Ogłoszenia » Ochrony środowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego

z dnia 05.07.2010 r. - OI-7331-12/10

Na podstawie art. 105 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym na żądanie Polskiej Telefonii Cyfrowej spółka z ograniczona odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Sobczaka w dniu 17.03.2010 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

stacja bazowa telefonii cyfrowej w Zagorzycach, działka nr 226/2

Wójt Gminy Radziejów
po rozpoznaniu pisma z dnia 01.07.2010 r. (data wpływu) Pana Andrzeja Sobczaka
działającego jako pełnomocnika wnioskodawcy


Umarza
Postępowanie Administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

stacja bazowa telefonii cyfrowej w Zagorzycach, działka nr 226/2U Z A S A D N I E N I E
Wnioskiem z dnia 17.03.2010 roku Wnioskodawca zgodnie z art. 52 1 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwrócił się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: stacja bazowa telefonii cyfrowej w Zagorzycach, działka nr 226/2, gmina Radziejów.
Pan  Andrzej  Sobczak,  działający  jako  pełnomocnik  Polskiej  Telefonii  Cyfrowej  spółka z  ograniczoną   odpowiedzialnością,   pismem   z   dnia  01.07.2010  r.   (data   wpływu)   "wycofał przedmiotowy wniosek i poprosił o umorzenie postępowania w w/w sprawie".

Mając na względzie art. 105 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Wójt Gminy Radziejów orzekł jak w sentencji.
Niniejsza decyzja nie jest sprzeczna z interesem społecznym.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem tutejszego Urzędu Gminy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Autor :  Tadeusz Gąsiorowski - Inspektor
Zredagował(a) : Urszula MrĂłwczyńska
Data wprowadzenia : 2010-07-05 09:35:32
Data ostatniej modyfikacji : 05.07.2010 09:41
Liczba wyświetleń : 7266

Redaktor  Data modyfikacji 
Urszula MrĂłwczyńska  05.07.2010 09:39pokaż tą wersję
Urszula MrĂłwczyńska  05.07.2010 09:38pokaż tą wersję
Urszula MrĂłwczyńska  05.07.2010 09:35pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1761609
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl