Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
22449   OFERTA na przeprowadzenie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów
7230   Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
4344   ZARZĄDZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
3798   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
2955   Struktura organizacyjna
2717  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
2692   Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
2491   Galeria zdjęć - Serdecznie ZAPRASZAMY
2285   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejów
2205   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKOŃCZONO
2056   Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005 - 2014
2042  
1960   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1845   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2006
1802   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2010
1764   LISTA SOŁECTW
1752   Procedury załatwiania spraw i wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Wzory dokumentów".
1667   OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Radziejów informuje:
1655   FOLDER REKLAMOWY - Płowce 27-IX-1331
1593   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1587   Regulamin organizacyjny
1581   Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z podaniem o przyjęcie:
1546   Zaświadczenie o stanie zdrowia
1540   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1535   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1503   Załatwianie spraw
1479   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1472   Zaświadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1463   Podanie o wydanie zaświadczenia o:
stanie majątkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w opłatach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1444   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1440   Zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu
1436   Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1432   Informacje niepublikowane
1431   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1410   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości
1398   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1397  
1396   Sposób stanowienia aktów publiczno-prawnych
1391   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1378   Zaświadczenie o dochodach
1358   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1356   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1347   ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
1335   Formularze deklaracji i informacji o podatku leśnym
1330   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1326   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia
1321   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1316   Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
1316   Wniosek o zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów
1316   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2009
1311   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2008
1310   2002-2006
1307   Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1307   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1304   Rejestry, ewidencje i archiwa
1303   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1301   Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
1296   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1295   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1292   UCHWAŁA Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziejów
1287   Stawki podatku od środków transportowych
1279   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1255   Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu
1255   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
1254   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1244   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2007
1242   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1231   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności (dla dziecka do 16 – go roku życia)
1229   Uchwały 2002-2006
1228   Zgłoszenie pobytu stałego
1219   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1216   Zaświadczenie o bezskuteczności prowazonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
1201   Wniosek o rentę rodzinną
1196   PROGNOZA kwoty długu na lata 2007-2012
1195   BUDŻET na 2007 rok - UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1189   Wniosek o rentę socjalną
1179   Zgłoszenie pobytu czasowego
1178  
Szanowni Państwo!
1178   SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJĘ
1177   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1175  
Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ZAKOŃCZONO
1167   UCHWAŁA Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziejów
1167   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 14.02.2012 r.
1162   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
1161   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1150   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 grudnia 2006
1149   UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1145   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2011
1143   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1140   UCHWAŁA Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziejów
1131   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 grudnia 2006
1130   UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziejów
1126   UCHWAŁA Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziejów
1125   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Radziejów
1121   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
1114   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Radziejów
1113   ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
w sprawie powoł. komisji do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publ. na Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szostce
1113  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1109  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJÓW 2013" - 8 września 2013 r. (niedziela)
1107   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 listopada 2006
1092   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 grudnia 2006
1091   UCHWAŁA Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziejów
1091   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1087   ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1079   ZARZĄDZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1079   Dotyczy obszaru szczególnie narażonego Zlewni Rzeki Zgłowiączka
1066   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1065   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Wójta Gminy Radziejów
1065   PODATKI I OPŁATY
1064   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
1062   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1060   ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
1059   UCHWAŁA Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziejów
1057   UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziejów
1053  
PROGRAM
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 września 2011 r.
1051   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1050   UCHWAŁA Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziejów
1049   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w budżecie
1048   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006 Wójta Gminy Radziejów
1048   UCHWAŁA Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziejów
1046   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 06.10.2011 r.
1043  
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W PŁOWCACH


1042   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w budżecie
1039   UCHWAŁA Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziejów
1037   UCHWAŁA Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziejów
1035   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.
1033   UCHWAŁA Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziejów
1032   ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1030   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1030   UCHWAŁA Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziejów
1027   Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1019   Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych
1015   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
1014   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1012   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Wójta Gminy Radziejów
1011   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
1010   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8
1005   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w budżecie
1005   UCHWAŁA Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziejów
1005   UCHWAŁA Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziejów
1004   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
1004   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Czołowie z dnia 14.10.2011 r.
1003   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
1001   UCHWAŁA Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziejów
1000   OGŁOSZENIE
998   Wyniki wyborów do Sejmu
998   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r.
996   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w budżecie
996  
INFORMACJA
995   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 Wójta Gminy Radziejów
994   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
994   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
989   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
988   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
988   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
987   UCHWAŁA Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziejów
986   ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamów. publ.na Dowóz uczniów do SP i GP w roku 2007/2008
985   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w budżecie
985   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
981  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
981   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
978   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
977   UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziejów
973   ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
972   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Wójta Gminy Radziejów
972   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 Wójta Gminy Radziejów
971   UCHWAŁA Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziejów
971   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
968   ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
w sprawie powołania komisji do przeprow. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Transport kruszywa na naprawę dróg gminnych
968   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Wójta Gminy Radziejów
966   UCHWAŁA Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziejów
966   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
964   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
961   ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
961   UCHWAŁA Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziejów
960   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
958   UCHWAŁA Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziejów
957   KARTY INFORMACYJNE:
956   UCHWAŁA Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziejów
956   Dot. dróg gminnych Radziejów - Kolonia Zagorzyce i Świątniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowości Zagorzyce.
956   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w
951   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
950   UCHWAŁA Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziejów
950   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
946   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
938   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
934   ZARZĄDZENIE Nr 27/2007
w sprawie powołania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Podatkowej Urzędu Gm.Radziejów
932   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Wójta Gminy Radziejów
932   Wyniki wyborów do Senatu
931   ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych'
929   ZARZĄDZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
928   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2007 roku
928   UCHWAŁA Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziejów
928   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w budżecie
927   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
926   UCHWAŁA Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziejów
925   UCHWAŁA Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
924   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
920   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
918   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
917   ZARZĄDZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
917   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-ŚR-02/09)
915   UCHWAŁA Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziejów
914   ZARZĄDZENIE Nr 25/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia świetlicy gminnej w sołectwie Broniewek - Płowki
913   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
911   ZARZĄDZENIE Nr 16/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych
909   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 kwietnia 2007
907   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
907  
WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
906   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w budżecie
906   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
905   UCHWAŁA Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziejów
905   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
905   ZARZĄDZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziejów Obszar A programu 'Uczeń na wsi' ...
904   UCHWAŁA Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziejów
903   KARTY INFORMACYJNE:
902   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
900   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
899   UCHWAŁA Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziejów
897   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
895   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
894   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
894   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
893   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
893   Druk zaświadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów
890   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
889   Dot. stypendiów socjalnych
889   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Płowce II
888  
INFORMACJA
886   UCHWAŁA Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziejów
886   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
884   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
882   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Wójta Gminy Radziejów
882   ZAWIADOMIENIE
881   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2012
880  
WYKAZ nieruchomości rolnych położonych w Gminie Radziejów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
880   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
879   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2013
876   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
875   UCHWAŁA Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziejów
874   ZARZĄDZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
874   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w budżecie
874   Druk zaświadczenia potwierdzającego,
873   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w budżecie
871   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
870   UCHWAŁA Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziejów
869   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
868   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2007 roku
867   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
867   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
867   UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
864   ZARZĄDZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysokościowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
864  
863   ZARZĄDZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w budżecie
863   ZARZĄDZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu Żuk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
862  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
861   ZARZĄDZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzierżawy i wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Radziejów
861   UCHWAŁA Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziejów
860   UCHWAŁA Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziejów
860   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Wójta Gminy Radziejów
860   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Wójta Gminy Radziejów
860   ZARZĄDZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy Radziejów
860   UCHWAŁA Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziejów
860   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
859   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2006 rok
858   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 listopada 2007
857   UCHWAŁA Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów
855   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w budżecie
853   UCHWAŁA Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziejów
853   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
851   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
850   UCHWAŁA Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziejów
849   UCHWAŁA Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziejów
849   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
849   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
848   ZARZĄDZENIE Nr 35/2007
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
848   UCHWAŁA Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziejów
848   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2007 rok
846   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
845   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
845   6 lutego Dniem Wolontariusza
845  
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
844   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Wójta Gminy Radziejów
844   ZARZĄDZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowcach
844   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
843   ZARZĄDZENIE Nr 36/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie likwidacji książek z księg.Gminnej Biblioteki w Płowcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czołowie
843   UCHWAŁA Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziejów
843   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2008 r.
841   UCHWAŁA Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziejów
840   ZARZĄDZENIE Nr 24/2007
powoł.komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
839   ZARZĄDZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
839   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 września 2007
839   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w budżecie
838   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametrów przyjętych do prac nad budżetem
836   UCHWAŁA Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziejów
836   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
834   Dot. Dowodów Osobistych
834   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
833   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
831   UCHWAŁA Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziejów
831   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 czerwca 2007
831   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 grudnia 2007
830   Kierownictwo
829  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
826   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 Wójta Gminy Radziejów
826   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008 Wójta Gminy Radziejów
826   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2008 r.
825   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
825   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
825   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
824   UCHWAŁA Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziejów
823   UCHWAŁA Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziejów
823   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 luty 2007
823   UCHWAŁA Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziejów
823   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
822   UCHWAŁA Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów
822   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
820   UWAGA !!!
820   Ogłoszenie o zamówieniu - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podkładami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziejów z dnia 09.08.2
819   ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
w sprawie powołania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli ubiegających się o świadcz. pienięż.w ramach pomocy zdrowotn.
819   UCHWAŁA Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziejów
819   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
818   ZARZĄDZENIE Nr 54/2008
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wnioskó o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i nauczycieli
816   UCHWAŁA Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziejów
816   UCHWAŁA Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziejów
816   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
816   UCHWAŁA Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów
815   UCHWAŁA Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziejów
815   UCHWAŁA Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziejów
814   ZARZĄDZENIE Nr 31/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
813   UCHWAŁA Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziejów
812   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametrów przyjętych do prc nad budżetem
812   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
812   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
811   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 Wójta Gminy Radziejów
811   UCHWAŁA Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziejów
810   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
809  
809   UWAGA
809   ZARZĄDZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w UG Radziejów
809   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
809   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 12 września 2010 r.
808   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku
807  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
805   UCHWAŁA Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziejów
804   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
804   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kw. 2007 r.
804   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
804   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
803   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
802   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w budżecie
802   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
801   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w budżecie
801   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
799   UCHWAŁA Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziejów
799   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
797   ZARZĄDZENIE Nr 32/2007
w sprawie:określ.reg.przyzn.dopłat nauczycielom, dla których org.prow.szkoły jest GmRadziejów,korzyst.z różnych form kształc.i doskonal.zawod.
795   UCHWAŁA Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziejów
794   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
794   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
794   ZARZĄDZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
793   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
791   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
790   UCHWAŁA Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziejów
790   UCHWAŁA Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziejów
790   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
789   UCHWAŁA Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziejów
788   ZARZĄDZENIE Nr 38/2007
zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
788   Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana do istniejącego wpisu, zaprzestanie prowadzenia działalności
787   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
786   UCHWAŁA Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziejów
785   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 Wójta Gminy Radziejów
785   ZARZĄDZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
783   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
781   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
779   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Wójta Gminy Radziejów
778   UCHWAŁA Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziejów
778   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 10 grudnia 2010 r.
777  
KONKURS
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD, NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
777   Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
776  
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
775   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
773   wniosek o wydanie zaświadczenia, czy gospodarstwo rolne położone jest na Obszarze Szczególnie Narażonym w zlewni rzeki Zgłowiączki
773   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009
zmian w budżecie
772   Plan Odnowy Miejscowości Płowce
772   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
772   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejów w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
771   UCHWAŁA Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziejów
771   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w budżecie
770   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w budżecie
770   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
769   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 Wójta Gminy Radziejów
768   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w budżecie
768   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
768  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 września 2012 r.
766   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 03.12.2008
766   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
765   UCHWAŁA Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziejów
764   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
763   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 Wójta Gminy Radziejów
761   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
761   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
761   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 12 września 2010 r.
760   UCHWAŁA Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziejów
760   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w budżecie
759   ZARZĄDZENIE Nr 50/2007
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego samochodu pożarnicego stanowiącego własność Gminy Radziejów
759   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
758   UCHWAŁA Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziejów
758  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
756   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
756   UCHWAŁA Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
755   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
755   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
754   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
753   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 kwietnia 2007
753   ZARZĄDZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Radziejów.
753   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
752   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
752   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
751  
Ogłoszenie

751   ZARZĄDZENIE Nr 67/2008
w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
751   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
751   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
750   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
750   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
749   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
747   UCHWAŁA Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziejów
747   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziejów
- ZAKOŃCZONO
746   UCHWAŁA Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziejów
746   UCHWAŁA Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziejów
745   ZARZĄDZENIE Nr 63/2008
w sprawie powoł.kom.przetarg.do rozstrzygn.postęp.o udziel.zam.publicznego ...
744   ZARZĄDZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powołania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne objęte monitoringiem w ramach progr.działań ogran.odpływ zw.azotu ze źródeł roln.
744   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008
zmian w budżecie
743   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
742   OGŁOSZENIE
742   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
742   UCHWAŁA Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziejów
741   UCHWAŁA Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziejów
741   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009
zmian w budżecie
741   UCHWAŁA Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziejów
741   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
740   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w budżecie
740   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
739   Plan Odnowy Miejscowości Czołowo
738   ZARZĄDZENIE Nr 70/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
738   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
737  
HARMONOGRAM ZEBRAŃ
737   UCHWAŁA Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziejów
737   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w budżecie
737   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
737   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
737   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
734   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w budżecie
734   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
733   UCHWAŁA Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziejów
733   UCHWAŁA Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziejów
732   UCHWAŁA Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziejów
732  
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
732   Nabór na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie został unieważniony
730   ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powoł.komisji przetarg.do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zamów.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
730   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
729   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziejów
728   UCHWAŁA Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziejów
728   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
728  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
726   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
725   OGŁOSZENIE
724   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 Wójta Gminy Radziejów
724   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
723   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008 Wójta Gminy Radziejów
723   UCHWAŁA Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziejów
723   UCHWAŁA Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziejów
723   UCHWAŁA Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziejów
723   UCHWAŁA Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów
722   UCHWAŁA Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziejów
721  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
720   UCHWAŁA Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziejów
720   UCHWAŁA Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziejów
720   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziejów-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
719   OGŁOSZENIE
719   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
718   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
718   ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
powoł.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
716   ZARZĄDZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
715   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
715   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
715   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
715   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
715   UCHWAŁA Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziejów
715   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
715   INFORMACJA
714   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
714   UCHWAŁA Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziejów
714   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
713   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 Wójta Gminy Radziejów
713   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 Wójta Gminy Radziejów
713   XXV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2009 r.
712   UCHWAŁA Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziejów
711   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2008 roku
711   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008 Wójta Gminy Radziejów
711   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
711   XX Sesja Rady Gminy Radziejów - 18 lutego 2009 r.
711   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w budżecie
710   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w budżecie
710   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w budżecie
709   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008 Wójta Gminy Radziejów
709   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w budżecie
709   UCHWAŁA Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziejów
709   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
708   ZARZĄDZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie
708   OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
708   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
707   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok
707   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
706   UCHWAŁA Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziejów
706   XV Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 czerwca 2008 r.
706   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w budżecie
704   UCHWAŁA Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziejów
704   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009
projektu budżetu gminy na 2010 rok
704  
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
703   UCHWAŁA Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziejów
703   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
703   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku
703   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009
zmian w budżecie
703   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
702   OGŁOSZENIE
702   UCHWAŁA Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziejów
700   ZARZĄDZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
699   KOMUNIKAT
699   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
699   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 sierpnia 2008 r.
699   UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziejów
698   ZARZĄDZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonychpod uprawy rolne
698   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2008 roku
698   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
697   ZARZĄDZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Radziejów
697   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
696   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 czerwca 2009 r.
695   UCHWAŁA Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziejów
695   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
694   UCHWAŁA Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziejów
693   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
693   ZARZĄDZENIE Nr 83/2008
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zbędnych druków oraz zużytego sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Radziejów
693   UCHWAŁA Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziejów
692   ZARZĄDZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego ŻUK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki ŻUK o numerze rej. WEO 0277
692   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
692   ZARZĄDZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowart.kwoty 14.000 euro
690   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
689   Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użytkowanie wieczyste - Gmina Radziejów
689   UCHWAŁA Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziejów
689   ZARZĄDZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach za 2008 rok
688   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w budżecie
687   ZARZĄDZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
686   Zawiadomienie o zawarciu umowy
686   UCHWAŁA Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziejów
686   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku
685   UCHWAŁA Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów
684   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
684   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008 Wójta Gminy Radziejów
684   UCHWAŁA Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziejów
684  
INFORMACJA
683   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
683   BUDŻET 2009 - UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
683   ZARZĄDZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
683   UCHWAŁA Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziejów
683   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w budżecie
683   UCHWAŁA Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziejów
682   ZARZĄDZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
681   ZARZĄDZENIE Nr 80/2008
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
681   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac na projektem budżetu gminy na 2010 rok
681   UCHWAŁA Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziejów
681   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w budżecie
681   UCHWAŁA Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziejów
680  
OBWIESZCZENIE
680   ZARZĄDZENIE Nr 75/2008
w sprawie powołania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne objętemonitoringiem...
680   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 maja 2008 r.
680   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w budżecie
680   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
679  
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
679   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
678   ZARZĄDZENIE Nr 103/2009
w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
678   UCHWAŁA Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziejów
677   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008 Wójta Gminy Radziejów
677   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
675   UCHWAŁA Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów
675   UCHWAŁA Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów
675  
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
674   UCHWAŁA Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziejów
673   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
673   ZARZĄDZENIE Nr 99/2009
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
672   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów
672   UCHWAŁA Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów
672   UCHWAŁA Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziejów
672   UCHWAŁA Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów
671  
OBWIESZCZENIE

671   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
671   UCHWAŁA Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziejów
670   W dniu 21 października 2007 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
670   Dot. wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
670   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008 Wójta Gminy Radziejów
670   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 Wójta Gminy Radziejów
670   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
669   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
668   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
668   XXVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 2 grudnia 2009 r.
668   XXIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 marca 2010 r.
667   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2008 rok
667   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
667   UCHWAŁA Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów
667   XXX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2010 r.
666   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
666   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 lipca 2009 r.
665   Opłata administracyjna
665   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008 Wójta Gminy Radziejów
665   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 kwietnia 2009 r.
665   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2010.
664   ZARZĄDZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Radziejów
663   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008 Wójta Gminy Radziejów
663   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
663   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2008 r.
662  
INFORMACJA
662   UCHWAŁA Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziejów
662   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2009 r.
662   UCHWAŁA Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziejów
662   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w budżecie
661   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
661   UCHWAŁA Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziejów
661   UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziejów
660   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
660   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
660   ZARZĄDZENIE Nr 146/2010
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
659   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
659   Projekt zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy
659   UCHWAŁA Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziejów
659   UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziejów
658   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
658   UCHWAŁA Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziejów
657   UCHWAŁA Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziejów
657   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
656   UCHWAŁA Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów
655   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
655   ZARZĄDZENIE Nr 92/2009
w sprawie powołania komisji do wyceny samochodów stanowiących własność Gminy Radziejów
655   UCHWAŁA Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów
653   ZARZĄDZENIE Nr 98/2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na przebudowę dróg gminnych
653   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
653   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
652   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 Wójta Gminy Radziejów
652   ZARZĄDZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
652   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009 Wójta Gminy Radziejów
652   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
652   Informacja dotycząca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
651   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
651   UCHWAŁA Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziejów
650   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2009 roku
650  
OGŁOSZENIE - zakończono
649   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w budżecie
648   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
647   ZARZĄDZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
647   UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziejów
646   Stawka podatku od posiadania psów
645   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
645   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
645   UCHWAŁA Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziejów
644   ZARZĄDZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporządz.sprawozdań budżet.Rb-WS w zakresie wydatków struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
644   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
644   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
644   UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziejów
644   Ogłoszenie dotyczące naboru do przedszkola
643   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w budżecie
643   UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziejów
642   UCHWAŁA Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów
642   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku
641  
641   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 Wójta Gminy Radziejów
640   UCHWAŁA Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziejów
640   ZARZĄDZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
640  
OGŁOSZENIE O NABORZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
638   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
638   XXVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2009 r.
637   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2008 r.
637   ZARZĄDZENIE Nr 130/2009
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
637   ZARZĄDZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziejów
637   UCHWAŁA Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziejów
637   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w budżecie
636   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 Wójta Gminy Radziejów
636   XVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 listopada 2008 r.
635   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
635   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 Wójta Gminy Radziejów
633   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
633   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
633   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
633   ZARZĄDZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych
633   ZARZĄDZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powołania Komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
633   ZARZĄDZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych
632   UCHWAŁA Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziejów
632   ZARZĄDZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego...
632   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
632   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
631   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
631   UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziejów
631   UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziejów
630   Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
629   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008 Wójta Gminy Radziejów
629   ZARZĄDZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
629   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
629   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 Wójta Gminy Radziejów
629   UCHWAŁA Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziejów
627   UCHWAŁA Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziejów
627   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 stycznia 2010 r.
627   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów
626   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009 Wójta Gminy Radziejów
626   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009 Wójta Gminy Radziejów
625   UCHWAŁA Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów
625   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
624   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
623   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
623   UCHWAŁA Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziejów
623   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
622   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie
622   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
621   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
620   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
620   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-ŚR-09/09
619   List Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
618   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powołania komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
617   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009 Wójta Gminy Radziejów
617   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
617   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009 Wójta Gminy Radziejów
617   ZARZĄDZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy Radziejów środków czystości oraz herbaty
617   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
617   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
616   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
616   ZARZĄDZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnospr.i ich rodziców, opiekunów lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szkoły...
616   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
615   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 Wójta Gminy Radziejów
614   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
614   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
614   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
613   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
613   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
613   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powoł.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
613   UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziejów
612   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009 Wójta Gminy Radziejów
612   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010 Wójta Gminy Radziejów
612   Decyzja środowiskowa
611   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
611   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów
610   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
610   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
610   XXXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 maja 2010 r.
609   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
609   ZARZĄDZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
607   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
606   ZARZĄDZENIE Nr 112/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
606   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
606   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
605   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
605   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
605   ZARZĄDZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarządzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w Płowcach
605   UCHWAŁA Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziejów
604   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009 Wójta Gminy Radziejów
604   ZARZĄDZENIE Nr 150/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
604   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w budżecie
603   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 Wójta Gminy Radziejów
602   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
602   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
602   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 28.10.2011 r.
601   ZARZĄDZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
601   UCHWAŁA Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziejów
601   UCHWAŁA Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziejów
601   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
601  
KONKURS
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY RADZIEJÓW
601   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
599   ZARZĄDZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
599   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009 Wójta Gminy Radziejów
599   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
598   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Radziejów
598   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
598   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
597   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
597   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
597   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
597   Ogłoszenie dotyczące wniosków o przydział stypendium socjalnego lub o zasiłek losowy na rok szkolny 2011/12
596  
OGŁOSZENIE
596   ZARZĄDZENIE Nr 106/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
596   UCHWAŁA Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziejów
595   OGŁOSZENIE
594   UCHWAŁA Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziejów
593   ZARZĄDZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
593   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
593   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w budżecie
593   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
592   ZARZĄDZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
592   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w budżecie
592   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
591   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009 Wójta Gminy Radziejów
591   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
591   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
589   ZARZĄDZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
587   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
587   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w budżecie
586  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
586   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Wójta Gminy Radziejów
586   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejów.
586   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
585   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 Wójta Gminy Radziejów
585   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
584   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
584   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
583   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
582   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010
w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2011 rok
582   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w budżecie
581   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w budżecie
581   UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziejów
580   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
580   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
579   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
579   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009 Wójta Gminy Radziejów
579  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
579   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009 Wójta Gminy Radziejów
579   ZARZĄDZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
579   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
578   UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów
577   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009 Wójta Gminy Radziejów
577   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
577   UCHWAŁA Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziejów
577   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
575   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009 Wójta Gminy Radziejów
575   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
574   ZARZĄDZENIE Nr 151/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
574   Opłaty za wodę
573   ZARZĄDZENIE Nr 169/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
573   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010 Wójta Gminy Radziejów
573   Plan Odnowy Miejscowości Opatowice
572   ZARZĄDZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
572   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
571   ZARZĄDZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
570   Rusza cykl spotkań aktywizujących kobiety
570   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
568   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
568   UCHWAŁA Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziejów
567   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2010 r.
566   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
566   UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziejów
565   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
565   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
565   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010 Wójta Gminy Radziejów
565   UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziejów
564   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Radziejów 30.12.2008
564   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
564   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
564   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
563   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
562   Plan Odnowy Miejscowości Kwilno i Kłonówek
561   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
560   ZARZĄDZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
559   UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziejów
559   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów
558   ZARZĄDZENIE Nr 113/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
558   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w budżecie
558   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów
557   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009 Wójta Gminy Radziejów
557   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
556   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w budżecie
556   ZARZĄDZENIE Nr 181/2010
powołania komisji przetargowej do przeprowadz.postęp.o udzielenie zam.publicznego pod nazwą:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
556   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok
556   Plan Odnowy Miejscowości Szostka
556   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA
555   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010 Wójta Gminy Radziejów
555   UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów
555   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
555  
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
553   UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów
553   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
552  
Sołtys Roku Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
551   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
551   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
551   ZARZĄDZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
551   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
550   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
550   UCHWAŁA Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziejów
550   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
549   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w budżecie
548   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009 Wójta Gminy Radziejów
548   ZARZĄDZENIE Nr 167/2010
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
547   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
547   ZARZĄDZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
546   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
546   ZARZĄDZENIE Nr 170/2010
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Radziejów
546   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
546   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
545   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010 Wójta Gminy Radziejów
545   UCHWAŁA Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziejów
545   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
544   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w budżecie
544   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
543   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziejów, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
541   Ogłoszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
541   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w budżecie
540   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 09.01.2012 r.
540   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
538   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
538   ZARZĄDZENIE Nr 168/2010
w sprawie powołania Zespołu powypadkowego ds. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
537   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
536   ZARZĄDZENIE Nr 184/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
536   ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
535   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów
535   OBWIESZCZENIE o wydłużeniu postępowania administracyjnego
534   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
534   UCHWAŁA Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziejów
534   ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
534   XXXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2010 r.
534   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
534   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
533   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
532   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
532   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
531   Ogłoszenie o zamówieniu - droga gminna Szybka - Wąsewo z dnia 01.09.2010
531   ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
530   OGŁOSZENIE
530   UCHWAŁA Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów
529   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w budżecie
527   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
526   UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów
526   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
525   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010 Wójta Gminy Radziejów
525   ZARZĄDZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
524   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010 Wójta Gminy Radziejów
524   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów - 28.07.2009
524   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w budżecie
523   OBWIESZCENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
522   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
522   Protokół Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dziś''
521   UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziejów
521   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
521  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
520   ZARZĄDZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.postęp.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
520   Plan Odnowy Miejscowości Stary Radziejów Kolonia
520   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
519   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010 Wójta Gminy Radziejów
518   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
516   Plan Odnowy Miejscowości Broniewo
515   Plan Odnowy Miejscowości Piołunowo
515   Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radziejów na 2011 rok
514   Plan Odnowy Miejscowości Skibin
514   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
513   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
512   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2010 r.
512   UCHWAŁA Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziejów
512   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 grudnia 2010 r.
512   >OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
512  
Regulamin konkursu na "Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą 2012 roku w Gminie Radziejów
511   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010 Wójta Gminy Radziejów
511   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010 Wójta Gminy Radziejów
509   Ogłoszenie
509   ZARZĄDZENIE Nr 187/2010
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
508   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2011-2016
508   Plan Odnowy Miejscowości Biskupice
508   UCHWAŁA Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziejów
508   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
506   UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziejów
504   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent w Urzędzie Gminy Radziejów
- ZAKONCZONO
504  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
503   Plan Odnowy Miejscowości Bieganowo
503   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 marca 2011 r.
503   UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów
503  
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
502   ZARZĄDZENIE Nr 166/2010
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
502   UCHWAŁA Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziejów
502   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
501   UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziejów
501   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
500   OGŁOSZENIE
500   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010 Wójta Gminy Radziejów
500   UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziejów
499  
Powszechny Spis Rolny
499   UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów
499   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czołowo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
497   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010 Wójta Gminy Radziejów
497   UCHWAŁA Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziejów
497   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
495   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
495   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
495   UCHWAŁA Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziejów
495   UCHWAŁA Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziejów
495   UCHWAŁA Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziejów
495   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów
495   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
495  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
494   UCHWAŁA Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziejów
494   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
494   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
493   UCHWAŁA Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziejów
491   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010 Wójta Gminy Radziejów
490   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
490   ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
490   UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziejów
490   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
490   UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziejów
490  
Informacja
489   ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
489  
UWAGA ROLNICY
489   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
488   ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
488   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
488   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
487   UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziejów
487   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów
487   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
487   Turniej Piłki Plażowej-Czołowo 23.06.2012 REGULAMIN
486   KURS DLA OSÓB PRACUJĄCYCH !!!
486   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010 Wójta Gminy Radziejów
486   UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziejów
486   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010 Wójta Gminy Radziejów
485   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
485   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
484   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatków i opłat w referacie finansowym UG Radziejów
484   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
484   Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu współpracy Gminy Radziejów z organizacjami pozarządowymi
484   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
482   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów
482   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów
482   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
480   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów
479   Ogłoszenie o zawarciu umowy:
478   UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziejów
476   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010 Wójta Gminy Radziejów
476   UCHWAŁA Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziejów
476  
Ogłoszenie o naborze Podinspektor ds obsługi Rady Gminy
475   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
475   Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu podręczników
474   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010 Wójta Gminy Radziejów
474   Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
474   Stawki podatku od nieruchomości
473  
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
472   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
472   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
472   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
471   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010 Wójta Gminy Radziejów
470   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010 Wójta Gminy Radziejów
470   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
470   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
470   UCHWAŁA Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziejów
470   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
469   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
469   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010 Wójta Gminy Radziejów
469   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
468   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
468   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010 Wójta Gminy Radziejów
468   UCHWAŁA Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów
468   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
467   UCHWAŁA Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziejów
467  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
466   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
466   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
466   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW
465   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
465   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem z dnia 04.05.2011
464  
OGŁOSZENIE
ZAKOŃCZONO
464   ZARZĄDZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszkań oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
463  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
463  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
463   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 grudnia 2010 r.
463   UCHWAŁA Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziejów
462   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2010 r.
462   Informacja dotycząca modernizacji drogi
462   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
461   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
460   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
459   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010 Wójta Gminy Radziejów
459   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
459   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
459  
Opieka nad małym dzieckiem - Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka
458   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
456   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 grudnia 2010 r.
456   ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
454   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
454   UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziejów
453   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
453   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010 Wójta Gminy Radziejów
453   Cena skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
452   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
452   UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziejów
452   UCHWAŁA Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziejów
452   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
452   OBWIESZCZENIE dot. wyjaśnień informacji zawartych w raporcie
451   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010 Wójta Gminy Radziejów
451   UCHWAŁA Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziejów
450   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010 Wójta Gminy Radziejów
450   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
450   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
450   UCHWAŁA Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziejów
449   UCHWAŁA Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziejów
449   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
449   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
449   UCHWAŁA Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziejów
449  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dziś, Jutro"
448   UCHWAŁA Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziejów
447   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
445   ZARZĄDZENIE Nr 62/2008
445   UCHWAŁA Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziejów
444   UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziejów
443   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
443   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ZAKOŃCZONO
442   UCHWAŁA Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziejów
442   ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
441   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
441   UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziejów
441   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
440   UCHWAŁA Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziejów
440   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2011 r.
440   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 września 2011 r.
439   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
438   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
438   UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziejów
438   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
438   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
438   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
437   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2011 r.
437   UCHWAŁA Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziejów
437   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
436   UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziejów
436   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
436   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
435   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
435  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
435   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów
435   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
434   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 września 2011 r.
434   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
434   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
434   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
433   UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziejów
433   UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziejów
431   UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziejów
431   UCHWAŁA Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziejów
430   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomości Radziejów, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
430   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
430   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
429   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
429   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
429   UCHWAŁA Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziejów
429   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
428   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
428   Wójt Gminy Radziejów poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w PłowcachZAKOŃCZONO
428   UCHWAŁA Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziejów
428   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
428   UCHWAŁA Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziejów
428   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
426   UCHWAŁA Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziejów
425   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
425   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
425   UCHWAŁA Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziejów
425   UCHWAŁA Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziejów
425   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
425  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
424  
424   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w miejscowościach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
423   UCHWAŁA Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziejów
423   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
423   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
423   UCHWAŁA Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziejów
422   UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziejów
422   UCHWAŁA Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziejów
421  
JAK SOBIE RADZIĆ Z UPAŁAMI
421   UCHWAŁA Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziejów
421   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
420   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 kwietnia 2011 r.
420   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2011 r.
420   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
420   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
420   UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziejów
420   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
419  
INFORMACJA
418   Opłaty za wodę
417   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej równiarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
417   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
417   ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
417   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
416   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2011 r.
416   UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziejów
416   UCHWAŁA Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziejów
416   ZARZĄDZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
415   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
415   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
415   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
415   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
414   Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Radziejów
414   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
414   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
414   ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
414   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
413   UCHWAŁA Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejów
413   UCHWAŁA Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziejów
413   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
413   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
412   UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziejów
411   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
410   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
409  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKOŃCZONO
409   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
408   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
408   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
407   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
407   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
407   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
406   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
405   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
405   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
404   UCHWAŁA Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziejów
404   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
404   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
403   OGŁOSZENIE
402   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
402   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 maja 2011 r.
402   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
402   ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
401   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
401   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
401   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
400   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
400   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
399  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
398   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 października 2011 r.
397   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
397   UCHWAŁA Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów
396   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-Kłonówek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
395   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga Płowce-Pścinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
395   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
394   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
394   UCHWAŁA Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziejów
394   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
394   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
393   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
393   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
392   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 kwietnia 2011 r.
392   UCHWAŁA Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziejów
391   UCHWAŁA Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
390   ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
390   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
389   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 października 2011 r.
389   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
388   ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 września 2011 r.
388   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
388   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
388   Opłata targowa
387   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 października 2011 r.
387   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
387   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
386   ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
386   UCHWAŁA Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziejów
386   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
386   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
385   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
385   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 maja 2011 r.
385   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
385   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
385   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
384   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 września 2011 r.
384   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 18.04.2013 r.
383   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 października 2011 r.
383   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
383   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
383   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
382   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
381  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie
381  
PROGRAM
381   ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
381   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
381   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
381   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
380   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
380   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
379   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
379   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
379   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
379   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
378   UCHWAŁA Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziejów
377   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 11.07.2011
377   ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 września 2011 r.
377   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
376   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
376   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
375   ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
375   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 500000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2011 r. z dnia 14.10.20
375   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 października 2011 r.
375   OBWIESZCZENIE
374  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
374   UCHWAŁA Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziejów
373   OBWIESZCZENIE o usunięciu braków formalnych w postępowaniu administracyjnym
370   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 października 2011 r.
370   UCHWAŁA Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziejów
369   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 października 2011 r.
369   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
368  
Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy
368   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
367   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
365   UCHWAŁA Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziejów
365   UCHWAŁA Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
364   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
363   Informacja dotycząca wyników przetargu
363   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
363  
Uwaga - silne opady deszczu
362   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 października 2011 r.
361   UCHWAŁA Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziejów
361   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
361   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
360   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
360   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
360   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
359   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Płowce II - Zygmunt Gąsiorowski Radziejów, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
359   UCHWAŁA Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziejów
359   UCHWAŁA Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziejów
359   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
358   UCHWAŁA w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
358   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
358   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
357   UCHWAŁA Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
357   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o zakończeniu postępowania
356   Ogłoszenie o zamówieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i małą architekturą z dnia 01.09.2011 r.
356   ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 października 2011 r.
356   XV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2012 r.
356  
Informacja
355   ZARZĄDZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
355   ZARZĄDZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
355   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
355   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
355   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
354   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
354   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 21.05.2013 r.
353   ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
353   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
351   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
351   UCHWAŁA Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziejów
351   ZARZĄDZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
351   UCHWAŁA Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
350   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
350  
Informacja
349   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
349   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
348   ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
348   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
346   Ogłoszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
345   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
345   ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 października 2011 r.
345   UCHWAŁA Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
345   UCHWAŁA Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
344   <
Wójt Gminy Radziejów otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy społecznej
344   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
344   ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 października 2011 r.
344   ZARZĄDZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
344   ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
344   Ogłoszenie
344   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 września 2012 r.
343   ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 października 2011 r.
343   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
342   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
341   UCHWAŁA Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
341   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
341   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
340   Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
339   ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
339   UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
339   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
338   ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
338   ZARZĄDZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
338   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
338   ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
337   UCHWAŁA Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziejów
337   ZARZĄDZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
337   UCHWAŁA Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
337   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
336   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
336   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 luty 2012 r.
336   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
336   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
335   ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 października 2011 r.
335   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
335   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
335   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
335   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
334   ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
334   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
334   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
334   Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbiórki stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
334   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
333   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
333   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
333   UCHWAŁA w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis
333   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
333   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
332   ZARZĄDZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
332   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 stycznia 2012 r.
332   ZARZĄDZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
332   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
332   UCHWAŁA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
332   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
331  
KONKURS
dla organizacji pozarządowych na projekty zwiększające świadomość społeczną kampanii informacyjno-edukacyjnych
331   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
331   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
330   ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 października 2011 r.
330   UCHWAŁA Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
329   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
329   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
328  
Informacja
328   UCHWAŁA Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
328   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
327   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010 Wójta Gminy Radziejów
327   UCHWAŁA Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
327   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 października 2011 r.
327   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
327   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
327   UCHWAŁA Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
327   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
327   UCHWAŁA Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
327   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 23 lutego 2011 r.
327   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
327   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
327   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
326   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
326   ZARZĄDZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
326   UCHWAŁA w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
326   ZARZĄDZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
326   OBWIESZCZENIE
325   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
325   UCHWAŁA Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
325   ZARZĄDZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
324   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 lutego 2011 r.
324   ZARZĄDZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
324   ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
324   ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
324   ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
324   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
323   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010 Wójta Gminy Radziejów
323   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
323   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
323   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
322   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
322   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 października 2011 r.
322   UCHWAŁA Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
322   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
321   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 września 2011 r.
321   UCHWAŁA Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
321   UCHWAŁA Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
320   UCHWAŁA Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
320   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2011 r.
320   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 czerwca 2012 r.
320   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
320   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW NA 2014 ROK
319   UCHWAŁA Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
319   ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
318   ZARZĄDZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
318   UCHWAŁA Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
318   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
317   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
316   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
316   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
315   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
315   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
315   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 5.06.2012 r.
315   UCHWAŁA Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
314   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011 r.
314   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 marca 2012 r.
313   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
313   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
313   UCHWAŁA Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
313   UCHWAŁA Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
313   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
313   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 maja 2011 r.
313   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2011 r.
313   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziejów
313   OBWIESZCZENIE
312   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
312   UCHWAŁA Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
312   ZARZĄDZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
312   ZARZĄDZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
312   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
312   UCHWAŁA Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
312   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2011 r.
312   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
311   ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
311   UCHWAŁA Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
311   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 grudnia 2010 r.
311   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
311   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 29.05.2013 r.
310   ZARZĄDZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
310   ZARZĄDZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
310   ZARZĄDZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
310   UCHWAŁA Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
310   UCHWAŁA Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
310   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
310   UCHWAŁA Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
309   Ogłoszenie GAZ system - wyprawki szkolne
308   ZARZĄDZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
308   UCHWAŁA Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
308   UCHWAŁA Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
308   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopad 2010 r.
308   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2011 r.
307   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
307   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
307   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
307   ZARZĄDZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
307   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
306   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
306   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
306   UCHWAŁA Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
306   UCHWAŁA Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
306   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
305   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
305   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
305   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
305   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 stycznia 2011 r.
305   OBWIESZCZENIE
305   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
304   ZARZĄDZENIE Nr 9/2011
304   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup używanej równiarki drogowej z dnia 27.07.2011
304   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
304   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
304   ZARZĄDZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
304   UCHWAŁA Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
304   UCHWAŁA Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
304   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2011 r.
304   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
304   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów 27 grudnia 2012 r.
303   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
303   UCHWAŁA Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
303   ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
303  
Zaproszenie na konsultacje społeczne
302   UCHWAŁA Nr UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
302   Formularz uwag
302   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
302   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
301   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
301   HARMONOGRAM DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
301   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów 28 marca 2013 r.
301   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
300   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
300   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pażdziernika 2012 r.
300   UCHWAŁA Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
299   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010 Wójta Gminy Radziejów
299   ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
299  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
299   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C Płowce-Płowce Kolonia w miejscowości Płowce - na odcinku długości 813 m
298   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r.
298   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
298   OBWIESZCZENIE
298   ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY
297   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
297   UCHWAŁA Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
296   UCHWAŁA Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
296   UCHWAŁA Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
296   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
296   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
295   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
295   ZARZĄDZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
295   ZARZĄDZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
294   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 z dnia
294   UCHWAŁA Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
294   UCHWAŁA Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
294   OBWIESZCZENIE
293   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
293   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów dnia 4 sierpnia 2013r.
292   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
292   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będącego własnością gminy Radziejów na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
292   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
292   ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
292   OBWIESZCZENIE
292   OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania administracyjnego
292   OBWIESZCZENIE
291   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
291   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
291   ZARZĄDZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
291   UCHWAŁA Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
291   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
290   UCHWAŁA Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
290   UCHWAŁA Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
290   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
290   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziejów 9 maja 2013 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010
289   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
289   UCHWAŁA Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
289   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Czołowo-Kontrewers w miejscowości Czołowo z dnia 29.05.2013 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
287   UCHWAŁA Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
287   UCHWAŁA Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
287   UCHWAŁA Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
287   ZARZĄDZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
287   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pażdziernika 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
286   UCHWAŁA Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
286   UCHWAŁA Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
286   UCHWAŁA Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
285   ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
285   ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
285   OBWIESZCZENIE
285   Jednostki podległe
285   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2014-2015
284   ZARZĄDZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
283   UCHWAŁA Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
282   ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
282   UCHWAŁA Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
281   ZARZĄDZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
281   ZARZĄDZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
281   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
281   UCHWAŁA Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
280   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
280   OBWIESZCZENIE
280   OBWIESZCZENIE
279   Kierownictwo
279   UCHWAŁA Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
278   ZARZĄDZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 września 2012 r.
278   ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
278   UCHWAŁA Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
278   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu niemieszkalnego (użytkowego) stanowiącego własność Gminy Radziejów położonego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
277   UCHWAŁA Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
277   ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
277   UCHWAŁA Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
277   INFORMACJA
276   ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
276   OBWIESZCZENIE
275   ZARZĄDZENIE Nr 11/2011
275   UCHWAŁA Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
275   UCHWAŁA Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
275   Obwieszczenie o obwodzie głosowania
274   ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
274   ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
274   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
273   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
273   OBWIESZCZENIE
273   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
272   UCHWAŁA Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
272   UCHWAŁA Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
271   UCHWAŁA Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
271   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
271   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
270   ZARZĄDZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
270   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
270   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
270   Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług edukacyjnych dodatkowych - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Radziejów
269  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
269   ZARZĄDZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
269   UCHWAŁA Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
269   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
268   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 październik 2011 r., UG.6131.85.2011
268   ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
268   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
267   ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
266   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
266   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
266   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów
262   ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
262   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
262   OBWIESZCZENIE
261   ZARZĄDZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
260   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z dnia 30.11.2012 r.
260   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
259   OBWIESZCZENIE
259  
Informacja
257   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
256  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
255   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
255   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
255   UCHWAŁA Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
255   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
255   Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
254   ZARZĄDZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
254   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
253   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
253   UCHWAŁA Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
253   ZARZĄDZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
253   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
253   OBWIESZCZENIE
253   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
252   UCHWAŁA Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
250   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 września 2011 r., UG.6131.74.2011
250   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
250   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
250   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
250   UCHWAŁA Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
249   ZARZĄDZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
249   UCHWAŁA Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
249  
Rekrutacja 2014-2015
248   ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
248   UCHWAŁA Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
248   ZAWIADOMIENIE
247   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
245   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2013 r.
243  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
243   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
243   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
240   ZARZĄDZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
240   ZARZĄDZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
238   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
237   ZARZĄDZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
236   Gminny Ośrodek Kultury
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
234   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 z dnia
233   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
233   ZARZĄDZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
232   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
232   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach II
232   Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Radziejów z dnia 17 lipca 2013 r.
232   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
231   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
230   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
230  
Kalendarz Wyborczy
229   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
229   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
228   ZARZĄDZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
227   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
227   ZARZĄDZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
227   ZARZĄDZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
227  
Informacja
227   UCHWAŁA Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
225   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach
224  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
224   ZARZĄDZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
224   ZARZĄDZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
224   ZARZĄDZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
223   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
222   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
221   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
220   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.79.2011
219   ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
217   ZARZĄDZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
216   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów 28 czerwca 2013 r.
214   ZARZĄDZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
213   ZARZĄDZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
212   ZARZĄDZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
212   ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 września 2013 r.
211   ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
211   ZARZĄDZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 września 2013 r.
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
210   Ogłoszenie o zamówieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiającego z dnia 21.06.2012 r.
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.82.2011
209   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
209   UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
208   ZARZĄDZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 września 2013 r.
207   ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
207   UCHWAŁA Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
207  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
207  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
206  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod PŁOWCAMI połączona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
205   ZARZĄDZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
204   ZARZĄDZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
204   ZARZĄDZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
204   OBWIESZCZENIE
203  
Informacja o wynikach naboru
202   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
201   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
201   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
199   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
199   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
198   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
198   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
196   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
196   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
195   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
195   Przyjmowanie wniosków obszarowych - KAMPANIA 2014
194   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
193   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
193   UCHWAŁA Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
193   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
192   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
192  
Informacja
191   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
191   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
191   XX Sesja Rady Gminy Radziejów 30 września 2013 r.
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
190   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
190   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
190   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Radziejów w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
190   UCHWAŁA Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
190   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
189   Ogłoszenie o zamówieniu - Zaciąnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
188  
Informacja
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
188   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
188   UCHWAŁA Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.78.2011
187   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
187   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
186   ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 września 2011 r., UG.6131.81.2011
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
185   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
185   UCHWAŁA Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
184   UCHWAŁA Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
183   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
181   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
181   UCHWAŁA Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.90.2011
180   Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
180   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.86.2011
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
177   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
177   UCHWAŁA Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
177   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.63.2012
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
176   UCHWAŁA Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
175   ZARZĄDZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 października 2013 r.
175   UCHWAŁA Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
174   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
174   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
173   UCHWAŁA Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
172   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2013 r.
172   ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.87.2011
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
171   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 października 2013 r., UG.6131.76.2013
171   ZARZĄDZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
171   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
171   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
170   OBWIESZCZENIE
169   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
169   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
169   ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.91.2011
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
168   ZARZĄDZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
167   UCHWAŁA Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
165   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego
165   UCHWAŁA Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
165   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
164   ZARZĄDZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
164   ZARZĄDZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
164   UCHWAŁA Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
163   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
163   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
162   Studia podyplomowe
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2012 r., UG.6131.58.2012
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.62.2012
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
162   UCHWAŁA Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
161   ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
161   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
161   UCHWAŁA Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
160   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
160   OBWIESZCZENIE
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.84.2011
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
159   UCHWAŁA Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
159   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
157   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 października 2012 r., UG.6131.68.2012
157   ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 października 2013 r.
157   UCHWAŁA Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
157   Zamówienie z wolnej ręki - Udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
156   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.64.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 września 2012 r., UG.6131.55.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
153   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
152   Wyjaśnienia treści SIWZ-"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia"
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 października 2012 r., UG.6131.66.2012
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
152   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
152   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
152   UCHWAŁA Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
150   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 września 2012 r., UG.6131.56.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 września 2012 r., UG.6131.57.2012
150   ZARZĄDZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
150   UCHWAŁA Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
148   ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
148   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
148   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
147   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.61.2012
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
147   UCHWAŁA Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
145  
I N F O R M A C J A

145  
Informacja dla niepełnosprawnych
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 października 2012 r., UG.6131.65.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.60.2012
143  
Informacja
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
142   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
138   ZARZĄDZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
136   ZARZĄDZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
135  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
135   Zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziejów
135   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
133   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
130   OBWIESZCZENIE
130   ZARZĄDZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 października 2012 r.
129   ZARZĄDZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
124   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
123   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
123   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
123   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
123   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
121   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
121   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
121   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
121   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów 30 grudnia 2013 r.
120  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
120   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
120   ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
119   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
116   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
116   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
115   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
115   OBWIESZCZENIE
115   ZAWIADOMIENIE
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
112   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
112   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
111   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
111   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
110  
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie
109   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
109   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
107   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
104   ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
100   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
99   ZARZĄDZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 października 2013 r.
99   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
98   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
98   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
96   Gminny Ośrodek Kultury
96   UCHWAŁA Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
95   ZARZĄDZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
94   UCHWAŁA Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
94   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
93   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
93   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
92   UCHWAŁA Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
92   ZARZĄDZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
92   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
91   UCHWAŁA Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
91   ZARZĄDZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
91   OBWIESZCZENIE
90   UCHWAŁA Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
90   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 142/16 położonej w Płowcach II, gm. Radziejów
90   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
90   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
90   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
89   UCHWAŁA Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
89   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
88   Gminny Ośrodek Kultury
88   UCHWAŁA Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
88   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
87   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
87   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów 31 marca 2014 r.
87   OBWIESZCZENIE
86   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
86   UCHWAŁA Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
86   ZARZĄDZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
86   ZARZĄDZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
86   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
86   Ogłoszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
85   UCHWAŁA Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
85   UCHWAŁA Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
85   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
85   KALENDARZ WYBORCZY
84   UCHWAŁA Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
84   ZARZĄDZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
84   ZARZĄDZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
84   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
83   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
83   ZARZĄDZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
83   ZARZĄDZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
83   ZARZĄDZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
83   ZARZĄDZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
83   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
83   OBWIESZCZENIE
82   UCHWAŁA Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
82   ZARZĄDZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
82  
81   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 października 2012 r.
81   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 października 2012 r.
81   ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
81   ZARZĄDZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
81   ZARZĄDZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
81   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
80   ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
80   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
80   DRUK ZGŁOSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
79   UCHWAŁA Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
79   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
79   ZARZĄDZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
79   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
79   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
78   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
78   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
77   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
77   ZARZĄDZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
77   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
76   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
76   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
76   ZARZĄDZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
75   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
75   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
75   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
75   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
75   DECYZJA Nr 1/2014
75   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
74   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
74   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
74   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
74   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
74   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
74   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
74   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
74   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
73   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
73   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
73   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
73   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
73   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
73   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
73   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
73   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
72   UCHWAŁA Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
72   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
72   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
72   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
72   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
71   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
71   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
71   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
71   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
71   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
71   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
71   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
71   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
71   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
71   ZAWIADOMIENIE
70   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
70   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
70   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
70   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
70   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
70   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
70   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
70   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
70   OBWIESZCZENIE
69   UCHWAŁA Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
69   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
69   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
69   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
68   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
68   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
68   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
68   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
68   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
68   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
68   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
68   ZARZĄDZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
68   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
68   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
68   OBWIESZCZENIE
67   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
67   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
67   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
66   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
66  
66   UCHWAŁA Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
65   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
64   INFORMACJA
64   INFORMACJA
63   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
63   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
63   ZARZĄDZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
62   ZARZĄDZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
62   DRUK ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
60   ZARZĄDZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
60   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
60   UCHWAŁA Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
59   ZARZĄDZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
59   UCHWAŁA Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
59   INFORMACJA
58   ZARZĄDZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
58   UCHWAŁA Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
57   ZARZĄDZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
56   ZAWIADOMIENIE
56   UCHWAŁA Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
56   ZAWIADOMIENIE
55   ZARZĄDZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
55   UCHWAŁA Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
55   UCHWAŁA Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
54   ZARZĄDZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
54   ZARZĄDZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
54   ZARZĄDZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
54   ZARZĄDZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
54   ZARZĄDZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
54   UCHWAŁA Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
53   ZARZĄDZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
53   ZARZĄDZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
53   ZARZĄDZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
52   ZARZĄDZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
52   ZARZĄDZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
52   ZAWIADOMIENIE
52   UCHWAŁA Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
52   UCHWAŁA Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
52   UCHWAŁA Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
52   UCHWAŁA Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
51   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
51   ZARZĄDZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
51   UCHWAŁA Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
50   ZAWIADOMIENIE
49   UCHWAŁA Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
49   ZARZĄDZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
49   ZARZĄDZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
49   UCHWAŁA Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
49   UCHWAŁA Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
48   ZARZĄDZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
48   ZARZĄDZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
48   UCHWAŁA Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
47   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
47   ZARZĄDZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
47   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
46   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
46   ZARZĄDZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
45   ZARZĄDZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
45   ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
45   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
43   Zarządzenie wyborów
41   ZAWIADOMIENIE
40   ZARZĄDZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
40   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów 27 czerwca 2014 r.
39  
38   UCHWAŁA Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
36   ZARZĄDZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
36   ZARZĄDZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
36   INFORMACJA PKW
35   ZAWIADOMIENIE
35   ZAWIADOMIENIE
35   ZAWIADOMIENIE
34   ZAWIADOMIENIE
34   ZAWIADOMIENIE
33   UCHWAŁA Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
32   ZARZĄDZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
32   ZAWIADOMIENIE
32   ZAWIADOMIENIE
32   ZAWIADOMIENIE
32   ZAWIADOMIENIE
31   ZARZĄDZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
30   ZARZĄDZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
30   ZARZĄDZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
30   ZARZĄDZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
30   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
29   ZAWIADOMIENIE
29   INFORMACJA
29   ZAWIADOMIENIE
28   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
28   ZAWIADOMIENIE
28   ZAWIADOMIENIE
27   ZARZĄDZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
27   ZAWIADOMIENIE
27   XXV Sesja Rady Gminy Radziejów 30 września 2014 r.
26   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
26   ZAWIADOMIENIE
26   Skład osobowy Rady
25   ZAWIADOMIENIE
25   ZAWIADOMIENIE
24   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
24  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
24   ZAWIADOMIENIE
24   ZAWIADOMIENIE
24   UCHWAŁA Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
23   ZAWIADOMIENIE
22   ZAWIADOMIENIE
19   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
17   UCHWAŁA Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
17   UCHWAŁA Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
17   UCHWAŁA Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
17   UCHWAŁA Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
16   UCHWAŁA Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
15   UCHWAŁA Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.
15   ZAWIADOMIENIE
15   ZAWIADOMIENIE
13   UCHWAŁA Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
12   UCHWAŁA Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
11   ZAWIADOMIENIE
11   ZAWIADOMIENIE
9   UCHWAŁA Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
8   UCHWAŁA Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
8   UCHWAŁA Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
6   UCHWAŁA Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
6   UCHWAŁA Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
6   UCHWAŁA Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014 r.
6   Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
5   KOMISJA REWIZYJNA
4   ZAWIADOMIENIE
3   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
3   OBWIESZCZENIE
2   KOMISJA FINANSOWO - BUDŻETOWA
2   ZAWIADOMIENIE
2   ZAWIADOMIENIE
2   ZAWIADOMIENIE
0   KOMISJA OŚWIATY I KULTURY

 Liczba   Kategoria
158246   Dane teleadresowe
76330   Przetargi
31695   Oferty pracy
24877   Dot. rolnictwa
23118   Inne zamówienia
19743   Zamówienia publiczne
12523   Inne
12302   Charakterystyka
12236   Pomocy społecznej
11577   Kierownictwo
10414   Szkoła Podstawowa w Bieganowie
9935   Galeria zdjęć
9583   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
9098   Ogłoszenia
8962   Szkoła Podstawowa w Płowcach
7525   Oświatowe
7374   Oświadczenia majątkowe pracowników
7370   Lista sołectw
7333   Inwestycyjne
7167   Struktura organizacyjna
6731   Ochrony środowiska
6504   Mapa gminy
6128   Skład osobowy Rady
6100   Zarządzenia Wójta
6079   - 2006-2010
5529   - 2010-2014
5483   Oświadczenia majątkowe radnych
5260   Decyzje środowiskowe
5224   Rady Gminy
5163   Załatwianie spraw
5087   KONKURSY
4991   Informacje ogólne
4947   Urząd Gminy
4817   Podatki i opłaty
4514   Pomoc społeczna
4508   Decyzje o warunkach zabudowy
4474   Rejestry, ewidencje i archiwa
4467   Plany gospodarcze
4386   Szkoły
4285   Podatkowe
4261   Inne
4155   Referat finansowy
4147   - 2006-2010
3971   Komisje Rady
3952   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
3888   Informacje niepublikowane
3887   Dowody osobiste
3879   Kontrole
3825   Decyzje - drzewa
3805   - 2010-2014
3793   Dług publiczny
3769   Protokoły z sesji
3752   Majątek gminy
3738   - 2002-2006
3726   Rada Gminy
3719   Uchwały Rady
3704   Prawo lokalne
3681   Ochrona środowiska
3627   Podstawa prawna działania
3592   Pomoc publiczna
3591   Wzory dokumentów
3590   Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
3581   - 2002-2006
3549   Budżet Gminy
3469   Gospodarka nieruchomościami
3338   Wyborcze
3259   Finanse
3109   Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
2828   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2809   Plany Odnowy Miejscowości
2763   - 2010-2014
2648   - 2010-2014
2619   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
2587   Zarządzanie kryzysowe
2516   PRZEDSZKOLE PO KL
2431   Ustawa śmieciowa
1940   Sport
1808   - 2006-2010
1646   - 2006-2010
1625   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
253   Program usuwania azbestu
licznik odwiedzin: 1739702
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl