
239  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
238   UCHWAŁA Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
237  
Rekrutacja 2014-2015
236   ZAWIADOMIENIE
234   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
233   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
233   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
233   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
232   ZARZĄDZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
232   ZARZĄDZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
231   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2013 r.
230   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 z dnia
230   ZARZĄDZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
229   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
228   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach II
227   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
227   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
226   Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Radziejów z dnia 17 lipca 2013 r.
226   ZARZĄDZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
225   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
225   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
224   Gminny Ośrodek Kultury
223   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
223   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
223   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
222   ZARZĄDZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
221   ZARZĄDZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
220   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
220   UCHWAŁA Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
220  
Kalendarz Wyborczy
219   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach
219  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
219   ZARZĄDZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.79.2011
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
217   ZARZĄDZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
216   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
216   ZARZĄDZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
215   ZARZĄDZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
215  
Informacja
214   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
212   ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
209   ZARZĄDZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
208   Ogłoszenie o zamówieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiającego z dnia 21.06.2012 r.
208   ZARZĄDZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
207   ZARZĄDZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
206   ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 września 2013 r.
205   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.82.2011
205   ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
205   ZARZĄDZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 września 2013 r.
203   ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
202  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod PŁOWCAMI połączona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
202   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów 28 czerwca 2013 r.
202   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
201   ZARZĄDZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 września 2013 r.
201  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
200   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
200   ZARZĄDZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
200   UCHWAŁA Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
200   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
200  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
199   ZARZĄDZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
198   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
197   ZARZĄDZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
196   ZARZĄDZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
195   OBWIESZCZENIE
194   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
194   OBWIESZCZENIE
193   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
193  
Informacja o wynikach naboru
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
190   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
190   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
190   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
189   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
189   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
188   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
188  
Informacja
188   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
187   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
187   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
186   UCHWAŁA Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
185   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
185   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Radziejów w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
184  
Informacja
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
184   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
184   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
184   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
184   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
183   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 września 2011 r., UG.6131.81.2011
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
182   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
182   UCHWAŁA Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
182   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
182   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.78.2011
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
180   UCHWAŁA Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
180   ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
179   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
179   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
179   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
178   Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
178   UCHWAŁA Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
177   XX Sesja Rady Gminy Radziejów 30 września 2013 r.
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
176   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
176   UCHWAŁA Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
176   UCHWAŁA Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.90.2011
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.86.2011
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.63.2012
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
171   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
171   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
170   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
170   UCHWAŁA Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
169   UCHWAŁA Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.87.2011
168   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 października 2013 r., UG.6131.76.2013
168   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2013 r.
168   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
168   UCHWAŁA Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
168   Przyjmowanie wniosków obszarowych - KAMPANIA 2014
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
167   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
167   ZARZĄDZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 października 2013 r.
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
166   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.91.2011
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
165   ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
164   Ogłoszenie o zamówieniu - Zaciąnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
163   ZARZĄDZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
163   ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
162   UCHWAŁA Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.62.2012
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
160   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego
160   ZARZĄDZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
160   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
160   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
159   UCHWAŁA Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
158   ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2012 r., UG.6131.58.2012
158   ZARZĄDZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
158   ZARZĄDZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
157   Studia podyplomowe
157   UCHWAŁA Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
156   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
156   UCHWAŁA Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
156   UCHWAŁA Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
155   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
155   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 października 2012 r., UG.6131.68.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
155   Zamówienie z wolnej ręki - Udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.84.2011
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.64.2012
154   ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 października 2013 r.
153   UCHWAŁA Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 września 2012 r., UG.6131.55.2012
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
152   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
152   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
152   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
151   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
150   UCHWAŁA Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
150   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
149   Wyjaśnienia treści SIWZ-"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia"
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 października 2012 r., UG.6131.66.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
149   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
149   UCHWAŁA Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
148   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 września 2012 r., UG.6131.56.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 września 2012 r., UG.6131.57.2012
148   ZARZĄDZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
148   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.61.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
146   UCHWAŁA Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
145   OBWIESZCZENIE
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
144   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 października 2012 r., UG.6131.65.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
142  
I N F O R M A C J A

141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
141   UCHWAŁA Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
141   UCHWAŁA Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
141   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
140   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.60.2012
140  
Informacja
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
139   ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
136   ZARZĄDZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
136   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
133   Zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziejów
133  
Informacja dla niepełnosprawnych
131  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
130   ZARZĄDZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
126   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
123   ZARZĄDZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
123   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
121   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
121   ZARZĄDZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 października 2012 r.
119   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
119   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
119   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
118  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
118   OBWIESZCZENIE
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
116   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
116   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
116   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
116   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
115   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
115   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
112   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
112   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
111   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
111   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
111   ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
109   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
108   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
108   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
106   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
104   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów 30 grudnia 2013 r.
104   OBWIESZCZENIE
103   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
102   ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
101   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
97   ZARZĄDZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 października 2013 r.
96   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
93   UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
92   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
91   Gminny Ośrodek Kultury
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
90   ZAWIADOMIENIE
88   UCHWAŁA Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
88   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
86   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
86   ZARZĄDZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
85   Gminny Ośrodek Kultury
85   UCHWAŁA Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
85   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
85  
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie
84   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
84   ZARZĄDZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
83   UCHWAŁA Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
83   UCHWAŁA Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
82   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
82   ZARZĄDZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
82   ZARZĄDZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
82   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 142/16 położonej w Płowcach II, gm. Radziejów
81   UCHWAŁA Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
81   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
81   OBWIESZCZENIE
80   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
80   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
79   ZARZĄDZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
78   ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
78   UCHWAŁA Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
78   UCHWAŁA Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
78   UCHWAŁA Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
78   ZARZĄDZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
78   ZARZĄDZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
78   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
78   OBWIESZCZENIE
78   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
78   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
77   UCHWAŁA Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
77   ZARZĄDZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
77   ZARZĄDZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
77   ZARZĄDZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
77   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
76   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
76   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
75   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 października 2012 r.
75   ZARZĄDZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
75   ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
75   ZARZĄDZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
75   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
74   UCHWAŁA Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
74   UCHWAŁA Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
74   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
74   ZARZĄDZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
74   ZARZĄDZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
74   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
73   UCHWAŁA Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
73   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
73   ZARZĄDZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
73   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
73   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
72   UCHWAŁA Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 października 2012 r.
71   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
71   KALENDARZ WYBORCZY
70   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
70   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
70   ZARZĄDZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
70   Ogłoszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
70   OBWIESZCZENIE
69   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
69   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
69   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
68   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
68   ZARZĄDZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
68   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
68   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
67   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
67   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
67   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
67   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
67   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
67   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
67   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
67   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
67   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
67   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów 31 marca 2014 r.
66   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
66   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
66   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
66   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
66   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
66   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
66  
65   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
65   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
65   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
65   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
65   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
65   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
65   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
65   OBWIESZCZENIE
64   UCHWAŁA Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
64   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
64   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
64   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
64   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
64   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
64   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
64   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
64   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
64   ZAWIADOMIENIE
63   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
63   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
63   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
62   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
62   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
62   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
62   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
62   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
62   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
62   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
62   DRUK ZGŁOSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
61   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
61   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
61   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
61   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
61   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
61   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
60   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
60   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
60   UCHWAŁA Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
59   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
59   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
59   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
58   UCHWAŁA Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
58   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
57   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
57   ZARZĄDZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
57   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
56   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
54   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
53  
52   ZAWIADOMIENIE
52   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
51   ZARZĄDZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
51   UCHWAŁA Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
50   UCHWAŁA Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
50   UCHWAŁA Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
50   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
49   ZARZĄDZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
49   ZARZĄDZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
48   ZARZĄDZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
48   ZAWIADOMIENIE
47   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
47   ZARZĄDZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
47   UCHWAŁA Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
47   DECYZJA Nr 1/2014
46   ZARZĄDZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
46   ZARZĄDZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
46   ZARZĄDZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
46   ZAWIADOMIENIE
46   INFORMACJA
45   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
45   ZARZĄDZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
45   ZARZĄDZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
45   ZARZĄDZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
45   UCHWAŁA Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
45   DRUK ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
44   ZARZĄDZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
44   UCHWAŁA Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
43   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
43   ZARZĄDZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
43   ZARZĄDZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
43   ZARZĄDZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
43   UCHWAŁA Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
43   UCHWAŁA Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
43   ZAWIADOMIENIE
42   ZARZĄDZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
42   ZARZĄDZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
42   UCHWAŁA Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
42   UCHWAŁA Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
42   UCHWAŁA Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
42   UCHWAŁA Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
41   UCHWAŁA Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
41   ZARZĄDZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
41   ZARZĄDZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
41   ZARZĄDZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
41   ZARZĄDZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
40   UCHWAŁA Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
40   UCHWAŁA Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
40   INFORMACJA
39   ZARZĄDZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
39   UCHWAŁA Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
36   OBWIESZCZENIE
35   OBWIESZCZENIE
34   Zarządzenie wyborów
33   UCHWAŁA Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
33   ZAWIADOMIENIE
32   ZARZĄDZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
31   ZARZĄDZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
31   ZARZĄDZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
30   ZAWIADOMIENIE
30   ZAWIADOMIENIE
30   ZAWIADOMIENIE
30   ZAWIADOMIENIE
29   ZARZĄDZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
27   ZARZĄDZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
25   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
25   ZARZĄDZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
24   UCHWAŁA Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
24   INFORMACJA PKW
23   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
22   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
21  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
20   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
20   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
18   ZAWIADOMIENIE
18   ZAWIADOMIENIE
18   ZAWIADOMIENIE
17   ZAWIADOMIENIE
15   ZAWIADOMIENIE
15   ZAWIADOMIENIE
15   ZAWIADOMIENIE
14   ZAWIADOMIENIE
14   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
13   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów 27 czerwca 2014 r.
13   ZAWIADOMIENIE
12   INFORMACJA
12   ZAWIADOMIENIE
12   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
8   UCHWAŁA Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
7   UCHWAŁA Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
7   UCHWAŁA Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
7   UCHWAŁA Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
7   UCHWAŁA Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
7   UCHWAŁA Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
7   UCHWAŁA Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
7  

 Liczba   Kategoria
155888   Dane teleadresowe
76000   Przetargi
31501   Oferty pracy
24826   Dot. rolnictwa
22966   Inne zamówienia
19688   Zamówienia publiczne
12482   Inne
12222   Charakterystyka
12154   Pomocy społecznej
11451   Kierownictwo
10321   Szkoła Podstawowa w Bieganowie
9869   Galeria zdjęć
9523   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
9029   Ogłoszenia
8895   Szkoła Podstawowa w Płowcach
7476   Oświatowe
7275   Inwestycyjne
7272   Lista sołectw
7271   Oświadczenia majątkowe pracowników
7107   Struktura organizacyjna
6676   Ochrony środowiska
6441   Mapa gminy
6046   Zarządzenia Wójta
6039   - 2006-2010
5953   Skład osobowy Rady
5398   - 2010-2014
5390   Oświadczenia majątkowe radnych
5166   Rady Gminy
5135   Decyzje środowiskowe
5117   Załatwianie spraw
5011   KONKURSY
4930   Informacje ogólne
4906   Urząd Gminy
4751   Podatki i opłaty
4475   Pomoc społeczna
4437   Rejestry, ewidencje i archiwa
4433   Plany gospodarcze
4418   Decyzje o warunkach zabudowy
4348   Szkoły
4235   Podatkowe
4224   Inne
4124   Referat finansowy
4113   - 2006-2010
3916   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
3908   Komisje Rady
3849   Informacje niepublikowane
3849   Dowody osobiste
3844   Kontrole
3747   Dług publiczny
3737   Protokoły z sesji
3729   Decyzje - drzewa
3728   - 2010-2014
3715   Majątek gminy
3704   - 2002-2006
3674   Rada Gminy
3669   Uchwały Rady
3644   Prawo lokalne
3641   Ochrona środowiska
3589   Podstawa prawna działania
3560   Wzory dokumentów
3554   Pomoc publiczna
3549   Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
3549   - 2002-2006
3515   Budżet Gminy
3413   Gospodarka nieruchomościami
3251   Wyborcze
3223   Finanse
3060   Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
2780   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2769   Plany Odnowy Miejscowości
2708   - 2010-2014
2562   Samorząd 2010
2544   Zarządzanie kryzysowe
2542   - 2010-2014
2468   PRZEDSZKOLE PO KL
2385   Ustawa śmieciowa
2156   Prezydent 2010
1896   Sport
1772   - 2006-2010
1626   Sejm i Senat 2011
1609   - 2006-2010
1587   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
1115   uzupełniające do Rady Gminy Radziejów 2013
1006   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
657   Parlament Europejski 2014
208   Program usuwania azbestu
licznik odwiedzin: 1708844
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl