Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
19454   OFERTA na przeprowadzenie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów
6960   Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
4267   ZARZĄDZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
3738   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
2865   Struktura organizacyjna
2657  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
2634   Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
2398   Galeria zdjęć - Serdecznie ZAPRASZAMY
2202   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejów
2167   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKOŃCZONO
1990   Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005 - 2014
1982  
1839   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1779   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2006
1716   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2010
1684   Procedury załatwiania spraw i wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Wzory dokumentów".
1590   FOLDER REKLAMOWY - Płowce 27-IX-1331
1588   Skład osobowy Rady
1559   OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Radziejów informuje:
1538   LISTA SOŁECTW
1528   Regulamin organizacyjny
1519   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1507   Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z podaniem o przyjęcie:
1489   Zaświadczenie o stanie zdrowia
1472   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1463   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1447   Załatwianie spraw
1411   Zaświadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1407   Podanie o wydanie zaświadczenia o:
stanie majątkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w opłatach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1407   Zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu
1398   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1396   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1391   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1371   Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1366   Informacje niepublikowane
1351   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości
1349   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1341   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1338   Sposób stanowienia aktów publiczno-prawnych
1330  
1298   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1293   ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
1291   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1291   Zaświadczenie o dochodach
1282   Formularze deklaracji i informacji o podatku leśnym
1271   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1269   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1268   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia
1263   Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
1261   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1255   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1255   Wniosek o zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów
1254   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2009
1253   2002-2006
1251   Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1251   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2008
1249   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1245   Rejestry, ewidencje i archiwa
1245   Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
1242   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1233   UCHWAŁA Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziejów
1230   Stawki podatku od środków transportowych
1218   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1200   Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu
1199   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
1194   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1184   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2007
1184   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1178   Uchwały 2002-2006
1174   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności (dla dziecka do 16 – go roku życia)
1173   Zgłoszenie pobytu stałego
1165   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1163   Zaświadczenie o bezskuteczności prowazonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
1146  
Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ZAKOŃCZONO
1144   Wniosek o rentę rodzinną
1140   BUDŻET na 2007 rok - UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1134   Wniosek o rentę socjalną
1132  
Szanowni Państwo!
1127   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1127   SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJĘ
1122   UCHWAŁA Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziejów
1121   Zgłoszenie pobytu czasowego
1120   PROGNOZA kwoty długu na lata 2007-2012
1120   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 14.02.2012 r.
1109   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1106   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1105   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
1099   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 grudnia 2006
1097   UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1083   UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziejów
1083   UCHWAŁA Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziejów
1078   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Radziejów
1077   UCHWAŁA Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziejów
1074   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 grudnia 2006
1070   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2011
1067   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Radziejów
1060   ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
w sprawie powoł. komisji do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publ. na Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szostce
1056   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 listopada 2006
1055   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
1050  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1047   ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1044   UCHWAŁA Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziejów
1042   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 grudnia 2006
1032   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1030   ZARZĄDZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1022   Dotyczy obszaru szczególnie narażonego Zlewni Rzeki Zgłowiączka
1021   ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
1019  
PROGRAM
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 września 2011 r.
1018   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1018   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1016   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Wójta Gminy Radziejów
1014   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1014   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 06.10.2011 r.
1012   UCHWAŁA Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziejów
1009   UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziejów
1006   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w budżecie
1006   PODATKI I OPŁATY
1005   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
1001   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006 Wójta Gminy Radziejów
1000   UCHWAŁA Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziejów
996   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
995   UCHWAŁA Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziejów
994   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w budżecie
991   UCHWAŁA Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziejów
990   UCHWAŁA Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziejów
989   UCHWAŁA Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziejów
989   ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
984   UCHWAŁA Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziejów
981   Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
980   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8
972   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Czołowie z dnia 14.10.2011 r.
969   OGŁOSZENIE
969  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJÓW 2013" - 8 września 2013 r. (niedziela)
967   Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych
966  
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W PŁOWCACH


964   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Wójta Gminy Radziejów
963   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
959   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w budżecie
959   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
958   UCHWAŁA Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziejów
958   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
957   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.
956   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
956   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
955   UCHWAŁA Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziejów
955  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
952   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w budżecie
952   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
951   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
951   Wyniki wyborów do Sejmu
948   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 Wójta Gminy Radziejów
948   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
947   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w budżecie
946   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r.
945   UCHWAŁA Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziejów
945  
INFORMACJA
941   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
941   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
940   UCHWAŁA Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziejów
938   ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamów. publ.na Dowóz uczniów do SP i GP w roku 2007/2008
932   ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
931   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Wójta Gminy Radziejów
929   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
926   UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziejów
925   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
925   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
924   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Wójta Gminy Radziejów
924   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 Wójta Gminy Radziejów
923   ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
w sprawie powołania komisji do przeprow. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Transport kruszywa na naprawę dróg gminnych
922   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
920   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
920   UCHWAŁA Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziejów
920   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
918   ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
915   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w
913   UCHWAŁA Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziejów
911   UCHWAŁA Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziejów
910   UCHWAŁA Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziejów
909   UCHWAŁA Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziejów
907   KARTY INFORMACYJNE:
906   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
905   UCHWAŁA Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziejów
905   Dot. dróg gminnych Radziejów - Kolonia Zagorzyce i Świątniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowości Zagorzyce.
901   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
897   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
896   Wyniki wyborów do Senatu
896   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
893   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w budżecie
892   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
890   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Wójta Gminy Radziejów
890   ZARZĄDZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
888   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2007 roku
888   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
888   ZARZĄDZENIE Nr 27/2007
w sprawie powołania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Podatkowej Urzędu Gm.Radziejów
883   UCHWAŁA Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziejów
882   UCHWAŁA Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziejów
880   ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych'
877   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
875   ZARZĄDZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
872   ZARZĄDZENIE Nr 25/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia świetlicy gminnej w sołectwie Broniewek - Płowki
871   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
869   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
869   ZARZĄDZENIE Nr 16/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych
868   UCHWAŁA Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziejów
867   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-ŚR-02/09)
