Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
21312   OFERTA na przeprowadzenie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów
7126   Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
4318   ZARZĄDZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
3780   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
2928   Struktura organizacyjna
2694  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
2672   Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
2460   Galeria zdjęć - Serdecznie ZAPRASZAMY
2250   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejów
2191   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKOŃCZONO
2029   Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005 - 2014
2022  
1930   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1823   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2006
1766   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2010
1725   Procedury załatwiania spraw i wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Wzory dokumentów".
1687   Skład osobowy Rady
1667   LISTA SOŁECTW
1630   FOLDER REKLAMOWY - Płowce 27-IX-1331
1625   OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Radziejów informuje:
1568   Regulamin organizacyjny
1566   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1556   Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z podaniem o przyjęcie:
1529   Zaświadczenie o stanie zdrowia
1514   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1507   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1484   Załatwianie spraw
1454   Zaświadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1447   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1441   Podanie o wydanie zaświadczenia o:
stanie majątkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w opłatach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1428   Zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu
1423   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1421   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1416   Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1411   Informacje niepublikowane
1386   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości
1379   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1378   Sposób stanowienia aktów publiczno-prawnych
1375   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1374  
1334   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1332   ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
1332   Zaświadczenie o dochodach
1328   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1315   Formularze deklaracji i informacji o podatku leśnym
1312   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1307   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia
1300   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1297   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2009
1293   Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
1293   Wniosek o zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów
1293   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2008
1293   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1289   2002-2006
1288   Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1286   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1284   Rejestry, ewidencje i archiwa
1283   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1281   Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
1276   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1269   UCHWAŁA Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziejów
1265   Stawki podatku od środków transportowych
1258   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1237   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
1234   Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu
1234   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1224   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1223   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2007
1212   Uchwały 2002-2006
1208   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności (dla dziecka do 16 – go roku życia)
1205   Zgłoszenie pobytu stałego
1201   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1198   Zaświadczenie o bezskuteczności prowazonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
1184   Wniosek o rentę rodzinną
1177   BUDŻET na 2007 rok - UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1172   Wniosek o rentę socjalną
1171   PROGNOZA kwoty długu na lata 2007-2012
1164  
Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ZAKOŃCZONO
1162  
Szanowni Państwo!
1161   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1160   SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJĘ
1156   Zgłoszenie pobytu czasowego
1153   UCHWAŁA Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziejów
1148   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 14.02.2012 r.
1144   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
1140   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1135   UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1130   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 grudnia 2006
1130   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1127   UCHWAŁA Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziejów
1120   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2011
1115   UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziejów
1111   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 grudnia 2006
1111   UCHWAŁA Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziejów
1108   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Radziejów
1098   ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
w sprawie powoł. komisji do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publ. na Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szostce
1098   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
1097   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Radziejów
1089   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 listopada 2006
1088  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1086  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJÓW 2013" - 8 września 2013 r. (niedziela)
1077   UCHWAŁA Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziejów
1076   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1075   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 grudnia 2006
1073   ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1064   ZARZĄDZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1059   Dotyczy obszaru szczególnie narażonego Zlewni Rzeki Zgłowiączka
1052   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1048   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1048   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Wójta Gminy Radziejów
1047   ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
1047   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
1046   UCHWAŁA Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziejów
1044  
PROGRAM
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 września 2011 r.
1042   UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziejów
1041   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1036   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 06.10.2011 r.
1035   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w budżecie
1034   UCHWAŁA Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziejów
1033   PODATKI I OPŁATY
1031   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006 Wójta Gminy Radziejów
1029   UCHWAŁA Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziejów
1026   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w budżecie
1023   UCHWAŁA Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziejów
1022   UCHWAŁA Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziejów
1019   UCHWAŁA Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziejów
1019   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1018   UCHWAŁA Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziejów
1016   ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1012  
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W PŁOWCACH


1011   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.
1009   Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1001   Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych
999   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8
996   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
995   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Wójta Gminy Radziejów
994   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Czołowie z dnia 14.10.2011 r.
993   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
992   UCHWAŁA Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziejów
992   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
990   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
990   UCHWAŁA Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziejów
990   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
988   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w budżecie
988   OGŁOSZENIE
988   UCHWAŁA Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziejów
984   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
983   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w budżecie
982   Wyniki wyborów do Sejmu
981   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
980  
INFORMACJA
980   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r.
979   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
976   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 Wójta Gminy Radziejów
975   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w budżecie
975   UCHWAŁA Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziejów
973   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
973   ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamów. publ.na Dowóz uczniów do SP i GP w roku 2007/2008
973  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
966   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
961   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
961   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
960   ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
960   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
959   UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziejów
959   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
956   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Wójta Gminy Radziejów
956   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 Wójta Gminy Radziejów
955   ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
w sprawie powołania komisji do przeprow. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Transport kruszywa na naprawę dróg gminnych
952   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Wójta Gminy Radziejów
950   UCHWAŁA Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziejów
949   ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
949   UCHWAŁA Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziejów
946   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
945   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w
944   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
944   KARTY INFORMACYJNE:
943   UCHWAŁA Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziejów
943   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
943   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
940   UCHWAŁA Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziejów
939   UCHWAŁA Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziejów
938   Dot. dróg gminnych Radziejów - Kolonia Zagorzyce i Świątniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowości Zagorzyce.
935   UCHWAŁA Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziejów
935   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
931   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
924   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
921   ZARZĄDZENIE Nr 27/2007
w sprawie powołania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Podatkowej Urzędu Gm.Radziejów
920   Wyniki wyborów do Senatu
919   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Wójta Gminy Radziejów
917   ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych'
917   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w budżecie
915   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2007 roku
915   UCHWAŁA Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziejów
915   ZARZĄDZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
913   UCHWAŁA Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziejów
911   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
908   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
906   UCHWAŁA Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
904   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
903   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
903   ZARZĄDZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
902   UCHWAŁA Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziejów
900   ZARZĄDZENIE Nr 25/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia świetlicy gminnej w sołectwie Broniewek - Płowki
898   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-ŚR-02/09)
898   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
896   ZARZĄDZENIE Nr 16/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych
895   ZARZĄDZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziejów Obszar A programu 'Uczeń na wsi' ...
894   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w budżecie
891   UCHWAŁA Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziejów
891   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 kwietnia 2007
890   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
890   UCHWAŁA Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziejów
886   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
886   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
885   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
884   UCHWAŁA Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziejów
884   KARTY INFORMACYJNE:
881   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
880  
WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
878   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
876   Dot. stypendiów socjalnych
876   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
876   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
875   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
875   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
874   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
874   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
873   UCHWAŁA Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziejów
873   Druk zaświadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów
873   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Płowce II
872  
WYKAZ nieruchomości rolnych położonych w Gminie Radziejów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
870  
INFORMACJA
868   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Wójta Gminy Radziejów
867   ZAWIADOMIENIE
864   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
863   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
862   ZARZĄDZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
860   UCHWAŁA Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziejów
860   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
858   Druk zaświadczenia potwierdzającego,
857   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w budżecie
856   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w budżecie
855   UCHWAŁA Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziejów
854   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2007 roku
853   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
853   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
853  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
850  
850   UCHWAŁA Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziejów
850   ZARZĄDZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w budżecie
850   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Wójta Gminy Radziejów
850   ZARZĄDZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu Żuk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
849   ZARZĄDZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysokościowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
849   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2012
848   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Wójta Gminy Radziejów
848   UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
847   ZARZĄDZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy Radziejów
847   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
847   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
846   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2006 rok
845   ZARZĄDZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzierżawy i wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Radziejów
844   UCHWAŁA Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziejów
844   UCHWAŁA Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziejów
842   UCHWAŁA Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów
842   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 listopada 2007
842   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
841   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w budżecie
840   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
838   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
836   UCHWAŁA Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziejów
836   6 lutego Dniem Wolontariusza
835   UCHWAŁA Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziejów
834   ZARZĄDZENIE Nr 35/2007
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
834   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
833   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
833   ZARZĄDZENIE Nr 36/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie likwidacji książek z księg.Gminnej Biblioteki w Płowcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czołowie
833   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Wójta Gminy Radziejów
833   UCHWAŁA Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziejów
831   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2007 rok
830   ZARZĄDZENIE Nr 24/2007
powoł.komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
830   ZARZĄDZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowcach
829   UCHWAŁA Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziejów
829   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
829   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
828  
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
827   ZARZĄDZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
827   UCHWAŁA Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziejów
826   UCHWAŁA Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziejów
826   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
825   UCHWAŁA Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziejów
825   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 września 2007
825   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w budżecie
824   Dot. Dowodów Osobistych
824   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametrów przyjętych do prac nad budżetem
822   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
821   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2008 r.
816   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 Wójta Gminy Radziejów
816   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
816   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
813   UCHWAŁA Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziejów
813   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 czerwca 2007
812   UCHWAŁA Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziejów
811   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
811   Ogłoszenie o zamówieniu - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podkładami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziejów z dnia 09.08.2
810   UWAGA !!!
810   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008 Wójta Gminy Radziejów
810   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 grudnia 2007
810   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
808   UCHWAŁA Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziejów
807   ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
w sprawie powołania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli ubiegających się o świadcz. pienięż.w ramach pomocy zdrowotn.
807   UCHWAŁA Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziejów
807   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
807   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
807  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
806   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2008 r.
806   UCHWAŁA Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów
805   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 luty 2007
805   Kierownictwo
803   ZARZĄDZENIE Nr 54/2008
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wnioskó o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i nauczycieli
803   UCHWAŁA Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziejów
802   UCHWAŁA Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziejów
801   ZARZĄDZENIE Nr 31/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
801   UCHWAŁA Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziejów
801   UCHWAŁA Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziejów
801   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
801   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
800   UWAGA
800   UCHWAŁA Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziejów
800   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
799   ZARZĄDZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w UG Radziejów
798   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 Wójta Gminy Radziejów
798   UCHWAŁA Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziejów
798   UCHWAŁA Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów
797  
796   UCHWAŁA Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziejów
796   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametrów przyjętych do prc nad budżetem
796   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
795   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kw. 2007 r.
793   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
792   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku
791   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
791   UCHWAŁA Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziejów
791  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
790   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
790   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
790   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
789   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w budżecie
788   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w budżecie
788   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
788   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 12 września 2010 r.
787   UCHWAŁA Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziejów
787   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
786   UCHWAŁA Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziejów
785   ZARZĄDZENIE Nr 32/2007
w sprawie:określ.reg.przyzn.dopłat nauczycielom, dla których org.prow.szkoły jest GmRadziejów,korzyst.z różnych form kształc.i doskonal.zawod.
785   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
785   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
783   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
781   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
780   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
778   ZARZĄDZENIE Nr 38/2007
zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
778   Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana do istniejącego wpisu, zaprzestanie prowadzenia działalności
777   ZARZĄDZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
776   ZARZĄDZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
776   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2013
775   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
775   UCHWAŁA Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziejów
775   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
775   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
774   UCHWAŁA Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziejów
773   UCHWAŁA Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziejów
771   UCHWAŁA Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziejów
770   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 Wójta Gminy Radziejów
770   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
767   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Wójta Gminy Radziejów
763   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
762  
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
762   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejów w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
761   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
759   UCHWAŁA Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziejów
759   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
759   Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
758   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w budżecie
758   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 10 grudnia 2010 r.
757   UCHWAŁA Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziejów
757   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009
zmian w budżecie
756   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w budżecie
756   Plan Odnowy Miejscowości Płowce
756  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 września 2012 r.
755   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 Wójta Gminy Radziejów
755  
KONKURS
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD, NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
754   wniosek o wydanie zaświadczenia, czy gospodarstwo rolne położone jest na Obszarze Szczególnie Narażonym w zlewni rzeki Zgłowiączki
753   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 Wójta Gminy Radziejów
753   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w budżecie
753   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
752   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
750   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
750   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
749   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
748   UCHWAŁA Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziejów
748   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
748   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
747   ZARZĄDZENIE Nr 50/2007
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego samochodu pożarnicego stanowiącego własność Gminy Radziejów
747   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
746   UCHWAŁA Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziejów
746   UCHWAŁA Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziejów
746   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w budżecie
746   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 03.12.2008
746  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
742   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
742   ZARZĄDZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Radziejów.
741  
Ogłoszenie

741   UCHWAŁA Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
741   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
740   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
739   ZARZĄDZENIE Nr 67/2008
w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
739   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
738   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
738   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 12 września 2010 r.
737   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
737   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
737   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
736   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 kwietnia 2007
734   UCHWAŁA Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziejów
734   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
733   ZARZĄDZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powołania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne objęte monitoringiem w ramach progr.działań ogran.odpływ zw.azotu ze źródeł roln.
733   ZARZĄDZENIE Nr 63/2008
w sprawie powoł.kom.przetarg.do rozstrzygn.postęp.o udziel.zam.publicznego ...
733   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
732   OGŁOSZENIE
732   UCHWAŁA Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziejów
731   UCHWAŁA Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziejów
731   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008
zmian w budżecie
730   UCHWAŁA Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziejów
730   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
730   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziejów
- ZAKOŃCZONO
729  
HARMONOGRAM ZEBRAŃ
729   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
728   ZARZĄDZENIE Nr 70/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
728   UCHWAŁA Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziejów
728   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
728   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
727   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
726   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009
zmian w budżecie
726   UCHWAŁA Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziejów
725   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w budżecie
723   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
722   UCHWAŁA Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziejów
722   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
722   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w budżecie
722   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
721   ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powoł.komisji przetarg.do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zamów.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
721   UCHWAŁA Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziejów
720   UCHWAŁA Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziejów
719   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
718   UCHWAŁA Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziejów
718   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
718   Nabór na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie został unieważniony
717   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w budżecie
716   UCHWAŁA Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziejów
716   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziejów
716   Plan Odnowy Miejscowości Czołowo
714   OGŁOSZENIE
713   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
712   UCHWAŁA Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziejów
712   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
712  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
712   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziejów-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
712  
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
712   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
712  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
711   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
711   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
710   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008 Wójta Gminy Radziejów
710   UCHWAŁA Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziejów
709   OGŁOSZENIE
709   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 Wójta Gminy Radziejów
708   UCHWAŁA Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziejów
708   UCHWAŁA Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziejów
708   UCHWAŁA Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów
707   ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
powoł.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
706   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
705   ZARZĄDZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
705   UCHWAŁA Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziejów
705   UCHWAŁA Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziejów
705   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
704   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
703   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
703   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
703   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
702   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
701   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
700   UCHWAŁA Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziejów
700   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 Wójta Gminy Radziejów
700   UCHWAŁA Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziejów
700   UCHWAŁA Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziejów
699   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2008 roku
699   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008 Wójta Gminy Radziejów
699   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 Wójta Gminy Radziejów
697   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008 Wójta Gminy Radziejów
697   ZARZĄDZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie
697   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w budżecie
697   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w budżecie
696   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok
696   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
695   OGŁOSZENIE
695   UCHWAŁA Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziejów
695   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w budżecie
695   INFORMACJA
695   XXV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2009 r.
695   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
694   UCHWAŁA Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziejów
694   XX Sesja Rady Gminy Radziejów - 18 lutego 2009 r.
694   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w budżecie
693   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
692   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
691   KOMUNIKAT
691   UCHWAŁA Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziejów
691   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
691   OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
691   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
690   UCHWAŁA Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziejów
690   UCHWAŁA Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziejów
690   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku
690   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w budżecie
689   XV Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 czerwca 2008 r.
689   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009
projektu budżetu gminy na 2010 rok
689   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
688   ZARZĄDZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
688   ZARZĄDZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonychpod uprawy rolne
688   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
688   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009
zmian w budżecie
688  
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
685   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
685   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
685   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
684   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2008 roku
684   ZARZĄDZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Radziejów
683   ZARZĄDZENIE Nr 83/2008
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zbędnych druków oraz zużytego sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Radziejów
683   UCHWAŁA Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziejów
682   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
682   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 sierpnia 2008 r.
682   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 czerwca 2009 r.
681   UCHWAŁA Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziejów
681   ZARZĄDZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach za 2008 rok
681   UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziejów
680   UCHWAŁA Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziejów
679   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
679   Zawiadomienie o zawarciu umowy
679   ZARZĄDZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego ŻUK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki ŻUK o numerze rej. WEO 0277
678   Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użytkowanie wieczyste - Gmina Radziejów
678   UCHWAŁA Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziejów
677   ZARZĄDZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
677   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
676   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
676   UCHWAŁA Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziejów
676   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
676   ZARZĄDZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowart.kwoty 14.000 euro
674   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w budżecie
671  
OBWIESZCZENIE
671   ZARZĄDZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
671   UCHWAŁA Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów
671   UCHWAŁA Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziejów
670   ZARZĄDZENIE Nr 80/2008
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
670   ZARZĄDZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
670   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku
669   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008 Wójta Gminy Radziejów
669   BUDŻET 2009 - UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
669   UCHWAŁA Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziejów
668   ZARZĄDZENIE Nr 75/2008
w sprawie powołania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne objętemonitoringiem...
668   ZARZĄDZENIE Nr 103/2009
w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
668   UCHWAŁA Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziejów
668   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w budżecie
667   UCHWAŁA Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziejów
667   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w budżecie
666   UCHWAŁA Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziejów
666   UCHWAŁA Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziejów
665   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008 Wójta Gminy Radziejów
665   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 maja 2008 r.
665   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w budżecie
664  
OBWIESZCZENIE

664   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac na projektem budżetu gminy na 2010 rok
663   ZARZĄDZENIE Nr 99/2009
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
663   UCHWAŁA Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziejów
662   W dniu 21 października 2007 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
662   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
662   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
662   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
661   Dot. wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
661   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
661  
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
660   UCHWAŁA Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów
660   UCHWAŁA Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziejów
660   UCHWAŁA Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów
660   UCHWAŁA Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów
660  
INFORMACJA
659   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów
659   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
658   Opłata administracyjna
658   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
658   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 Wójta Gminy Radziejów
657   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008 Wójta Gminy Radziejów
657   UCHWAŁA Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziejów
656  
INFORMACJA
656   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
655   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
654   UCHWAŁA Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów
653   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2008 rok
653   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
652   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008 Wójta Gminy Radziejów
652   UCHWAŁA Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów
652   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
652   XXVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 2 grudnia 2009 r.
652   XXX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2010 r.
652  
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
651   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
651   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
651   ZARZĄDZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Radziejów
650   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 kwietnia 2009 r.
650   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2010.
650   XXIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 marca 2010 r.
649   Projekt zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy
649   UCHWAŁA Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziejów
649   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2009 r.
649   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
648   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
648   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008 Wójta Gminy Radziejów
648   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
648   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2008 r.
648   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
648   UCHWAŁA Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziejów
648   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
648   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w budżecie
647   ZARZĄDZENIE Nr 92/2009
w sprawie powołania komisji do wyceny samochodów stanowiących własność Gminy Radziejów
647   UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziejów
645   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
644   UCHWAŁA Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziejów
644   ZARZĄDZENIE Nr 146/2010
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
644   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 lipca 2009 r.
643   UCHWAŁA Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów
643  
OGŁOSZENIE - zakończono
643   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
643   UCHWAŁA Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziejów
643   UCHWAŁA Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziejów
642   UCHWAŁA Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziejów
642   UCHWAŁA Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów
641   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
641   ZARZĄDZENIE Nr 98/2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na przebudowę dróg gminnych
641   UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziejów
640   ZARZĄDZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
640   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
639   Stawka podatku od posiadania psów
639   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 Wójta Gminy Radziejów
639   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
638   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
638   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
637   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009 Wójta Gminy Radziejów
637   UCHWAŁA Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziejów
635   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
635   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w budżecie
635   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
634   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2009 roku
634   ZARZĄDZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
634   UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziejów
633   ZARZĄDZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporządz.sprawozdań budżet.Rb-WS w zakresie wydatków struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
633  
OGŁOSZENIE O NABORZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
633   Informacja dotycząca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
632  
632   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
630   UCHWAŁA Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów
630   UCHWAŁA Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziejów
629   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 Wójta Gminy Radziejów
629   UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziejów
629   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
628   UCHWAŁA Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziejów
628   ZARZĄDZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
627   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
627   ZARZĄDZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziejów
627   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku
627   UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziejów
625   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
625   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
625   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 Wójta Gminy Radziejów
625   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w budżecie
624   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2008 r.
624   ZARZĄDZENIE Nr 130/2009
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
624   Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
623   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
623   UCHWAŁA Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziejów
622   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
622   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
622   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w budżecie
622   Ogłoszenie dotyczące naboru do przedszkola
621   ZARZĄDZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych
621   ZARZĄDZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego...
621   ZARZĄDZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych
621   XXVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2009 r.
620   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 Wójta Gminy Radziejów
620   UCHWAŁA Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziejów
620   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
620   ZARZĄDZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powołania Komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
620   KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
618   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008 Wójta Gminy Radziejów
618   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
618   XVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 listopada 2008 r.
618   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 Wójta Gminy Radziejów
618   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
616   UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziejów
615   UCHWAŁA Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziejów
615   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
614   ZARZĄDZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
614   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
614   UCHWAŁA Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziejów
613   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009 Wójta Gminy Radziejów
613   UCHWAŁA Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów
613   UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziejów
612   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
612   List Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
610   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
610   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
609   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
609   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009 Wójta Gminy Radziejów
609   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
609   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
607   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów
606   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
606   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie
606   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-ŚR-09/09
606   ZARZĄDZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy Radziejów środków czystości oraz herbaty
606   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 stycznia 2010 r.
605   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009 Wójta Gminy Radziejów
605   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
604   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 Wójta Gminy Radziejów
604   ZARZĄDZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnospr.i ich rodziców, opiekunów lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szkoły...
604   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
604   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
604   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
604   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powołania komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
604   UCHWAŁA Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziejów
603   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
603   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
603   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
602   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009 Wójta Gminy Radziejów
602   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
601   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
601   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
601   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010 Wójta Gminy Radziejów
601   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
599   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009 Wójta Gminy Radziejów
599   UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziejów
598   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
598   KOMISJA FINANSOWO - BUDŻETOWA
597   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
596   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
596   ZARZĄDZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
596   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powoł.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
595   ZARZĄDZENIE Nr 112/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
595   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
595   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów
594   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
594   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
593   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009 Wójta Gminy Radziejów
593   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
593   ZARZĄDZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
593   UCHWAŁA Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziejów
592   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
592   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 28.10.2011 r.
591   ZARZĄDZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarządzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w Płowcach
591   XXXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 maja 2010 r.
590   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 Wójta Gminy Radziejów
590   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
589  
OGŁOSZENIE
589   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
588   OGŁOSZENIE
588   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
588   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
587   ZARZĄDZENIE Nr 150/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
587   UCHWAŁA Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziejów
587   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
586   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009 Wójta Gminy Radziejów
586   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w budżecie
585   ZARZĄDZENIE Nr 106/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
585   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
585   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
585   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
585   UCHWAŁA Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziejów
585  
KONKURS
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY RADZIEJÓW
584   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Radziejów
584   ZARZĄDZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
584   ZARZĄDZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
584   Decyzja środowiskowa
583   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
583   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
582   UCHWAŁA Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziejów
580  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
580   ZARZĄDZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
580   ZARZĄDZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
580   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w budżecie
580   KOMISJA REWIZYJNA
578   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009 Wójta Gminy Radziejów
578   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w budżecie
578   Ogłoszenie dotyczące wniosków o przydział stypendium socjalnego lub o zasiłek losowy na rok szkolny 2011/12
575   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejów.
575   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
574  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
574   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Wójta Gminy Radziejów
574   UCHWAŁA Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziejów
573   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
573   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 Wójta Gminy Radziejów
573   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
573   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
572   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
572   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
572   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w budżecie
571   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
570   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
569   ZARZĄDZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
569   UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziejów
569   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
568   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
568   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w budżecie
568   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
568   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
567   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w budżecie
566   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009 Wójta Gminy Radziejów
566   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009 Wójta Gminy Radziejów
565   UCHWAŁA Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziejów
565   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010
w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2011 rok
564   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
563   Rusza cykl spotkań aktywizujących kobiety
563   ZARZĄDZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
563   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009 Wójta Gminy Radziejów
563   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
562   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009 Wójta Gminy Radziejów
562   UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów
562   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
561   ZARZĄDZENIE Nr 151/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
561   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010 Wójta Gminy Radziejów
560   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
559   ZARZĄDZENIE Nr 169/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
558   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Radziejów 30.12.2008
558   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
557   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
557   ZARZĄDZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
557   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
557   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
557   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
556   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
556   Plan Odnowy Miejscowości Opatowice
555   Opłaty za wodę
554   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
552   UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziejów
552   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010 Wójta Gminy Radziejów
552   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
552   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2010 r.
551   UCHWAŁA Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziejów
550   ZARZĄDZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
550   UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziejów
550   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
549   ZARZĄDZENIE Nr 113/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
548   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
547   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
546   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
545   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w budżecie
544   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w budżecie
544   UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziejów
544   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
543   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
543   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009 Wójta Gminy Radziejów
543   ZARZĄDZENIE Nr 181/2010
powołania komisji przetargowej do przeprowadz.postęp.o udzielenie zam.publicznego pod nazwą:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
543   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok
543   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów
543   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów
543  
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
542   UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów
541   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
541   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010 Wójta Gminy Radziejów
541   Plan Odnowy Miejscowości Kwilno i Kłonówek
540   UCHWAŁA Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziejów
539   ZARZĄDZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
539   UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów
539   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
538   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
537   ZARZĄDZENIE Nr 167/2010
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
537   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA
536   ZARZĄDZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
536   Plan Odnowy Miejscowości Szostka
536   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
535   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
535   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w budżecie
535   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
534   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009 Wójta Gminy Radziejów
534   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziejów, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
533   Ogłoszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
533   ZARZĄDZENIE Nr 170/2010
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Radziejów
533   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
533   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
533  
Sołtys Roku Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
532   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
532   UCHWAŁA Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziejów
531   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
531   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 09.01.2012 r.
530   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010 Wójta Gminy Radziejów
529   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
529   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w budżecie
529   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
527   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w budżecie
525   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
525   ZARZĄDZENIE Nr 168/2010
w sprawie powołania Zespołu powypadkowego ds. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
524   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
524   ZARZĄDZENIE Nr 184/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
524   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów
523   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
523   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
522   OGŁOSZENIE
522   Ogłoszenie o zamówieniu - droga gminna Szybka - Wąsewo z dnia 01.09.2010
520   ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
520   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
519   UCHWAŁA Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziejów
519   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
518   ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
518   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
518   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
517   UCHWAŁA Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów
517   XXXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2010 r.
516   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w budżecie
515   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
515   ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
515   OBWIESZCZENIE o wydłużeniu postępowania administracyjnego
513   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów - 28.07.2009
513   ZARZĄDZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
513   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
511   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010 Wójta Gminy Radziejów
511   UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów
511   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w budżecie
511   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
510   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
510   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010 Wójta Gminy Radziejów
509  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
508   ZARZĄDZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.postęp.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
508   UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziejów
507   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010 Wójta Gminy Radziejów
506   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
504   Protokół Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dziś''
504   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
503   Ogłoszenie
503   Plan Odnowy Miejscowości Stary Radziejów Kolonia
502   OBWIESZCENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
501   Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radziejów na 2011 rok
499   Plan Odnowy Miejscowości Broniewo
498   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010 Wójta Gminy Radziejów
498   Plan Odnowy Miejscowości Piołunowo
498   UCHWAŁA Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziejów
497   ZARZĄDZENIE Nr 187/2010
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
497   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
497   >OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
496   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010 Wójta Gminy Radziejów
496  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
495   Plan Odnowy Miejscowości Skibin
495   UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziejów
495   UCHWAŁA Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziejów
495   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
493   OGŁOSZENIE
493   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czołowo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
491   Plan Odnowy Miejscowości Biskupice
491   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 grudnia 2010 r.
491   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 marca 2011 r.
491  
Regulamin konkursu na "Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą 2012 roku w Gminie Radziejów
490  
Powszechny Spis Rolny
490   UCHWAŁA Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziejów
489   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2011-2016
489   UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziejów
488   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
488   UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów
487   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2010 r.
487   ZARZĄDZENIE Nr 166/2010
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
486   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010 Wójta Gminy Radziejów
486   UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziejów
486  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
485   Plan Odnowy Miejscowości Bieganowo
485   UCHWAŁA Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziejów
485   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
484   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent w Urzędzie Gminy Radziejów
- ZAKONCZONO
483   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
483   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010 Wójta Gminy Radziejów
483   UCHWAŁA Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziejów
483  
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
482   UCHWAŁA Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziejów
482   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
482   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
481   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
481   UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów
481   UCHWAŁA Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziejów
481   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
480   UCHWAŁA Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziejów
480   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
480   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
479   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010 Wójta Gminy Radziejów
479   UCHWAŁA Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziejów
478   KURS DLA OSÓB PRACUJĄCYCH !!!
477   UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziejów
477   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów
476   ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
476   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
476   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
476   UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziejów
475   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010 Wójta Gminy Radziejów
475   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
474   UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziejów
473   Ogłoszenie o zawarciu umowy:
473   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatków i opłat w referacie finansowym UG Radziejów
473   ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
472   UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziejów
472   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów
471   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
471   ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
471   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
470   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów
470   Turniej Piłki Plażowej-Czołowo 23.06.2012 REGULAMIN
469   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów
469   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010 Wójta Gminy Radziejów
469  
Informacja
469   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
469   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
469  
UWAGA ROLNICY
468   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
467   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
467   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
466   UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziejów
466   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów
466   Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu współpracy Gminy Radziejów z organizacjami pozarządowymi
465   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
462   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010 Wójta Gminy Radziejów
462   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010 Wójta Gminy Radziejów
462   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
461   UCHWAŁA Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziejów
461   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
460   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
460  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
460   Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
459  
Ogłoszenie o naborze Podinspektor ds obsługi Rady Gminy
458   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
458   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010 Wójta Gminy Radziejów
458   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
458   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
456   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
456   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
456   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem z dnia 04.05.2011
456   UCHWAŁA Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziejów
455   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
455   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010 Wójta Gminy Radziejów
455   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010 Wójta Gminy Radziejów
455   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
454   UCHWAŁA Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziejów
454   Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu podręczników
453  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
453   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010 Wójta Gminy Radziejów
453   UCHWAŁA Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów
453   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
453  
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
452  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
452   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
452   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
452   Stawki podatku od nieruchomości
451  
OGŁOSZENIE
ZAKOŃCZONO
451   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 grudnia 2010 r.
451   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW
450   ZARZĄDZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszkań oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
449   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
448   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
448   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
447   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2010 r.
447   UCHWAŁA Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziejów
447   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
447   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
447   Informacja dotycząca modernizacji drogi
446   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
445   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010 Wójta Gminy Radziejów
444   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
443   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
443   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
442   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 grudnia 2010 r.
442   ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
442  
Opieka nad małym dzieckiem - Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka
441   UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziejów
440   UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziejów
439   ZARZĄDZENIE Nr 62/2008
439   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010 Wójta Gminy Radziejów
439   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
438   UCHWAŁA Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziejów
438   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
437   UCHWAŁA Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziejów
437   UCHWAŁA Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziejów
437   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
437   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
436   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010 Wójta Gminy Radziejów
436   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
436   UCHWAŁA Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziejów
436   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
435   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
435   UCHWAŁA Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziejów
435   OBWIESZCZENIE dot. wyjaśnień informacji zawartych w raporcie
434   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010 Wójta Gminy Radziejów
432   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ZAKOŃCZONO
432   UCHWAŁA Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziejów
432   UCHWAŁA Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziejów
431   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
431   UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziejów
431   Cena skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
430   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
429  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dziś, Jutro"
428   UCHWAŁA Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziejów
428   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
428   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2011 r.
428   UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziejów
427   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
427   UCHWAŁA Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziejów
426  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
426   UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziejów
426   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 września 2011 r.
425   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2011 r.
425   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
424   UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziejów
424   UCHWAŁA Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziejów
424   ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
424   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
423   UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziejów
423   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
423   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
422   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów
422   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
422   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
422   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
422   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
421   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
421   UCHWAŁA Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziejów
421   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
420   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
420   Wójt Gminy Radziejów poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w PłowcachZAKOŃCZONO
420   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomości Radziejów, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
420   UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziejów
420   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
420   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
419   UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziejów
419   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
419   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
418   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 września 2011 r.
416   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
416   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
416   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
416   UCHWAŁA Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziejów
416   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w miejscowościach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
415  
JAK SOBIE RADZIĆ Z UPAŁAMI
415   UCHWAŁA Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziejów
414   UCHWAŁA Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziejów
414   UCHWAŁA Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziejów
414   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
414   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
413   UCHWAŁA Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziejów
413   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
413   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
412   UCHWAŁA Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziejów
411   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
411   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
411   UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziejów
411   UCHWAŁA Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziejów
410   UCHWAŁA Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziejów
409   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej równiarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
409   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 kwietnia 2011 r.
409   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
409   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
409   UCHWAŁA Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziejów
408   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
407   Opłaty za wodę
407   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
407   UCHWAŁA Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziejów
407   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2011 r.
406   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
405   Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Radziejów
405   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2011 r.
405   UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziejów
405   ZARZĄDZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
404   UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziejów
404   UCHWAŁA Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziejów
404  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
404   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
403   ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
403  
401  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKOŃCZONO
401   UCHWAŁA Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejów
401   UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziejów
401   UCHWAŁA Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziejów
401   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
401   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
401   ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
400   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
400   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
400  
INFORMACJA
399   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
399   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
399   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
399   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
397   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
397   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
397   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
397   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
396   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
395   OGŁOSZENIE
394   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
393   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
392  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
392   UCHWAŁA Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziejów
391   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
391   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
390   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 maja 2011 r.
390   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
390   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
390   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
390   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
390   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
389   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
389   ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
388   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-Kłonówek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
388   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
387   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
387   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga Płowce-Pścinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
387   UCHWAŁA Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów
387   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
386   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
386   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
384   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
384   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
383   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 października 2011 r.
382   UCHWAŁA Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziejów
381   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 kwietnia 2011 r.
381   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
381   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
381   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
379   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
379   UCHWAŁA Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
379   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
378   UCHWAŁA Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziejów
378   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
377   ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
377   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
376   ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 września 2011 r.
376   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 października 2011 r.
376   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 18.04.2013 r.
374   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
374   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
374   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
373  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie
373   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 października 2011 r.
373   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
373   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
372   ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
372   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 września 2011 r.
372   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
372   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
372   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
371   UCHWAŁA Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziejów
371   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
370   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 maja 2011 r.
370   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
370   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
370   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
370   Opłata targowa
369  
PROGRAM
369   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
368   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
368   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
368   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
367   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
367   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 11.07.2011
367   ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
367   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 500000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2011 r. z dnia 14.10.20
367   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
366   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
366   UCHWAŁA Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziejów
366   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 października 2011 r.
366   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
365  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
365   ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 września 2011 r.
365   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
365   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
365   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
364   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
363   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
362   ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
362   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
361  
Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy
360   UCHWAŁA Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziejów
360   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
359   OBWIESZCZENIE o usunięciu braków formalnych w postępowaniu administracyjnym
358   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 października 2011 r.
358   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
356   UCHWAŁA Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziejów
356   Informacja dotycząca wyników przetargu
355   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 października 2011 r.
355   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 października 2011 r.
355   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
354   UCHWAŁA Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziejów
354   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
352   UCHWAŁA w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Płowce II - Zygmunt Gąsiorowski Radziejów, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
351   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
351   UCHWAŁA Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
351   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
349   Ogłoszenie o zamówieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i małą architekturą z dnia 01.09.2011 r.
349   UCHWAŁA Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziejów
347   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
347   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 21.05.2013 r.
346   UCHWAŁA Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziejów
346   UCHWAŁA Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
346  
Uwaga - silne opady deszczu
345   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 października 2011 r.
345   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
345   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
345   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
345   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o zakończeniu postępowania
345   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
344   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
344   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
343   UCHWAŁA Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziejów
343   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
342   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
342   ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 października 2011 r.
342   ZARZĄDZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
342   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
341   ZARZĄDZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
341   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
341   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
340   XV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2012 r.
339   Ogłoszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
339   ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
338   UCHWAŁA Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziejów
338   ZARZĄDZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
337   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
337   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
337   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
336   <
Wójt Gminy Radziejów otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy społecznej
336   ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
336   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
336  
Informacja
335   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
335   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
334   UCHWAŁA Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
334   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
334   Ogłoszenie
333   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
333   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
332   ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 października 2011 r.
332   ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 października 2011 r.
332   UCHWAŁA Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
332   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
332   UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
331  
Informacja
331   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
330   ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
329   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
329   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
328   ZARZĄDZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
328   ZARZĄDZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
328   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
328   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
328   UCHWAŁA Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
328   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
327   ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 października 2011 r.
327   ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
326   UCHWAŁA Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziejów
326   UCHWAŁA Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
326   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
326   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
325   UCHWAŁA Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
325   ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
325   UCHWAŁA w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis
325   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
324   ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
324   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
323   UCHWAŁA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
323   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
322   ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 października 2011 r.
322   ZARZĄDZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
322   ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
322   ZARZĄDZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
322   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
322   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 września 2012 r.
321   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 stycznia 2012 r.
320   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010 Wójta Gminy Radziejów
320  
KONKURS
dla organizacji pozarządowych na projekty zwiększające świadomość społeczną kampanii informacyjno-edukacyjnych
320   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 luty 2012 r.
320   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
319   UCHWAŁA Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
319   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
319   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
318   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
318  
Informacja
318   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
318   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
318   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
318   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
318   Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbiórki stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
317   ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 października 2011 r.
317   ZARZĄDZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
317   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
317   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
317   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
317   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
317   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
316   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 lutego 2011 r.
316   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
316   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 października 2011 r.
316   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
316   UCHWAŁA w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
316   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
316   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
315   UCHWAŁA Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
315   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
315   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
314   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010 Wójta Gminy Radziejów
314   ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
314   UCHWAŁA Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
314   UCHWAŁA Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
314   UCHWAŁA Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
314   ZARZĄDZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
314   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
314   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 23 lutego 2011 r.
314   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
313   ZARZĄDZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
313   UCHWAŁA Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
313   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
312   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
312   ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
312   Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
311   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
311   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
310   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 września 2011 r.
310   UCHWAŁA Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
310   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
310   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
309   ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
309   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 5.06.2012 r.
309   UCHWAŁA Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
309   UCHWAŁA Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
309   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
308   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 października 2011 r.
308   UCHWAŁA Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
308   UCHWAŁA Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
308   OBWIESZCZENIE
307   UCHWAŁA Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
307   ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
305   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
305   ZARZĄDZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
305   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 czerwca 2012 r.
304   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
304   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
304   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
304   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
304   UCHWAŁA Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
304   UCHWAŁA Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
304   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2011 r.
304   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
302   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
302   UCHWAŁA Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
302   UCHWAŁA Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
302   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
302   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 29.05.2013 r.
301   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
300   ZARZĄDZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
300   UCHWAŁA Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
300   UCHWAŁA Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
300   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
299   ZARZĄDZENIE Nr 9/2011
299   UCHWAŁA Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
299   ZARZĄDZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
299   UCHWAŁA Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
299   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2011 r.
299   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 marca 2012 r.
299   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
298   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
298   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
298   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
298   ZARZĄDZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
298   ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
298   UCHWAŁA Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
298   OBWIESZCZENIE
297   UCHWAŁA Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
297   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW NA 2014 ROK
296   ZARZĄDZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
296   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
296   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
295   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup używanej równiarki drogowej z dnia 27.07.2011
295   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
295   ZARZĄDZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
295   ZARZĄDZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
295   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2011 r.
294   ZARZĄDZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
294   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
294   Formularz uwag
294   UCHWAŁA Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
294   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 grudnia 2010 r.
294   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 maja 2011 r.
293   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
293   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
293   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
293   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
293   UCHWAŁA Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
293   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopad 2010 r.
293   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2011 r.
293   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
293   UCHWAŁA Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
292   UCHWAŁA Nr UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
292   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
292   Ogłoszenie GAZ system - wyprawki szkolne
292   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziejów
291   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010 Wójta Gminy Radziejów
291   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
291   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
291   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
291   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
291   UCHWAŁA Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
291   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
290   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2011 r.
290   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C Płowce-Płowce Kolonia w miejscowości Płowce - na odcinku długości 813 m
289   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
289   UCHWAŁA Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
289   UCHWAŁA Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
289   UCHWAŁA Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
289   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów 27 grudnia 2012 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
288   HARMONOGRAM DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
288   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
287   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 stycznia 2011 r.
287   OBWIESZCZENIE
286   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będącego własnością gminy Radziejów na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
286   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
286  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
285   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pażdziernika 2012 r.
285  
Zaproszenie na konsultacje społeczne
284   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
284   ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY
283   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r.
283   UCHWAŁA Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
283   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów 28 marca 2013 r.
282   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
282   UCHWAŁA Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
282   UCHWAŁA Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
282   UCHWAŁA Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
281   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 z dnia
281   ZARZĄDZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
281   UCHWAŁA Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
281   OBWIESZCZENIE
281   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Czołowo-Kontrewers w miejscowości Czołowo z dnia 29.05.2013 r.
280   ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
280   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
279   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
279   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
278   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
278   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
278   OBWIESZCZENIE
278   OBWIESZCZENIE
277   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
277   UCHWAŁA Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
277   UCHWAŁA Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
277   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów dnia 4 sierpnia 2013r.
276   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010
276   UCHWAŁA Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
276   UCHWAŁA Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
276   UCHWAŁA Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
276   UCHWAŁA Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
275   UCHWAŁA Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
275   UCHWAŁA Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
275   OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania administracyjnego
274   ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
274   UCHWAŁA Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
273   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
273   OBWIESZCZENIE
272   ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
272   UCHWAŁA Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
272   UCHWAŁA Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
271   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziejów 9 maja 2013 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
270   ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pażdziernika 2012 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
270   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
269   ZARZĄDZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
269   UCHWAŁA Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
269   UCHWAŁA Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
269   OBWIESZCZENIE
269   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu niemieszkalnego (użytkowego) stanowiącego własność Gminy Radziejów położonego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
268   ZARZĄDZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
268   UCHWAŁA Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
267   ZARZĄDZENIE Nr 11/2011
267   Kierownictwo
267   UCHWAŁA Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
267   UCHWAŁA Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
266   ZARZĄDZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 września 2012 r.
266   ZARZĄDZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
265   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
265   ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
265   ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
264   ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
264   Jednostki podległe
263   ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
263   UCHWAŁA Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
263   Obwieszczenie o obwodzie głosowania
262   ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
262   UCHWAŁA Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
262   OBWIESZCZENIE
262   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
262   INFORMACJA
262   OBWIESZCZENIE
261   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 październik 2011 r., UG.6131.85.2011
261   ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
261   UCHWAŁA Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
261   OBWIESZCZENIE
261   Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług edukacyjnych dodatkowych - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Radziejów
260  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
260   UCHWAŁA Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
260   UCHWAŁA Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
259   UCHWAŁA Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
259   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów
258   ZARZĄDZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
257   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
257   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
256   ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
256   ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
256   ZARZĄDZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
256   OBWIESZCZENIE
256   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2014-2015
255   ZARZĄDZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
255   UCHWAŁA Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
255   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
254   ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
254   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
254   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
253   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z dnia 30.11.2012 r.
252   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
251   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
251   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
250   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
249   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
249   ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
249   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
249   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
247   OBWIESZCZENIE
247   OBWIESZCZENIE
246   ZARZĄDZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
246   UCHWAŁA Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
245  
Informacja
244   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
244   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
243   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
243   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
243   Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
242   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 września 2011 r., UG.6131.74.2011
242   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
241   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
241   ZARZĄDZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
240   UCHWAŁA Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
240   ZARZĄDZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
240   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
239   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
239   UCHWAŁA Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
239   OBWIESZCZENIE
238   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
237   UCHWAŁA Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
237   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
237   UCHWAŁA Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
236   ZARZĄDZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
235  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
235   ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
235   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
234   UCHWAŁA Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
233   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
231   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
230  
Rekrutacja 2014-2015
229   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
229   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
229  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
229   ZAWIADOMIENIE
228   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
227   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 z dnia
226   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach II
226   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
226   ZARZĄDZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
226   ZARZĄDZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
226   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2013 r.
225   ZARZĄDZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
224   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
223   Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Radziejów z dnia 17 lipca 2013 r.
222   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
222   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
221   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
221   ZARZĄDZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
219   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
218   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
217   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
217   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
216   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach
216   UCHWAŁA Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
216   Gminny Ośrodek Kultury
215  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
215   ZARZĄDZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
215   ZARZĄDZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.79.2011
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
214   ZARZĄDZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
213  
Kalendarz Wyborczy
212   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
211   ZARZĄDZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
210   ZARZĄDZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
209  
Informacja
208   ZARZĄDZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
208   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
205   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
205   Ogłoszenie o zamówieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiającego z dnia 21.06.2012 r.
205   ZARZĄDZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
205   ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.82.2011
203   ZARZĄDZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
202   ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 września 2013 r.
201   ZARZĄDZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
200  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod PŁOWCAMI połączona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
199   ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
199   ZARZĄDZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 września 2013 r.
198   ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
198   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów 28 czerwca 2013 r.
197   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
197   ZARZĄDZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 września 2013 r.
197  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
195   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
195   ZARZĄDZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
195   ZARZĄDZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
195   UCHWAŁA Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
195  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
193   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
193   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
192   ZARZĄDZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
191   ZARZĄDZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
189   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
189   OBWIESZCZENIE
187   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
187  
Informacja o wynikach naboru
186   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
186   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
186   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
186   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
185   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
184   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
183  
Informacja
183   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
182  
Informacja
182   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
182   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Radziejów w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
181   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
181   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
180   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
180   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
180   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
179   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.78.2011
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 września 2011 r., UG.6131.81.2011
178   UCHWAŁA Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
178   UCHWAŁA Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
178   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
177   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
177   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
177   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
176   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
176   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
176   ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
176   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
175   Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
175   UCHWAŁA Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
173   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
173   XX Sesja Rady Gminy Radziejów 30 września 2013 r.
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.90.2011
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
172   UCHWAŁA Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
171   UCHWAŁA Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
171   UCHWAŁA Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.86.2011
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
169   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.63.2012
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
167   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
167   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
167   UCHWAŁA Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 października 2013 r., UG.6131.76.2013
166   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2013 r.
166   UCHWAŁA Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
165   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
165   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.87.2011
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
163   ZARZĄDZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 października 2013 r.
163   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
163   UCHWAŁA Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
162   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.91.2011
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
160   ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
160   Przyjmowanie wniosków obszarowych - KAMPANIA 2014
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
159   OBWIESZCZENIE
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
158   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego
158   ZARZĄDZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
158   ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
158   UCHWAŁA Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2012 r., UG.6131.58.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
156   ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
156   ZARZĄDZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
156   UCHWAŁA Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.62.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
155   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
154   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
154   UCHWAŁA Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
153   Studia podyplomowe
153   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
153   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
153   ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 października 2013 r.
153   ZARZĄDZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
153   UCHWAŁA Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
153   Ogłoszenie o zamówieniu - Zaciąnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
152   Zamówienie z wolnej ręki - Udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.84.2011
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 października 2012 r., UG.6131.68.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
151   ZARZĄDZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
151   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.64.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
150   UCHWAŁA Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
149   UCHWAŁA Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 września 2012 r., UG.6131.55.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 października 2012 r., UG.6131.66.2012
147   UCHWAŁA Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
147   UCHWAŁA Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
146   Wyjaśnienia treści SIWZ-"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia"
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
146   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
146   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
146   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
146   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
146   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
145   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 września 2012 r., UG.6131.56.2012
145   ZARZĄDZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
145   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
144   UCHWAŁA Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 września 2012 r., UG.6131.57.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.61.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
143   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
141   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 października 2012 r., UG.6131.65.2012
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
139   UCHWAŁA Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
138   OBWIESZCZENIE
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.60.2012
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
137  
I N F O R M A C J A

137   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
136   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
136   UCHWAŁA Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
136   ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
135  
Informacja
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
133   ZARZĄDZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
132   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
129   Zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziejów
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
127  
Informacja dla niepełnosprawnych
126  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
126   ZARZĄDZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
123   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
121   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
120   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
120   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
119   ZARZĄDZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
117   ZARZĄDZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 października 2012 r.
116   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
116   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
116   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
115  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
115   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
115   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
112   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
112   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
112   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
112   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
112   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
111   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
111   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
111   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
111   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
111   OBWIESZCZENIE
110  
109   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
109   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
109   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
109   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
109   ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
106   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
105   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
104   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
104   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
102   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
100   ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
99   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów 30 grudnia 2013 r.
99   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
97   OBWIESZCZENIE
96   ZARZĄDZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 października 2013 r.
92   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
89   Gminny Ośrodek Kultury
88   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
88   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
84   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
84   ZAWIADOMIENIE
83   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
83   Gminny Ośrodek Kultury
82   UCHWAŁA Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
81   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
80   UCHWAŁA Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
80   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
79   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
79   UCHWAŁA Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
79   UCHWAŁA Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
79   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
78   UCHWAŁA Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
78   ZARZĄDZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
78   ZARZĄDZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
77   UCHWAŁA Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
77   ZARZĄDZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
77   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 142/16 położonej w Płowcach II, gm. Radziejów
76   ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
75   UCHWAŁA Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
75   UCHWAŁA Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
75   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
75   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
75   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
75  
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie
74   ZARZĄDZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
73   ZARZĄDZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
72   UCHWAŁA Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
72   UCHWAŁA Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
72   ZARZĄDZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
72   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
72   OBWIESZCZENIE
71   UCHWAŁA Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
70   UCHWAŁA Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
70   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 października 2012 r.
70   ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
70   ZARZĄDZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
70   ZARZĄDZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
70   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
70   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
69   UCHWAŁA Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
69   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
69   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
69   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
69   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
69   OBWIESZCZENIE
69   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
68   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
68   ZARZĄDZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
68   ZARZĄDZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
67   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
67   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
67   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 października 2012 r.
67   ZARZĄDZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
67   ZARZĄDZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
67   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
66   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
66   ZARZĄDZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
66   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
65   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
65   KALENDARZ WYBORCZY
64   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
64   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
64   ZARZĄDZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
64   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
63   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
63   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
63   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
62   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
62   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
62   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
62   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
62   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
62   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
62   Ogłoszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
62   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
61   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
61   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
61   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
61   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
61   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
61   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
61   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
61   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
61   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
61   OBWIESZCZENIE
61   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
60   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
60   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
60   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
60   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
60   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
60   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
60   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
60   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
60   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
60   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
60   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów 31 marca 2014 r.
59   UCHWAŁA Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
59   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
59   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
59   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
59   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
59   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
59   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
59   ZARZĄDZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
59  
59   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
58   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
58   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
58   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
58   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
58   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
58   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
58   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
58   OBWIESZCZENIE
57   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
57   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
57   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
57   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
57   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
57   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
57   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
57   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
57   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
56   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
56   ZAWIADOMIENIE
55   UCHWAŁA Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
55   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
55   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
55   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
54   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
54   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
54   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
53   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
53   ZARZĄDZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
53   UCHWAŁA Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
50   DRUK ZGŁOSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
49  
49   ZAWIADOMIENIE
49   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
48   UCHWAŁA Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
47   ZARZĄDZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
45   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
45   ZARZĄDZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
45   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
45   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
44   ZAWIADOMIENIE
44   ZAWIADOMIENIE
43   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
43   ZARZĄDZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
43   UCHWAŁA Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
42   ZARZĄDZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
42   ZARZĄDZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
42   UCHWAŁA Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
41   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
41   ZARZĄDZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
41   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
41   UCHWAŁA Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
41   UCHWAŁA Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
40   DRUK ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
40   INFORMACJA
39   ZARZĄDZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
38   UCHWAŁA Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
38   UCHWAŁA Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
37   UCHWAŁA Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
36   ZARZĄDZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
36   ZARZĄDZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
36   ZARZĄDZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
36   UCHWAŁA Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
36   DECYZJA Nr 1/2014
36   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
35   ZARZĄDZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
35   UCHWAŁA Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
35   UCHWAŁA Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
35   UCHWAŁA Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
35   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
34   ZARZĄDZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
34   ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
34   ZAWIADOMIENIE
33   ZARZĄDZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
33   UCHWAŁA Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
33   UCHWAŁA Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
33   UCHWAŁA Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
33   UCHWAŁA Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
30   INFORMACJA
29   ZAWIADOMIENIE
28   ZARZĄDZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
28   ZARZĄDZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
28   ZARZĄDZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
28   Zarządzenie wyborów
26   ZAWIADOMIENIE
25   ZARZĄDZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
25   UCHWAŁA Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
25   ZAWIADOMIENIE
24   ZAWIADOMIENIE
23   ZARZĄDZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
23   OBWIESZCZENIE
23   OBWIESZCZENIE
22   ZARZĄDZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
21   ZARZĄDZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
20   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
20   ZARZĄDZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
20   UCHWAŁA Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
19   ZAWIADOMIENIE
18  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
18   ZARZĄDZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
17   INFORMACJA PKW
12   UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
9   ZAWIADOMIENIE
9   ZAWIADOMIENIE
8   ZAWIADOMIENIE
8   ZAWIADOMIENIE
6   INFORMACJA
6   ZAWIADOMIENIE
5   ZAWIADOMIENIE
5   ZAWIADOMIENIE
5   ZAWIADOMIENIE
5   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów 27 czerwca 2014 r.
5   ZAWIADOMIENIE
4   ZAWIADOMIENIE
4   ZAWIADOMIENIE
4   ZAWIADOMIENIE
4   ZAWIADOMIENIE
2   UCHWAŁA Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
2   UCHWAŁA Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
1   UCHWAŁA Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
1   UCHWAŁA Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
1   UCHWAŁA Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
1   UCHWAŁA Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
1   ZAWIADOMIENIE
1   ZAWIADOMIENIE
0   UCHWAŁA Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.

 Liczba   Kategoria
155229   Dane teleadresowe
75902   Przetargi
31439   Oferty pracy
24804   Dot. rolnictwa
22912   Inne zamówienia
19671   Zamówienia publiczne
12466   Inne
12184   Charakterystyka
12130   Pomocy społecznej
11402   Kierownictwo
10281   Szkoła Podstawowa w Bieganowie
9852   Galeria zdjęć
9500   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
8999   Ogłoszenia
8867   Szkoła Podstawowa w Płowcach
7457   Oświatowe
7251   Inwestycyjne
7236   Oświadczenia majątkowe pracowników
7236   Lista sołectw
7086   Struktura organizacyjna
6647   Ochrony środowiska
6416   Mapa gminy
6023   - 2006-2010
6017   Zarządzenia Wójta
5933   Skład osobowy Rady
5362   - 2010-2014
5358   Oświadczenia majątkowe radnych
5149   Rady Gminy
5096   Załatwianie spraw
5077   Decyzje środowiskowe
4976   KONKURSY
4893   Urząd Gminy
4893   Informacje ogólne
4737   Podatki i opłaty
4461   Pomoc społeczna
4423   Rejestry, ewidencje i archiwa
4417   Plany gospodarcze
4381   Decyzje o warunkach zabudowy
4331   Szkoły
4222   Podatkowe
4209   Inne
4109   Referat finansowy
4096   - 2006-2010
3901   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
3890   Komisje Rady
3836   Dowody osobiste
3828   Informacje niepublikowane
3826   Kontrole
3733   Dług publiczny
3723   Protokoły z sesji
3699   - 2010-2014
3698   Majątek gminy
3692   - 2002-2006
3690   Decyzje - drzewa
3657   Rada Gminy
3643   Uchwały Rady
3624   Ochrona środowiska
3621   Prawo lokalne
3577   Podstawa prawna działania
3545   Wzory dokumentów
3536   Pomoc publiczna
3534   Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
3533   - 2002-2006
3498   Budżet Gminy
3390   Gospodarka nieruchomościami
3231   Wyborcze
3212   Finanse
3044   Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
2761   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2754   Plany Odnowy Miejscowości
2689   - 2010-2014
2548   Samorząd 2010
2531   Zarządzanie kryzysowe
2525   - 2010-2014
2456   PRZEDSZKOLE PO KL
2370   Ustawa śmieciowa
2142   Prezydent 2010
1881   Sport
1758   - 2006-2010
1613   Sejm i Senat 2011
1595   - 2006-2010
1566   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
1098   uzupełniające do Rady Gminy Radziejów 2013
783   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
640   Parlament Europejski 2014
194   Program usuwania azbestu
licznik odwiedzin: 1694050
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl