Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
18734   OFERTA na przeprowadzenie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów
6864   Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
4243   ZARZĄDZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
3718   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
2840   Struktura organizacyjna
2645  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
2617   Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
2367   Galeria zdjęć - Serdecznie ZAPRASZAMY
2182   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejów
2157   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKOŃCZONO
2100  
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie
1968   Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005 - 2014
1959  
1807   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1763   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2006
1692   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2010
1658   Procedury załatwiania spraw i wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Wzory dokumentów".
1569   FOLDER REKLAMOWY - Płowce 27-IX-1331
1550   Skład osobowy Rady
1522   OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Radziejów informuje:
1508   Regulamin organizacyjny
1498   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1491   Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z podaniem o przyjęcie:
1473   Zaświadczenie o stanie zdrowia
1467   LISTA SOŁECTW
1455   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1446   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1427   Załatwianie spraw
1399   Zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu
1395   Zaświadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1393   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1389   Podanie o wydanie zaświadczenia o:
stanie majątkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w opłatach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1375   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1372   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1352   Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1348   Informacje niepublikowane
1340   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1334   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości
1325   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1323   Sposób stanowienia aktów publiczno-prawnych
1305  
1282   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1277   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1274   ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
1273   Zaświadczenie o dochodach
1262   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1260   Formularze deklaracji i informacji o podatku leśnym
1254   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1250   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia
1250   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1243   Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
1243   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1237   Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1235   2002-2006
1235   Wniosek o zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów
1235   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2009
1234   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2008
1233   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1229   Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
1224   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1223   Rejestry, ewidencje i archiwa
1216   UCHWAŁA Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziejów
1214   Stawki podatku od środków transportowych
1199   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1185   Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu
1182   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
1179   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1170   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2007
1162   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1159   Uchwały 2002-2006
1157   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności (dla dziecka do 16 – go roku życia)
1155   Zgłoszenie pobytu stałego
1150   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1148   Zaświadczenie o bezskuteczności prowazonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
1139  
Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ZAKOŃCZONO
1128   Wniosek o rentę rodzinną
1124   BUDŻET na 2007 rok - UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1118   Wniosek o rentę socjalną
1109  
Szanowni Państwo!
1108   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1108   UCHWAŁA Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziejów
1108   SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJĘ
1108   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 14.02.2012 r.
1105   Zgłoszenie pobytu czasowego
1103   PROGNOZA kwoty długu na lata 2007-2012
1101   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1090   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
1088   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1084   UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1083   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 grudnia 2006
1070   UCHWAŁA Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziejów
1069   UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziejów
1061   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Radziejów
1060   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 grudnia 2006
1059   UCHWAŁA Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziejów
1052   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Radziejów
1052   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2011
1040   ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
w sprawie powoł. komisji do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publ. na Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szostce
1039   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 listopada 2006
1033  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1031   ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1030   UCHWAŁA Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziejów
1029   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
1027   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 grudnia 2006
1015   ZARZĄDZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1014   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1012  
PROGRAM
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 września 2011 r.
1007   ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
1006   Dotyczy obszaru szczególnie narażonego Zlewni Rzeki Zgłowiączka
1006   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 06.10.2011 r.
1006   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1004   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Wójta Gminy Radziejów
1003   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1002   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
997   UCHWAŁA Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziejów
997   UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziejów
991   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w budżecie
990   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
990   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
990   PODATKI I OPŁATY
988   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006 Wójta Gminy Radziejów
987   UCHWAŁA Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziejów
979   UCHWAŁA Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziejów
978   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w budżecie
976   UCHWAŁA Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziejów
975   UCHWAŁA Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziejów
974   UCHWAŁA Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziejów
974   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8
973   ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
971   UCHWAŁA Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziejów
965   Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
962   OGŁOSZENIE
961   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Czołowie z dnia 14.10.2011 r.
953   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
950   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Wójta Gminy Radziejów
948   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
948  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
948   Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych
946   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w budżecie
944   UCHWAŁA Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziejów
941   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
940   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
939   UCHWAŁA Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziejów
939   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
938  
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W PŁOWCACH


937   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w budżecie
937   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
936   Wyniki wyborów do Sejmu
935   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r.
934   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
934   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
934   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
933   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 Wójta Gminy Radziejów
933   UCHWAŁA Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziejów
931   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w budżecie
928   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.
926   UCHWAŁA Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziejów
926   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
925   ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamów. publ.na Dowóz uczniów do SP i GP w roku 2007/2008
925  
INFORMACJA
916   ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
916   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Wójta Gminy Radziejów
914   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
913   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Wójta Gminy Radziejów
912   UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziejów
912   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 Wójta Gminy Radziejów
911   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
909  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJÓW 2013" - 8 września 2013 r. (niedziela)
908   ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
w sprawie powołania komisji do przeprow. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Transport kruszywa na naprawę dróg gminnych
908   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
906   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w
905   ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
905   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
904   UCHWAŁA Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziejów
904   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
902   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
898   UCHWAŁA Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziejów
897   UCHWAŁA Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziejów
896   UCHWAŁA Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziejów
894   UCHWAŁA Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziejów
891   UCHWAŁA Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziejów
890   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
888   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
886   Dot. dróg gminnych Radziejów - Kolonia Zagorzyce i Świątniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowości Zagorzyce.
886   KARTY INFORMACYJNE:
881   Wyniki wyborów do Senatu
880   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
879   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w budżecie
879   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
878   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Wójta Gminy Radziejów
878   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
874   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2007 roku
874   ZARZĄDZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
874   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
871   UCHWAŁA Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziejów
871   ZARZĄDZENIE Nr 27/2007
w sprawie powołania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Podatkowej Urzędu Gm.Radziejów
866   ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych'
866   UCHWAŁA Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziejów
862   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
859   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
859   ZARZĄDZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
858   UCHWAŁA Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziejów
857   ZARZĄDZENIE Nr 25/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia świetlicy gminnej w sołectwie Broniewek - Płowki
856   ZARZĄDZENIE Nr 16/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych
855   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
854   Dot. stypendiów socjalnych
852   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
850   UCHWAŁA Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziejów
850  
WYKAZ nieruchomości rolnych położonych w Gminie Radziejów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
850   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-ŚR-02/09)
849   ZARZĄDZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziejów Obszar A programu 'Uczeń na wsi' ...
847   UCHWAŁA Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziejów
847   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
846   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Płowce II
845   UCHWAŁA Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
842   UCHWAŁA Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziejów
842   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
841   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 kwietnia 2007
838   ZAWIADOMIENIE
838   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
832   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w budżecie
829  
827   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
826   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Wójta Gminy Radziejów
825   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
825   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
825   KARTY INFORMACYJNE:
825   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
823   UCHWAŁA Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziejów
823  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
822   ZARZĄDZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
818   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
818   Druk zaświadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów
817   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
815   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
814   UCHWAŁA Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziejów
814   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
814   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
813   UCHWAŁA Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziejów
812   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2007 roku
812   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
811   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w budżecie
811  
INFORMACJA
811  
WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
809   6 lutego Dniem Wolontariusza
808   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
807   Druk zaświadczenia potwierdzającego,
806   ZARZĄDZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysokościowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
805   UCHWAŁA Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziejów
804   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2006 rok
804   ZARZĄDZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzierżawy i wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Radziejów
804   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Wójta Gminy Radziejów
804   ZARZĄDZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w budżecie
804   ZARZĄDZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy Radziejów
804   ZARZĄDZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu Żuk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
803   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
801   UCHWAŁA Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów
801   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
800   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Wójta Gminy Radziejów
800   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w budżecie
799   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
799   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
797   Dot. Dowodów Osobistych
797   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Wójta Gminy Radziejów
797   UCHWAŁA Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziejów
796   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
793   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
793   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w budżecie
791   ZARZĄDZENIE Nr 35/2007
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
791   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 listopada 2007
791   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
790   UCHWAŁA Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziejów
788   UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
787   UCHWAŁA Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziejów
787   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
786   ZARZĄDZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
785   ZARZĄDZENIE Nr 24/2007
powoł.komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
785   UCHWAŁA Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziejów
785   UCHWAŁA Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziejów
785   ZARZĄDZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowcach
785   UCHWAŁA Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziejów
785   Ogłoszenie o zamówieniu - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podkładami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziejów z dnia 09.08.2
784   ZARZĄDZENIE Nr 36/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie likwidacji książek z księg.Gminnej Biblioteki w Płowcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czołowie
784   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametrów przyjętych do prac nad budżetem
784   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
780   UCHWAŁA Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziejów
778   UCHWAŁA Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziejów
778   UCHWAŁA Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziejów
778   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2008 r.
777   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 września 2007
777   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2007 rok
775   UWAGA
775   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
775   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2012
773   UWAGA !!!
773   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
771  
771   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 Wójta Gminy Radziejów
771   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
770   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
769   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
769  
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
768   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
768   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008 Wójta Gminy Radziejów
768   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 czerwca 2007
768   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w budżecie
767   UCHWAŁA Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziejów
765   UCHWAŁA Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziejów
765   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
763   ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
w sprawie powołania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli ubiegających się o świadcz. pienięż.w ramach pomocy zdrowotn.
763   UCHWAŁA Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziejów
763   UCHWAŁA Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziejów
763   ZARZĄDZENIE Nr 54/2008
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wnioskó o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i nauczycieli
763   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 grudnia 2007
763   UCHWAŁA Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziejów
762   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2008 r.
762   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
761   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
760   ZARZĄDZENIE Nr 31/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
760   UCHWAŁA Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziejów
758   UCHWAŁA Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziejów
757   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 luty 2007
755   UCHWAŁA Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziejów
755   UCHWAŁA Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziejów
755   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
754   ZARZĄDZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w UG Radziejów
753   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 Wójta Gminy Radziejów
753   UCHWAŁA Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziejów
753   UCHWAŁA Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziejów
753   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
752   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
752   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
751   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
751   Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana do istniejącego wpisu, zaprzestanie prowadzenia działalności
751   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
750   UCHWAŁA Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziejów
750   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kw. 2007 r.
750   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
748   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w budżecie
748   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
747   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
746   ZARZĄDZENIE Nr 32/2007
w sprawie:określ.reg.przyzn.dopłat nauczycielom, dla których org.prow.szkoły jest GmRadziejów,korzyst.z różnych form kształc.i doskonal.zawod.
746   UCHWAŁA Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów
745   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametrów przyjętych do prc nad budżetem
745   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
744  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
743   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
743   UCHWAŁA Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów
742   UCHWAŁA Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziejów
742   UCHWAŁA Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziejów
742   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
740   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
740   Kierownictwo
738   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku
738   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejów w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
737   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
736   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w budżecie
735   ZARZĄDZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
733   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
732   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
731   ZARZĄDZENIE Nr 38/2007
zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
731   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 Wójta Gminy Radziejów
730   UCHWAŁA Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziejów
729   UCHWAŁA Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziejów
728   UCHWAŁA Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziejów
728   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
726   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
726   ZARZĄDZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
726   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 12 września 2010 r.
725   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
724   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
724  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
723   UCHWAŁA Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziejów
723   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
721   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Wójta Gminy Radziejów
718  
Ogłoszenie

717   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w budżecie
717   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
717   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
715   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
715  
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
714   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 Wójta Gminy Radziejów
714   UCHWAŁA Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziejów
714   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
713   UCHWAŁA Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziejów
713  
KONKURS
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD, NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
713  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
711  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 września 2012 r.
708   OGŁOSZENIE
708   ZARZĄDZENIE Nr 50/2007
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego samochodu pożarnicego stanowiącego własność Gminy Radziejów
708   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 Wójta Gminy Radziejów
706   wniosek o wydanie zaświadczenia, czy gospodarstwo rolne położone jest na Obszarze Szczególnie Narażonym w zlewni rzeki Zgłowiączki
706   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
705   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 10 grudnia 2010 r.
704   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
703   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
703   Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
701   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
701   UCHWAŁA Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziejów
701   ZARZĄDZENIE Nr 67/2008
w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
701   UCHWAŁA Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
701   UCHWAŁA Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziejów
701   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w budżecie
701   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
701   Plan Odnowy Miejscowości Płowce
700   ZARZĄDZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Radziejów.
700   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w budżecie
700   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
699  
HARMONOGRAM ZEBRAŃ
699   UCHWAŁA Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziejów
698   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
698   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009
zmian w budżecie
696   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
696   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
696   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
695   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 03.12.2008
694   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
694   OGŁOSZENIE
694   ZARZĄDZENIE Nr 63/2008
w sprawie powoł.kom.przetarg.do rozstrzygn.postęp.o udziel.zam.publicznego ...
691   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
691   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziejów
- ZAKOŃCZONO
690   ZARZĄDZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powołania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne objęte monitoringiem w ramach progr.działań ogran.odpływ zw.azotu ze źródeł roln.
690   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w budżecie
689   OGŁOSZENIE
689   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 12 września 2010 r.
688   UCHWAŁA Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziejów
688   UCHWAŁA Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziejów
688   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
687   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 kwietnia 2007
687   ZARZĄDZENIE Nr 70/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
687   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
686   UCHWAŁA Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziejów
686   Nabór na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie został unieważniony
685   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
685   UCHWAŁA Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziejów
685   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
685   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziejów-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
684   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
684  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
682   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
682   UCHWAŁA Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziejów
681   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
681   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
680   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008
zmian w budżecie
680   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
679   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
679   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
678   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
678   ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powoł.komisji przetarg.do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zamów.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
678   UCHWAŁA Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziejów
678   UCHWAŁA Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziejów
678   UCHWAŁA Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziejów
677   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009
zmian w budżecie
676   UCHWAŁA Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziejów
674   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
674   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
673   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w budżecie
673   UCHWAŁA Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziejów
672   UCHWAŁA Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziejów
671   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008 Wójta Gminy Radziejów
671   OGŁOSZENIE
670   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
669   UCHWAŁA Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziejów
669   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
669   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
668   KOMUNIKAT
668   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
667   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 Wójta Gminy Radziejów
667   ZARZĄDZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
667   UCHWAŁA Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziejów
667   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
667   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
666   ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
powoł.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
666   UCHWAŁA Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziejów
666   Plan Odnowy Miejscowości Czołowo
665   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w budżecie
665   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziejów
665   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
663   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
663   UCHWAŁA Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziejów
663   UCHWAŁA Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów
663   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
662   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
662   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w budżecie
662   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
662   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
661   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 Wójta Gminy Radziejów
660   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
660   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
659   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
659   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
659   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 Wójta Gminy Radziejów
658   Zawiadomienie o zawarciu umowy
658   UCHWAŁA Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziejów
657   UCHWAŁA Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziejów
657   UCHWAŁA Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziejów
657   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
656   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008 Wójta Gminy Radziejów
656   Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użytkowanie wieczyste - Gmina Radziejów
656   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008 Wójta Gminy Radziejów
655   UCHWAŁA Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziejów
654   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
654   ZARZĄDZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie
654  
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
653  
OBWIESZCZENIE
653   UCHWAŁA Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziejów
653  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
653   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
652   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
651   ZARZĄDZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
651   UCHWAŁA Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziejów
651   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
650   ZARZĄDZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonychpod uprawy rolne
650   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
650   UCHWAŁA Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziejów
649   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w budżecie
648   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2008 roku
648   XXV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2009 r.
647   XV Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 czerwca 2008 r.
647   UCHWAŁA Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziejów
646   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
646   XX Sesja Rady Gminy Radziejów - 18 lutego 2009 r.
646   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w budżecie
645   UCHWAŁA Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziejów
644   ZARZĄDZENIE Nr 83/2008
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zbędnych druków oraz zużytego sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Radziejów
644   UCHWAŁA Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziejów
643   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
643   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w budżecie
643   OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
643   INFORMACJA
642   Dot. wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
642   UCHWAŁA Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziejów
642   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009
zmian w budżecie
642   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w budżecie
641  
OBWIESZCZENIE

641   ZARZĄDZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach za 2008 rok
641   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
641   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
641   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
640   W dniu 21 października 2007 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
640   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok
639   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w budżecie
639  
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
638   ZARZĄDZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego ŻUK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki ŻUK o numerze rej. WEO 0277
638   UCHWAŁA Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziejów
638   ZARZĄDZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Radziejów
637   Opłata administracyjna
637   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 czerwca 2009 r.
637   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
637   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009
projektu budżetu gminy na 2010 rok
636   UCHWAŁA Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziejów
636   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 sierpnia 2008 r.
636   ZARZĄDZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
636   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku
636   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
635   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
635   UCHWAŁA Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziejów
633  
INFORMACJA
633   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2008 roku
633   UCHWAŁA Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziejów
633   ZARZĄDZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
633   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
632   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
632   ZARZĄDZENIE Nr 80/2008
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
632   BUDŻET 2009 - UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
631   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
631   ZARZĄDZENIE Nr 75/2008
w sprawie powołania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne objętemonitoringiem...
631   UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziejów
629   ZARZĄDZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
629   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
628   Projekt zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy
628   ZARZĄDZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowart.kwoty 14.000 euro
627   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008 Wójta Gminy Radziejów
627   UCHWAŁA Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziejów
627   ZARZĄDZENIE Nr 103/2009
w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
627   UCHWAŁA Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziejów
627   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
625   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 maja 2008 r.
625   UCHWAŁA Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziejów
624   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
624   UCHWAŁA Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów
624   ZARZĄDZENIE Nr 99/2009
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
624   UCHWAŁA Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziejów
622   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008 Wójta Gminy Radziejów
622   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku
621   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 Wójta Gminy Radziejów
621   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w budżecie
621   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w budżecie
620   UCHWAŁA Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziejów
620   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
620   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
620   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
619   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
619   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
619   UCHWAŁA Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziejów
618   Stawka podatku od posiadania psów
618   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w budżecie
617   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów
617   UCHWAŁA Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziejów
616   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
616   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w budżecie
615   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008 Wójta Gminy Radziejów
615   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
615   UCHWAŁA Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów
615   UCHWAŁA Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziejów
614   UCHWAŁA Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów
614  
OGŁOSZENIE - zakończono
613  
613   UCHWAŁA Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziejów
613  
INFORMACJA
612   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
611   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008 Wójta Gminy Radziejów
611   ZARZĄDZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Radziejów
611   UCHWAŁA Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów
611   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
611   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
610   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
610  
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
609   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 kwietnia 2009 r.
609   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac na projektem budżetu gminy na 2010 rok
609   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
608   ZARZĄDZENIE Nr 92/2009
w sprawie powołania komisji do wyceny samochodów stanowiących własność Gminy Radziejów
608   UCHWAŁA Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów
608   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
607  
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
606   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2008 r.
606   UCHWAŁA Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów
606  
OGŁOSZENIE O NABORZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
605   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
605   UCHWAŁA Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziejów
605   UCHWAŁA Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziejów
605   XXX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2010 r.
604   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008 Wójta Gminy Radziejów
604   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2008 rok
603   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
603   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
603   ZARZĄDZENIE Nr 146/2010
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
602   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
602   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 Wójta Gminy Radziejów
602   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
601   UCHWAŁA Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziejów
601   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2010.
601   XXVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 2 grudnia 2009 r.
600   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
600   ZARZĄDZENIE Nr 98/2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na przebudowę dróg gminnych
600   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2009 r.
599   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
598   UCHWAŁA Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziejów
598   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
598   ZARZĄDZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
598   Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
597   UCHWAŁA Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów
597   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w budżecie
597   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 lipca 2009 r.
597   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
596   UCHWAŁA Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów
596   UCHWAŁA Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziejów
596   XXIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 marca 2010 r.
594   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
593   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
593   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
593   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009 Wójta Gminy Radziejów
592   List Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
591   UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziejów
590   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
590   ZARZĄDZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporządz.sprawozdań budżet.Rb-WS w zakresie wydatków struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
589   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
589   ZARZĄDZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziejów
587   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 Wójta Gminy Radziejów
587   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 Wójta Gminy Radziejów
587   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
587   UCHWAŁA Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziejów
587   UCHWAŁA Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziejów
587   UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziejów
586   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
586   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
586   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
586   UCHWAŁA Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziejów
585   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
585   ZARZĄDZENIE Nr 130/2009
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
584   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
584   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2009 roku
584   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w budżecie
584   ZARZĄDZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
584   UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziejów
583   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
583   ZARZĄDZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego...
582   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 Wójta Gminy Radziejów
582   UCHWAŁA Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów
581   ZARZĄDZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
580   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
579   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008 Wójta Gminy Radziejów
579   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
579   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
579   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
579   UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziejów
578   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009 Wójta Gminy Radziejów
578   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-ŚR-09/09
578   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
578   UCHWAŁA Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziejów
578   ZARZĄDZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych
578   ZARZĄDZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powołania Komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
578   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku
577   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
577   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2008 r.
577   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
576   ZARZĄDZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
576   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 Wójta Gminy Radziejów
576   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
576   UCHWAŁA Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziejów
576   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
576   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
575   UCHWAŁA Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziejów
575   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w budżecie
575   XXVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2009 r.
573  
OGŁOSZENIE
573   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
572   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
572   XVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 listopada 2008 r.
572   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
572   UCHWAŁA Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziejów
572   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
572   ZARZĄDZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych
572   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
569   UCHWAŁA Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziejów
569   UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziejów
568   OGŁOSZENIE
568   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
568   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 28.10.2011 r.
567   Informacja dotycząca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
566   UCHWAŁA Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów
566   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
566   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
566   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
566   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
566   UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziejów
566   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
565   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009 Wójta Gminy Radziejów
565   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
565   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009 Wójta Gminy Radziejów
565   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w budżecie
564  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
564   ZARZĄDZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy Radziejów środków czystości oraz herbaty
563   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009 Wójta Gminy Radziejów
563   ZARZĄDZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnospr.i ich rodziców, opiekunów lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szkoły...
563   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
562   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powołania komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
562   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów
562   Ogłoszenie dotyczące naboru do przedszkola
561   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 Wójta Gminy Radziejów
561   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
561   UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziejów
560   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
560   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
559   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
558   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009 Wójta Gminy Radziejów
558   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 stycznia 2010 r.
557   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010 Wójta Gminy Radziejów
557   KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
556   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
555   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
555   ZARZĄDZENIE Nr 112/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
555   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie
555   ZARZĄDZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
555   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
554  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
553   ZARZĄDZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
552   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
552   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 Wójta Gminy Radziejów
551   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009 Wójta Gminy Radziejów
551   UCHWAŁA Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziejów
550   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
549   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
548   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
548   UCHWAŁA Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziejów
547   UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziejów
547   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów
546   ZARZĄDZENIE Nr 106/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
546   ZARZĄDZENIE Nr 150/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
545   ZARZĄDZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarządzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w Płowcach
545   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powoł.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
544   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Radziejów
544   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009 Wójta Gminy Radziejów
543   UCHWAŁA Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziejów
543   XXXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 maja 2010 r.
542   Rusza cykl spotkań aktywizujących kobiety
542   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Radziejów 30.12.2008
542   ZARZĄDZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
541   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
540   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
540   UCHWAŁA Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziejów
540   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
539   ZARZĄDZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
538   UCHWAŁA Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziejów
538   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
537   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
537  
KONKURS
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY RADZIEJÓW
536   ZARZĄDZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
536   ZARZĄDZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
536   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
535   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
534   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejów.
534   KOMISJA FINANSOWO - BUDŻETOWA
533   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Wójta Gminy Radziejów
533   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
533   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009 Wójta Gminy Radziejów
532   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 Wójta Gminy Radziejów
532   UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziejów
531   ZARZĄDZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
531   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
531   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
531   UCHWAŁA Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziejów
530   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
530   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w budżecie
530   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
529   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
529   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009 Wójta Gminy Radziejów
529   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
527   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
527   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w budżecie
527   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
526   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009 Wójta Gminy Radziejów
526   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w budżecie
524   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w budżecie
523   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
523   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
523   ZARZĄDZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
523   Ogłoszenie dotyczące wniosków o przydział stypendium socjalnego lub o zasiłek losowy na rok szkolny 2011/12
521   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009 Wójta Gminy Radziejów
521   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
520   ZARZĄDZENIE Nr 151/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
520   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w budżecie
520   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
519   KOMISJA REWIZYJNA
518   ZARZĄDZENIE Nr 169/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
518   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w budżecie
517   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziejów, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
516   UCHWAŁA Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziejów
516   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010 Wójta Gminy Radziejów
516   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
516   Decyzja środowiskowa
514   ZARZĄDZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
513   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
512   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009 Wójta Gminy Radziejów
512   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
512  
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
511   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010
w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2011 rok
511   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
510   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
510   Ogłoszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
510   UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów
510   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
510   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 09.01.2012 r.
509   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
508   ZARZĄDZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
508   UCHWAŁA Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziejów
507   ZARZĄDZENIE Nr 113/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
507   UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziejów
507   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
506   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
506   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010 Wójta Gminy Radziejów
506   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
506   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
504   UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziejów
503   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009 Wójta Gminy Radziejów
503   Plan Odnowy Miejscowości Opatowice
501   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w budżecie
500   ZARZĄDZENIE Nr 167/2010
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
500   UCHWAŁA Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziejów
500   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
500   Opłaty za wodę
499   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
499   Ogłoszenie o zamówieniu - droga gminna Szybka - Wąsewo z dnia 01.09.2010
499   UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziejów
499   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2010 r.
498   OGŁOSZENIE
498   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w budżecie
498   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
498   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
498   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
497   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
496   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów
495   ZARZĄDZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
495   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów
494   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009 Wójta Gminy Radziejów
493   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
493   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
492   Ogłoszenie
492   ZARZĄDZENIE Nr 181/2010
powołania komisji przetargowej do przeprowadz.postęp.o udzielenie zam.publicznego pod nazwą:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
492   ZARZĄDZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
492   UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów
492   Plan Odnowy Miejscowości Kwilno i Kłonówek
492   UCHWAŁA Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziejów
492   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
491  
Sołtys Roku Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
490   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010 Wójta Gminy Radziejów
489   UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów
489   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok
489   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
489   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA
488   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
486   ZARZĄDZENIE Nr 170/2010
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Radziejów
485   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w budżecie
485   Plan Odnowy Miejscowości Szostka
484   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
484   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
483   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
483   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów - 28.07.2009
483   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
482   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010 Wójta Gminy Radziejów
482   ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
482   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
481   OGŁOSZENIE
481   ZARZĄDZENIE Nr 168/2010
w sprawie powołania Zespołu powypadkowego ds. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
481   ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
479   ZARZĄDZENIE Nr 184/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
478   ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
477   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
476   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w budżecie
476   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów
476   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
475   UCHWAŁA Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziejów
474   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
473   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w budżecie
473  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
472   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
472   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czołowo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
471   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
471   ZARZĄDZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
471   XXXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2010 r.
470   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
469   UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziejów
469   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
468   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
467   ZARZĄDZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.postęp.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
467  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
465   UCHWAŁA Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów
465   Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radziejów na 2011 rok
464  
Powszechny Spis Rolny
464   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w budżecie
464   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
463   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
463   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
462   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010 Wójta Gminy Radziejów
462   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010 Wójta Gminy Radziejów
462   UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów
461   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010 Wójta Gminy Radziejów
459   Plan Odnowy Miejscowości Stary Radziejów Kolonia
457   Ogłoszenie o zawarciu umowy:
457   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
457   UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziejów
456   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w budżecie
455   Protokół Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dziś''
454   Plan Odnowy Miejscowości Broniewo
454   OBWIESZCZENIE o wydłużeniu postępowania administracyjnego
453   ZARZĄDZENIE Nr 187/2010
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
453   Plan Odnowy Miejscowości Piołunowo
453   UCHWAŁA Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziejów
452   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 marca 2011 r.
451   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent w Urzędzie Gminy Radziejów
- ZAKONCZONO
451   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatków i opłat w referacie finansowym UG Radziejów
451   UCHWAŁA Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziejów
450   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010 Wójta Gminy Radziejów
450   UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziejów
449   UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziejów
449   OBWIESZCENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
448   KURS DLA OSÓB PRACUJĄCYCH !!!
448   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010 Wójta Gminy Radziejów
448   UCHWAŁA Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziejów
448   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
446   Plan Odnowy Miejscowości Skibin
446   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
446   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
445   UCHWAŁA Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziejów
445  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
444   UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów
444   >OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
444   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
442   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010 Wójta Gminy Radziejów
441   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
441   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010 Wójta Gminy Radziejów
441   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2011-2016
441   UCHWAŁA Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziejów
440   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
439   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów
439   Plan Odnowy Miejscowości Biskupice
439   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2010 r.
439   UCHWAŁA Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziejów
439   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
438   UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziejów
438   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
438  
Regulamin konkursu na "Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą 2012 roku w Gminie Radziejów
437   UCHWAŁA Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziejów
437   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
436   UCHWAŁA Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziejów
436   UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziejów
436   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem z dnia 04.05.2011
435   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
435   ZARZĄDZENIE Nr 166/2010
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
435   UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziejów
435   ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
435   UCHWAŁA Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziejów
434   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
434   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010 Wójta Gminy Radziejów
434   UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziejów
434   Plan Odnowy Miejscowości Bieganowo
433   UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów
432  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
431   ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
431   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
431   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
429   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów
428   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
428   ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
428   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
428   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów
428  
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
427   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
427   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
427   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 grudnia 2010 r.
427   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
427   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
426  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
426  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
426   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010 Wójta Gminy Radziejów
425   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
424   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010 Wójta Gminy Radziejów
424   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
423   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
422   ZARZĄDZENIE Nr 62/2008
422  
OGŁOSZENIE
ZAKOŃCZONO
422   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
422   UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziejów
422  
Informacja
422   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
422   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
421   UCHWAŁA Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziejów
420   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
420   UCHWAŁA Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziejów
420   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
419   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów
419   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów
419   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
418   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
418   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
418   Turniej Piłki Plażowej-Czołowo 23.06.2012 REGULAMIN
415   UCHWAŁA Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów
414   Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu współpracy Gminy Radziejów z organizacjami pozarządowymi
413   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010 Wójta Gminy Radziejów
413   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010 Wójta Gminy Radziejów
413   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 grudnia 2010 r.
413   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
413   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
412   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010 Wójta Gminy Radziejów
412   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010 Wójta Gminy Radziejów
412   UCHWAŁA Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziejów
412   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
412   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
411   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
411  
UWAGA ROLNICY
410   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
410   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ZAKOŃCZONO
410   UCHWAŁA Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziejów
409   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
409   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010 Wójta Gminy Radziejów
409   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2010 r.
409   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
408   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
407   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010 Wójta Gminy Radziejów
407   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
407   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
407   Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
405   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
403   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
403   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
402   ZARZĄDZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszkań oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
401   UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziejów
401   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
400  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
400   UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziejów
400   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
400   UCHWAŁA Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziejów
399   Wójt Gminy Radziejów poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w PłowcachZAKOŃCZONO
399   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010 Wójta Gminy Radziejów
399   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomości Radziejów, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
399   UCHWAŁA Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziejów
399   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
399   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
398   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
398   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
398   Stawki podatku od nieruchomości
397   UCHWAŁA Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziejów
397  
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
396  
JAK SOBIE RADZIĆ Z UPAŁAMI
396   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW
395   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
394   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010 Wójta Gminy Radziejów
394   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 grudnia 2010 r.
394   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
393   UCHWAŁA Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziejów
393   Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu podręczników
392   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010 Wójta Gminy Radziejów
392   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010 Wójta Gminy Radziejów
392   UCHWAŁA Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziejów
392   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w miejscowościach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
391   UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziejów
391   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2011 r.
390   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej równiarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
390   UCHWAŁA Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziejów
390   Informacja dotycząca modernizacji drogi
390   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
389   UCHWAŁA Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziejów
389   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
388   UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziejów
388   UCHWAŁA Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziejów
387   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
387   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2011 r.
387   ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
386   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
386   UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziejów
385   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
384   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
384   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
384   UCHWAŁA Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziejów
384  
Opieka nad małym dzieckiem - Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka
383  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dziś, Jutro"
382   UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziejów
382   UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziejów
382   UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziejów
382   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
382   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
381   Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Radziejów
381   OBWIESZCZENIE dot. wyjaśnień informacji zawartych w raporcie
380   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
380   UCHWAŁA Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziejów
380   ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
379   UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziejów
379   UCHWAŁA Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziejów
379   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
378   Opłaty za wodę
378   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów
378   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 września 2011 r.
378   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
378   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
377   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
377   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
376   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 września 2011 r.
375   OGŁOSZENIE
375   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
374   UCHWAŁA Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziejów
374   UCHWAŁA Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziejów
374   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 kwietnia 2011 r.
373   UCHWAŁA Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziejów
372  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKOŃCZONO
372   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
372   UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziejów
372   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
372   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
372   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
371   UCHWAŁA Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziejów
371   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-Kłonówek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
371   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
370   UCHWAŁA Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziejów
370   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
369   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
369   UCHWAŁA Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziejów
369   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
369   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
369   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
368   UCHWAŁA Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziejów
368   UCHWAŁA Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziejów
367  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
367   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2011 r.
367   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga Płowce-Pścinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
367   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
367   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
366   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2011 r.
366   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
366   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
365   UCHWAŁA Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziejów
365   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
364   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
364   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
363   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
363   UCHWAŁA Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziejów
363   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
363   ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
363   ZARZĄDZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
362   UCHWAŁA Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejów
362   UCHWAŁA Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziejów
362   Cena skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
361   UCHWAŁA Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziejów
360   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
360   UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziejów
358   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
357   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 18.04.2013 r.
356   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
356   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
356  
355   UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziejów
355   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
355   UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziejów
355   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
355   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
354   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
354   ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
354   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
352   UCHWAŁA Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziejów
351  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
351   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
350   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 maja 2011 r.
350   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
349   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
348  
Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy
348  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie
348   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 11.07.2011
348   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
348   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
348   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
347   ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
346   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
345  
PROGRAM
345   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
345   UCHWAŁA Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów
345  
INFORMACJA
345   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
344   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 kwietnia 2011 r.
344   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
343   ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
343   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
342   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
342   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
341   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
341   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 500000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2011 r. z dnia 14.10.20
341   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
339  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
339   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
338   UCHWAŁA Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziejów
337   ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 września 2011 r.
336   ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
336   UCHWAŁA Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziejów
336   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 października 2011 r.
335   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
335   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
335   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
335   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
335   UCHWAŁA w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
335   UCHWAŁA Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
334   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 maja 2011 r.
334   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
333   Informacja dotycząca wyników przetargu
332   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
331   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
331   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
331   Ogłoszenie o zamówieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i małą architekturą z dnia 01.09.2011 r.
330   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
330   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
330   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
330   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
329   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
329   ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
329   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 października 2011 r.
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Płowce II - Zygmunt Gąsiorowski Radziejów, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
328   UCHWAŁA Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziejów
328   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
328   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
327   ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 września 2011 r.
327   UCHWAŁA Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziejów
327   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
326   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
326   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 21.05.2013 r.
325   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 października 2011 r.
325   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
324   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
324   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
323   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
323   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
322   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 września 2011 r.
322   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
321   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
320   ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
320   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
320   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
319   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
319   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
318   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
318   UCHWAŁA Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziejów
317   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
317   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 października 2011 r.
316   UCHWAŁA Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziejów
315   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
315   UCHWAŁA Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
314   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
314   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
314   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
314   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
314   Ogłoszenie
313   Ogłoszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
313   UCHWAŁA Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziejów
313   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
312   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
312   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
311   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 października 2011 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 października 2011 r.
311   UCHWAŁA Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziejów
311   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
311   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
310   UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
309   <
Wójt Gminy Radziejów otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy społecznej
309   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
308   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
307   Opłata targowa
307   OBWIESZCZENIE o usunięciu braków formalnych w postępowaniu administracyjnym
307   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
306   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
306   UCHWAŁA Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
306   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
306   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
306   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
305   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 października 2011 r.
305   UCHWAŁA w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis
304   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010 Wójta Gminy Radziejów
304   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
303   UCHWAŁA Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziejów
303   UCHWAŁA Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziejów
303   ZARZĄDZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
303   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
303   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
302  
KONKURS
dla organizacji pozarządowych na projekty zwiększające świadomość społeczną kampanii informacyjno-edukacyjnych
302   ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 października 2011 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
302   UCHWAŁA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
300   UCHWAŁA Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziejów
300   ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
298   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
298   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 października 2011 r.
297   ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
297   UCHWAŁA w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
297   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
296  
Informacja
296   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
295   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
295   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
295   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
295  
Ogłoszenie o naborze Podinspektor ds obsługi Rady Gminy
294   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 lutego 2011 r.
293   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010 Wójta Gminy Radziejów
293   ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 października 2011 r.
293   UCHWAŁA Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
293  
Uwaga - silne opady deszczu
293   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
293   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
292   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
292   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
291   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 5.06.2012 r.
291   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
291   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
290   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
290   UCHWAŁA Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
290   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o zakończeniu postępowania
289   ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 października 2011 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
289   UCHWAŁA Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
289   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
289   UCHWAŁA Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 października 2011 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
288   XV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2012 r.
287   UCHWAŁA Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
287   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
287   UCHWAŁA Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
287   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
287   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
285   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 luty 2012 r.
285   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
284   ZARZĄDZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
284   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
284   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
284   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
283   UCHWAŁA Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziejów
283   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 października 2011 r.
282   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
281   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
281  
Informacja
280   ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
280   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
280  
Informacja
280   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 29.05.2013 r.
279   UCHWAŁA Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
278   ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 października 2011 r.
278   ZARZĄDZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
278   UCHWAŁA Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
278   UCHWAŁA Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 9/2011
277   ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
276   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup używanej równiarki drogowej z dnia 27.07.2011
276   Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbiórki stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
275   ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 października 2011 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
275   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
275   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
275   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
275   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
274   UCHWAŁA Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
274   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 września 2011 r.
274   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 stycznia 2012 r.
274   UCHWAŁA Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
274   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
274   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
273   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010 Wójta Gminy Radziejów
273   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
273   Formularz uwag
273   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 września 2012 r.
273   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
272   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
272   UCHWAŁA Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
272   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 października 2011 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
271   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
271   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
270   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
270   UCHWAŁA Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
269   UCHWAŁA Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
269   UCHWAŁA Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
269   UCHWAŁA Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
269   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
269   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
268   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
268   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
268   UCHWAŁA Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
267   UCHWAŁA Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
267   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
266   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
266   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
266   ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
266   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 23 lutego 2011 r.
266   UCHWAŁA Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
265   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
265   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
264   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
264   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
264   UCHWAŁA Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
264   UCHWAŁA Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
263   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będącego własnością gminy Radziejów na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
263   UCHWAŁA Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
263   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
263   OBWIESZCZENIE
262   UCHWAŁA Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
262   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
262   ZARZĄDZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
261   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 z dnia
261   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
261   ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
261   UCHWAŁA Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
261   UCHWAŁA Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
261   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
260   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
260   ZARZĄDZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
260   ZARZĄDZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
260   UCHWAŁA Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
260   ZARZĄDZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
260   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
259   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
259   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2011 r.
259   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 czerwca 2012 r.
259   UCHWAŁA Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
259   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
258   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
258   ZARZĄDZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
258   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Czołowo-Kontrewers w miejscowości Czołowo z dnia 29.05.2013 r.
257   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
257   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C Płowce-Płowce Kolonia w miejscowości Płowce - na odcinku długości 813 m
256   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
256   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
256   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
256   ZARZĄDZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
256   UCHWAŁA Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
255   UCHWAŁA Nr UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
255   UCHWAŁA Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
255   UCHWAŁA Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
255   UCHWAŁA Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
254   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
254   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
254   ZARZĄDZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
254   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
254   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
253   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010
253   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
253   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
253   UCHWAŁA Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
253   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
252   ZARZĄDZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
252   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 grudnia 2010 r.
252   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2011 r.
251   UCHWAŁA Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
251   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2011 r.
251   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
250   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
250   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
250   ZARZĄDZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
250   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 marca 2012 r.
250   UCHWAŁA Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
249   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopad 2010 r.
248   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
248   ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
248   ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
248   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 maja 2011 r.
248   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
248   UCHWAŁA Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
247   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
247   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2011 r.
246   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
246   UCHWAŁA Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
245   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 październik 2011 r., UG.6131.85.2011
245   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
245   UCHWAŁA Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
244   ZARZĄDZENIE Nr 11/2011
244   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
244   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
244   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
244   UCHWAŁA Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
244   Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
243   ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
242   Kierownictwo
242   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
242   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2011 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
242   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
242   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów 27 grudnia 2012 r.
241   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
241   UCHWAŁA Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
241   ZARZĄDZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
241   UCHWAŁA Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
241   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
241   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
241   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
240   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
240   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu niemieszkalnego (użytkowego) stanowiącego własność Gminy Radziejów położonego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
239   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pażdziernika 2012 r.
239   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r.
239   UCHWAŁA Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
239   ZARZĄDZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
239   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 stycznia 2011 r.
239   UCHWAŁA Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
239   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
238   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
238   UCHWAŁA Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
237   ZARZĄDZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
237   ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
237   UCHWAŁA Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
237   ZARZĄDZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
237   OBWIESZCZENIE
237   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
237   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
236  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
236   UCHWAŁA Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
236   ZARZĄDZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
236   HARMONOGRAM DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
236  
Zaproszenie na konsultacje społeczne
235   ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
235   ZARZĄDZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
235   ZARZĄDZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
235   OBWIESZCZENIE
234   ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
234   ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
234   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
234   UCHWAŁA Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
234   ZARZĄDZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
234   ZARZĄDZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
234   UCHWAŁA Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
234   OBWIESZCZENIE
233   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
233   ZARZĄDZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
233   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z dnia 30.11.2012 r.
233   UCHWAŁA Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
233   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
233   OBWIESZCZENIE
232   UCHWAŁA Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
232   UCHWAŁA Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
232   UCHWAŁA Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
232   ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY
231   UCHWAŁA Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
231   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziejów
231   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW NA 2014 ROK
230   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
230   ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pażdziernika 2012 r.
230   UCHWAŁA Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
230   UCHWAŁA Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
229   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
229   ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
229   ZARZĄDZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
229   UCHWAŁA Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
229   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
229   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów 28 marca 2013 r.
228   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
228   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
228   ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
228   ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
228   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
227   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 września 2011 r., UG.6131.74.2011
227   UCHWAŁA Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
227   ZARZĄDZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
227   UCHWAŁA Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
227   UCHWAŁA Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
227   Ogłoszenie GAZ system - wyprawki szkolne
226   ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
226   ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
226   ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
226   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
225   UCHWAŁA Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
225   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów
225   Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług edukacyjnych dodatkowych - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Radziejów
224   ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
224   ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
224  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
223   ZARZĄDZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 września 2012 r.
223   UCHWAŁA Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
222   ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
222   ZARZĄDZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
221   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
221   OBWIESZCZENIE
221   OBWIESZCZENIE
221   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów dnia 4 sierpnia 2013r.
220   UCHWAŁA Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
218   ZARZĄDZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
218   OBWIESZCZENIE
218   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziejów 9 maja 2013 r.
217   UCHWAŁA Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
216   ZARZĄDZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
216   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
216   OBWIESZCZENIE
215   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
214   OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania administracyjnego
213   UCHWAŁA Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
212  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
212   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
212   ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
212   ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
212   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
212   Obwieszczenie o obwodzie głosowania
212   INFORMACJA
212   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
211   OBWIESZCZENIE
210   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 z dnia
210   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
210   ZARZĄDZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
208   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach II
207   ZARZĄDZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
207   OBWIESZCZENIE
205   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
205   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
205   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
205   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
204   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
204   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
204   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
203   ZARZĄDZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
203   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
203   OBWIESZCZENIE
202   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
202   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
201   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
201   UCHWAŁA Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
200   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach
200   OBWIESZCZENIE
199   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
199   ZARZĄDZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
198   UCHWAŁA Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
198   OBWIESZCZENIE
197   ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
197   UCHWAŁA Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
197   Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Radziejów z dnia 17 lipca 2013 r.
196   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
196   ZARZĄDZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
196   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.79.2011
195   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
195  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
195   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
195   UCHWAŁA Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
195   Jednostki podległe
194   Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
191   UCHWAŁA Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
190   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
190   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
189   Ogłoszenie o zamówieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiającego z dnia 21.06.2012 r.
189   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
189   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
188  
Informacja
187   ZARZĄDZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
187   OBWIESZCZENIE
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
185   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
184   ZARZĄDZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
183   UCHWAŁA Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
180   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
180  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod PŁOWCAMI połączona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
180   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
179   ZARZĄDZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
178   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
178   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
178   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
177   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
176   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
176   ZARZĄDZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
176   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
175   ZAWIADOMIENIE
174  
Rekrutacja 2014-2015
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
173   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
172   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2013 r.
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.82.2011
171   ZARZĄDZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
171   UCHWAŁA Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
170   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
170   ZARZĄDZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
170   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
170   ZARZĄDZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
169   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
169   ZARZĄDZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
169   ZARZĄDZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
168   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
167   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
167   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
166   ZARZĄDZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
164  
Informacja
164   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
164   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
164   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 września 2011 r., UG.6131.81.2011
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
163   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
163   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Radziejów w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
163   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
162   ZARZĄDZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
161   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
161   ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
161   ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 września 2013 r.
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.90.2011
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
159   ZARZĄDZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
159   ZARZĄDZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 września 2013 r.
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.78.2011
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
158   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
158   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
158   ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
158  
Kalendarz Wyborczy
157   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
157   Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
156  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
155   ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
155  
Informacja
155   Gminny Ośrodek Kultury
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.86.2011
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
154  
Informacja
154   ZARZĄDZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
154   UCHWAŁA Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
153   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
152   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
152   ZARZĄDZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
152   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
151   ZARZĄDZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
151   ZARZĄDZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 września 2013 r.
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
150   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.87.2011
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.63.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
147   ZARZĄDZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.91.2011
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2012 r., UG.6131.58.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
143   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
143   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2013 r.
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
142   ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
142   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego
142   ZARZĄDZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
141   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 października 2013 r., UG.6131.76.2013
141   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
140   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.62.2012
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
140   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
140   UCHWAŁA Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.84.2011
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.64.2012
139   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
139   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 października 2012 r., UG.6131.68.2012
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
137   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów 28 czerwca 2013 r.
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
136   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
136   Studia podyplomowe
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
135   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
134   UCHWAŁA Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
134   UCHWAŁA Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
134   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 września 2012 r., UG.6131.55.2012
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
133   ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 września 2012 r., UG.6131.56.2012
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 października 2012 r., UG.6131.66.2012
132   ZARZĄDZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
132   ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 października 2013 r.