866   UCHWAŁA Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
866   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
863   ZARZĄDZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziejów Obszar A programu 'Uczeń na wsi' ...
861   Dot. stypendiów socjalnych
861   UCHWAŁA Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziejów
860   UCHWAŁA Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziejów
860   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 kwietnia 2007
860   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
859   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
856  
WYKAZ nieruchomości rolnych położonych w Gminie Radziejów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
854   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
853   UCHWAŁA Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziejów
852   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Płowce II
851   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w budżecie
851   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
845   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
844   ZAWIADOMIENIE
844   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
841   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
839   UCHWAŁA Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziejów
837   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Wójta Gminy Radziejów
837   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
837   KARTY INFORMACYJNE:
836   ZARZĄDZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
835  
835   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
835   Druk zaświadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów
834   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
832   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
832  
WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
831  
INFORMACJA
831  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
830   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w budżecie
830   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
830   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
828   UCHWAŁA Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziejów
827   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2007 roku
827   UCHWAŁA Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziejów
825   Druk zaświadczenia potwierdzającego,
823   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
822   ZARZĄDZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysokościowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
820   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
819   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2006 rok
819   ZARZĄDZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w budżecie
819   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w budżecie
819   ZARZĄDZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy Radziejów
819   ZARZĄDZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu Żuk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
819   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
818   ZARZĄDZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzierżawy i wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Radziejów
818   UCHWAŁA Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziejów
817   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
816   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Wójta Gminy Radziejów
815   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Wójta Gminy Radziejów
815   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
814   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
814   6 lutego Dniem Wolontariusza
813   UCHWAŁA Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów
811   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w budżecie
811   UCHWAŁA Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziejów
809   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Wójta Gminy Radziejów
809   UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
807   ZARZĄDZENIE Nr 35/2007
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
807   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
806   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 listopada 2007
805   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
805   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
804   UCHWAŁA Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziejów
803   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
803   UCHWAŁA Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziejów
802   Dot. Dowodów Osobistych
802   UCHWAŁA Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziejów
801   UCHWAŁA Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziejów
801   UCHWAŁA Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziejów
800   ZARZĄDZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowcach
799   ZARZĄDZENIE Nr 36/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie likwidacji książek z księg.Gminnej Biblioteki w Płowcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czołowie
799   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametrów przyjętych do prac nad budżetem
799   ZARZĄDZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
798   ZARZĄDZENIE Nr 24/2007
powoł.komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
798   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
796   UCHWAŁA Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziejów
796   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2007 rok
794   UCHWAŁA Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziejów
794   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2012
792   UCHWAŁA Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziejów
792   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 września 2007
792   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2008 r.
792  
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
791   Ogłoszenie o zamówieniu - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podkładami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziejów z dnia 09.08.2
790   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
790   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
790   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
787   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w budżecie
785   UWAGA !!!
785   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
784   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 Wójta Gminy Radziejów
783   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
783   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 czerwca 2007
782   UWAGA
782   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
780   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008 Wójta Gminy Radziejów
780   UCHWAŁA Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziejów
780   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 grudnia 2007
779   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
777  
777   ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
w sprawie powołania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli ubiegających się o świadcz. pienięż.w ramach pomocy zdrowotn.
777   UCHWAŁA Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziejów
777   UCHWAŁA Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziejów
777   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2008 r.
776   ZARZĄDZENIE Nr 31/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
776   UCHWAŁA Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziejów
776   UCHWAŁA Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziejów
776   UCHWAŁA Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziejów
774   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
774   ZARZĄDZENIE Nr 54/2008
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wnioskó o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i nauczycieli
773   UCHWAŁA Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziejów
773   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 luty 2007
773   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
772   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
770   ZARZĄDZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w UG Radziejów
770   UCHWAŁA Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziejów
770   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
769   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
769   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
768   UCHWAŁA Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziejów
768   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
767   UCHWAŁA Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziejów
767   UCHWAŁA Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziejów
766   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 Wójta Gminy Radziejów
764   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kw. 2007 r.
764   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametrów przyjętych do prc nad budżetem
764   UCHWAŁA Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów
763   UCHWAŁA Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziejów
763   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
762   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w budżecie
762   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
762  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
761   ZARZĄDZENIE Nr 32/2007
w sprawie:określ.reg.przyzn.dopłat nauczycielom, dla których org.prow.szkoły jest GmRadziejów,korzyst.z różnych form kształc.i doskonal.zawod.
760   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
759   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku
758   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
758   Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana do istniejącego wpisu, zaprzestanie prowadzenia działalności
758   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
758   Kierownictwo
757   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
757   UCHWAŁA Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziejów
756   UCHWAŁA Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów
756  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
754   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w budżecie
754   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
753   UCHWAŁA Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziejów
753   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
750   ZARZĄDZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
750   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
750   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
749   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
746   UCHWAŁA Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziejów
746   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 12 września 2010 r.
746   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejów w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
745   ZARZĄDZENIE Nr 38/2007
zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
745   UCHWAŁA Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziejów
744   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 Wójta Gminy Radziejów
744   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
744   ZARZĄDZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
743   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
742   UCHWAŁA Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziejów
740   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
738   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
737   UCHWAŁA Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziejów
734   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
734   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Wójta Gminy Radziejów
734   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
731  
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
731  
KONKURS
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD, NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
730   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w budżecie
730   UCHWAŁA Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziejów
729   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 Wójta Gminy Radziejów
729   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
728   UCHWAŁA Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziejów
727   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
727  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 września 2012 r.
725   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
724   wniosek o wydanie zaświadczenia, czy gospodarstwo rolne położone jest na Obszarze Szczególnie Narażonym w zlewni rzeki Zgłowiączki
724   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
723  
Ogłoszenie

722   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 Wójta Gminy Radziejów
720   ZARZĄDZENIE Nr 50/2007
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego samochodu pożarnicego stanowiącego własność Gminy Radziejów
720   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w budżecie
720   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
720   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 10 grudnia 2010 r.
720   Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
719  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
718   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w budżecie
718   Plan Odnowy Miejscowości Płowce
717   UCHWAŁA Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziejów
717   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
717   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009
zmian w budżecie
715   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
715   ZARZĄDZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Radziejów.
715   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
714   OGŁOSZENIE
714   ZARZĄDZENIE Nr 67/2008
w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
714   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
714   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
713   UCHWAŁA Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziejów
713   UCHWAŁA Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziejów
713   UCHWAŁA Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
711   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 03.12.2008
710   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
709   ZARZĄDZENIE Nr 63/2008
w sprawie powoł.kom.przetarg.do rozstrzygn.postęp.o udziel.zam.publicznego ...
709   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
708   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w budżecie
707  
HARMONOGRAM ZEBRAŃ
707   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 12 września 2010 r.
706   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
706   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
705   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 kwietnia 2007
705   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
704   UCHWAŁA Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziejów
704   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
703   ZARZĄDZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powołania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne objęte monitoringiem w ramach progr.działań ogran.odpływ zw.azotu ze źródeł roln.
702   UCHWAŁA Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziejów
700   OGŁOSZENIE
700   ZARZĄDZENIE Nr 70/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
700   UCHWAŁA Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziejów
700   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziejów
- ZAKOŃCZONO
699   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
698   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
698   UCHWAŁA Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziejów
697   UCHWAŁA Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziejów
697   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008
zmian w budżecie
696   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
696   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
695   OGŁOSZENIE
695   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009
zmian w budżecie
694   Nabór na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie został unieważniony
693   UCHWAŁA Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziejów
693   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
693   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziejów-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
693   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
692   UCHWAŁA Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziejów
692   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w budżecie
692   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
692  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
690   UCHWAŁA Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziejów
690   UCHWAŁA Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziejów
690   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
689   ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powoł.komisji przetarg.do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zamów.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
689   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
689   UCHWAŁA Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziejów
689   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
689   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
689   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
688   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
688   UCHWAŁA Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziejów
687   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
687   Plan Odnowy Miejscowości Czołowo
686   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
685   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
685   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w budżecie
685   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
682   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008 Wójta Gminy Radziejów
682   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziejów
682   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
681   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 Wójta Gminy Radziejów
681   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w budżecie
681   UCHWAŁA Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziejów
680   UCHWAŁA Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziejów
679   ZARZĄDZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
679   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
678   ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
powoł.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
678   UCHWAŁA Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziejów
678   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
677   OGŁOSZENIE
677   UCHWAŁA Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziejów
677   UCHWAŁA Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów
676   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
675   KOMUNIKAT
674   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
674   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
673   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
672   UCHWAŁA Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziejów
672   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 Wójta Gminy Radziejów
672  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
672   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
671   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
671   UCHWAŁA Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziejów
671  
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
670   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 Wójta Gminy Radziejów
670   UCHWAŁA Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziejów
669   UCHWAŁA Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziejów
669   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
669   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
668   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2008 roku
668   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008 Wójta Gminy Radziejów
668   ZARZĄDZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie
668   UCHWAŁA Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziejów
668   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
667   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008 Wójta Gminy Radziejów
667   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
666   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w budżecie
666   XX Sesja Rady Gminy Radziejów - 18 lutego 2009 r.
665   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
665   UCHWAŁA Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziejów
665   UCHWAŁA Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziejów
664   XV Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 czerwca 2008 r.
664   XXV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2009 r.
663   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
663   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
663   INFORMACJA
662   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
662   ZARZĄDZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
662   Zawiadomienie o zawarciu umowy
662   ZARZĄDZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonychpod uprawy rolne
662   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
661   Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użytkowanie wieczyste - Gmina Radziejów
661   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok
661   OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
661   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w budżecie
660   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w budżecie
660   UCHWAŁA Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziejów
660   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w budżecie
659   UCHWAŁA Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziejów
659   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
658   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
658   ZARZĄDZENIE Nr 83/2008
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zbędnych druków oraz zużytego sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Radziejów
658   UCHWAŁA Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziejów
657   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009
zmian w budżecie
655  
OBWIESZCZENIE
655   UCHWAŁA Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziejów
655   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 czerwca 2009 r.
655   ZARZĄDZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Radziejów
655  
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
655   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2013
654   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009
projektu budżetu gminy na 2010 rok
653   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 sierpnia 2008 r.
653   ZARZĄDZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach za 2008 rok
653   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku
653   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
653   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w budżecie
652   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2008 roku
652   ZARZĄDZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego ŻUK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki ŻUK o numerze rej. WEO 0277
652   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
651   UCHWAŁA Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziejów
650   UCHWAŁA Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziejów
650   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
649   UCHWAŁA Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziejów
648   ZARZĄDZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
647   Dot. wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
647   UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziejów
646   UCHWAŁA Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziejów
646   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
645   ZARZĄDZENIE Nr 80/2008
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
645   ZARZĄDZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
645   ZARZĄDZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowart.kwoty 14.000 euro
644  
OBWIESZCZENIE

644   W dniu 21 października 2007 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
644   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
644   ZARZĄDZENIE Nr 75/2008
w sprawie powołania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne objętemonitoringiem...
644   BUDŻET 2009 - UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
644   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
644   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
643   Opłata administracyjna
643   UCHWAŁA Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziejów
641   ZARZĄDZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
641   UCHWAŁA Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów
641   UCHWAŁA Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziejów
640   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008 Wójta Gminy Radziejów
640   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 maja 2008 r.
640   ZARZĄDZENIE Nr 103/2009
w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
639   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku
638   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
638  
INFORMACJA
638   UCHWAŁA Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziejów
638   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w budżecie
637   ZARZĄDZENIE Nr 99/2009
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
637   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w budżecie
637   UCHWAŁA Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziejów
636   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
636   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w budżecie
636   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
634   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
634   Projekt zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy
634   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008 Wójta Gminy Radziejów
634   UCHWAŁA Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziejów
633   UCHWAŁA Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziejów
631   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
631   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 Wójta Gminy Radziejów
630   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
630   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w budżecie
630  
INFORMACJA
630  
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
629   UCHWAŁA Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziejów
628   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008 Wójta Gminy Radziejów
628   UCHWAŁA Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziejów
628   UCHWAŁA Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów
627   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów
627   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
627   UCHWAŁA Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów
627   UCHWAŁA Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziejów
627   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
627   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
626   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
625   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 kwietnia 2009 r.
625   UCHWAŁA Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów
625   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
625   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
625  
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
624   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
624   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac na projektem budżetu gminy na 2010 rok
623   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008 Wójta Gminy Radziejów
623   ZARZĄDZENIE Nr 92/2009
w sprawie powołania komisji do wyceny samochodów stanowiących własność Gminy Radziejów
623   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2008 r.
623   ZARZĄDZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Radziejów
623  
OGŁOSZENIE - zakończono
623   XXX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2010 r.
623   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
621   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2008 rok
621   UCHWAŁA Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziejów
621   UCHWAŁA Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów
621   UCHWAŁA Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów
620   Stawka podatku od posiadania psów
620   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2009 r.
620   XXVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 2 grudnia 2009 r.
620   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
619   UCHWAŁA Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziejów
619   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
617  
617   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008 Wójta Gminy Radziejów
617   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
617   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
617   ZARZĄDZENIE Nr 146/2010
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
616   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
615   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
615   UCHWAŁA Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziejów
615   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2010.
615   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 lipca 2009 r.
614   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
614   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w budżecie
614   XXIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 marca 2010 r.
613   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 Wójta Gminy Radziejów
613   UCHWAŁA Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziejów
612   UCHWAŁA Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziejów
612   ZARZĄDZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
611   UCHWAŁA Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów
610   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
610   ZARZĄDZENIE Nr 98/2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na przebudowę dróg gminnych
610   UCHWAŁA Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów
610   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
609   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
608   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
608   UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziejów
608  
OGŁOSZENIE O NABORZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
607   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
607   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
607   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009 Wójta Gminy Radziejów
606   UCHWAŁA Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziejów
605   ZARZĄDZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziejów
604   UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziejów
603   ZARZĄDZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporządz.sprawozdań budżet.Rb-WS w zakresie wydatków struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
603   UCHWAŁA Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziejów
602   UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziejów
602   Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
601   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2009 roku
601   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w budżecie
600   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 Wójta Gminy Radziejów
599   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 Wójta Gminy Radziejów
599   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
599   ZARZĄDZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
599   UCHWAŁA Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziejów
598   List Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
598   ZARZĄDZENIE Nr 130/2009
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
598   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
597   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
596   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
596   ZARZĄDZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
596   ZARZĄDZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego...
595   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
595   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
595   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2008 r.
595   UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziejów
594   UCHWAŁA Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów
594   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
594   ZARZĄDZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych
594   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w budżecie
593   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
593   XXVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2009 r.
593   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku
592   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 Wójta Gminy Radziejów
592   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
592   UCHWAŁA Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziejów
592   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
591   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 Wójta Gminy Radziejów
591   UCHWAŁA Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziejów
591   ZARZĄDZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powołania Komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
590   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
590   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009 Wójta Gminy Radziejów
590   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
590   UCHWAŁA Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziejów
590   Informacja dotycząca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
589   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008 Wójta Gminy Radziejów
589   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
588   XVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 listopada 2008 r.
587   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
587   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
587   ZARZĄDZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych
587   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
586   ZARZĄDZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
586   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-ŚR-09/09
586   UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziejów
586   UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziejów
585   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
585   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
584   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
584   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
584   UCHWAŁA Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziejów
584   UCHWAŁA Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziejów
584   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
584   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w budżecie
584   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
583   Ogłoszenie dotyczące naboru do przedszkola
582   ZARZĄDZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy Radziejów środków czystości oraz herbaty
581   UCHWAŁA Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów
581   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
581   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
580   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
580   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
579   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009 Wójta Gminy Radziejów
579   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
579   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 stycznia 2010 r.
579   KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
579   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
578   UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziejów
577   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów
576  
OGŁOSZENIE
576   ZARZĄDZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnospr.i ich rodziców, opiekunów lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szkoły...
576   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powołania komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
575   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009 Wójta Gminy Radziejów
575   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
574   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 Wójta Gminy Radziejów
574   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009 Wójta Gminy Radziejów
574   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
573   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie
573   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
573   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009 Wójta Gminy Radziejów
573   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 28.10.2011 r.
572   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
572   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010 Wójta Gminy Radziejów
571   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
571   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
570   OGŁOSZENIE
570   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
570   UCHWAŁA Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziejów
569   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
569   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
568   ZARZĄDZENIE Nr 112/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
568   ZARZĄDZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
568   ZARZĄDZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
567  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
567   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
567   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
566   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
564   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 Wójta Gminy Radziejów
564   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
564   UCHWAŁA Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziejów
564   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
563   UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziejów
561   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009 Wójta Gminy Radziejów
561   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powoł.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
561   XXXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 maja 2010 r.
560   ZARZĄDZENIE Nr 150/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
560   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów
559   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009 Wójta Gminy Radziejów
559   UCHWAŁA Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziejów
558   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
557   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
557  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
557   ZARZĄDZENIE Nr 106/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
557   ZARZĄDZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarządzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w Płowcach
556   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
555   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Radziejów
555   ZARZĄDZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
555  
KONKURS
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY RADZIEJÓW
554   ZARZĄDZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
554   UCHWAŁA Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziejów
554   KOMISJA FINANSOWO - BUDŻETOWA
553   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
553   UCHWAŁA Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziejów
553   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
553   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
551   ZARZĄDZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
551   ZARZĄDZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
549   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
548   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
547   Rusza cykl spotkań aktywizujących kobiety
547   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejów.
547   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009 Wójta Gminy Radziejów
547   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w budżecie
546   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Wójta Gminy Radziejów
546   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
546   UCHWAŁA Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziejów
545   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Radziejów 30.12.2008
545   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w budżecie
545   UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziejów
544   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
544   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
543   ZARZĄDZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
543   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 Wójta Gminy Radziejów
543   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
543   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
542   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
542   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
541   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
541   KOMISJA REWIZYJNA
541   Ogłoszenie dotyczące wniosków o przydział stypendium socjalnego lub o zasiłek losowy na rok szkolny 2011/12
540   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
540   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w budżecie
540   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w budżecie
540   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
539   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009 Wójta Gminy Radziejów
539   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009 Wójta Gminy Radziejów
539   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w budżecie
537   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
536   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
535   ZARZĄDZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
535   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w budżecie
534   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
534   Decyzja środowiskowa
533   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009 Wójta Gminy Radziejów
533   ZARZĄDZENIE Nr 151/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
532   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
532   ZARZĄDZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
532   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
532   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
531   UCHWAŁA Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziejów
529   ZARZĄDZENIE Nr 169/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
529   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010
w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2011 rok
528   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010 Wójta Gminy Radziejów
527   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
526   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
526   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009 Wójta Gminy Radziejów
526   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
525   UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów
525   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
524   UCHWAŁA Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziejów
524   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
524   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
523   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
522   UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziejów
521   Plan Odnowy Miejscowości Opatowice
520   ZARZĄDZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
520   UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziejów
519   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010 Wójta Gminy Radziejów
519   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziejów, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
518  
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
517   ZARZĄDZENIE Nr 113/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
517   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009 Wójta Gminy Radziejów
517   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2010 r.
517   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
517   Opłaty za wodę
517   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 09.01.2012 r.
516   Ogłoszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
516   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
515   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
515   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w budżecie
515   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
514   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w budżecie
514   UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziejów
513   ZARZĄDZENIE Nr 167/2010
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
513   UCHWAŁA Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziejów
512   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
512   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów
511   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
511   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów
510   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
510   Plan Odnowy Miejscowości Kwilno i Kłonówek
510   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
509   ZARZĄDZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
509  
Sołtys Roku Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
508   ZARZĄDZENIE Nr 181/2010
powołania komisji przetargowej do przeprowadz.postęp.o udzielenie zam.publicznego pod nazwą:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
508   UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów
507   ZARZĄDZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
506   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009 Wójta Gminy Radziejów
506   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
505   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010 Wójta Gminy Radziejów
505   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
505   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA
504   Ogłoszenie o zamówieniu - droga gminna Szybka - Wąsewo z dnia 01.09.2010
504   UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów
504   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok
503   UCHWAŁA Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziejów
503   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
502   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
502   ZARZĄDZENIE Nr 170/2010
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Radziejów
502   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w budżecie
502   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
501   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
500   OGŁOSZENIE
500   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
499   Plan Odnowy Miejscowości Szostka
499   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
497   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
497   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
496   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
496   ZARZĄDZENIE Nr 168/2010
w sprawie powołania Zespołu powypadkowego ds. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
496   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010 Wójta Gminy Radziejów
495   Ogłoszenie
494   ZARZĄDZENIE Nr 184/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
494   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w budżecie
494   ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
492   ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
492   ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
491   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów - 28.07.2009
491   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w budżecie
490   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
489   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów
489   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
488   UCHWAŁA Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziejów
488   XXXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2010 r.
486   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
486   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
485   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
483   OGŁOSZENIE
483   ZARZĄDZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
483   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
482   UCHWAŁA Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów
482   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
482   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
481   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w budżecie
480   UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziejów
480  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
479   ZARZĄDZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.postęp.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
479   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
478   Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radziejów na 2011 rok
477   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010 Wójta Gminy Radziejów
477   UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów
476   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czołowo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
475   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010 Wójta Gminy Radziejów
475   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010 Wójta Gminy Radziejów
475   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w budżecie
474   Protokół Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dziś''
473   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
473   Plan Odnowy Miejscowości Stary Radziejów Kolonia
473   OBWIESZCZENIE o wydłużeniu postępowania administracyjnego
471   Plan Odnowy Miejscowości Broniewo
470   Plan Odnowy Miejscowości Piołunowo
470   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
470  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
469  
Powszechny Spis Rolny
468   ZARZĄDZENIE Nr 187/2010
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
467   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
467   UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziejów
465   UCHWAŁA Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziejów
464   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 marca 2011 r.
464   OBWIESZCENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
463   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010 Wójta Gminy Radziejów
463   UCHWAŁA Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziejów
463   UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziejów
462   Plan Odnowy Miejscowości Skibin
461   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010 Wójta Gminy Radziejów
461   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
460   Ogłoszenie o zawarciu umowy:
460   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
460   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
460  
Regulamin konkursu na "Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą 2012 roku w Gminie Radziejów
458   Plan Odnowy Miejscowości Biskupice
457   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
457   UCHWAŁA Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziejów
457   >OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
456   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent w Urzędzie Gminy Radziejów
- ZAKONCZONO
456   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2011-2016
456   UCHWAŁA Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziejów
456   UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziejów
455   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010 Wójta Gminy Radziejów
455   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2010 r.
455   UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów
454   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010 Wójta Gminy Radziejów
454   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatków i opłat w referacie finansowym UG Radziejów
452   KURS DLA OSÓB PRACUJĄCYCH !!!
452   Plan Odnowy Miejscowości Bieganowo
451   ZARZĄDZENIE Nr 166/2010
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
451   UCHWAŁA Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziejów
451   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
451  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
450   UCHWAŁA Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziejów
450   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
450   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
449   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010 Wójta Gminy Radziejów
449   UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziejów
449   UCHWAŁA Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziejów
449   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
448   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
448   UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów
448   UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziejów
447   UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziejów
447   ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
447   UCHWAŁA Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziejów
446   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
446   UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziejów
446   UCHWAŁA Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziejów
446  
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
445   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
445   ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
445   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 grudnia 2010 r.
444   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów
444   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
443   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010 Wójta Gminy Radziejów
443   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
442   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
442   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
442   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
441   ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
441   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów
441   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
440   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów
439   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
439   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem z dnia 04.05.2011
438   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010 Wójta Gminy Radziejów
438  
Informacja
438   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
438  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
437   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
436   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
436   Turniej Piłki Plażowej-Czołowo 23.06.2012 REGULAMIN
435   UCHWAŁA Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziejów
435   UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziejów
434   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
433   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
433   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów
433   Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu współpracy Gminy Radziejów z organizacjami pozarządowymi
432   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
432   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
432   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów
432   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
431   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
431   UCHWAŁA Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziejów
430  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
430  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
430  
UWAGA ROLNICY
429   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010 Wójta Gminy Radziejów
429   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
429   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
428   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010 Wójta Gminy Radziejów
427   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
427  
OGŁOSZENIE
ZAKOŃCZONO
427   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010 Wójta Gminy Radziejów
426   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010 Wójta Gminy Radziejów
426   UCHWAŁA Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów
425   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010 Wójta Gminy Radziejów
425   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
425   UCHWAŁA Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziejów
425   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
425   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
425   Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
424   ZARZĄDZENIE Nr 62/2008
424   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
424   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010 Wójta Gminy Radziejów
424   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 grudnia 2010 r.
424   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
423   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
422   UCHWAŁA Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziejów
422   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
421   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2010 r.
421   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
420   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
420   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
418   ZARZĄDZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszkań oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
418   Stawki podatku od nieruchomości
417   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
417  
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
416   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010 Wójta Gminy Radziejów
416   UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziejów
415   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ZAKOŃCZONO
415   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW
414   Informacja dotycząca modernizacji drogi
413   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
413   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
412   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
411   UCHWAŁA Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziejów
411   UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziejów
411   UCHWAŁA Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziejów
411   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
411   Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu podręczników
410   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
409   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
408   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 grudnia 2010 r.
408   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
408   UCHWAŁA Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziejów
407   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010 Wójta Gminy Radziejów
407   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomości Radziejów, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
407   UCHWAŁA Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziejów
406   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
406   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010 Wójta Gminy Radziejów
406  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
405   UCHWAŁA Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziejów
405   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2011 r.
405   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
404   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
404   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010 Wójta Gminy Radziejów
404  
Opieka nad małym dzieckiem - Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka
403   ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
403   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
402   Wójt Gminy Radziejów poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w PłowcachZAKOŃCZONO
402   UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziejów
402   UCHWAŁA Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziejów
401   UCHWAŁA Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziejów
401   UCHWAŁA Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziejów
401  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dziś, Jutro"
400  
JAK SOBIE RADZIĆ Z UPAŁAMI
399   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
399   UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziejów
399   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
399   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
398   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
398   UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziejów
397   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
396   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2011 r.
396   UCHWAŁA Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziejów
395   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej równiarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
395   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
395   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
395   OBWIESZCZENIE dot. wyjaśnień informacji zawartych w raporcie
395   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
395   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w miejscowościach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
394   UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziejów
394   UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziejów
393   UCHWAŁA Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziejów
393   ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
393   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
393   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
392   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
392   UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziejów
392   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
392   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 września 2011 r.
392   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
392  
Ogłoszenie o naborze Podinspektor ds obsługi Rady Gminy
391   UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziejów
391   UCHWAŁA Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziejów
391   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
390   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów
389   Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Radziejów
389   UCHWAŁA Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziejów
389   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 września 2011 r.
389   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
389   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
388   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
388   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
387   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
385   UCHWAŁA Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziejów
385   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
385   UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziejów
385   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
384   Opłaty za wodę
384   UCHWAŁA Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziejów
384   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
383   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 kwietnia 2011 r.
383   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
383   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
383   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
383   Cena skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
382   UCHWAŁA Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziejów
382   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
380   UCHWAŁA Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziejów
380   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
380   UCHWAŁA Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziejów
380   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
379   OGŁOSZENIE
379   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
379   UCHWAŁA Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziejów
378  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKOŃCZONO
378   UCHWAŁA Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziejów
378   UCHWAŁA Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziejów
377   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
376   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2011 r.
376   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2011 r.
376   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
376   ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
375   UCHWAŁA Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejów
375   UCHWAŁA Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziejów
375   UCHWAŁA Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziejów
375   UCHWAŁA Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziejów
374   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-Kłonówek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
374   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
374  
373  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
373   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
373   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
373   UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziejów
373   ZARZĄDZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
371   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
371   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
370   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
370   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga Płowce-Pścinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
369   UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziejów
368   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
368   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
368   UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziejów
368   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
368   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
368   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
367   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
367  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
367   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
366   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
366   ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
366   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
364  
INFORMACJA
364   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
363   UCHWAŁA Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziejów
363   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
362   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
362   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
361   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
361   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
361   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
360   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 maja 2011 r.
360   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
360   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 18.04.2013 r.
358   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
358   ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
357   UCHWAŁA Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów
356   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
355  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie
355   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
354   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 kwietnia 2011 r.
354   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
354   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
353  
PROGRAM
353   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
352  
Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy
352   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 11.07.2011
352   ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
351   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
351   UCHWAŁA Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziejów
350   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 października 2011 r.
350   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
349   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
349   ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 września 2011 r.
349   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
348   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
347   ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
347   UCHWAŁA Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziejów
346  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
345   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
345   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
344   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 maja 2011 r.
344   UCHWAŁA Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
343   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
343   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 500000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2011 r. z dnia 14.10.20
343   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
342   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
342   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
342   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
342   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
342   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
341   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
341   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 października 2011 r.
340   UCHWAŁA Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziejów
339   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
339   ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
338   ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 września 2011 r.
338   UCHWAŁA Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziejów
338   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 września 2011 r.
338   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 października 2011 r.
338   Informacja dotycząca wyników przetargu
338   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
337   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
337   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
337   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
337   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
337   UCHWAŁA w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
337   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
336   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
336   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
335   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
334   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Płowce II - Zygmunt Gąsiorowski Radziejów, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
334   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
333   Ogłoszenie o zamówieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i małą architekturą z dnia 01.09.2011 r.
333   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 października 2011 r.
333   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
333   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
332   ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
332   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
331   UCHWAŁA Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziejów
331   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 21.05.2013 r.
330   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
330   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
330   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
329   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
328   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
327   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
327   Opłata targowa
327   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
326   UCHWAŁA Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziejów
324   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
324   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 października 2011 r.
324   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
324   UCHWAŁA Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
323   UCHWAŁA Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziejów
323   UCHWAŁA Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziejów
322   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 października 2011 r.
322   OBWIESZCZENIE o usunięciu braków formalnych w postępowaniu administracyjnym
322   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
321   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
321   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
320   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
320   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
319   Ogłoszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
319   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
319   Ogłoszenie
317   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
317   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 października 2011 r.
316   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
316   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
315   <
Wójt Gminy Radziejów otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy społecznej
315   UCHWAŁA Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
315   UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
314   ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 października 2011 r.
314   ZARZĄDZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
314   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
314   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
313   UCHWAŁA Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziejów
313   UCHWAŁA Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziejów
313   UCHWAŁA Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziejów
313   ZARZĄDZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
313  
Uwaga - silne opady deszczu
312   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
312   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
312   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
311   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
311   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
310   ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
310   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o zakończeniu postępowania
309   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010 Wójta Gminy Radziejów
309   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 października 2011 r.
309   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
308   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
308   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
307  
KONKURS
dla organizacji pozarządowych na projekty zwiększające świadomość społeczną kampanii informacyjno-edukacyjnych
307   ZARZĄDZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
307   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
307   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
307   UCHWAŁA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
307   UCHWAŁA w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis
306   ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
306   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
306   XV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2012 r.
305   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
304   UCHWAŁA Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
304   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
303   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
303   ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 października 2011 r.
303   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
303   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
303   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
301   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 lutego 2011 r.
301   ZARZĄDZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
301   UCHWAŁA w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
300   ZARZĄDZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
300   UCHWAŁA Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
300   ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
300   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
299  
Informacja
299   ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 października 2011 r.
299   UCHWAŁA Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
299   UCHWAŁA Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
299   UCHWAŁA Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
299   ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
299   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
299  
Informacja
298   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010 Wójta Gminy Radziejów
298   ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 października 2011 r.
298   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
297   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
297   ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
297   ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
297  
Informacja
297   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
295   UCHWAŁA Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziejów
295   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 października 2011 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 luty 2012 r.
294   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
294   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
293   ZARZĄDZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
293   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 5.06.2012 r.
292   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
292   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
291   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 września 2012 r.
291   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
291   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
290   ZARZĄDZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
290   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
289   ZARZĄDZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
289   UCHWAŁA Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
289   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
289   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
288   ZARZĄDZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
288   UCHWAŁA Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
288   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
287   ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 października 2011 r.
287   ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 października 2011 r.
287   UCHWAŁA Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
287   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
287   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 stycznia 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
286   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
285   UCHWAŁA Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
285   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 września 2011 r.
285   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
285   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
285   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
285   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
285   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
284   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
284   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
284   Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbiórki stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
284   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
284   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
284   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 29.05.2013 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
283   UCHWAŁA Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
283   UCHWAŁA Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
283   UCHWAŁA Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 października 2011 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
282   ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
282   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
281   ZARZĄDZENIE Nr 9/2011
281   UCHWAŁA Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
280   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010 Wójta Gminy Radziejów
280   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup używanej równiarki drogowej z dnia 27.07.2011
280   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
280   UCHWAŁA Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
280   UCHWAŁA Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
280   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 23 lutego 2011 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
279   UCHWAŁA Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
279   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
279   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
278   UCHWAŁA Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
278   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
278   UCHWAŁA Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
277   ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
276   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
276   UCHWAŁA Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
276   Formularz uwag
276   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2011 r.
276   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 czerwca 2012 r.
275   OBWIESZCZENIE
275   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
275   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
274   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011 r.
274   ZARZĄDZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
274   UCHWAŁA Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
274   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
274   UCHWAŁA Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
274   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
273   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
273   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
273   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
272   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
272   UCHWAŁA Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
271   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
271   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
271   UCHWAŁA Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
271   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
270   UCHWAŁA Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
270   UCHWAŁA Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
270   UCHWAŁA Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
269   ZARZĄDZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
269   UCHWAŁA Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
268   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 z dnia
268   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
268   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
268   ZARZĄDZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
267   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będącego własnością gminy Radziejów na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
266   UCHWAŁA Nr UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
266   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
266   ZARZĄDZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
266   UCHWAŁA Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
266   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2011 r.
266   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
266   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
265   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
265   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 grudnia 2010 r.
265   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2011 r.
265   UCHWAŁA Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
264   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
264   UCHWAŁA Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
264   UCHWAŁA Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
264   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopad 2010 r.
264   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 marca 2012 r.
264   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C Płowce-Płowce Kolonia w miejscowości Płowce - na odcinku długości 813 m
263   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
263   ZARZĄDZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
263   UCHWAŁA Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
263   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Czołowo-Kontrewers w miejscowości Czołowo z dnia 29.05.2013 r.
262   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
262   ZARZĄDZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
262   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
262   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 maja 2011 r.
262   Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
261   ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
261   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2011 r.
261   UCHWAŁA Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
260   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010
260   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
259   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
258   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
258   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
258   ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
257   ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
257   UCHWAŁA Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
257   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2011 r.
257   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
256   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
256   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
256   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 stycznia 2011 r.
256   UCHWAŁA Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
256   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów 27 grudnia 2012 r.
255   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pażdziernika 2012 r.
255   UCHWAŁA Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
255   UCHWAŁA Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
255   ZARZĄDZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
255   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
255   UCHWAŁA Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
255   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
254   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
254   HARMONOGRAM DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
253   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
253   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
253   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r.
253   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
253  
Zaproszenie na konsultacje społeczne
253   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW NA 2014 ROK
252   ZARZĄDZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
252   UCHWAŁA Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
252   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
251   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
251   ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
251   OBWIESZCZENIE
251   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
251   ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY
250   ZARZĄDZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
250   UCHWAŁA Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
250   OBWIESZCZENIE
249   Ogłoszenie GAZ system - wyprawki szkolne
248   ZARZĄDZENIE Nr 11/2011
248   UCHWAŁA Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
248   ZARZĄDZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
248   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
248   OBWIESZCZENIE
247   Kierownictwo
247   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 październik 2011 r., UG.6131.85.2011
247   ZARZĄDZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
247   ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
247   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
247   ZARZĄDZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
247   ZARZĄDZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
247   UCHWAŁA Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
247   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziejów
246   ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
246   UCHWAŁA Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
246   UCHWAŁA Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
246   UCHWAŁA Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
246   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu niemieszkalnego (użytkowego) stanowiącego własność Gminy Radziejów położonego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
245   ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
245   ZARZĄDZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
245   ZARZĄDZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
245   ZARZĄDZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
245   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
245   OBWIESZCZENIE
245   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
244   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów 28 marca 2013 r.
244  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
243   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
243   ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
243   UCHWAŁA Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
243   ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
243   ZARZĄDZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
243   UCHWAŁA Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
242   UCHWAŁA Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
242   UCHWAŁA Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
242   UCHWAŁA Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
242   UCHWAŁA Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
241   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
241   ZARZĄDZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
241   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
241   UCHWAŁA Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
240  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
240   ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pażdziernika 2012 r.
240   UCHWAŁA Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
239   UCHWAŁA Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
239   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów dnia 4 sierpnia 2013r.
238   ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
238   UCHWAŁA Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
238   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
237   ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
237   ZARZĄDZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 września 2012 r.
237   UCHWAŁA Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
237   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
237   ZARZĄDZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
237   ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
236   ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
236   UCHWAŁA Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
235   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
235   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z dnia 30.11.2012 r.
235   ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
235   ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
235   UCHWAŁA Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
235   UCHWAŁA Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
234   ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
233   ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
233   OBWIESZCZENIE
233   ZARZĄDZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
233   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów
233   Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług edukacyjnych dodatkowych - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Radziejów
232   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
232   OBWIESZCZENIE
231   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 września 2011 r., UG.6131.74.2011
231   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
231   OBWIESZCZENIE
231   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziejów 9 maja 2013 r.
230   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
230   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
230   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
230   OBWIESZCZENIE
229   ZARZĄDZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
229   UCHWAŁA Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
228   INFORMACJA
227   UCHWAŁA Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
227   Obwieszczenie o obwodzie głosowania
227   OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania administracyjnego
226   ZARZĄDZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
225   UCHWAŁA Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
223   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
223   OBWIESZCZENIE
223   Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
222   OBWIESZCZENIE
221   ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
221   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
221   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
220   ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
220   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
219   ZARZĄDZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
219   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
219   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
218   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
218   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
217  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
217   ZARZĄDZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
216   OBWIESZCZENIE
216   Jednostki podległe
214   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
214   ZARZĄDZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
213   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 z dnia
212   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
212   UCHWAŁA Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
211   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach II
211   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
211   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
211   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
211   OBWIESZCZENIE
210   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
210   OBWIESZCZENIE
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
209   ZARZĄDZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
209   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
208   UCHWAŁA Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
208   UCHWAŁA Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
208   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
207   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
207   ZARZĄDZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
207   ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
207   UCHWAŁA Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
206   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
206   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
205  
Informacja
204   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
202   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach
202   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
202   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
201   Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Radziejów z dnia 17 lipca 2013 r.
201   UCHWAŁA Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
200   OBWIESZCZENIE
199   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
198  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
198   ZARZĄDZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
198   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.79.2011
197   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
196   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
194   ZARZĄDZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
193   ZAWIADOMIENIE
192   ZARZĄDZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
192   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
192   UCHWAŁA Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
192  
Rekrutacja 2014-2015
191   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
190   Ogłoszenie o zamówieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiającego z dnia 21.06.2012 r.
190   ZARZĄDZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
187   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
187   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2014-2015
186   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
185   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2013 r.
184   ZARZĄDZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
183   ZARZĄDZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
183   UCHWAŁA Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.82.2011
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
182   ZARZĄDZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
182  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod PŁOWCAMI połączona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
180   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
180   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
180   ZARZĄDZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
180   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
180   ZARZĄDZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
180   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
179   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
179  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
178   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
178   ZARZĄDZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
175  
Kalendarz Wyborczy
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
173  
Informacja
173   Gminny Ośrodek Kultury
172   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
172   ZARZĄDZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
172   ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
172   ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 września 2013 r.
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
171   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
171   ZARZĄDZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
171   ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
171   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
170   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
170   ZARZĄDZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 września 2013 r.
169   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
169   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
169   ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
168   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Radziejów w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
168   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
167  
Informacja
167   UCHWAŁA Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 września 2011 r., UG.6131.81.2011
166   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
166   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
166   ZARZĄDZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
165   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
164   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
164   ZARZĄDZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
163   ZARZĄDZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
163   ZARZĄDZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 września 2013 r.
162   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
162   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.78.2011
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.90.2011
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
160   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
159   Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
159   ZARZĄDZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
159   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
158  
Informacja
158  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.86.2011
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
155   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
155   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
155   ZARZĄDZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
154   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
152   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
152   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów 28 czerwca 2013 r.
152  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
151   UCHWAŁA Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.87.2011
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
150   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.63.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
149   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.91.2011
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
148   UCHWAŁA Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
148   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
148   OBWIESZCZENIE
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
147   UCHWAŁA Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
147   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
147   ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
146   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
146   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2013 r.
146   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2012 r., UG.6131.58.2012
145   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
144   ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 października 2013 r., UG.6131.76.2013
144   UCHWAŁA Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
143   UCHWAŁA Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
143   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
142   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.62.2012
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
142   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
142   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.84.2011
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
141   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.64.2012
141   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
140   UCHWAŁA Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
140   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
140   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 października 2012 r., UG.6131.68.2012
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
138   UCHWAŁA Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
138   XX Sesja Rady Gminy Radziejów 30 września 2013 r.
137   Studia podyplomowe
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 września 2012 r., UG.6131.55.2012
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
136   UCHWAŁA Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 września 2012 r., UG.6131.56.2012
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
135   ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 października 2013 r.
135   UCHWAŁA Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
134   ZARZĄDZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 września 2012 r., UG.6131.57.2012
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 października 2012 r., UG.6131.66.2012
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
133   ZARZĄDZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 października 2013 r.
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
132   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
132  
Informacja o wynikach naboru
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
131   Wyjaśnienia treści SIWZ-"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia"
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.61.2012
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
131   ZARZĄDZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
131   ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
129   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
129   ZARZĄDZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
129   ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
129   UCHWAŁA Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
128   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 października 2012 r., UG.6131.65.2012
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
128   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
127   ZARZĄDZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
126   ZARZĄDZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
126   UCHWAŁA Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
125   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
125   UCHWAŁA Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.60.2012
124   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
124   Zamówienie z wolnej ręki - Udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach
123   UCHWAŁA Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
123   UCHWAŁA Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
122   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
122   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
121   UCHWAŁA Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
119  
Informacja
119  
I N F O R M A C J A

118   UCHWAŁA Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
117   ZARZĄDZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
117   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
117   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
117   Przyjmowanie wniosków obszarowych - KAMPANIA 2014
116   UCHWAŁA Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
116   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
114   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
113  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
113   UCHWAŁA Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
113   UCHWAŁA Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
113   ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
112   Zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziejów
112   UCHWAŁA Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
111   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
111   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
110   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
109   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
105   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
104   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
104  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
104   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
103   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
103   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
102   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
102   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
101   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
101   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
101   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
99   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
99   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
99   ZARZĄDZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
99   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
99   OBWIESZCZENIE
99   Ogłoszenie o zamówieniu - Zaciąnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
97   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
97   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
97   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
97   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
97   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
97   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
95   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
94   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
93   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
93   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
93   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
93   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
92   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
90   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
90  
Informacja dla niepełnosprawnych
89   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
89   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
89   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
88   ZARZĄDZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
88   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
88   ZARZĄDZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 października 2012 r.
87   ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
86   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
86   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
84   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
82   ZARZĄDZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 października 2013 r.
81   ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
80   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
72   Gminny Ośrodek Kultury
72   OBWIESZCZENIE
69   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
68   Gminny Ośrodek Kultury
65   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów 30 grudnia 2013 r.
64   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
63   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
63   ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
61  
57   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
54   ZARZĄDZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
53   UCHWAŁA Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
52   UCHWAŁA Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
52   UCHWAŁA Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
52   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
51   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
51   OBWIESZCZENIE
50   ZARZĄDZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
49   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
48   UCHWAŁA Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
48   ZARZĄDZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
47   UCHWAŁA Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
47   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
47   ZARZĄDZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
46   UCHWAŁA Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
46   ZARZĄDZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
45   UCHWAŁA Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
45   UCHWAŁA Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
45   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
45   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
44   UCHWAŁA Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
44   UCHWAŁA Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
44   UCHWAŁA Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
44   ZARZĄDZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
44   ZARZĄDZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
43   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
43   ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
43   ZARZĄDZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
42   UCHWAŁA Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
42   UCHWAŁA Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
42   ZARZĄDZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
42   ZARZĄDZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
42   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
41   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 października 2012 r.
41   ZARZĄDZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 października 2012 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
38   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
38   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
38   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
38   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
37   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
37   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
37   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
37   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
37   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
36   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
36   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
36   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
36   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
36   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
36   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
36   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
36   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
36   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
36   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
35   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
35   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
35   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
35   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
35   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
35   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
35   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
34   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
34   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
34   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
34   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
34   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
34   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
34   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
34   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
34   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
34   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
33   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
33   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
33   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
33   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
33   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
33   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
33   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
33   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
32   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
32   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
32   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
32   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
32   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
32   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
32   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
32   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
32   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
32   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
32   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
32   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
31   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
31   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
31   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
31   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
31   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
30   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
29   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
28   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
28   ZARZĄDZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
28   ZARZĄDZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
28  
28   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
28   OBWIESZCZENIE
27   UCHWAŁA Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
27   UCHWAŁA Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
27   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
25   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
24   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
23   ZARZĄDZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
22   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 142/16 położonej w Płowcach II, gm. Radziejów
21   Ogłoszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
20   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów 31 marca 2014 r.
20   ZAWIADOMIENIE
19   ZAWIADOMIENIE
17   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
16  
15  
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie
14   UCHWAŁA Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
14   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
10   ZARZĄDZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
10   ZARZĄDZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
8   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
8   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
8   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
8   ZARZĄDZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
8   ZARZĄDZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
8   ZARZĄDZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
8   ZARZĄDZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
8   ZARZĄDZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
8   ZARZĄDZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
7   ZARZĄDZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
7   ZARZĄDZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
7   UCHWAŁA Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
6   ZARZĄDZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
5   ZAWIADOMIENIE
5   ZARZĄDZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
5   ZARZĄDZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
4   ZAWIADOMIENIE
4   ZARZĄDZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
4   UCHWAŁA Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
4   UCHWAŁA Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
4   UCHWAŁA Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
3  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
3   ZARZĄDZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
3   ZARZĄDZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
3   ZARZĄDZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
3   ZARZĄDZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
3   ZARZĄDZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
3   UCHWAŁA Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
3   UCHWAŁA Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
3   UCHWAŁA Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
3   UCHWAŁA Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
3   UCHWAŁA Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
3   UCHWAŁA Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
3   UCHWAŁA Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
3   UCHWAŁA Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
3   UCHWAŁA Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
3   UCHWAŁA Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
3   UCHWAŁA Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
2   ZARZĄDZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
2   ZARZĄDZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
2   ZARZĄDZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
2   ZARZĄDZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
2   ZARZĄDZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
2   UCHWAŁA Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
2   UCHWAŁA Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
2   UCHWAŁA Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
2   ZAWIADOMIENIE
1   ZARZĄDZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
1   ZARZĄDZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
1   ZARZĄDZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
1   ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
0   ZARZĄDZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
0   ZARZĄDZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.

 Liczba   Kategoria
151183   Dane teleadresowe
74887   Przetargi
30946   Oferty pracy
24653   Dot. rolnictwa
22533   Inne zamówienia
19508   Zamówienia publiczne
12331   Inne
11955   Charakterystyka
11934   Pomocy społecznej
11145   Kierownictwo
10010   Szkoła Podstawowa w Bieganowie
9652   Galeria zdjęć
9334   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
8789   Ogłoszenia
8686   Szkoła Podstawowa w Płowcach
8430   BITWA POD PŁOWCAMI
7289   Oświatowe
7045   Oświadczenia majątkowe pracowników
7038   Inwestycyjne
6982   Lista sołectw
6913   Struktura organizacyjna
6518   Ochrony środowiska
6239   Mapa gminy
5896   - 2006-2010
5844   Zarządzenia Wójta
5758   Skład osobowy Rady
5187   Oświadczenia majątkowe radnych
5015   Rady Gminy
4961   - 2010-2014
4954   Załatwianie spraw
4760   Urząd Gminy
4743   KONKURSY
4742   Decyzje środowiskowe
4694   Informacje ogólne
4588   Podatki i opłaty
4326   Pomoc społeczna
4294   Rejestry, ewidencje i archiwa
4292   Plany gospodarcze
4201   Szkoły
4171   Decyzje o warunkach zabudowy
4107   Podatkowe
4082   Inne
3992   Referat finansowy
3983   - 2006-2010
3790   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
3765   Komisje Rady
3712   Dowody osobiste
3705   Kontrole
3702   Informacje niepublikowane
3615   Protokoły z sesji
3598   Dług publiczny
3576   Majątek gminy
3573   - 2002-2006
3534   Rada Gminy
3505   - 2010-2014
3497   Decyzje - drzewa
3490   Ochrona środowiska
3469   Uchwały Rady
3453   Podstawa prawna działania
3447   Prawo lokalne
3428   Wzory dokumentów
3421   - 2002-2006
3418   Pomoc publiczna
3408   Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
3372   Budżet Gminy
3189   Gospodarka nieruchomościami
3092   Finanse
3087   Sejm i Senat 2007
3079   Wyborcze
2904   Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
2885   DOŻYNKI GMINNE
2638   Plany Odnowy Miejscowości
2616   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2547   - 2010-2014
2434   Samorząd 2010
2431   Sekcji Techniczno-Gospodarczej
2402   Zarządzanie kryzysowe
2334   - 2010-2014
2306   PRZEDSZKOLE PO KL
2228   Ustawa śmieciowa
2028   Prezydent 2010
1748   Sport
1636   - 2006-2010
1502   Sejm i Senat 2011
1480   - 2006-2010
1442   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
962   uzupełniające do Rady Gminy Radziejów 2013
501   Parlament Europejski 2014
73   Program usuwania azbestu
licznik odwiedzin: 1598556
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl