logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.11.2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pó藕n. zm.) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst j ednolity  Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1257), informuje si臋, 偶e:  na  wniosek;  Pana  Grzegorza  Rogackiego, zam.  Szostka  11 , 88 200 Radziejów, z dnia 03.11.2017 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 6.11.2017 r. post臋powanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizacj臋  przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; Wykonaniu otworu studziennego Nr 2 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej na ujeciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych o  wydajno艣ci  rz臋du  10,0  m3/h  zlokalizowanego w  miejscowo艣ci Szostka na dzia艂ce nr  36/1  po艂o偶onej  w  obr臋bie  geodezyjnym Szostka, gmina Radziejów.Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do  wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-11-06 11:05:54
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-06 11:05:54
Liczba wy艣wietle艅 : 626licznik odwiedzin: 6274423