132   OBWIESZCZENIE
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 września 2012 r., UG.6131.57.2012
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.61.2012
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
131   UCHWAŁA Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
131   UCHWAŁA Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
131   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
130   Wyjaśnienia treści SIWZ-"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia"
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
130   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 października 2012 r., UG.6131.65.2012
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
127   UCHWAŁA Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
126   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
126   UCHWAŁA Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
125   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
125   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
124   UCHWAŁA Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
123   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
123   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
123   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
123   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.60.2012
123   UCHWAŁA Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
122   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
121   XX Sesja Rady Gminy Radziejów 30 września 2013 r.
120   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
120   ZARZĄDZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 października 2013 r.
120   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
120   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
119   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
119   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
118   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
117   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
116  
I N F O R M A C J A

116   ZARZĄDZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
116   ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
116   ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
116   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
115   ZARZĄDZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
115   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
115   UCHWAŁA Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
115   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
115   Zamówienie z wolnej ręki - Udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach
114   ZARZĄDZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
114   UCHWAŁA Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
113  
Informacja
113   UCHWAŁA Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
112   ZARZĄDZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
111  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
111   Zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziejów
111   ZARZĄDZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
111   UCHWAŁA Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
111   UCHWAŁA Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
109   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
108   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
108   UCHWAŁA Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
108  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
107   UCHWAŁA Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
107   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
106   UCHWAŁA Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
104   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
104   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
103   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
103  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
102   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
102   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
101   UCHWAŁA Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
101   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
100   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
100   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
100   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
99   UCHWAŁA Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
99   UCHWAŁA Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
99   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
99   ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
98   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
98   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2014-2015
97   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
95   ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
94   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
94   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
94   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
94   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
93   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
93  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
92   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
92   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
91   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
91   Przyjmowanie wniosków obszarowych - KAMPANIA 2014
90   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
90   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
89   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
89   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
89   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
89   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
89   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
88   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
87   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
86   ZARZĄDZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
86   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
85   ZARZĄDZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
85   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
84   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
83   ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
81   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
81   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
79   ZARZĄDZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 października 2013 r.
79   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
77   OBWIESZCZENIE
76   ZARZĄDZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
76   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
75  
Informacja dla niepełnosprawnych
73   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
72   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
70   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
70   ZARZĄDZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 października 2012 r.
67   Gminny Ośrodek Kultury
67   Gminny Ośrodek Kultury
67   ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
62   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
62   ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
60  
Informacja o wynikach naboru
58   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
53   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
53   OBWIESZCZENIE
53   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2013
49   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
49   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów 30 grudnia 2013 r.
48   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
42   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
40   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
39   UCHWAŁA Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
38   UCHWAŁA Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
35   UCHWAŁA Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
34   UCHWAŁA Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
33   UCHWAŁA Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
33   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
33   ZARZĄDZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
33   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
32   UCHWAŁA Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
32   UCHWAŁA Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
32   UCHWAŁA Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
32   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
31   UCHWAŁA Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
31   UCHWAŁA Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
31   ZARZĄDZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
30   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
30   UCHWAŁA Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
30   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
30   ZARZĄDZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
29   UCHWAŁA Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
29   UCHWAŁA Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
29   ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
29   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
28   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 października 2012 r.
28   ZARZĄDZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
28   ZARZĄDZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
28   ZARZĄDZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
28   ZARZĄDZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
27   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
27   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
27   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
27   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
27   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
27   ZARZĄDZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
27   ZARZĄDZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
27   ZARZĄDZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
27   ZARZĄDZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
27   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
26   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
26   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
26   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
26   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
25   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
25   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
25   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
25   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 października 2012 r.
25   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
25   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
25   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
25   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
25   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
25   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
25   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
25   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
25   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
25   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
25   ZARZĄDZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
25   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
25   OBWIESZCZENIE
24   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
24   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
24   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
24   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
24   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
24   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
24   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
23   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
23   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
23   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
23   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
23   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
23   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
23   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
23   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
23   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
22   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
22   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
22   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
22   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
19   UCHWAŁA Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
19   UCHWAŁA Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
19   ZARZĄDZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
19   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
17   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
17   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
16   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
15   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
14   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
10   ZARZĄDZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
10  
8  
6   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
6   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
6   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
6   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
3   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
2  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy

 Liczba   Kategoria
149366   Dane teleadresowe
74224   Przetargi
30689   Oferty pracy
24582   Dot. rolnictwa
22368   Inne zamówienia
19430   Zamówienia publiczne
12268   Inne
11850   Pomocy społecznej
11821   Charakterystyka
11030   Kierownictwo
9880   Szkoła Podstawowa w Bieganowie
9549   Galeria zdjęć
9252   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
8696   Ogłoszenia
8615   Szkoła Podstawowa w Płowcach
8201   BITWA POD PŁOWCAMI
7208   Oświatowe
6957   Inwestycyjne
6952   Oświadczenia majątkowe pracowników
6874   Lista sołectw
6838   Struktura organizacyjna
6453   Ochrony środowiska
6162   Mapa gminy
5840   - 2006-2010
5775   Zarządzenia Wójta
5690   Skład osobowy Rady
5120   Oświadczenia majątkowe radnych
4957   Rady Gminy
4894   Załatwianie spraw
4826   - 2010-2014
4699   Urząd Gminy
4643   KONKURSY
4620   Decyzje środowiskowe
4612   Informacje ogólne
4516   Podatki i opłaty
4267   Pomoc społeczna
4233   Plany gospodarcze
4230   Rejestry, ewidencje i archiwa
4147   Szkoły
4073   Decyzje o warunkach zabudowy
4049   Podatkowe
4023   Inne
3936   Referat finansowy
3933   - 2006-2010
3736   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
3709   Komisje Rady
3653   Dowody osobiste
3647   Kontrole
3644   Informacje niepublikowane
3561   Protokoły z sesji
3543   Dług publiczny
3524   Majątek gminy
3518   - 2002-2006
3483   Rada Gminy
3418   Decyzje - drzewa
3409   Ochrona środowiska
3400   Podstawa prawna działania
3395   Uchwały Rady
3375   Prawo lokalne
3374   Wzory dokumentów
3368   - 2002-2006
3366   Pomoc publiczna
3356   - 2010-2014
3350   Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
3319   Budżet Gminy
3102   Gospodarka nieruchomościami
3044   Finanse
3036   Sejm i Senat 2007
3023   Wyborcze
2842   Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
2767   DOŻYNKI GMINNE
2579   Plany Odnowy Miejscowości
2553   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2487   - 2010-2014
2383   Samorząd 2010
2372   Sekcji Techniczno-Gospodarczej
2346   Zarządzanie kryzysowe
2268   - 2010-2014
2240   PRZEDSZKOLE PO KL
2155   Ustawa śmieciowa
1975   Prezydent 2010
1688   Sport
1583   - 2006-2010
1449   Sejm i Senat 2011
1427   - 2006-2010
1384   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
907   uzupełniające do Rady Gminy Radziejów 2013
436   Parlament Europejski 2014
16   Program usuwania azbestu
licznik odwiedzin: 1557196
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl