Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
19746   OFERTA na przeprowadzenie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów
6994   Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
4276   ZARZĄDZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
3747   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
2872   Struktura organizacyjna
2667  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
2637   Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
2404   Galeria zdjęć - Serdecznie ZAPRASZAMY
2209   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejów
2170   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKOŃCZONO
1999   Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005 - 2014
1988  
1861   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1783   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2006
1723   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2010
1688   Procedury załatwiania spraw i wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Wzory dokumentów".
1612   Skład osobowy Rady
1595   FOLDER REKLAMOWY - Płowce 27-IX-1331
1569   OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Radziejów informuje:
1565   LISTA SOŁECTW
1533   Regulamin organizacyjny
1526   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1512   Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z podaniem o przyjęcie:
1492   Zaświadczenie o stanie zdrowia
1479   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1466   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1451   Załatwianie spraw
1418   Zaświadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1411   Zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu
1410   Podanie o wydanie zaświadczenia o:
stanie majątkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w opłatach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1402   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1401   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1395   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1375   Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1372   Informacje niepublikowane
1354   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości
1354   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1346   Sposób stanowienia aktów publiczno-prawnych
1344   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1337  
1305   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1300   ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
1296   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1295   Zaświadczenie o dochodach
1284   Formularze deklaracji i informacji o podatku leśnym
1276   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia
1276   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1273   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1267   Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
1263   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1260   Wniosek o zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów
1259   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
1257   2002-2006
1257   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2009
1255   Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1254   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2008
1251   Rejestry, ewidencje i archiwa
1251   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1248   Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
1245   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1239   UCHWAŁA Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziejów
1234   Stawki podatku od środków transportowych
1225   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1205   Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu
1202   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
1198   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1189   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2007
1188   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1183   Uchwały 2002-2006
1179   Zgłoszenie pobytu stałego
1178   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności (dla dziecka do 16 – go roku życia)
1168   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1167   Zaświadczenie o bezskuteczności prowazonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
1149  
Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ZAKOŃCZONO
1148   Wniosek o rentę rodzinną
1145   BUDŻET na 2007 rok - UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1136   Wniosek o rentę socjalną
1136  
Szanowni Państwo!
1135   SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJĘ
1131   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1127   Zgłoszenie pobytu czasowego
1126   UCHWAŁA Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziejów
1126   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 14.02.2012 r.
1125   PROGNOZA kwoty długu na lata 2007-2012
1115   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1110   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1107   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
1104   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 grudnia 2006
1102   UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów
1088   UCHWAŁA Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziejów
1086   UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziejów
1082   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Radziejów
1081   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 grudnia 2006
1080   UCHWAŁA Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziejów
1076   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2011
1071   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Radziejów
1066   ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
w sprawie powoł. komisji do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publ. na Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szostce
1061   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 listopada 2006
1060   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
1056  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1050   ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1049   UCHWAŁA Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziejów
1048   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 grudnia 2006
1038   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
1035   ZARZĄDZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1026   Dotyczy obszaru szczególnie narażonego Zlewni Rzeki Zgłowiączka
1024   ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
1022   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Wójta Gminy Radziejów
1021   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1021  
PROGRAM
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 września 2011 r.
1020   UCHWAŁA Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziejów
1020   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1018   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 06.10.2011 r.
1016   UCHWAŁA Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziejów
1013   UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziejów
1012   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
1012  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJÓW 2013" - 8 września 2013 r. (niedziela)
1009   ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w budżecie
1009   PODATKI I OPŁATY
1004   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006 Wójta Gminy Radziejów
1004   UCHWAŁA Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziejów
1001   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
999   ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w budżecie
998   UCHWAŁA Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziejów
995   UCHWAŁA Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziejów
994   ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
993   UCHWAŁA Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziejów
992   UCHWAŁA Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziejów
990   UCHWAŁA Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziejów
986   Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
984   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8
976   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Czołowie z dnia 14.10.2011 r.
972   OGŁOSZENIE
971  
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W PŁOWCACH


968   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Wójta Gminy Radziejów
968   Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych
967   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.
966   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
963   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
962   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
961   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
960   ZARZĄDZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w budżecie
960   UCHWAŁA Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziejów
959   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
959  
WÓJT GMINY RADZIEJÓW
ogłasza
958   UCHWAŁA Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziejów
956   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
955   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w budżecie
955   Wyniki wyborów do Sejmu
955   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
952   ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 Wójta Gminy Radziejów
951   UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziejów
950   ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w budżecie
950   UCHWAŁA Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziejów
950   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r.
949  
INFORMACJA
945   UCHWAŁA Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziejów
945   ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamów. publ.na Dowóz uczniów do SP i GP w roku 2007/2008
945   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
944   UCHWAŁA Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziejów
935   ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
935   ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Wójta Gminy Radziejów
935   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
930   UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziejów
929   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 Wójta Gminy Radziejów
929   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
929   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
927   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Wójta Gminy Radziejów
926   ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
w sprawie powołania komisji do przeprow. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Transport kruszywa na naprawę dróg gminnych
925   ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
924   ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
924   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
924   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
922   UCHWAŁA Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziejów
918   UCHWAŁA Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziejów
917   Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w
915   UCHWAŁA Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziejów
914   UCHWAŁA Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziejów
912   UCHWAŁA Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziejów
910   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
910   KARTY INFORMACYJNE:
909   UCHWAŁA Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziejów
909   Dot. dróg gminnych Radziejów - Kolonia Zagorzyce i Świątniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowości Zagorzyce.
904   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
904   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
902   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
900   Wyniki wyborów do Senatu
897   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w budżecie
897   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
893   ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Wójta Gminy Radziejów
893   ZARZĄDZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
892   ZARZĄDZENIE Nr 27/2007
w sprawie powołania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Podatkowej Urzędu Gm.Radziejów
891   ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2007 roku
890   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro - ZAKOŃCZONO
887   UCHWAŁA Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziejów
886   ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych'
885   UCHWAŁA Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziejów
880   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
879   ZARZĄDZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
875   ZARZĄDZENIE Nr 16/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych
875   ZARZĄDZENIE Nr 25/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia świetlicy gminnej w sołectwie Broniewek - Płowki
874   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
874   UCHWAŁA Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziejów
874   UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziejów
871   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
870   ZARZĄDZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziejów Obszar A programu 'Uczeń na wsi' ...
869   UCHWAŁA Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
869   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-ŚR-02/09)
865   UCHWAŁA Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziejów
864   UCHWAŁA Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziejów
864   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 5 kwietnia 2007
863   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
862   Dot. stypendiów socjalnych
862   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
859  
WYKAZ nieruchomości rolnych położonych w Gminie Radziejów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
859   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
858   UCHWAŁA Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziejów
857   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w budżecie
854   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Płowce II
854   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
849   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
848   ZAWIADOMIENIE
847   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
847   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
843   UCHWAŁA Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziejów
843   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
843   KARTY INFORMACYJNE:
842  
WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
840   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Wójta Gminy Radziejów
840   ZARZĄDZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
840   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
839   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
839   Druk zaświadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów
838  
837   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
836   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
835  
INFORMACJA
834   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w budżecie
834  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
832   UCHWAŁA Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziejów
832   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
831   Druk zaświadczenia potwierdzającego,
830   UCHWAŁA Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziejów
829   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2007 roku
828   ZARZĄDZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysokościowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
826   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
825   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
824   ZARZĄDZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w budżecie
824   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w budżecie
824   ZARZĄDZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy Radziejów
823   ZARZĄDZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu Żuk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
822   UCHWAŁA Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziejów
822   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Wójta Gminy Radziejów
822   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
821   ZARZĄDZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2006 rok
821   ZARZĄDZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzierżawy i wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Radziejów
821   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Wójta Gminy Radziejów
821   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
819   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
819   6 lutego Dniem Wolontariusza
817   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
817   UCHWAŁA Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów
815   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w budżecie
815   UCHWAŁA Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziejów
813   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 listopada 2007
813   UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
812   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Wójta Gminy Radziejów
811   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
810   ZARZĄDZENIE Nr 35/2007
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
810   UCHWAŁA Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziejów
810   UCHWAŁA Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziejów
809   UCHWAŁA Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziejów
808   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania
807   UCHWAŁA Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziejów
807   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
806   UCHWAŁA Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziejów
805   UCHWAŁA Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziejów
805   ZARZĄDZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
804   Dot. Dowodów Osobistych
804   ZARZĄDZENIE Nr 36/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie likwidacji książek z księg.Gminnej Biblioteki w Płowcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czołowie
803   ZARZĄDZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowcach
802   ZARZĄDZENIE Nr 24/2007
powoł.komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
802   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametrów przyjętych do prac nad budżetem
800   UCHWAŁA Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziejów
800   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2007 rok
800   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2008 r.
800   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
799   UCHWAŁA Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziejów
799   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2012
798   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 września 2007
797   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
796   UCHWAŁA Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziejów
796   Ogłoszenie o zamówieniu - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podkładami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziejów z dnia 09.08.2
794   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
794  
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
793   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w budżecie
793   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
788   UCHWAŁA Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziejów
788   UCHWAŁA Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziejów
787   UWAGA !!!
787   ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 Wójta Gminy Radziejów
787   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 czerwca 2007
787   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
787   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
786   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
785   UWAGA
785   ZARZĄDZENIE Nr 56/2008 Wójta Gminy Radziejów
783   ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
w sprawie powołania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli ubiegających się o świadcz. pienięż.w ramach pomocy zdrowotn.
783   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 grudnia 2007
783   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2008 r.
782   UCHWAŁA Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziejów
781   UCHWAŁA Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziejów
780  
780   ZARZĄDZENIE Nr 54/2008
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wnioskó o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i nauczycieli
779   UCHWAŁA Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziejów
779   UCHWAŁA Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziejów
778   ZARZĄDZENIE Nr 31/2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
778   UCHWAŁA Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziejów
778   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 luty 2007
778   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
777   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
777   UCHWAŁA Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziejów
777   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
774   UCHWAŁA Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziejów
774   UCHWAŁA Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziejów
774   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
773   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 08.12.2008
772   UCHWAŁA Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziejów
772   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
771   ZARZĄDZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w UG Radziejów
771   UCHWAŁA Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziejów
771   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
770   ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 Wójta Gminy Radziejów
768   ZARZĄDZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kw. 2007 r.
768   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametrów przyjętych do prc nad budżetem
767   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
767   UCHWAŁA Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów
767  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
766   UCHWAŁA Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziejów
766   ZARZĄDZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w budżecie
766   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
766   Kierownictwo
765   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
764   ZARZĄDZENIE Nr 32/2007
w sprawie:określ.reg.przyzn.dopłat nauczycielom, dla których org.prow.szkoły jest GmRadziejów,korzyst.z różnych form kształc.i doskonal.zawod.
763   Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana do istniejącego wpisu, zaprzestanie prowadzenia działalności
762   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku
762   UCHWAŁA Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów
762   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
761   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
760   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
760   UCHWAŁA Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziejów
760  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
759   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w budżecie
758   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
757   UCHWAŁA Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów
756   UCHWAŁA Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziejów
754   ZARZĄDZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysokości czynszu lokali mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego Gminy Radziejów
754   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
753   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2008
751   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
750   ZARZĄDZENIE Nr 38/2007
zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
750   UCHWAŁA Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziejów
750   UCHWAŁA Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziejów
750   Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - z dnia 12 września 2010 r.
749   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
748   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
748   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejów w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
747   ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 Wójta Gminy Radziejów
747   UCHWAŁA Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziejów
747   ZARZĄDZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
746   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
743   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
742   UCHWAŁA Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziejów
741   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
740   ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Wójta Gminy Radziejów
738   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
736  
DOŻYNKI
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 września 2012 r.
735   UCHWAŁA Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziejów
735  
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
733   ZARZĄDZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w budżecie
733   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
733  
KONKURS
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD, NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
732   UCHWAŁA Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziejów
730   ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 Wójta Gminy Radziejów
729   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
728   wniosek o wydanie zaświadczenia, czy gospodarstwo rolne położone jest na Obszarze Szczególnie Narażonym w zlewni rzeki Zgłowiączki
728   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
728   Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
727   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
726  
Ogłoszenie

726   ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 Wójta Gminy Radziejów
725   ZARZĄDZENIE Nr 50/2007
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego samochodu pożarnicego stanowiącego własność Gminy Radziejów
725   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w budżecie
725  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
724   II Sesja Rady Gminy Radziejów - 10 grudnia 2010 r.
723   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w budżecie
723   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
723   Plan Odnowy Miejscowości Płowce
722   ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
721   UCHWAŁA Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziejów
721   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009
zmian w budżecie
720   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
719   UCHWAŁA Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziejów
719   ZARZĄDZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Radziejów.
719   UCHWAŁA Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziejów
719   UCHWAŁA Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziejów
719   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 12.11.2008
719   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
718   OGŁOSZENIE
718   ZARZĄDZENIE Nr 67/2008
w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
716   UCHWAŁA Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziejów
715   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 03.12.2008
714   UCHWAŁA Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziejów
714   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w budżecie
713   ZARZĄDZENIE Nr 63/2008
w sprawie powoł.kom.przetarg.do rozstrzygn.postęp.o udziel.zam.publicznego ...
713   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
712  
HARMONOGRAM ZEBRAŃ
711   UCHWAŁA Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziejów
711   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
709   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 kwietnia 2007
709   Oświadczenia majątkowe radnych - z dnia 12 września 2010 r.
708   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
707   ZARZĄDZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powołania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne objęte monitoringiem w ramach progr.działań ogran.odpływ zw.azotu ze źródeł roln.
707   UCHWAŁA Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziejów
707   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
706   UCHWAŁA Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziejów
706   UCHWAŁA Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziejów
706   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziejów
- ZAKOŃCZONO
704   ZARZĄDZENIE Nr 70/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
704   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
703   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008
zmian w budżecie
702   UCHWAŁA Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziejów
702   UCHWAŁA Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziejów
701   OGŁOSZENIE
701   UCHWAŁA Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziejów
700   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
700   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
698   OGŁOSZENIE
698   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009
zmian w budżecie
698   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
697   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w budżecie
697   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
697   Nabór na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie został unieważniony
696   UCHWAŁA Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziejów
696   UCHWAŁA Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziejów
696   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
696   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziejów-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
695   UCHWAŁA Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziejów
695   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
694   UCHWAŁA Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziejów
694   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
694   UCHWAŁA Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziejów
694   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
694  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
693   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
693   ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powoł.komisji przetarg.do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zamów.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
693   UCHWAŁA Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziejów
693   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
692   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
691   Plan Odnowy Miejscowości Czołowo
690   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
690   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
689   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
689   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w budżecie
689   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
688   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
687   ZARZĄDZENIE Nr 65/2008 Wójta Gminy Radziejów
686   UCHWAŁA Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziejów
686   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w budżecie
686   UCHWAŁA Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziejów
686   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziejów
685   ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 Wójta Gminy Radziejów
684   ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
powoł.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.postępow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
684   UCHWAŁA Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziejów
683   UCHWAŁA Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziejów
683   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
682   ZARZĄDZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
681   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
681   Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
681   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
680   UCHWAŁA Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziejów
680   UCHWAŁA Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów
679   OGŁOSZENIE
678   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
677   KOMUNIKAT
677   UCHWAŁA Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziejów
677   UCHWAŁA Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziejów
677  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
676   ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 Wójta Gminy Radziejów
676   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
675   UCHWAŁA Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziejów
675  
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
674   UCHWAŁA Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziejów
674   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008 Wójta Gminy Radziejów
674   ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 Wójta Gminy Radziejów
674   UCHWAŁA Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziejów
673   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
672   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008 Wójta Gminy Radziejów
672   ZARZĄDZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie
671   ZARZĄDZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2008 roku
671   XX Sesja Rady Gminy Radziejów - 18 lutego 2009 r.
671   UCHWAŁA Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziejów
671   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
671   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
670   Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
669   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
669   UCHWAŁA Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziejów
669   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w budżecie
669   XXV Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2009 r.
668   UCHWAŁA Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziejów
668   XV Sesja Rady Gminy Radziejów - 27 czerwca 2008 r.
668   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w budżecie
668   Oświadczenie majątkowe pracowników - za rok 2013
667   ZARZĄDZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
667   ZARZĄDZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonychpod uprawy rolne
667   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
667   INFORMACJA
666   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
666   UCHWAŁA Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziejów
665   UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziejów
665   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w budżecie
665   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok
665   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w budżecie
665   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
664   Zawiadomienie o zawarciu umowy
664   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
663   Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użytkowanie wieczyste - Gmina Radziejów
663   UCHWAŁA Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziejów
663   OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
662   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
662   UCHWAŁA Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziejów
661   ZARZĄDZENIE Nr 83/2008
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zbędnych druków oraz zużytego sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Radziejów
660   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009
zmian w budżecie
659   UCHWAŁA Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziejów
659   ZARZĄDZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Radziejów
659   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w budżecie
658  
OBWIESZCZENIE
658  
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
657   ZARZĄDZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2008 roku
657   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 sierpnia 2008 r.
657   ZARZĄDZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach za 2008 rok
657   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku
657   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 czerwca 2009 r.
657   UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziejów
657   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
656   ZARZĄDZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego ŻUK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki ŻUK o numerze rej. WEO 0277
656   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
656   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009
projektu budżetu gminy na 2010 rok
655   UCHWAŁA Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziejów
654   UCHWAŁA Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziejów
654   UCHWAŁA Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziejów
654   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
652   UCHWAŁA Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziejów
651   ZARZĄDZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
650   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
650   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
650   ZARZĄDZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowart.kwoty 14.000 euro
649   Dot. wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
649   ZARZĄDZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
649   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
648   ZARZĄDZENIE Nr 80/2008
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
648   BUDŻET 2009 - UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów
647  
OBWIESZCZENIE

647   ZARZĄDZENIE Nr 75/2008
w sprawie powołania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne objętemonitoringiem...
646   W dniu 21 października 2007 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
646   ZARZĄDZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
646   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 maja 2008 r.
646   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
645   Opłata administracyjna
645   ZARZĄDZENIE Nr 76/2008 Wójta Gminy Radziejów
645   UCHWAŁA Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziejów
645   UCHWAŁA Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziejów
644   UCHWAŁA Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów
643   ZARZĄDZENIE Nr 103/2009
w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
643   UCHWAŁA Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziejów
643   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku
642  
INFORMACJA
642   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w budżecie
642   UCHWAŁA Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziejów
641   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w budżecie
641   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
640   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
640   ZARZĄDZENIE Nr 99/2009
o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
639   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
639   ZARZĄDZENIE Nr 88/2008 Wójta Gminy Radziejów
638   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
638   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w budżecie
637   UCHWAŁA Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziejów
637   UCHWAŁA Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziejów
636   Projekt zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy
636   ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 Wójta Gminy Radziejów
635   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w budżecie
634   UCHWAŁA Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziejów
634   ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
634   UCHWAŁA Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziejów
634  
INFORMACJA
633   UCHWAŁA Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów
633   UCHWAŁA Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziejów
633  
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
632   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
632   ZARZĄDZENIE Nr 86/2008 Wójta Gminy Radziejów
632   ZARZĄDZENIE Nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów
632   UCHWAŁA Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów
631   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
631   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
630   UCHWAŁA Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów
630   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
630   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
629   UCHWAŁA Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziejów
629   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
629  
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
628   ZARZĄDZENIE Nr 64/2008 Wójta Gminy Radziejów
628   UCHWAŁA Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziejów
628   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2008 r.
628   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 kwietnia 2009 r.
628   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac na projektem budżetu gminy na 2010 rok
628   XXX Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 kwietnia 2010 r.
628   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
626   ZARZĄDZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Radziejów
626  
OGŁOSZENIE - zakończono
625   ZARZĄDZENIE Nr 92/2009
w sprawie powołania komisji do wyceny samochodów stanowiących własność Gminy Radziejów
625   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2009 r.
624   Stawka podatku od posiadania psów
624   ZARZĄDZENIE Nr 61/2008 Wójta Gminy Radziejów
624   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2008 rok
624   UCHWAŁA Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziejów
624   UCHWAŁA Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów
624   UCHWAŁA Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów
624   XXVI Sesja Rady Gminy Radziejów - 2 grudnia 2009 r.
624   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
622  
622   UCHWAŁA Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziejów
622   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
621   UCHWAŁA Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziejów
621   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
621   XXIX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 marca 2010 r.
619   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
619   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
619   ZARZĄDZENIE Nr 146/2010
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radziejów
619   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2010.
618   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziejów
618   ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 Wójta Gminy Radziejów
617   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
617   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w budżecie
617   XXIV Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 lipca 2009 r.
616   UCHWAŁA Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziejów
616   UCHWAŁA Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów
616   UCHWAŁA Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziejów
615   ZARZĄDZENIE Nr 98/2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na przebudowę dróg gminnych
614   UCHWAŁA Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów
613   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
613   ZARZĄDZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
613  
OGŁOSZENIE O NABORZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
612   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
612   UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziejów
611   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
611   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
611   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
611   UCHWAŁA Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziejów
610   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
610   ZARZĄDZENIE Nr 132/2009 Wójta Gminy Radziejów
608   UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziejów
607   ZARZĄDZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziejów
607   Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
606   ZARZĄDZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporządz.sprawozdań budżet.Rb-WS w zakresie wydatków struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
606   UCHWAŁA Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziejów
605   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2009 roku
605   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w budżecie
605   UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziejów
604   ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 Wójta Gminy Radziejów
604   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
604   UCHWAŁA Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziejów
603   ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 Wójta Gminy Radziejów
603   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
602   ZARZĄDZENIE Nr 130/2009
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
601   UCHWAŁA Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziejów
601   ZARZĄDZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
601   UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziejów
601   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
600   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2008 r.
600   ZARZĄDZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
600   ZARZĄDZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego...
599   List Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
598   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
598   ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 Wójta Gminy Radziejów
598   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
598   UCHWAŁA Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów
598   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku
597   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
597   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
597   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w budżecie
597   XXVII Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2009 r.
596   ZARZĄDZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych
595   ZARZĄDZENIE Nr 85/2008 Wójta Gminy Radziejów
595   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
595   UCHWAŁA Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziejów
595   Informacja dotycząca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
594   UCHWAŁA Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziejów
594   XVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 listopada 2008 r.
594   ZARZĄDZENIE Nr 118/2009 Wójta Gminy Radziejów
594   UCHWAŁA Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziejów
594   UCHWAŁA Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziejów
594   ZARZĄDZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych
593   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
593   ZARZĄDZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powołania Komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
592   ZARZĄDZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
592   ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 Wójta Gminy Radziejów
592   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
591   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
591   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
591   UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziejów
591   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
591   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
590   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
590   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
589   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-ŚR-09/09
589   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
589   UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziejów
588   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
588   Ogłoszenie dotyczące naboru do przedszkola
587   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
587   UCHWAŁA Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziejów
587   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
587   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w budżecie
586   UCHWAŁA Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziejów
585   UCHWAŁA Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów
583   UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziejów
583   ZARZĄDZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy Radziejów środków czystości oraz herbaty
583   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
583   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 22 stycznia 2010 r.
583   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
583   KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
583   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
582   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
582   UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziejów
581   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
581   ZARZĄDZENIE Nr 137/2009 Wójta Gminy Radziejów
580   ZARZĄDZENIE Nr 96/2009 Wójta Gminy Radziejów
580   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powołania komisji do szacowania strat powstałych lokalnymi podtopieniami
579  
OGŁOSZENIE
579   ZARZĄDZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnospr.i ich rodziców, opiekunów lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szkoły...
579   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów
578   ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 Wójta Gminy Radziejów
578   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
578   ZARZĄDZENIE Nr 122/2009 Wójta Gminy Radziejów
578   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
577   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie
577   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
577   Ogłoszenie o zamówieniu - Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w m. Broniewek, gmina Radziejów z dnia 28.10.2011 r.
576   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
576   ZARZĄDZENIE Nr 142/2009 Wójta Gminy Radziejów
575   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
574   OGŁOSZENIE
574   ZARZĄDZENIE Nr 112/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
574   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
574   ZARZĄDZENIE Nr 144/2010 Wójta Gminy Radziejów
574   UCHWAŁA Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziejów
573   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
573   ZARZĄDZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
572   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
572   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
571   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
571   ZARZĄDZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powołania Komisji ds. przeglądu technicznego obiektów
569   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
569   UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziejów
569   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
568  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
568   ZARZĄDZENIE Nr 108/2009 Wójta Gminy Radziejów
568   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
567   ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 Wójta Gminy Radziejów
566   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
566   UCHWAŁA Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziejów
565   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powoł.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
564   XXXI Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 maja 2010 r.
564   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów
563   ZARZĄDZENIE Nr 106/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
563   ZARZĄDZENIE Nr 150/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
562   ZARZĄDZENIE Nr 128/2009 Wójta Gminy Radziejów
562   UCHWAŁA Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziejów
561   ZARZĄDZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarządzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w Płowcach
560   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
560   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
560  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
560   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Radziejów
560   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
559   KOMISJA FINANSOWO - BUDŻETOWA
558   ZARZĄDZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
558   UCHWAŁA Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziejów
558  
KONKURS
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY RADZIEJÓW
557   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
556   ZARZĄDZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
556   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
556   UCHWAŁA Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziejów
556   UCHWAŁA Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziejów
555   ZARZĄDZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
553   ZARZĄDZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
552   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w budżecie
552   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w budżecie
552   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
551   ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejów.
551   ZARZĄDZENIE Nr 140/2009 Wójta Gminy Radziejów
550   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
549   UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziejów
549   UCHWAŁA Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziejów
548   Rusza cykl spotkań aktywizujących kobiety
548   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Radziejów 30.12.2008
548   ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Wójta Gminy Radziejów
547   ZARZĄDZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Gminy Radziejów w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
547   UCHWAŁA Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziejów
547   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
547   UCHWAŁA Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziejów
547   KOMISJA REWIZYJNA
547   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
546   ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 Wójta Gminy Radziejów
546   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
545   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
545   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
544   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w budżecie
544   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w budżecie
544   Ogłoszenie dotyczące wniosków o przydział stypendium socjalnego lub o zasiłek losowy na rok szkolny 2011/12
544   Decyzja środowiskowa
543   ZARZĄDZENIE Nr 101/2009 Wójta Gminy Radziejów
543   ZARZĄDZENIE Nr 109/2009 Wójta Gminy Radziejów
543   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
543   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
543   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w budżecie
542   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
540   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w budżecie
539   ZARZĄDZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
539   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
539   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
538   UCHWAŁA Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziejów
538   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
537   ZARZĄDZENIE Nr 129/2009 Wójta Gminy Radziejów
536   ZARZĄDZENIE Nr 151/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
535   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
535   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
534   ZARZĄDZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
534   UCHWAŁA Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziejów
534   ZARZĄDZENIE Nr 169/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
533   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010
w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2011 rok
532   ZARZĄDZENIE Nr 139/2009 Wójta Gminy Radziejów
531   ZARZĄDZENIE Nr 174/2010 Wójta Gminy Radziejów
531   UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów
530   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
530   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
529   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
528   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
528   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
528   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
527   UCHWAŁA Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziejów
527   Plan Odnowy Miejscowości Opatowice
526   UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziejów
526   UCHWAŁA Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziejów
524   ZARZĄDZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
524   ZARZĄDZENIE Nr 185/2010 Wójta Gminy Radziejów
524   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziejów, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
523   UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziejów
523   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
522   Opłaty za wodę
521   ZARZĄDZENIE Nr 113/2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
521  
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
520   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
520   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w budżecie
520   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 28 września 2010 r.
520   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dowodowego
519   ZARZĄDZENIE Nr 127/2009 Wójta Gminy Radziejów
519   Ogłoszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
519   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
519   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
519   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II z dnia 09.01.2012 r.
518   ZARZĄDZENIE Nr 167/2010
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
518   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w budżecie
518   UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziejów
518   UCHWAŁA Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziejów
515   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
515   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów
515   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
514   Plan Odnowy Miejscowości Kwilno i Kłonówek
514   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów
513   Uchwała Nr 274/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
513   ZARZĄDZENIE Nr 181/2010
powołania komisji przetargowej do przeprowadz.postęp.o udzielenie zam.publicznego pod nazwą:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
512   ZARZĄDZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie
511   ZARZĄDZENIE Nr 155/2010 Wójta Gminy Radziejów
511   ZARZĄDZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powołania i powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
511   UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów
511  
Sołtys Roku Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
510   ZARZĄDZENIE Nr 123/2009 Wójta Gminy Radziejów
510   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
509   UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziejów
509   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok
508   Ogłoszenie o zamówieniu - droga gminna Szybka - Wąsewo z dnia 01.09.2010
507   UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów
507   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w budżecie
507   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA
506   OGŁOSZENIE
506   ZARZĄDZENIE Nr 170/2010
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Radziejów
505   UCHWAŁA Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziejów
505   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
505   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
504   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
504   Plan Odnowy Miejscowości Szostka
504   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
504   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
504   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
503   ZARZĄDZENIE Nr 159/2010 Wójta Gminy Radziejów
500   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
499   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
498   UCHWAŁA Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziejów
498   ZARZĄDZENIE Nr 168/2010
w sprawie powołania Zespołu powypadkowego ds. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
498   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w budżecie
498   ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
497   Ogłoszenie
497   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w budżecie
497   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
496   ZARZĄDZENIE Nr 184/2010
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Gminy Radziejów
496   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów - 28.07.2009
495   ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
495   ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
494   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów
492   XXXII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2010 r.
491   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
491   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
490   UCHWAŁA Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziejów
490   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
490   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
489   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
488   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
486   OGŁOSZENIE
486   ZARZĄDZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
486   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
485   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w budżecie
485   UCHWAŁA Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów
483   ZARZĄDZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.postęp.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
482   ZARZĄDZENIE Nr 148/2010 Wójta Gminy Radziejów
482   UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziejów
482   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
482  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
481   ZARZĄDZENIE Nr 165/2010 Wójta Gminy Radziejów
480   UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów
480   Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radziejów na 2011 rok
479   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czołowo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
479   OBWIESZCZENIE o wydłużeniu postępowania administracyjnego
478   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w budżecie
477   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
477   ZARZĄDZENIE Nr 145/2010 Wójta Gminy Radziejów
476   Plan Odnowy Miejscowości Stary Radziejów Kolonia
476   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
476   Protokół Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dziś''
474  
Powszechny Spis Rolny
474   Plan Odnowy Miejscowości Broniewo
473   Plan Odnowy Miejscowości Piołunowo
473  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatków i opłat
472   ZARZĄDZENIE Nr 187/2010
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Radziejów
471   UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziejów
469   Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
469   UCHWAŁA Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziejów
469   OBWIESZCENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
468   ZARZĄDZENIE Nr 161/2010 Wójta Gminy Radziejów
467   ZARZĄDZENIE Nr 171/2010 Wójta Gminy Radziejów
467   UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziejów
467   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
466   ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 marca 2011 r.
466   UCHWAŁA Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziejów
466   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
464   Plan Odnowy Miejscowości Skibin
464   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
462   Ogłoszenie o zawarciu umowy:
462   UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziejów
462   >OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
461   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2011-2016
461  
Regulamin konkursu na "Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą 2012 roku w Gminie Radziejów
460   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent w Urzędzie Gminy Radziejów
- ZAKONCZONO
460   UCHWAŁA Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziejów
460   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
460   UCHWAŁA Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziejów
460   UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów
459   ZARZĄDZENIE Nr 183/2010 Wójta Gminy Radziejów
459   Plan Odnowy Miejscowości Biskupice
458   KURS DLA OSÓB PRACUJĄCYCH !!!
458   ZARZĄDZENIE Nr 180/2010 Wójta Gminy Radziejów
458   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatków i opłat w referacie finansowym UG Radziejów
456   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2010 r.
456   ZARZĄDZENIE Nr 166/2010
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
456   UCHWAŁA Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziejów
455   Plan Odnowy Miejscowości Bieganowo
455   UCHWAŁA Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziejów
455   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
455  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
454   UCHWAŁA Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziejów
454   UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziejów
454  
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
453   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
453   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
452   UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziejów
452   ZARZĄDZENIE Nr 186/2010 Wójta Gminy Radziejów
452   UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów
452   ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 grudnia 2010 r.
452   UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
452   UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziejów
451   UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziejów
451   UCHWAŁA Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziejów
451   UCHWAŁA Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziejów
450   UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziejów
449   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
449   Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Ogólnym Urzędu Gminy Radziejów
449   ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
448   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
448   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
447   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
447   ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
447   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
447   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów
446   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
445   UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziejów
444   ZARZĄDZENIE Nr 192/2010 Wójta Gminy Radziejów
444   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
443   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
443   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów
443   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
442   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
442   ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
442   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem z dnia 04.05.2011
442  
Informacja
441   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
441  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
440   ZARZĄDZENIE Nr 178/2010 Wójta Gminy Radziejów
440   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
440   Turniej Piłki Plażowej-Czołowo 23.06.2012 REGULAMIN
439   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów
439   Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu współpracy Gminy Radziejów z organizacjami pozarządowymi
438   UCHWAŁA Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziejów
438   UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziejów
437   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
437   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów
436   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
436  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
436  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
436   UCHWAŁA Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziejów
436  
UWAGA ROLNICY
435   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
434   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
434   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
433  
OGŁOSZENIE
ZAKOŃCZONO
433   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
433   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
432   ZARZĄDZENIE Nr 147/2010 Wójta Gminy Radziejów
432   ZARZĄDZENIE Nr 191/2010 Wójta Gminy Radziejów
432   Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
431   ZARZĄDZENIE Nr 172/2010 Wójta Gminy Radziejów
431   ZARZĄDZENIE Nr 190/2010 Wójta Gminy Radziejów
430   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
429   UCHWAŁA Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziejów
429   ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 grudnia 2010 r.
429   UCHWAŁA Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów
429   UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
428   ZARZĄDZENIE Nr 62/2008
428   ZARZĄDZENIE Nr 189/2010 Wójta Gminy Radziejów
428   UCHWAŁA Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziejów
428   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
428   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
428   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
427   UCHWAŁA Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziejów
426   ZARZĄDZENIE Nr 188/2010 Wójta Gminy Radziejów
426   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
426   Stawki podatku od nieruchomości
425   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
424   UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2010 r.
424   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
423   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
423   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
421   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
420   ZARZĄDZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszkań oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
420  
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
419   Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu podręczników
418   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ZAKOŃCZONO
418   ZARZĄDZENIE Nr 193/2010 Wójta Gminy Radziejów
418   UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziejów
417   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
417   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
417   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW
416   UCHWAŁA Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziejów
416  
Ogłoszenie o naborze Podinspektor ds obsługi Rady Gminy
415   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
415   UCHWAŁA Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziejów
415   UCHWAŁA Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
415   Informacja dotycząca modernizacji drogi
414   UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziejów
414   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
413   UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
413   UCHWAŁA Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziejów
412   ZARZĄDZENIE Nr 196/2010 Wójta Gminy Radziejów
412   ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 grudnia 2010 r.
410   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
410   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
410   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
409   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010 Wójta Gminy Radziejów
409   ZARZĄDZENIE Nr 182/2010 Wójta Gminy Radziejów
409  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
409   UCHWAŁA Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziejów
408   Wójt Gminy Radziejów poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w PłowcachZAKOŃCZONO
408   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomości Radziejów, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
408   UCHWAŁA Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziejów
408   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
408  
Opieka nad małym dzieckiem - Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka
407   UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziejów
407   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2011 r.
407   ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
407   UCHWAŁA Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziejów
406   UCHWAŁA Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziejów
406  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dziś, Jutro"
405   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Radziejów, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
404   UCHWAŁA Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziejów
403   UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziejów
403   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 14.06.2011
403   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
402  
JAK SOBIE RADZIĆ Z UPAŁAMI
402   UCHWAŁA Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziejów
402   UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziejów
401   ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2011 r.
401   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
400   UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r.
400   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
399   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej równiarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
399   UCHWAŁA Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziejów
399   UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziejów
399   OBWIESZCZENIE dot. wyjaśnień informacji zawartych w raporcie
399   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w miejscowościach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
398   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
397   UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziejów
397   UCHWAŁA Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziejów
397   ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
397   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 września 2011 r.
397   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
396   UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziejów
396   UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziejów
396   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
396   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
396   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
395   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
395   UCHWAŁA Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziejów
395   UCHWAŁA Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziejów
394   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu z opcją wykupu z dnia 25.02.2011
394   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
393   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 września 2011 r.
393   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
392   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
392   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
391   Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Radziejów
391   UCHWAŁA Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziejów
391   ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
391   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
390   ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
389   UCHWAŁA Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziejów
389   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
389   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
389   Cena skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
388   Opłaty za wodę
388   ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
388   UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziejów
388   UCHWAŁA Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziejów
388   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
387   ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 kwietnia 2011 r.
387   ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
386   UCHWAŁA Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziejów
386   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
386   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
385   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
384  
OGŁOSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKOŃCZONO
384   UCHWAŁA Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziejów
384   UCHWAŁA Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziejów
384   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
383   UCHWAŁA Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziejów
382   ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2011 r.
382   UCHWAŁA Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziejów
382   ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
382   UCHWAŁA Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziejów
381   OGŁOSZENIE
381   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2011 r.
380   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
380   UCHWAŁA Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziejów
380   UCHWAŁA Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziejów
379   ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
378   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-Kłonówek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
378   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
378  
378   ZARZĄDZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
377   UCHWAŁA Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejów
377   ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
377   UCHWAŁA Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziejów
377   UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziejów
376  
OGŁOSZENIE KONKURSU - Wójt Gminy Radziejów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
376   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 września 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomią z pełnymi kwalifikacjami.
376   ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
375   UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziejów
375   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
374   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga Płowce-Pścinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
374   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
372   UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziejów
372   ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011 r.
372   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
372  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
372   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
371   ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 marca 2011 r.
371   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
370   ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
369   Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
369   ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
369   UCHWAŁA Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziejów
369   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
369   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
368   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
368  
INFORMACJA
368   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
367   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
367   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
366   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
366   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
365   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
365   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
363   ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 maja 2011 r.
363   ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
363   ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
363   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 18.04.2013 r.
361   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
361   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
360   UCHWAŁA Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów
359  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w GOPS w Radziejowie
358   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
357   ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 kwietnia 2011 r.
357   ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
357   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
356  
PROGRAM
356   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
356   ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
356   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
356   UCHWAŁA Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziejów
356   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
355  
Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy
355   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziejów z dnia 11.07.2011
355   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 października 2011 r.
355   OBWIESZCZENIE - uzupełnienie raportu
352   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
351   ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
351   ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 września 2011 r.
351   UCHWAŁA Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziejów
350  
Kierownik GOPS w Radziejowie ogłasza konkurs
na stanowisko: Głównego Księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie
350   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
349   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
349   UCHWAŁA Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
348   ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 maja 2011 r.
348   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 500000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2011 r. z dnia 14.10.20
348   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
347   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
347   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
346   ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
346   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
346   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 października 2011 r.
346   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
346   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
345   UCHWAŁA Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziejów
345   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
344   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
343   ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
343   UCHWAŁA Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziejów
343   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 października 2011 r.
342   ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
342   ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 września 2011 r.
342   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
342   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
341   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 września 2011 r.
341   Informacja dotycząca wyników przetargu
341   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
341   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
341   UCHWAŁA w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
341   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
340   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
340   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
339   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew - Płowce II - Zygmunt Gąsiorowski Radziejów, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
339   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
339   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
339   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
338   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 października 2011 r.
338   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
337   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
336   ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
336   Ogłoszenie o zamówieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i małą architekturą z dnia 01.09.2011 r.
336   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
336   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
335   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
334   UCHWAŁA Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziejów
334   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
333   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
333   Opłata targowa
333   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów z dnia 21.05.2013 r.
332   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
330   UCHWAŁA Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziejów
330   UCHWAŁA Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
330   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
328   UCHWAŁA Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziejów
328   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 października 2011 r.
328   UCHWAŁA Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziejów
327   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury
327   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 października 2011 r.
327   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
327   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
327   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
325   ZARZĄDZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
324   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
323   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
323   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
323   Ogłoszenie
323   OBWIESZCZENIE o usunięciu braków formalnych w postępowaniu administracyjnym
322   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
321   Ogłoszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach
321   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 października 2011 r.
320   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
320   UCHWAŁA Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
320   OBWIESZCENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
319   ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
319   UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
318   <
Wójt Gminy Radziejów otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy społecznej
318   UCHWAŁA Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziejów
318   ZARZĄDZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
318   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
318   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
317   UCHWAŁA Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziejów
317   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
317  
Uwaga - silne opady deszczu
316   ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 października 2011 r.
316   ZARZĄDZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
316   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
316   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
315   UCHWAŁA Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziejów
314   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
313   ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
313   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
313   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
313   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
313   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o zakończeniu postępowania
312   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 października 2011 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 176/2010 Wójta Gminy Radziejów
311   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
311   ZARZĄDZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
311   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
311   UCHWAŁA w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis
310   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
310   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
310   UCHWAŁA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
309  
KONKURS
dla organizacji pozarządowych na projekty zwiększające świadomość społeczną kampanii informacyjno-edukacyjnych
309   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
309   XV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2012 r.
308   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
308   UCHWAŁA Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
307   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
306   ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 października 2011 r.
306   ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
306   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
306   UCHWAŁA w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
306   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania
305   ZARZĄDZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
304   ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 lutego 2011 r.
304   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
304   ZARZĄDZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
304   UCHWAŁA Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
304   UCHWAŁA Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
304   UCHWAŁA Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
304   ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
304   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
303   ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 października 2011 r.
303   ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 października 2011 r.
303  
Informacja
302  
Informacja
302   ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
302   UCHWAŁA Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
302   UCHWAŁA Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
301   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej
301   ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
301  
Informacja
300   ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 października 2011 r.
300   ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 luty 2012 r.
299   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010 Wójta Gminy Radziejów
299   ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
299   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
298   UCHWAŁA Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziejów
298   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
297   ZARZĄDZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
297   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
296   Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 5.06.2012 r.
296   XIV Sesja Rady Gminy Radziejów 28 września 2012 r.
295   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
294   ZARZĄDZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
294   ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
294   ZARZĄDZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
294   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
293   UCHWAŁA Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
293   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
293   UCHWAŁA Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
293   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
293   Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbiórki stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
293   Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
292   ZARZĄDZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
292   UCHWAŁA Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
292   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
292   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
292   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
291   ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
291   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
291   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
290   ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 października 2011 r.
290   ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 października 2011 r.
290   UCHWAŁA Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
290   ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 września 2011 r.
290   ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
290   ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
290   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziejów
290   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
290   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
289   ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 luty 2012 r.
289   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
289   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
288   ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
288   ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 stycznia 2012 r.
288   UCHWAŁA Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
288   UCHWAŁA Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
288   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
287   ZARZĄDZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
287   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
287   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z dnia 29.05.2013 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 października 2011 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
286   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
286   UCHWAŁA Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
285   ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
285   UCHWAŁA Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
285   UCHWAŁA Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
285   ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
284   ZARZĄDZENIE Nr 9/2011
284   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
284   UCHWAŁA Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
284   UCHWAŁA Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
284   UCHWAŁA Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
284   V Sesja Rady Gminy Radziejów - 23 lutego 2011 r.
284   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
283   UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
283   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
283   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
282   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup używanej równiarki drogowej z dnia 27.07.2011
282   ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
282   ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
282   UCHWAŁA Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
281   ZARZĄDZENIE Nr 175/2010 Wójta Gminy Radziejów
281   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
281   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
280   ZARZĄDZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
280   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
280   Formularz uwag
280   UCHWAŁA Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
279   ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
279   UCHWAŁA Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
279   UCHWAŁA Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
279   XIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 26 czerwca 2012 r.
279   OBWIESZCZENIE
278   ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
278   IX Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 września 2011 r.
278   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
277   UCHWAŁA Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
277   UCHWAŁA Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
277   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
277   UCHWAŁA Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
277   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RADZIEJÓW
276   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
276   ZARZĄDZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
276   ZARZĄDZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
276   UCHWAŁA Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
276   ZARZĄDZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
275   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
275   ZARZĄDZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
275   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
274   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
274   UCHWAŁA Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
274   UCHWAŁA Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
274   UCHWAŁA Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
273   ZARZĄDZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
273   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2011 r.
272   ZARZĄDZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
272   ZARZĄDZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
271   UCHWAŁA Nr UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
271   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
271   VI Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 marca 2011 r.
271   XI Sesja Rady Gminy Radziejów - 29 grudnia 2011 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 z dnia
270   ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
270   ZARZĄDZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
270   ZARZĄDZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
270   UCHWAŁA Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
270   XII Sesja Rady Gminy Radziejów - 20 marca 2012 r.
270   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
270   UCHWAŁA Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
269   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będącego własnością gminy Radziejów na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
269   ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
269   UCHWAŁA Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
269   ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
269   ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
269   UCHWAŁA Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
269   UCHWAŁA Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
269   I Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopad 2010 r.
269   III Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 grudnia 2010 r.
269   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy
268   Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
268   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C Płowce-Płowce Kolonia w miejscowości Płowce - na odcinku długości 813 m
267   ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
267   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
267   UCHWAŁA Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
266   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
266   ZARZĄDZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
266   VII Sesja Rady Gminy Radziejów - 19 maja 2011 r.
265   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
265   VIII Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 czerwca 2011 r.
265   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Czołowo-Kontrewers w miejscowości Czołowo z dnia 29.05.2013 r.
264   UCHWAŁA Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
264   UCHWAŁA Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
263   ZARZĄDZENIE Nr 195/2010
263   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
263   UCHWAŁA Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
263   X Sesja Rady Gminy Radziejów - 30 listopada 2011 r.
262   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
262   ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
262   ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
262   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
262   UCHWAŁA Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
262   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
262   UCHWAŁA Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
261   UCHWAŁA Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
261   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
260   ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011 r.
260   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
260   UCHWAŁA Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
260   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pażdziernika 2012 r.
259   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r.
259   UCHWAŁA Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
259   IV Sesja Rady Gminy Radziejów - 31 stycznia 2011 r.
259   XVI Sesja Rady Gminy Radziejów 27 grudnia 2012 r.
258   UCHWAŁA Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
258   ZARZĄDZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
258   HARMONOGRAM DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
257   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
257  
Zaproszenie na konsultacje społeczne
257   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY RADZIEJÓW NA 2014 ROK
256   ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
256   UCHWAŁA Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
256   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
255   ZARZĄDZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
255   UCHWAŁA Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
255   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
255   ZARZĄDZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
255   OBWIESZCZENIE
255   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
254   ZARZĄDZENIE Nr 11/2011
254   UCHWAŁA Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
254   Ogłoszenie GAZ system - wyprawki szkolne
254   OBWIESZCZENIE
253   ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
253   UCHWAŁA Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
253   UCHWAŁA Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
253   UCHWAŁA Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
253   ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY
252   Kierownictwo
252   ZARZĄDZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
252   ZARZĄDZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
251   UCHWAŁA Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
251   ZARZĄDZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
251   ZARZĄDZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
251   UCHWAŁA Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
251   OBWIESZCZENIE
250   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 październik 2011 r., UG.6131.85.2011
250   ZARZĄDZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
250   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
250   OBWIESZCZENIE
250   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziejów
249   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
249   ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pażdziernika 2012 r.
249   ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
249   UCHWAŁA Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
249   ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
249   ZARZĄDZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
249   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu niemieszkalnego (użytkowego) stanowiącego własność Gminy Radziejów położonego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
248   ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pażdziernika 2012 r.
248   UCHWAŁA Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
248   ZARZĄDZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
248   UCHWAŁA Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
247   ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
247   ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pażdziernika 2012 r.
247   ZARZĄDZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
247   UCHWAŁA Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
247   UCHWAŁA Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
247   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
247   XVII Sesja Rady Gminy Radziejów 28 marca 2013 r.
247  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
246   UCHWAŁA Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
245  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod PŁOWCAMI połączonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
245   ZARZĄDZENIE Nr 70/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
245   ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
245   ZARZĄDZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
245   UCHWAŁA Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
245   UCHWAŁA Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
244   UCHWAŁA Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
243   UCHWAŁA Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
243   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
243   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
243   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów dnia 4 sierpnia 2013r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 września 2012 r.
242   UCHWAŁA Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
242   UCHWAŁA Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
242   ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
241   ZARZĄDZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
241   ZARZĄDZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
240   ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
240   UCHWAŁA Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
240   UCHWAŁA Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
239   Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z dnia 30.11.2012 r.
239   ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
239   ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
238   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
238   ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
238   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziejów 9 maja 2013 r.
237   OBWIESZCZENIE
237   Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług edukacyjnych dodatkowych - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Radziejów
236   ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012 r.
236   ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
236   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
236   OBWIESZCZENIE
236   Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów
235   ZARZĄDZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
235   UCHWAŁA Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
234   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
234   OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania administracyjnego
234   OBWIESZCZENIE
233   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 września 2011 r., UG.6131.74.2011
232   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
232   ZARZĄDZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
232   OBWIESZCZENIE
231   Obwieszczenie o obwodzie głosowania
230   UCHWAŁA Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
230   UCHWAŁA Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
230   INFORMACJA
227   ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
227   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
227   Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
226   UCHWAŁA Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011 r.
226   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
226   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
226   OBWIESZCZENIE
225   ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
225   ZARZĄDZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
225   OBWIESZCZENIE
224   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
223   UCHWAŁA Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011 r.
222   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
221   ZARZĄDZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
221   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
220  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie - ZAKOŃCZONO
220   OBWIESZCZENIE
219   Jednostki podległe
218   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2011 r.
218   UCHWAŁA Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
218   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
217   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
217   ZARZĄDZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
217   UCHWAŁA Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
216   OBWIESZCZENIE
215   ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 z dnia
215   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach II
215   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
215   UCHWAŁA Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
215   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
215   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
214   OBWIESZCZENIE
213   ZARZĄDZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
212   ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
212   UCHWAŁA Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
212   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
212   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
211   UCHWAŁA Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
210   ZARZĄDZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
210   UCHWAŁA Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013 r.
209   UCHWAŁA Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziejów
209  
Informacja
207   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
207   UCHWAŁA Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
206   otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
206   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
205   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Płowcach
205   Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Radziejów z dnia 17 lipca 2013 r.
203   Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
203   ZARZĄDZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
203   OBWIESZCZENIE
202   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
201  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
200   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
200   Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów w roku szkolnym 2014-2015
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.79.2011
199   ZARZĄDZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
199   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
199  
Rekrutacja 2014-2015
196   ZARZĄDZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
196   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
196   UCHWAŁA Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
196   ZAWIADOMIENIE
195   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
193   Ogłoszenie o zamówieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiającego z dnia 21.06.2012 r.
193   XXI Sesja Rady Gminy Radziejów 28 listopada 2013 r.
192   ZARZĄDZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
192   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
190   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.82.2011
188   ZARZĄDZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
188   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
187   ZARZĄDZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
187   UCHWAŁA Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
186   ZARZĄDZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
185  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
184   ZARZĄDZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
184  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod PŁOWCAMI połączona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
184   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
183   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
182   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
182   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
182   ZARZĄDZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
181   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
181   ZARZĄDZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
181   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
180  
Kalendarz Wyborczy
179   Gminny Ośrodek Kultury
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
177   ZARZĄDZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
177   ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
177  
Informacja
176   ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 września 2013 r.
175   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
175   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
175   ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
175   ZARZĄDZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 września 2013 r.
174   ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 listopada 2011 r.
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
174   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
174   ZARZĄDZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
174   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
173   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
171   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Radziejów w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
171   ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
171  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
170  
Informacja
169   ZARZĄDZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
169   UCHWAŁA Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 września 2011 r., UG.6131.81.2011
168   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
168   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
168   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
168   ZARZĄDZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
168   ZARZĄDZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
166   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Szostce
166   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
166   ZARZĄDZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 września 2013 r.
166  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
165   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2011 r.
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2011 r., UG.6131.78.2011
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
164   ZARZĄDZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.90.2011
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
163   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
162   Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
162   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
161  
Informacja
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
160   ZARZĄDZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
159   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
159   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
158   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.86.2011
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
157   XIX Sesja Rady Gminy Radziejów 28 czerwca 2013 r.
157   UCHWAŁA Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
154   Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela
154   OBWIESZCZENIE
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.63.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 październik 2011 r., UG.6131.87.2011
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
152   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
152   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
152   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
151   UCHWAŁA Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
151   ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 październik 2011 r., UG.6131.91.2011
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
150   UCHWAŁA Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
150   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
150   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 września 2012 r., UG.6131.58.2012
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
149   Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego
149   UCHWAŁA Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
148   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
148   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2013 r.
147   ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
147   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
147   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
147  
Informacja o wynikach naboru
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
146   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Radziejów położonej w Broniewku
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 2 października 2013 r., UG.6131.76.2013
146   UCHWAŁA Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
146   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
145   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
144   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.62.2012
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 października 2012 r., UG.6131.64.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
143   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
143   UCHWAŁA Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 październik 2011 r., UG.6131.84.2011
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę krzewów Radziejów, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 października 2012 r., UG.6131.68.2012
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
142   XX Sesja Rady Gminy Radziejów 30 września 2013 r.
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
141   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
141   UCHWAŁA Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
140   Studia podyplomowe
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 września 2012 r., UG.6131.55.2012
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
139   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
139   UCHWAŁA Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
138   ZARZĄDZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 października 2013 r.
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 września 2012 r., UG.6131.56.2012
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
137   ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 października 2013 r.
137   UCHWAŁA Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 września 2012 r., UG.6131.57.2012
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 października 2012 r., UG.6131.66.2012
136   ZARZĄDZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.61.2012
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
133   Wyjaśnienia treści SIWZ-"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia"
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
133   ZARZĄDZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
133   ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
132   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
132   ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 października 2012 r., UG.6131.65.2012
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
131   ZARZĄDZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
131   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
131   UCHWAŁA Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
129   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
129   Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radziejów z dnia 16.08.2012 r.
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
129   ZARZĄDZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
129   UCHWAŁA Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
129   UCHWAŁA Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
128   ZARZĄDZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
128   UCHWAŁA Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
128   Zamówienie z wolnej ręki - Udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 października 2012 r., UG.6131.60.2012
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
126   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
125   OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu
125   UCHWAŁA Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
125   UCHWAŁA Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
124   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
124   Przyjmowanie wniosków obszarowych - KAMPANIA 2014
122   ZARZĄDZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
122  
I N F O R M A C J A

122   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
122   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
121  
Informacja
121   UCHWAŁA Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
121   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
120   UCHWAŁA Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
120   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
120   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
117  
Urząd Gminy Radziejów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
117   Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
116   UCHWAŁA Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
116   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
115   UCHWAŁA Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
115   UCHWAŁA Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
115   ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
114   Zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziejów
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
112   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
110   Ogłoszenie o zamówieniu - Zaciąnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
108   ZARZĄDZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
107   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
107  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
106   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
106   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
105   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
105   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
104   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
103   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
103   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
102   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
102   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
102   ZARZĄDZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
101   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
101   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
101   OBWIESZCZENIE
100   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
99   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
99   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
99   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
98  
Informacja dla niepełnosprawnych
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
96   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
95   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
95   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
94   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
93   ZARZĄDZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
93   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
93   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
93   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
92   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
91   ZARZĄDZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 października 2012 r.
90   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
89   ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
88   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
87   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
86   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
84   ZARZĄDZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 października 2013 r.
84   ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
82   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
75   Gminny Ośrodek Kultury
75   OBWIESZCZENIE
72   XXII Sesja Rady Gminy Radziejów 30 grudnia 2013 r.
71   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
70   Gminny Ośrodek Kultury
68   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
67   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
65   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
65   ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
60   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
58   OBWIESZCZENIE
56   UCHWAŁA Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
56   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
56   ZARZĄDZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
55   UCHWAŁA Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
54   UCHWAŁA Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
54   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
53   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
53   UCHWAŁA Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
52   ZARZĄDZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
52   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
51   UCHWAŁA Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
51   UCHWAŁA Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
51   ZARZĄDZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
50   UCHWAŁA Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
50   UCHWAŁA Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
50   ZARZĄDZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
50   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
48   UCHWAŁA Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
48   UCHWAŁA Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
48   UCHWAŁA Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
48   ZARZĄDZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
48   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
47   UCHWAŁA Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
47   ZARZĄDZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
47   ZARZĄDZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
47   ZARZĄDZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
46   UCHWAŁA Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
46   UCHWAŁA Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
46   ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 października 2012 r.
46   ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
46   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
45   ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 października 2012 r.
45   ZARZĄDZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
45   ZARZĄDZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
44   ZARZĄDZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
44   ZARZĄDZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
44   ZARZĄDZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
44   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
43   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
43   ZARZĄDZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
43   ZARZĄDZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
43   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
42   UCHWAŁA Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
42   ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
42   ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 października 2013 r.
42   ZARZĄDZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
42   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
41   UCHWAŁA Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
41   ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
41   UCHWAŁA Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
41   ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
41   UCHWAŁA Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
41   UCHWAŁA Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
41   ZARZĄDZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
40   UCHWAŁA Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
40   UCHWAŁA Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
40   UCHWAŁA Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
40   UCHWAŁA Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
40   ZARZĄDZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
39   UCHWAŁA Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
39   UCHWAŁA Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
39   UCHWAŁA Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
39   ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 września 2013 r.
39   UCHWAŁA Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.
39   UCHWAŁA Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
38   UCHWAŁA Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pażdziernika 2012 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
38   UCHWAŁA Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
38   UCHWAŁA Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
38   UCHWAŁA Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
38   UCHWAŁA Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
38   UCHWAŁA Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2013 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 października 2013 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
38   UCHWAŁA Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
38   UCHWAŁA Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
38   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
37   UCHWAŁA Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
37   UCHWAŁA Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012 r.
37   UCHWAŁA Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
37   UCHWAŁA Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
37   UCHWAŁA Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
37   ZARZĄDZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
37   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
36   ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
36   ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
36   UCHWAŁA Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013 r.
36   ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
36   ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 października 2013 r.
36   UCHWAŁA Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
36   UCHWAŁA Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r.
36   UCHWAŁA Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
35   ZARZĄDZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
35   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
34   ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
34  
34   OBWIESZCZENIE
33   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
33   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
33   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
32   UCHWAŁA Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
32   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
32   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - zezwolenie na wycinkę drzew Radziejów, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
31   UCHWAŁA Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.
30   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
30   ZARZĄDZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
30   ZARZĄDZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
29   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
29   Ogłoszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
29   ZAWIADOMIENIE
28   ZARZĄDZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
28   ZAWIADOMIENIE
27   ZARZĄDZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
27   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 142/16 położonej w Płowcach II, gm. Radziejów
26  
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie
25   XXIII Sesja Rady Gminy Radziejów 31 marca 2014 r.
25   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
22  
19   ZAWIADOMIENIE
18   ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
18   ZAWIADOMIENIE
18   UCHWAŁA Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
17   UCHWAŁA Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.
17  
17   ZAWIADOMIENIE
16   ZARZĄDZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
16   ZARZĄDZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
15   ZARZĄDZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
15   ZARZĄDZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
15   ZARZĄDZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
15   ZARZĄDZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
15   ZARZĄDZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
14   ZARZĄDZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
14   ZARZĄDZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
14   ZARZĄDZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
13   ZARZĄDZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
13   ZARZĄDZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
12   ZARZĄDZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
12   ZARZĄDZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
12   ZARZĄDZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
12   ZARZĄDZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
11   ZARZĄDZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
11   ZARZĄDZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
11   UCHWAŁA Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
11   UCHWAŁA Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
10   UCHWAŁA Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 marca 2012 r.
10   ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
10   ZARZĄDZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
10   ZARZĄDZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
10   UCHWAŁA Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
10   UCHWAŁA Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
9   ZARZĄDZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
9   UCHWAŁA Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
9   UCHWAŁA Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
9   UCHWAŁA Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
9   UCHWAŁA Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
8   ZARZĄDZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
8   ZARZĄDZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
8   UCHWAŁA Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
8   UCHWAŁA Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
8   UCHWAŁA Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
8   UCHWAŁA Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
8   UCHWAŁA Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
8   UCHWAŁA Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
7   UCHWAŁA Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
6  
Lista osób, które złożyły oferty w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
6   ZARZĄDZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
6   ZARZĄDZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
6   ZARZĄDZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
6   ZARZĄDZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
6   ZARZĄDZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
6   ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
6   UCHWAŁA Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
6   UCHWAŁA Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r.
5   ZARZĄDZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
5   ZARZĄDZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.

 Liczba   Kategoria
151793   Dane teleadresowe
75099   Przetargi
31020   Oferty pracy
24665   Dot. rolnictwa
22584   Inne zamówienia
19526   Zamówienia publiczne
12347   Inne
11980   Charakterystyka
11965   Pomocy społecznej
11193   Kierownictwo
10063   Szkoła Podstawowa w Bieganowie
9674   Galeria zdjęć
9353   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
8813   Ogłoszenia
8706   Szkoła Podstawowa w Płowcach
8465   BITWA POD PŁOWCAMI
7313   Oświatowe
7066   Oświadczenia majątkowe pracowników
7061   Inwestycyjne
7028   Lista sołectw
6931   Struktura organizacyjna
6530   Ochrony środowiska
6272   Mapa gminy
5908   - 2006-2010
5871   Zarządzenia Wójta
5776   Skład osobowy Rady
5202   Oświadczenia majątkowe radnych
5048   - 2010-2014
5030   Rady Gminy
4968   Załatwianie spraw
4778   Decyzje środowiskowe
4773   Urząd Gminy
4772   KONKURSY
4720   Informacje ogólne
4610   Podatki i opłaty
4344   Pomoc społeczna
4308   Rejestry, ewidencje i archiwa
4303   Plany gospodarcze
4216   Szkoły
4194   Decyzje o warunkach zabudowy
4116   Podatkowe
4095   Inne
4004   Referat finansowy
3996   - 2006-2010
3800   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
3778   Komisje Rady
3724   Dowody osobiste
3716   Kontrole
3714   Informacje niepublikowane
3624   Protokoły z sesji
3614   Dług publiczny
3589   Majątek gminy
3585   - 2002-2006
3546   Rada Gminy
3533   - 2010-2014
3521   Decyzje - drzewa
3504   Ochrona środowiska
3491   Uchwały Rady
3468   Podstawa prawna działania
3465   Prawo lokalne
3439   Wzory dokumentów
3432   - 2002-2006
3431   Pomoc publiczna
3423   Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
3384   Budżet Gminy
3211   Gospodarka nieruchomościami
3104   Finanse
3098   Sejm i Senat 2007
3092   Wyborcze
2948   DOŻYNKI GMINNE
2920   Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
2650   Plany Odnowy Miejscowości
2631   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2568   - 2010-2014
2447   Sekcji Techniczno-Gospodarczej
2447   Samorząd 2010
2416   Zarządzanie kryzysowe
2351   - 2010-2014
2325   PRZEDSZKOLE PO KL
2250   Ustawa śmieciowa
2038   Prezydent 2010
1760   Sport
1649   - 2006-2010
1512   Sejm i Senat 2011
1492   - 2006-2010
1454   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
978   uzupełniające do Rady Gminy Radziejów 2013
518   Parlament Europejski 2014
86   Program usuwania azbestu
licznik odwiedzin: 1613470
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl