Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
22801   OFERTA na przeprowadzenie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów
7272   Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
4368   ZARZĄDZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
3814   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
2986   Struktura organizacyjna
2729  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
2704   Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
2518   Galeria zdjęć - Serdecznie ZAPRASZAMY
2305   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejów
2212   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKOŃCZONO
2070   Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005 - 2014
2054  
1985   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1861   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2006
1816   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2010
1804   LISTA SOŁECTW
1768   Procedury załatwiania spraw i wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Wzory dokumentów".
1684   OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Radziejów informuje:
1669   FOLDER REKLAMOWY - Płowce 27-IX-1331
1609   Regulamin organizacyjny
1606   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1595   Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z podaniem o przyjęcie:
1563   Zaświadczenie o stanie zdrowia
1552   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1549   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1517   Załatwianie spraw
1495   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1482   Zaświadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1475   Podanie o wydanie zaświadczenia o:
stanie majątkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w opłatach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1458   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1450   Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1448   Informacje niepublikowane
1445   Zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu
1436   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1426   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości
1413   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1411   Sposób stanowienia aktów publiczno-prawnych
1408  
1401   Zaświadczenie o dochodach
1400   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1378   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1367   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1357   ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
1349   Formularze deklaracji i informacji o podatku leśnym
1342   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1338   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia
1332   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1331   Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
1329   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2009
1324   Wniosek o zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów
1323   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2008
1322   2002-2006
1320   Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1317   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1314   Rejestry, ewidencje i archiwa
1313   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1311   Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
1308   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1304   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1302   UCHWAŁA Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziejów
1301   Stawki podatku od środków transportowych
1289   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1270   Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu
1265   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
1264   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1252   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2007
1252   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1244   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności (dla dziecka do 16 – go roku życia)
1240   Uchwały 2002-2006
1237   Zgłoszenie pobytu stałego
1230   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1227   Zaświadczenie o bezskuteczności prowazonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
1212   Wniosek o rentę rodzinną
1206   BUDŻET na 2007 rok - UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1205   PROGNOZA kwoty długu na lata 2007-2012
1201   Wniosek o rentę socjalną
1198   SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJĘ
1196   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1193  
Szanowni Państwo!
1190   Zgłoszenie pobytu czasowego
1183  
Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ZAKOŃCZONO
1177   UCHWAŁA Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziejów
1177   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
1174   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 14.02.2012 r.
1169   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1163   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 grudnia 2006
1163   UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1160   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2011
1154   UCHWAŁA Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziejów
1152   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1142   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 grudnia 2006
1141   UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziejów
1137   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
1136   UCHWAŁA Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziejów
1135   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Radziejów
1124   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Radziejów
1124  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1123   ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
w sprawie powoł. komisji do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publ. na Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szostce
1122  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJÓW 2013" - 8 września 2013 r. (niedziela)
1116   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 listopada 2006
1106   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 grudnia 2006
1106   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1100   UCHWAŁA Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziejów
1098   ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1089   Dotyczy obszaru szczególnie narażonego Zlewni Rzeki Zgłowiączka
1088   ZARZĄDZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1080   PODATKI I OPŁATY
1079   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1076   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Wójta Gminy Radziejów
1074   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
1073   UCHWAŁA Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziejów
1072   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1069   ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
1068   UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziejów
1061   UCHWAŁA Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziejów
1061  
PROGRAM
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 września 2011 r.
1061   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1060   UCHWAŁA Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziejów
1059   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w budżecie
1057   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006 Wójta Gminy Radziejów
1057  
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W PŁOWCACH


1052   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w budżecie
1052   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 06.10.2011 r.
1051   UCHWAŁA Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziejów
1051   UCHWAŁA Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziejów
1050   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.
1042   UCHWAŁA Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziejów
1041   ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1041   UCHWAŁA Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziejów
1038   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1038   Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1032   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
1030   Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych
1027   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1025   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Wójta Gminy Radziejów
1024   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
1018   UCHWAŁA Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziejów
1017   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8
1016   UCHWAŁA Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziejów
1014   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w budżecie
1014   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
1012   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
1012   UCHWAŁA Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziejów
1010  
INFORMACJA
1010   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Czołowie z dnia 14.10.2011 r.
1008   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r.
1007   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 Wójta Gminy Radziejów
1007   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
1007   Wyniki wyborów do Sejmu
1006   OGŁOSZENIE
1005   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
1004   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w budżecie
1003   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1001   UCHWAŁA Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziejów
999   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
998   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
997   ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamów. publ.na Dowóz uczniów do SP i GP w roku 2007/2008
996   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w budżecie
996   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
993   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
992   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
987   UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziejów
987  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
984   UCHWAŁA Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziejów
982   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Wójta Gminy Radziejów
982   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 Wójta Gminy Radziejów
982   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
981   ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
979   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Wójta Gminy Radziejów
979   UCHWAŁA Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziejów
979   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
978   ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
w sprawie powołania komisji do przeprow. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Transport kruszywa na naprawę dróg gminnych
978   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
972   UCHWAŁA Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziejów
970   UCHWAŁA Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziejów
968   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
968   UCHWAŁA Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziejów
968   Dot. dróg gminnych Radziejów - Kolonia Zagorzyce i Świątniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowości Zagorzyce.
968   KARTY INFORMACYJNE:
967   ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
964   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
962   UCHWAŁA Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziejów
962   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w
958   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
956   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
950   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
945   Wyniki wyborów do Senatu
944   ZARZĄDZENIE Nr 27/2007
w sprawie powołania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Podatkowej Urzędu Gm.Radziejów
943   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Wójta Gminy Radziejów
942   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
941   UCHWAŁA Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziejów
939   ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych'
939   ZARZĄDZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
939   UCHWAŁA Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
938   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2007 roku
938   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w budżecie
937   UCHWAŁA Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziejów
935   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
933   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-ŚR-02/09)
933   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
931   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
928   UCHWAŁA Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziejów
926   ZARZĄDZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
925   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2013
923   ZARZĄDZENIE Nr 25/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia świetlicy gminnej w sołectwie Broniewek - Płowki
920   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w budżecie
920   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
919   ZARZĄDZENIE Nr 16/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych
919   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
919   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 kwietnia 2007
919  
WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
918   UCHWAŁA Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziejów
917   UCHWAŁA Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziejów
917   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
916   KARTY INFORMACYJNE:
916   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
915   ZARZĄDZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziejów Obszar A programu 'Uczeń na wsi' ...
914   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
911   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
910   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
910   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
908   UCHWAŁA Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziejów
907   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
907   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
905   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
905   Druk zaświadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów
905   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
900  
INFORMACJA
898   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
897   Dot. stypendiów socjalnych
897   UCHWAŁA Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziejów
896   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2012
895   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Wójta Gminy Radziejów
895   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Płowce II
894   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
892   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
890   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
887  
WYKAZ nieruchomości rolnych położonych w Gminie Radziejów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
887   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w budżecie
887   ZAWIADOMIENIE
886   ZARZĄDZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
886   UCHWAŁA Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziejów
885   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w budżecie
885   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
884   UCHWAŁA Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziejów
881   Druk zaświadczenia potwierdzającego,
881   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
880   UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
879   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
879   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
878   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2007 roku
877   ZARZĄDZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysokościowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
876   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Wójta Gminy Radziejów
875   UCHWAŁA Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziejów
875   UCHWAŁA Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziejów
874   ZARZĄDZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w budżecie
873   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Wójta Gminy Radziejów
872   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
871  
871   ZARZĄDZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu Żuk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
871   UCHWAŁA Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziejów
870   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2006 rok
870   ZARZĄDZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy Radziejów
870  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
869   ZARZĄDZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzierżawy i wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Radziejów
869   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 listopada 2007
867   UCHWAŁA Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów
866   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
866   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w budżecie
865   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
864   UCHWAŁA Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziejów
864   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
862   UCHWAŁA Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziejów
862   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2007 rok
861   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
859   UCHWAŁA Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziejów
858   ZARZĄDZENIE Nr 35/2007
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
858   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Wójta Gminy Radziejów
858   UCHWAŁA Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziejów
858  
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
857   ZARZĄDZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowcach
855   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
854   ZARZĄDZENIE Nr 36/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie likwidacji książek z księg.Gminnej Biblioteki w Płowcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czołowie
854   UCHWAŁA Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziejów
854   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2008 r.
853   UCHWAŁA Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziejów
853   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
852   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
852   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w budżecie
852   6 lutego Dniem Wolontariusza
851   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 września 2007
850   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametrów przyjętych do prac nad budżetem
850   Kierownictwo
848   ZARZĄDZENIE Nr 24/2007
powoł.komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
848   ZARZĄDZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
848   UCHWAŁA Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziejów
847   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
845   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
843   Dot. Dowodów Osobistych
843   UCHWAŁA Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziejów
843   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 czerwca 2007
843  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
842   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 grudnia 2007
842   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
840   UCHWAŁA Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziejów
838   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 Wójta Gminy Radziejów
838   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
838   UCHWAŁA Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów
837   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008 Wójta Gminy Radziejów
836   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 luty 2007
835   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2008 r.
835   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
834   UCHWAŁA Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziejów
834   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
834   UCHWAŁA Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziejów
834   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
833   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
832   UCHWAŁA Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziejów
831   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
830   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
829   ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
w sprawie powołania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli ubiegających się o świadcz. pienięż.w ramach pomocy zdrowotn.
829   UCHWAŁA Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów
828   UCHWAŁA Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziejów
828   UCHWAŁA Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziejów
827   ZARZĄDZENIE Nr 54/2008
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wnioskó o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i nauczycieli
827   UCHWAŁA Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziejów
827   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
826   UWAGA !!!
826   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametrów przyjętych do prc nad budżetem
826   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
826   Ogłoszenie o zamówieniu - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podkładami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziejów z dnia 09.08.2
825   UCHWAŁA Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziejów
824   ZARZĄDZENIE Nr 31/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
824   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
824   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
823   UCHWAŁA Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziejów
823   UCHWAŁA Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziejów
822   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 Wójta Gminy Radziejów
821   ZARZĄDZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w UG Radziejów
821   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku
821   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 12 września 2010 r.
818   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
817  
817   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
816   UCHWAŁA Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziejów
816  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
815   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kw. 2007 r.
815   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
814   UWAGA
814   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w budżecie
814   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
813   UCHWAŁA Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziejów
811   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w budżecie
810   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
810   UCHWAŁA Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziejów
810   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
808   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
807   ZARZĄDZENIE Nr 32/2007
w sprawie:określ.reg.przyzn.dopłat nauczycielom, dla których org.prow.szkoły jest GmRadziejów,korzyst.z różnych form kształc.i doskonal.zawod.
806   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
806   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
806   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
804   UCHWAŁA Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziejów
804   ZARZĄDZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
802   UCHWAŁA Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziejów
802   UCHWAŁA Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziejów
801   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
800   ZARZĄDZENIE Nr 38/2007
zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
799   UCHWAŁA Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziejów
799   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
797   ZARZĄDZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
796   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 Wójta Gminy Radziejów
796   Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana do istniejącego wpisu, zaprzestanie prowadzenia działalności
795   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
793   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
793   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
790  
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
789   UCHWAŁA Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziejów
788   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Wójta Gminy Radziejów
788   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 10 grudnia 2010 r.
787  
KONKURS
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD, NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
787   Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
786   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
785   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w budżecie
784   UCHWAŁA Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziejów
784   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009
zmian w budżecie
784   Plan Odnowy Miejscowości Płowce
784   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
783   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w budżecie
782   wniosek o wydanie zaświadczenia, czy gospodarstwo rolne położone jest na Obszarze Szczególnie Narażonym w zlewni rzeki Zgłowiączki
781   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 Wójta Gminy Radziejów
781   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 03.12.2008
780   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
780   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
780  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 września 2012 r.
779   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w budżecie
779   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
779   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejów w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
777   UCHWAŁA Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziejów
776   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 Wójta Gminy Radziejów
775   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 12 września 2010 r.
774   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
771   UCHWAŁA Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziejów
770   ZARZĄDZENIE Nr 50/2007
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego samochodu pożarnicego stanowiącego własność Gminy Radziejów
770   UCHWAŁA Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziejów
770   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w budżecie
770   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
769   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
769   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
769   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
768   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
768   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
767   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 kwietnia 2007
767   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
766   ZARZĄDZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Radziejów.
766   UCHWAŁA Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
766   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
766   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
766  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
765   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
764   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
763   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
763   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
763   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
762   ZARZĄDZENIE Nr 67/2008
w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
762   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
759   UCHWAŁA Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziejów
757   UCHWAŁA Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziejów
757   UCHWAŁA Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziejów
757   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziejów
- ZAKOŃCZONO
756  
Ogłoszenie

755   ZARZĄDZENIE Nr 63/2008
w sprawie powoł.kom.przetarg.do rozstrzygn.postęp.o udziel.zam.publicznego ...
755   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008
zmian w budżecie
755   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
755   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009
zmian w budżecie
755   UCHWAŁA Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziejów
754   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
754   UCHWAŁA Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziejów
754   UCHWAŁA Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziejów
754   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
753   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w budżecie
753   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
753   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
752   ZARZĄDZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powołania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne objęte monitoringiem w ramach progr.działań ogran.odpływ zw.azotu ze źródeł roln.
751   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
751   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
750   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
749   Plan Odnowy Miejscowości Czołowo
748   OGŁOSZENIE
748   ZARZĄDZENIE Nr 70/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
748   UCHWAŁA Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziejów
747   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w budżecie
746   UCHWAŁA Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziejów
745   UCHWAŁA Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziejów
745   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w budżecie
745   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
744   UCHWAŁA Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziejów
743  
HARMONOGRAM ZEBRAŃ
743   ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powoł.komisji przetarg.do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zamów.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
743   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziejów
742  
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
741   Nabór na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie został unieważniony
740   UCHWAŁA Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziejów
740  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
739   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
738   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
738   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
735   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 Wójta Gminy Radziejów
735   UCHWAŁA Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziejów
735   UCHWAŁA Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów
734   OGŁOSZENIE
734   UCHWAŁA Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziejów
733   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008 Wójta Gminy Radziejów
733   UCHWAŁA Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziejów
733   UCHWAŁA Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziejów
733   UCHWAŁA Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziejów
733   UCHWAŁA Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziejów
733   UCHWAŁA Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziejów
730   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
730   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
729   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
729   ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
powoł.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
729  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
728   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
727   UCHWAŁA Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziejów
726   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 Wójta Gminy Radziejów
726   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
726   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
725   OGŁOSZENIE
725   ZARZĄDZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
725   INFORMACJA
725   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziejów-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
724   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
723   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
723   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008 Wójta Gminy Radziejów
723   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008 Wójta Gminy Radziejów
723   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w budżecie
723   XXV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2009 r.
723   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
722   UCHWAŁA Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziejów
722   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 Wójta Gminy Radziejów
722   UCHWAŁA Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziejów
722   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w budżecie
722   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
722   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
722   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w budżecie
721   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w budżecie
721   XV Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 czerwca 2008 r.
721   XX Sesja Rady Gminy Radziejów - 18 lutego 2009 r.
721   OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
720   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
720   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2008 roku
719   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok
718   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
718   UCHWAŁA Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziejów
718   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
717   ZARZĄDZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie
717   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009
projektu budżetu gminy na 2010 rok
717   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009
zmian w budżecie
717   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w budżecie
717   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
716   UCHWAŁA Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziejów
715   UCHWAŁA Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziejów
714   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
714   UCHWAŁA Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziejów
714   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku
714  
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
712   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 sierpnia 2008 r.
711   UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziejów
710   ZARZĄDZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
710   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2008 roku
710   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
709   OGŁOSZENIE
708   ZARZĄDZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonychpod uprawy rolne
708   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 czerwca 2009 r.
707   UCHWAŁA Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziejów
707   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
707   ZARZĄDZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Radziejów
706   UCHWAŁA Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziejów
706   UCHWAŁA Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziejów
705   KOMUNIKAT
705   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
705   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
703   ZARZĄDZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego ŻUK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki ŻUK o numerze rej. WEO 0277
702   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
702   ZARZĄDZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowart.kwoty 14.000 euro
701   ZARZĄDZENIE Nr 83/2008
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zbędnych druków oraz zużytego sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Radziejów
700   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
700   ZARZĄDZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach za 2008 rok
699   UCHWAŁA Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziejów
699   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w budżecie
699   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
698   UCHWAŁA Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziejów
698   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku
697   ZARZĄDZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
696   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008 Wójta Gminy Radziejów
696   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w budżecie
696   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w budżecie
696   UCHWAŁA Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziejów
695   Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użytkowanie wieczyste - Gmina Radziejów
695   BUDŻET 2009 - UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
695   UCHWAŁA Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów
695   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 maja 2008 r.
695   UCHWAŁA Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziejów
695   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
694   ZARZĄDZENIE Nr 80/2008
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
694   UCHWAŁA Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziejów
694   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac na projektem budżetu gminy na 2010 rok
694   UCHWAŁA Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziejów
694   UCHWAŁA Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziejów
694  
INFORMACJA
693   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
693   ZARZĄDZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
693   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w budżecie
693   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
692   Zawiadomienie o zawarciu umowy
692   ZARZĄDZENIE Nr 75/2008
w sprawie powołania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne objętemonitoringiem...
692   ZARZĄDZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
691   ZARZĄDZENIE Nr 103/2009
w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
691   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
690   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
690   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008 Wójta Gminy Radziejów
690   UCHWAŁA Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziejów
689  
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
689  
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
687   UCHWAŁA Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów
687   UCHWAŁA Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów
687   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
686   UCHWAŁA Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziejów
685  
OBWIESZCZENIE
685   ZARZĄDZENIE Nr 99/2009
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
685   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
684   UCHWAŁA Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów
683   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
683   UCHWAŁA Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów
682   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 Wójta Gminy Radziejów
682   UCHWAŁA Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziejów
681   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów
681   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
681   UCHWAŁA Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziejów
681   UCHWAŁA Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów
681   XXVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 2 grudnia 2009 r.
680   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
679   Dot. wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
679   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008 Wójta Gminy Radziejów
679   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2010.
679   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
678  
OBWIESZCZENIE

678   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2008 rok
677   W dniu 21 października 2007 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
677   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
677   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 lipca 2009 r.
677   XXX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2010 r.
676   ZARZĄDZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Radziejów
676   XXIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 marca 2010 r.
676   UCHWAŁA Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziejów
675   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 kwietnia 2009 r.
675   UCHWAŁA Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziejów
674   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008 Wójta Gminy Radziejów
674   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008 Wójta Gminy Radziejów
674   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
673   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
673   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w budżecie
673   UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziejów
672   Opłata administracyjna
672   UCHWAŁA Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziejów
672   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2008 r.
672   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2009 r.
671   UCHWAŁA Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów
671   ZARZĄDZENIE Nr 146/2010
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
671   UCHWAŁA Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziejów
671   UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziejów
670  
INFORMACJA
669   UCHWAŁA Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziejów
668   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
668   UCHWAŁA Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziejów
668   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
667   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
667   ZARZĄDZENIE Nr 92/2009
w sprawie powołania komisji do wyceny samochodów stanowiących własność Gminy Radziejów
667   UCHWAŁA Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów
666   ZARZĄDZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
666   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
665   Projekt zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy
665   ZARZĄDZENIE Nr 98/2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na przebudowę dróg gminnych
665   UCHWAŁA Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziejów
664   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
664   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
664   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 Wójta Gminy Radziejów
664   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009 Wójta Gminy Radziejów
664   Informacja dotycząca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
663   UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziejów
662   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
662   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w budżecie
662   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
661   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
661   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2009 roku
660   ZARZĄDZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
659  
OGŁOSZENIE - zakończono
659   Ogłoszenie dotyczące naboru do przedszkola
658   UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziejów
657   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
657   UCHWAŁA Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziejów
656   ZARZĄDZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporządz.sprawozdań budżet.Rb-WS w zakresie wydatków struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
655   UCHWAŁA Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów
655   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
655   UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziejów
654   UCHWAŁA Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziejów
654   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
654   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w budżecie
653   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 Wójta Gminy Radziejów
653   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
653   XXVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2009 r.
653   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku
652   Stawka podatku od posiadania psów
652   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
652   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2008 r.
651   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
651   ZARZĄDZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziejów
651   UCHWAŁA Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziejów
650   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
650   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w budżecie
649   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 Wójta Gminy Radziejów
649   ZARZĄDZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
647  
647  
OGŁOSZENIE O NABORZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
646   UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziejów
645   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 Wójta Gminy Radziejów
645   XVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 listopada 2008 r.
645   ZARZĄDZENIE Nr 130/2009
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
645   UCHWAŁA Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziejów
645   ZARZĄDZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powołania Komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
645   UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziejów
644   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008 Wójta Gminy Radziejów
644   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 Wójta Gminy Radziejów
644   ZARZĄDZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych
644   ZARZĄDZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego...
643   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
643   ZARZĄDZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych
643   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
642   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
642   UCHWAŁA Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziejów
642   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
640   ZARZĄDZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
640   UCHWAŁA Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziejów
639   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
638   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 stycznia 2010 r.
638   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów
637   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
637   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
637   UCHWAŁA Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów
637   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
637   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009 Wójta Gminy Radziejów
637   UCHWAŁA Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziejów
636   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009 Wójta Gminy Radziejów
636   Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
634   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
633   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie
633   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
633   Decyzja środowiskowa
632   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
630   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
629   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009 Wójta Gminy Radziejów
629   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
629   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
629   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009 Wójta Gminy Radziejów
629   ZARZĄDZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy Radziejów środków czystości oraz herbaty
628   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powołania komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
627   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
627   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
627   UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziejów
626   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 Wójta Gminy Radziejów
626   ZARZĄDZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnospr.i ich rodziców, opiekunów lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szkoły...
625   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010 Wójta Gminy Radziejów
625   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
624   List Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
624   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009 Wójta Gminy Radziejów
624   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
624   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powoł.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
624   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
623   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-ŚR-09/09
621   XXXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 maja 2010 r.
620   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
620   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
620   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów
619   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
619   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
619   ZARZĄDZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
619   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
618   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
618   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
618   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w budżecie
618   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
617   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
616   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
616   UCHWAŁA Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziejów
615   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
615   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 Wójta Gminy Radziejów
615   ZARZĄDZENIE Nr 112/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
615   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
615   ZARZĄDZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarządzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w Płowcach
614   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009 Wójta Gminy Radziejów
614   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
614   UCHWAŁA Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziejów
614   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
613  
KONKURS
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY RADZIEJÓW
612   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
612   ZARZĄDZENIE Nr 150/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
612   UCHWAŁA Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziejów
611   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009 Wójta Gminy Radziejów
611   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
611   UCHWAŁA Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziejów
611   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
610   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
609   ZARZĄDZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
609   ZARZĄDZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
609   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
608   ZARZĄDZENIE Nr 106/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
608   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
608   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Radziejów
607   UCHWAŁA Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziejów
607   Ogłoszenie dotyczące wniosków o przydział stypendium socjalnego lub o zasiłek losowy na rok szkolny 2011/12
606   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
606   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w budżecie
606   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
606   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 28.10.2011 r.
605   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
605   ZARZĄDZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
605   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
604   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
604   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
604   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w budżecie
603   ZARZĄDZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
603   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
602   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009 Wójta Gminy Radziejów
601   OGŁOSZENIE
601   ZARZĄDZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
600  
OGŁOSZENIE
600   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Wójta Gminy Radziejów
600   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
599   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
598   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 Wójta Gminy Radziejów
597   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejów.
597   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
597   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w budżecie
597   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
596   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
596   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
595   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
595   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
594   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010
w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2011 rok
592  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
592   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w budżecie
592   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w budżecie
591   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009 Wójta Gminy Radziejów
591   UCHWAŁA Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziejów
591   UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów
591   UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziejów
591   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
590   ZARZĄDZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
590   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009 Wójta Gminy Radziejów
590   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
589   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009 Wójta Gminy Radziejów
589   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
587   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009 Wójta Gminy Radziejów
587   Plan Odnowy Miejscowości Opatowice
586   ZARZĄDZENIE Nr 169/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
586   Opłaty za wodę
585   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
585  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
584   ZARZĄDZENIE Nr 151/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
584   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010 Wójta Gminy Radziejów
584   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
583   ZARZĄDZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
583   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
582   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
582   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
581   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
580   ZARZĄDZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
580   UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziejów
579   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2010 r.
578   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
577   Rusza cykl spotkań aktywizujących kobiety
577   UCHWAŁA Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziejów
576   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
576   UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziejów
576   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
575   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010 Wójta Gminy Radziejów
574   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
574   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
572   Plan Odnowy Miejscowości Kwilno i Kłonówek
572   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
571   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
571   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
570   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009 Wójta Gminy Radziejów
570   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
570   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w budżecie
570   UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziejów
570   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów
569   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Radziejów 30.12.2008
569   ZARZĄDZENIE Nr 113/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
568   ZARZĄDZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
568   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
568   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok
568   Plan Odnowy Miejscowości Szostka
568   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów
568   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA
567   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
567   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w budżecie
567   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010 Wójta Gminy Radziejów
567   UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów
566   ZARZĄDZENIE Nr 181/2010
powołania komisji przetargowej do przeprowadz.postęp.o udzielenie zam.publicznego pod nazwą:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
566  
Sołtys Roku Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
566   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
564   UCHWAŁA Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziejów
564   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
563   UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów
563  
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
562   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
561   ZARZĄDZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
559   ZARZĄDZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
559   ZARZĄDZENIE Nr 167/2010
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
559   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w budżecie
559   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w budżecie
559   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
558   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009 Wójta Gminy Radziejów
558   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
558   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
557   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
557   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010 Wójta Gminy Radziejów
557   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
557   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
556   ZARZĄDZENIE Nr 170/2010
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Radziejów
556   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
555   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
554   UCHWAŁA Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziejów
553   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
553   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
552   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w budżecie
551   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
550   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
550   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
549   ZARZĄDZENIE Nr 168/2010
w sprawie powołania Zespołu powypadkowego ds. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
549   OBWIESZCZENIE o wydłużeniu postępowania administracyjnego
546   ZARZĄDZENIE Nr 184/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
546   XXXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2010 r.
546   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziejów, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
546   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
545   ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
545   ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
545   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
544   Ogłoszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
544   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów
544   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
544   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 09.01.2012 r.
543   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
542   UCHWAŁA Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziejów
541   UCHWAŁA Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów
540   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w budżecie
539   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010 Wójta Gminy Radziejów
538   UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów
537   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010 Wójta Gminy Radziejów
537   Ogłoszenie o zamówieniu - droga gminna Szybka - Wąsewo z dnia 01.09.2010
537   ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
537   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
536   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
535   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w budżecie
535   UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziejów
535   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
534   OGŁOSZENIE
534   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
534   ZARZĄDZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
534   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
533   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010 Wójta Gminy Radziejów
533   OBWIESZCENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
532   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów - 28.07.2009
532   Protokół Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dziś''
531   ZARZĄDZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.postęp.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
531   Plan Odnowy Miejscowości Stary Radziejów Kolonia
529   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 grudnia 2010 r.
528   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
527   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
527   Plan Odnowy Miejscowości Broniewo
527   Plan Odnowy Miejscowości Piołunowo
526   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010 Wójta Gminy Radziejów
526   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
525   Plan Odnowy Miejscowości Skibin
525   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
524  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
523   Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radziejów na 2011 rok
523   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
523  
Regulamin konkursu na "Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą 2012 roku w Gminie Radziejów
522   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
522   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010 Wójta Gminy Radziejów
522   UCHWAŁA Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziejów
521   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2010 r.
521   >OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
519   ZARZĄDZENIE Nr 187/2010
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
518   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2011-2016
518   Plan Odnowy Miejscowości Biskupice
517   Plan Odnowy Miejscowości Bieganowo
517  
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
516   Ogłoszenie
516   UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziejów
516   UCHWAŁA Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziejów
515   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 marca 2011 r.
513   UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów
513   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
512   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
512   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
511   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010 Wójta Gminy Radziejów
510   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent w Urzędzie Gminy Radziejów
- ZAKONCZONO
510   UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów
510   ZARZĄDZENIE Nr 166/2010
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
510   UCHWAŁA Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziejów
510   UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziejów
510  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
509   UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziejów
508   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010 Wójta Gminy Radziejów
507   UCHWAŁA Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziejów
506   UCHWAŁA Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziejów
505  
Powszechny Spis Rolny
505   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
504   OGŁOSZENIE
504   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
504   UCHWAŁA Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziejów
504   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
503   UCHWAŁA Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziejów
503   UCHWAŁA Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziejów
503   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
503   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czołowo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
503   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów
503  
UWAGA ROLNICY
502  
Informacja
501   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010 Wójta Gminy Radziejów
501   UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziejów
500   UCHWAŁA Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziejów
500   UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziejów
500   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
500  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
499   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
499   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010 Wójta Gminy Radziejów
499   ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
499   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
498   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
498   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
497   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
497   ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
497   ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
497   Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu współpracy Gminy Radziejów z organizacjami pozarządowymi
496   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010 Wójta Gminy Radziejów
496   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
496   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów
495   UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziejów
494   UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziejów
494   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
494   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
494   Turniej Piłki Plażowej-Czołowo 23.06.2012 REGULAMIN
494   Stawki podatku od nieruchomości
493   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
493   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
493   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
492   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów
491   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów
490   KURS DLA OSÓB PRACUJĄCYCH !!!
490   UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziejów
488   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010 Wójta Gminy Radziejów
488   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatków i opłat w referacie finansowym UG Radziejów
488   Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu podręczników
487   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
487   Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
486   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010 Wójta Gminy Radziejów
485   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów
485   UCHWAŁA Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziejów
485  
Ogłoszenie o naborze Podinspektor ds obsługi Rady Gminy
484   Ogłoszenie o zawarciu umowy:
484   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
484   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
482   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010 Wójta Gminy Radziejów
482   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
482  
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
481   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010 Wójta Gminy Radziejów
480   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
480   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010 Wójta Gminy Radziejów
480   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010 Wójta Gminy Radziejów
480   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
480   UCHWAŁA Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziejów
480   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
480   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
479   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
478   UCHWAŁA Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziejów
478   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
478   Informacja dotycząca modernizacji drogi
476   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
476   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW
475   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 grudnia 2010 r.
475   UCHWAŁA Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów
475   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
474   UCHWAŁA Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziejów
474  
Opieka nad małym dzieckiem - Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka
473   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
473   ZARZĄDZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszkań oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
473   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
472   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
472  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
472   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
471   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010 Wójta Gminy Radziejów
471   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2010 r.
470   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem z dnia 04.05.2011
469   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
468   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
468   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
468   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
468   OBWIESZCZENIE dot. wyjaśnień informacji zawartych w raporcie
468   Cena skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
467  
OGŁOSZENIE
ZAKOŃCZONO
467  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
466  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
466   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 grudnia 2010 r.
465   UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziejów
464   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010 Wójta Gminy Radziejów
464   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010 Wójta Gminy Radziejów
463   ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
463  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dziś, Jutro"
462   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
462   UCHWAŁA Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziejów
461   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010 Wójta Gminy Radziejów
461   UCHWAŁA Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziejów
461   UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziejów
461   UCHWAŁA Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziejów
460   UCHWAŁA Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziejów
460   UCHWAŁA Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziejów
460   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
459   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
459   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
459   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
458   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
458   UCHWAŁA Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziejów
457   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
456   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
456   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
454   UCHWAŁA Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziejów
452   UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziejów
452   UCHWAŁA Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziejów
451   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
450   ZARZĄDZENIE Nr 62/2008
450   UCHWAŁA Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziejów
450   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
450   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2011 r.
450   UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziejów
450   ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
449   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
449   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
449   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
448   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
448   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
448   UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziejów
448   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 września 2011 r.
448   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
447   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ZAKOŃCZONO
447   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2011 r.
446   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
446   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
446   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
445   UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziejów
445   UCHWAŁA Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziejów
445   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
445   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
444   UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziejów
444   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
443   UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziejów
443   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów
443   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 września 2011 r.
442   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
441   UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziejów
440   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
440  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
440   UCHWAŁA Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziejów
440   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
439   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
438   UCHWAŁA Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziejów
438  
INFORMACJA
437   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
437   UCHWAŁA Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziejów
437   UCHWAŁA Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziejów
436   UCHWAŁA Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziejów
436   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
436  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
436   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
435  
434   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
434   Wójt Gminy Radziejów poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w PłowcachZAKOŃCZONO
434   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomości Radziejów, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
434   UCHWAŁA Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziejów
434   UCHWAŁA Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziejów
434   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
433   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
433   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
433   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
433   UCHWAŁA Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziejów
432   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
432   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
432   UCHWAŁA Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziejów
432   UCHWAŁA Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziejów
431   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
431   ZARZĄDZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
430   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
430   UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziejów
429   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 kwietnia 2011 r.
429   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2011 r.
429   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
429   ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
428   UCHWAŁA Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziejów
428   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
427   UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziejów
427   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
427   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w miejscowościach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
426   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
426   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
425  
JAK SOBIE RADZIĆ Z UPAŁAMI
425   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
425   UCHWAŁA Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziejów
425   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
425   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
425   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
424   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej równiarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
424   UCHWAŁA Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejów
424   UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziejów
424   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
423   Opłaty za wodę
423   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2011 r.
422   UCHWAŁA Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziejów
422   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
422   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
422   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
422   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
421   UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziejów
421   ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
420   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
420   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
420   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
420   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
419   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
419   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
419   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
418   Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Radziejów
417   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
417   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
416   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
414   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
414   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
413   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
412  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKOŃCZONO
412   ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
412   UCHWAŁA Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziejów
412   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
412   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
411   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
411   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 maja 2011 r.
410   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
410   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
410   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
409   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 października 2011 r.
409   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
409   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
407   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
406   OGŁOSZENIE
406   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
404  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
403   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 kwietnia 2011 r.
403   UCHWAŁA Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów
403   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
403   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
403   Opłata targowa
402   UCHWAŁA Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziejów
402   UCHWAŁA Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziejów
402   UCHWAŁA Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
402   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
401   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-Kłonówek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
401   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
401   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
400   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 października 2011 r.
400   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
400   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
399   ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
399   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 października 2011 r.
398   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
398   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga Płowce-Pścinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
398   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
397   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
396   ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 września 2011 r.
396   UCHWAŁA Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziejów
396   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
396   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
396   OBWIESZCZENIE
395   ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
395   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
394   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 maja 2011 r.
394   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
394   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
394   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
393   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 września 2011 r.
393   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
393   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
392   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 października 2011 r.
392   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
391   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
391   OBWIESZCZENIE o usunięciu braków formalnych w postępowaniu administracyjnym
390   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
390   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
389   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
389   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
389   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
389   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
389   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
388   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
388   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
388   ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
388   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 18.04.2013 r.
387  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie
387   UCHWAŁA Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziejów
387   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
386   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
385  
PROGRAM
385   ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 września 2011 r.
384   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 października 2011 r.
384   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
383   ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
382   UCHWAŁA Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziejów
382   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
381   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 11.07.2011
380  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
380   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 500000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2011 r. z dnia 14.10.20
380   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 października 2011 r.
380   UCHWAŁA Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziejów
378   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 października 2011 r.
378   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
377   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
376   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
375   UCHWAŁA Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
375  
Uwaga - silne opady deszczu
374   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
374   UCHWAŁA Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziejów
373   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 października 2011 r.
373   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
371  
Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy
371   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
371  
Informacja
370   UCHWAŁA Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziejów
370   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
370   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
369   UCHWAŁA Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziejów
369   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
369   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o zakończeniu postępowania
368   Informacja dotycząca wyników przetargu
368   UCHWAŁA Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
368   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
367   UCHWAŁA Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziejów
367   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
367   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
367   XV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2012 r.
366   UCHWAŁA Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
366  
Informacja
365   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
365   ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 października 2011 r.
365   ZARZĄDZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
364   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Płowce II - Zygmunt Gąsiorowski Radziejów, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
364   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
364   UCHWAŁA w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
363   ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
363   ZARZĄDZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
363   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
363   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
363   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
362   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
361   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
360   Ogłoszenie o zamówieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i małą architekturą z dnia 01.09.2011 r.
360   UCHWAŁA Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziejów
360   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
359   ZARZĄDZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
358   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 21.05.2013 r.
357   ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
357   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
356   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
355   ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 października 2011 r.
355   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 września 2012 r.
355   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
354   UCHWAŁA Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
353   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
353   ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 października 2011 r.
353   ZARZĄDZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
353   ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
353   UCHWAŁA Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
353   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
352   ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 października 2011 r.
352   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
351   UCHWAŁA Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
351   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
350   Ogłoszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
349   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
349   Ogłoszenie
348   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
348   ZARZĄDZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
347   <
Wójt Gminy Radziejów otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy społecznej
347   ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
347   ZARZĄDZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
347   ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
347   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
347   ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
347   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
346   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
346   UCHWAŁA Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziejów
346   UCHWAŁA Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
346   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
346   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 luty 2012 r.
346   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
346   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
346   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
345   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
345   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
345   Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
344   ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
344   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
344   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
344   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
343   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
343   UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
343   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
343   Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbiórki stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
343   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
343   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
342   ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 października 2011 r.
342   ZARZĄDZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
342   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
342   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
342   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
342   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
341   ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 października 2011 r.
341   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 stycznia 2012 r.
341   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
341   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
341   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
340   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
340   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
340   OBWIESZCZENIE
339   ZARZĄDZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
339   UCHWAŁA Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
339   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
337   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
337   ZARZĄDZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
337   UCHWAŁA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
337   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 23 lutego 2011 r.
336  
KONKURS
dla organizacji pozarządowych na projekty zwiększające świadomość społeczną kampanii informacyjno-edukacyjnych
336   UCHWAŁA Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
336   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 października 2011 r.
336   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
336   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW NA 2014 ROK
335   ZARZĄDZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
335   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
335   UCHWAŁA Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
335   UCHWAŁA w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis
335   ZARZĄDZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
335   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
334   ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
334   UCHWAŁA Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
334   ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
334   UCHWAŁA Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
334   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
333   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
333   ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
333   UCHWAŁA Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
333   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2011 r.
333   UCHWAŁA Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
332   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
332  
Informacja
332   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 września 2011 r.
332   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 października 2011 r.
332   ZARZĄDZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
332   UCHWAŁA Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
332   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
331   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
331   UCHWAŁA Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
331   ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
331   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 czerwca 2012 r.
329   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010 Wójta Gminy Radziejów
329   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 lutego 2011 r.
329   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
329   UCHWAŁA Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
329   UCHWAŁA w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
329   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 marca 2012 r.
329   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
329   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
328   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
328   UCHWAŁA Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
328   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
328   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
327   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010 Wójta Gminy Radziejów
327   UCHWAŁA Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
327   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
326   ZARZĄDZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
326   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
326   OBWIESZCZENIE
325   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
325   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
325   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziejów
324   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
324   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
324   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
324   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 maja 2011 r.
324   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
323   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
323   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
323   UCHWAŁA Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
323   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 grudnia 2010 r.
323   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2011 r.
323   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
322   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011 r.
322   UCHWAŁA Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
322   UCHWAŁA Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
322   UCHWAŁA Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
322  
Zaproszenie na konsultacje społeczne
321   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
321   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
321   ZARZĄDZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
321   ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
321   UCHWAŁA Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
321   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2011 r.
321   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
321   Ogłoszenie GAZ system - wyprawki szkolne
320   UCHWAŁA Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
320   ZARZĄDZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
320   UCHWAŁA Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
320   UCHWAŁA Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
319   ZARZĄDZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
319   ZARZĄDZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
319   ZARZĄDZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
319   ZARZĄDZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
319   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
319   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopad 2010 r.
318   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 5.06.2012 r.
318   ZARZĄDZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
318   ZARZĄDZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
318   UCHWAŁA Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
318   UCHWAŁA Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
318   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2011 r.
318   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
317   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
317   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
317   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 stycznia 2011 r.
317   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
316   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
316   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
316   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
316   UCHWAŁA Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
316   UCHWAŁA Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
316   UCHWAŁA Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
316   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
315   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
315   OBWIESZCZENIE
314   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
314   UCHWAŁA Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
314   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2011 r.
314  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
313   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
313   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
313   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
313   ZARZĄDZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
313   UCHWAŁA Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
313   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
313   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów 27 grudnia 2012 r.
313   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 29.05.2013 r.
312   ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
312   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów 28 marca 2013 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
311   UCHWAŁA Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
311   OBWIESZCZENIE
310   UCHWAŁA Nr UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
310   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
310   UCHWAŁA Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
310   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
310   OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania administracyjnego
309   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pażdziernika 2012 r.
308   ZARZĄDZENIE Nr 9/2011
308   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup używanej równiarki drogowej z dnia 27.07.2011
308   HARMONOGRAM DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
308   ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY
308   OBWIESZCZENIE
307   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
307   ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
307   Formularz uwag
307   UCHWAŁA Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
307   UCHWAŁA Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
306   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
306   ZARZĄDZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
306   UCHWAŁA Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
306   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
305   ZARZĄDZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
305   OBWIESZCZENIE
304   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
304   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
304   UCHWAŁA Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
304   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
304   OBWIESZCZENIE
303   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C Płowce-Płowce Kolonia w miejscowości Płowce - na odcinku długości 813 m
302   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010 Wójta Gminy Radziejów
302   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
302   UCHWAŁA Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
302   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
302   UCHWAŁA Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
302   UCHWAŁA Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
302   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów dnia 4 sierpnia 2013r.
301   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2014-2015
300   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
300   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziejów 9 maja 2013 r.
300   Jednostki podległe
299   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
299   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
299   UCHWAŁA Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
299   ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
299   ZARZĄDZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
299   ZARZĄDZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
298   ZARZĄDZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
298   UCHWAŁA Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
297   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 z dnia
297   ZARZĄDZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
297   UCHWAŁA Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
297   ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
297   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
297   OBWIESZCZENIE
296   ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
295   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
295   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pażdziernika 2012 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
295   UCHWAŁA Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
295   UCHWAŁA Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
295   UCHWAŁA Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
294   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będącego własnością gminy Radziejów na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
294   ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
294   UCHWAŁA Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
294   OBWIESZCZENIE
294   ZARZĄDZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
294   UCHWAŁA Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
293   ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
293   ZARZĄDZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
293   UCHWAŁA Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
293   UCHWAŁA Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
293   OBWIESZCZENIE
293   OBWIESZCZENIE
292   UCHWAŁA Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
291   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010
291   ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
291   ZARZĄDZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
291   ZARZĄDZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
291   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Czołowo-Kontrewers w miejscowości Czołowo z dnia 29.05.2013 r.
290   ZARZĄDZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
290   ZARZĄDZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
290   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
288   UCHWAŁA Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
288   UCHWAŁA Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
287   ZARZĄDZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 września 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
286   UCHWAŁA Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
286   OBWIESZCZENIE
285   ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
285   UCHWAŁA Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
285   UCHWAŁA Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
285   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
284   ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
284   Obwieszczenie o obwodzie głosowania
284   INFORMACJA
283   Kierownictwo
283   UCHWAŁA Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
283   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
283   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
282   UCHWAŁA Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
282   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
281   UCHWAŁA Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
281   UCHWAŁA Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
280   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu niemieszkalnego (użytkowego) stanowiącego własność Gminy Radziejów położonego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
279   ZARZĄDZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
278   ZARZĄDZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
278   ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
278   ZARZĄDZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
278   UCHWAŁA Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 11/2011
277   ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
277   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
275   OBWIESZCZENIE
275   Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług edukacyjnych dodatkowych - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Radziejów
274   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
274   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
273  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
273   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
272   OBWIESZCZENIE
272  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
271  
Informacja
270   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 październik 2011 r., UG.6131.85.2011
270   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów
269   ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
268   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
268   ZARZĄDZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
268   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
268   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
267   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
267   OBWIESZCZENIE
264   UCHWAŁA Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
264   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
264  
Rekrutacja 2014-2015
263   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
263   UCHWAŁA Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
263   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
262   ZARZĄDZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
262   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
261   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z dnia 30.11.2012 r.
260   UCHWAŁA Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
260   UCHWAŁA Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
259   UCHWAŁA Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
259   ZAWIADOMIENIE
258   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
258   ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
258   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
258   Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
257   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
257   UCHWAŁA Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
255   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
254   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
254   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2013 r.
253   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 września 2011 r., UG.6131.74.2011
253   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
253   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
252   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
251   Gminny Ośrodek Kultury
250   ZARZĄDZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
250   ZARZĄDZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
248  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
246   ZARZĄDZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
245   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
243   ZARZĄDZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
241   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
240   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
240   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
240   Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Radziejów z dnia 17 lipca 2013 r.
240   ZARZĄDZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
239   ZARZĄDZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
239  
Kalendarz Wyborczy
238   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
237   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
237   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
237   ZARZĄDZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
237  
Informacja
236   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 z dnia
236   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach II
236   UCHWAŁA Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
235   ZARZĄDZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
235   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
234   ZARZĄDZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
233   ZARZĄDZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
231   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
231   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
230   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
229   ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
229   ZARZĄDZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
228   ZARZĄDZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
227   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach
227   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów 28 czerwca 2013 r.
226  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
225   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
225   ZARZĄDZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
224   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
224   ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 września 2013 r.
223   ZARZĄDZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
223   ZARZĄDZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 września 2013 r.
223   UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
222   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.79.2011
221   ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
221   ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
219   OBWIESZCZENIE
218   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
217   ZARZĄDZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 września 2013 r.
216   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
216   ZARZĄDZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
216   UCHWAŁA Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
215   ZARZĄDZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
215   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
214   Przyjmowanie wniosków obszarowych - KAMPANIA 2014
213   ZARZĄDZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.82.2011
212   Ogłoszenie o zamówieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiającego z dnia 21.06.2012 r.
211   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
211   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
210  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
210  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
209  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod PŁOWCAMI połączona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
208   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
208   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
207   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
206  
Informacja o wynikach naboru
204   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
204   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
204   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
203   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
202   UCHWAŁA Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
201   XX Sesja Rady Gminy Radziejów 30 września 2013 r.
200   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
200   UCHWAŁA Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
200   Ogłoszenie o zamówieniu - Zaciąnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
199   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
199   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
199   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
198   UCHWAŁA Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
196   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
196  
Informacja
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
195   UCHWAŁA Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
195   ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
194   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
194   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
194   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Radziejów w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
194   UCHWAŁA Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
193   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
193   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
192   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
190  
Informacja
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
190   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
190   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
189   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
189   UCHWAŁA Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
189   OBWIESZCZENIE
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.78.2011
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
188   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 września 2011 r., UG.6131.81.2011
187   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
187   UCHWAŁA Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
186   UCHWAŁA Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
186   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
185   ZARZĄDZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 października 2013 r.
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
184   UCHWAŁA Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.90.2011
183   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
183   UCHWAŁA Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.86.2011
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
182   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
182   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
182   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
181   Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
181   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
180   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.63.2012
180   ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
179   ZARZĄDZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
178   ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
177   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
177   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2013 r.
177   UCHWAŁA Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
177   UCHWAŁA Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
176   Skład osobowy Rady
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
175   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 października 2013 r., UG.6131.76.2013
175   ZARZĄDZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
174   ZARZĄDZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
174   ZARZĄDZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
174   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.87.2011
173   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
173   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
173   UCHWAŁA Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
173   UCHWAŁA Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
173   OBWIESZCZENIE
172   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
172   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.91.2011
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
170   UCHWAŁA Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
169   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
169   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
168   UCHWAŁA Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
167   Studia podyplomowe
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
167   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego
167   UCHWAŁA Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
165   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2012 r., UG.6131.58.2012
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.62.2012
164   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
164   Zamówienie z wolnej ręki - Udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
163   ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
162   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
162   ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 października 2013 r.
162   UCHWAŁA Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.84.2011
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
161   UCHWAŁA Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
161   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
159   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 października 2012 r., UG.6131.68.2012
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.64.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
157   ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
157   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
156   UCHWAŁA Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
155   Wyjaśnienia treści SIWZ-"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia"
155   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 września 2012 r., UG.6131.55.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
155   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 października 2012 r., UG.6131.66.2012
154   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
152   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 września 2012 r., UG.6131.56.2012
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 września 2012 r., UG.6131.57.2012
152   ZARZĄDZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
151  
Informacja dla niepełnosprawnych
151   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
149  
I N F O R M A C J A

148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.61.2012
148  
Informacja
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 października 2012 r., UG.6131.65.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
145   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.60.2012
145   ZARZĄDZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
143   OBWIESZCZENIE
141   ZARZĄDZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
141   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
139  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
139   Zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziejów
139   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
136   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
136   ZARZĄDZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 października 2012 r.
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
135   OBWIESZCZENIE
134   ZARZĄDZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
134   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów 30 grudnia 2013 r.
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
132  
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
130   ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
124   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
123   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
123   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
123   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
123   ZAWIADOMIENIE
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
121  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
121   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
121   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
121   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
121   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
121   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
120   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
119   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
119   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
117   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
116   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
113   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
111   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
111   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
111   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
110   ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
107   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
106   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
106   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
105   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
105   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
104   UCHWAŁA Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
104   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
103   UCHWAŁA Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
103   ZARZĄDZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
103   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
102   OBWIESZCZENIE
101   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
101   ZARZĄDZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 października 2013 r.
101   ZARZĄDZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
101   Ogłoszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
101   OBWIESZCZENIE
100   Gminny Ośrodek Kultury
100   UCHWAŁA Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
100   UCHWAŁA Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
100   ZARZĄDZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
99   DECYZJA Nr 1/2014
97   UCHWAŁA Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
97   UCHWAŁA Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
97   ZARZĄDZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
97   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
96   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów 31 marca 2014 r.
96   OBWIESZCZENIE
96   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
95   UCHWAŁA Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
95  
95   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 142/16 położonej w Płowcach II, gm. Radziejów
95   KALENDARZ WYBORCZY
94   UCHWAŁA Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
94   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
93   ZARZĄDZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
93   ZARZĄDZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
93   ZARZĄDZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
93   ZARZĄDZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
93   ZARZĄDZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
92   UCHWAŁA Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
92   UCHWAŁA Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
92   UCHWAŁA Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
92   DRUK ZGŁOSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
92   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
91   Gminny Ośrodek Kultury
91   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 października 2012 r.
91   ZARZĄDZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
91   ZARZĄDZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
90   ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
90   ZARZĄDZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
90   ZARZĄDZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
90   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
90   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
90   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
90   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
89   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
89   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 października 2012 r.
89   ZARZĄDZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
89   ZARZĄDZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
89   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
88   UCHWAŁA Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
88   UCHWAŁA Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
88   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
88   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
87   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
87   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
87   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
86   OBWIESZCZENIE
85   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
85   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
85   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
85   ZARZĄDZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
85   ZARZĄDZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
85   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
84   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
84   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
84   OBWIESZCZENIE
83   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
83   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
83   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
83   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
83   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
83   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
83   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
82   ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
82   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
82   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
82   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
82   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
82   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
82   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
82   INFORMACJA
81   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
81   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
81   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
81   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
81   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
81   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
81   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
81   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
81  
80   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
80   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
80   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
80   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
80   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
80   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
80   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
80   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
80   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
80   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
79   UCHWAŁA Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
79   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
79   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
79   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
79   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
79   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
79   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
79   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
79   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
79   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
79   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
79   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
78   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
78   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
78   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
78   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
78   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
78   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
78   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
78   ZARZĄDZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
78   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
78   DRUK ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
77   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
77   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
77   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
77   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
77   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
77   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
77   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
76   UCHWAŁA Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
76   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
76   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
76   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
76   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
76   UCHWAŁA Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
76   INFORMACJA
75   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
75   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
75   INFORMACJA
74   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
74   ZAWIADOMIENIE
73   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
73   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
73   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
73   ZARZĄDZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
73   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
72   ZARZĄDZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
70   ZARZĄDZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
69   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
69   UCHWAŁA Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
69   UCHWAŁA Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
68   ZARZĄDZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
68   ZARZĄDZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
67   ZARZĄDZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
66   ZARZĄDZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
66   UCHWAŁA Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
65   UCHWAŁA Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
65   UCHWAŁA Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
65   UCHWAŁA Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
65   UCHWAŁA Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
64   ZARZĄDZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
64   ZARZĄDZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
64   ZARZĄDZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
64   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
63   ZARZĄDZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
62   ZARZĄDZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
62   UCHWAŁA Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
62   UCHWAŁA Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
62   UCHWAŁA Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
62   ZAWIADOMIENIE
62  
61   ZARZĄDZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
61   ZARZĄDZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
61   ZAWIADOMIENIE
61   UCHWAŁA Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
61   UCHWAŁA Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
61   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
60   ZARZĄDZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
59   ZARZĄDZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
59   ZARZĄDZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
58   UCHWAŁA Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
58   ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
58   UCHWAŁA Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
58   UCHWAŁA Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
57   ZARZĄDZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
56   UCHWAŁA Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
56   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
55   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
55   ZAWIADOMIENIE
54   ZAWIADOMIENIE
54   Zarządzenie wyborów
53   ZARZĄDZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
53   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów 27 czerwca 2014 r.
52   UCHWAŁA Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
51   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
51   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
49   ZARZĄDZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
49   ZAWIADOMIENIE
49   ZAWIADOMIENIE
48   ZAWIADOMIENIE
47   INFORMACJA PKW
47   ZAWIADOMIENIE
46   ZAWIADOMIENIE
45   ZAWIADOMIENIE
44   ZARZĄDZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
44   ZAWIADOMIENIE
44   XXV Sesja Rady Gminy Radziejów 30 września 2014 r.
43   ZARZĄDZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
43   UCHWAŁA Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
42   ZARZĄDZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
42   ZARZĄDZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
42   ZAWIADOMIENIE
42   ZAWIADOMIENIE
40   ZAWIADOMIENIE
40   INFORMACJA
40   ZAWIADOMIENIE
39   ZARZĄDZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
39   ZAWIADOMIENIE
39   ZAWIADOMIENIE
39   OBWIESZCZENIE
38   ZARZĄDZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
38   ZAWIADOMIENIE
37   ZAWIADOMIENIE
37   ZAWIADOMIENIE
37   ZAWIADOMIENIE
36   ZAWIADOMIENIE
36   ZAWIADOMIENIE
35   ZAWIADOMIENIE
35   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliw płynnych do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego Gminy Radziejów w 2015 r.
31   ZAWIADOMIENIE
31   UCHWAŁA Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
31   ZAWIADOMIENIE
31   ZAWIADOMIENIE
30   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
30   ZAWIADOMIENIE
29   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
29   ZAWIADOMIENIE
29   ZAWIADOMIENIE
29   UCHWAŁA Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 r.
28   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
28   ZAWIADOMIENIE
28   UCHWAŁA Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
27   UCHWAŁA Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
27   UCHWAŁA Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
26   UCHWAŁA Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
26   UCHWAŁA Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
26   UCHWAŁA Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
26   ZAWIADOMIENIE
26   ZAWIADOMIENIE
26   UCHWAŁA Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 r.
25  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
25   UCHWAŁA Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
25   UCHWAŁA Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
25   XXVI Sesja Rady Gminy Radziejów 4 listopada 2014 r.
25   UCHWAŁA Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 r.
24   UCHWAŁA Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
24   UCHWAŁA Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
24   ZAWIADOMIENIE
22   UCHWAŁA Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 r.
21   UCHWAŁA Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
21   KOMISJA REWIZYJNA
21   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
21   POSTANOWIENIE
20   UCHWAŁA Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
20   UCHWAŁA Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
20   KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
19   UCHWAŁA Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
19   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
19   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
19   OSTRZEŻENIE
18   Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
18   POSTANOWIENIE
18   POSTANOWIENIE
17   POSTANOWIENIE
17   POSTANOWIENIE
16   KOMISJA FINANSOWO - BUDŻETOWA
14   Informacja - grudzień 2014
14   UCHWAŁA Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
11   UCHWAŁA Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
9   ZAWIADOMIENIE
8   ZAWIADOMIENIE
5   OBWIESZCZENIE
5   OBWIESZCZENIE
4  
Informacja
4   OBWIESZCZENIE
3   POSTANOWIENIE
3   OBWIESZCZENIE
3   OBWIESZCZENIE

 Liczba   Kategoria
159913   Dane teleadresowe
76656   Przetargi
31874   Oferty pracy
24921   Dot. rolnictwa
23256   Inne zamówienia
19781   Zamówienia publiczne
12548   Inne
12357   Charakterystyka
12294   Pomocy społecznej
11734   Kierownictwo
10494   Szkoła Podstawowa w Bieganowie
9978   Galeria zdjęć
9627   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
9141   Ogłoszenia
9013   Szkoła Podstawowa w Płowcach
7558   Oświatowe
7448   Oświadczenia majątkowe pracowników
7412   Lista sołectw
7378   Inwestycyjne
7230   Struktura organizacyjna
6753   Ochrony środowiska
6543   Mapa gminy
6326   Skład osobowy Rady
6123   Zarządzenia Wójta
6109   - 2006-2010
5625   - 2010-2014
5568   Oświadczenia majątkowe radnych
5438   Decyzje środowiskowe
5304   Rady Gminy
5201   Załatwianie spraw
5156   KONKURSY
5024   Informacje ogólne
4981   Urząd Gminy
4871   Podatki i opłaty
4635   Decyzje o warunkach zabudowy
4537   Pomoc społeczna
4501   Rejestry, ewidencje i archiwa
4492   Plany gospodarcze
4408   Szkoły
4314   Podatkowe
4286   Inne
4178   Referat finansowy
4167   - 2006-2010
4049   Komisje Rady
3972   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
3912   Dowody osobiste
3911   Informacje niepublikowane
3907   Kontrole
3900   Decyzje - drzewa
3855   - 2010-2014
3814   Dług publiczny
3792   Protokoły z sesji
3775   Majątek gminy
3771   Rada Gminy
3759   - 2002-2006
3746   Uchwały Rady
3728   Prawo lokalne
3724   Ochrona środowiska
3646   Podstawa prawna działania
3616   Wzory dokumentów
3614   Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
3611   Pomoc publiczna
3605   - 2002-2006
3575   Budżet Gminy
3518   Gospodarka nieruchomościami
3369   Wyborcze
3277   Finanse
3142   Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
2857   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2836   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
2828   Plany Odnowy Miejscowości
2805   - 2010-2014
2700   - 2010-2014
2615   Zarządzanie kryzysowe
2543   PRZEDSZKOLE PO KL
2464   Ustawa śmieciowa
1961   Sport
1827   - 2006-2010
1665   - 2006-2010
1663   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
273   Program usuwania azbestu
75   - 2014-2018
70   - 2014-2018
27   Ogłoszenia meteorologiczne
licznik odwiedzin: 1764211
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl