ࡱ> JLI5@`/bjbj2236XX% 8 4: 5.b b " 44444446R 9^4Q 4 D5  4 4 &J. V L)~ ~ r-24Z505A-^h9 ph94..&h9., 44j d` ^j Zarzdzenie Nr 202 /2013 Wjta Gminy Radziejw z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w bud|ecie Na podstawie art. 30. ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku osamorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.), art. 222 pkt4, art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pzn. zm.)oraz 7 ust. 1, uchwaBy Rady Gminy Radziejw Nr XVI/157/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia bud|etu Gminy Radziejw na 2013 rok zarzdzam, co nastpuje: 1. W zaBczniku Nr 1 i 2 do uchwaBy Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejw z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie bud|etu gminy na 2013 r. zmienionej: Zarzdzeniem Nr 172/2013 Wjta Gminy Radziejw z dnia 10 stycznia 2013 r. Zarzdzeniem Nr 179/2013 Wjta Gminy Radziejw z dnia 4 marca 2013 r. UchwaB Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziejw z dnia 28 marca 2013 r. Zarzdzeniem Nr 182/2013 Wjta Gminy Radziejw z dnia 15 kwietnia 2013 r. Zarzdzeniem Nr 186/2013 Wjta Gminy Radziejw z dnia 29 kwietnia 2013 r. Zarzdzeniem Nr 194/2013 Wjta Gminy Radziejw z dnia 31 maja 2013 r. UchwaB Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziejw z dnia 28 czerwca 2013 r. wprowadza si nastpujce zmiany: 2. 1)W 1 kwot dochodw w wysoko[ci 14.652.143 zB zastpuje si kwot 14.691.204 zB (zaBcznik Nr 1) w tym: a) dochody bie|ce w wysoko[ci 13.127.639zB zastpuje si kwot 13.166.700zB . 2) W 1 pkt. 3 dochody i wydatki celowe na realizacj zadaD z zakresu zadaD administracji rzdowej i innych zadaD zleconych ustawami w wysoko[ci 2.665.662zB zastpuje si kwot 2.665.662 zB (zaBcznik Nr 3). 3) W 1 pkt 4 dochody i wydatki zwizane z realizacj zadaD wBasnych z zakresu administracji rzdowej w kwocie 381.309 zB $&(02^`l|~L \ ÷å÷Ç{phpZRJRhOJQJh.OJQJjh ?0JOJQJUh|sOJQJh ?hS5OJQJhThWh05OJQJhS55OJQJh ?hWh05OJQJh%o5OJQJhG5OJQJha5OJQJh ?h ?5OJQJh ?hS55OJQJh ?h_5OJQJhL5OJQJhx5OJQJhP#y5OJQJh(u5OJQJ2^. 0 b d 8`z|$a$gd<$a$gd!$a$gd|_f $`a$gdngd~"$a$gd~"$a$gdS$a$gd|3c$a$gd ?'/^/ D * , . 2 n p $ . 0 b d l & , l r ݿշݷݷݷzrzzzjbh!OJQJh|_fOJQJhM"OJQJhLOJQJh|3cOJQJh ?hhCOJQJh ?h~"5OJQJh ?hF@OJQJh ?h~"OJQJhOJQJhhCOJQJjhc0JOJQJUhcOJQJhv!OJQJh ?hS5OJQJh.OJQJhOJQJ$ 8`z|(02Zpxz,0DJLPRTXvȼ{rgr{{{{{__ЄhtOJQJh"h"OJQJh"5OJQJh n5OJQJh(u5OJQJh nh nOJQJhZ5OJQJh"5OJQJh5OJQJh~"5OJQJh/Eh~"5OJQJhqOJQJh(uOJQJhP#yOJQJhlOJQJh nOJQJh|_fOJQJh36OJQJ#PRf$h$<%>%%:&<&',/$a$gdT| $h`ha$gdQH$a$gds>S$<^`<a$gdh$a$gdT $^a$gd@C$a$gd(u$a$gdZ $`a$gd n $`a$gd n$a$gd<$&$8$@$f$h$j$l$n$z$$$$$$ %%%%8%:%<%>%øڭ뭤vmeYQhtOJQJhg^hH5OJQJhnOJQJh 5OJQJh3R5OJQJh%hL5OJQJhQ5OJQJhLOJQJhOJQJhZ5OJQJhZhZOJQJhlhlOJQJUhl5OJQJhZhZ5OJQJhZOJQJh(u5OJQJh(uOJQJh&azh(u5OJQJzastpuje si kwot 420.370 zB (zaBcznik Nr 4). 4) W 2 kwot wydatkw w wysoko[ci 16.338.629 zB zastpuje si kwot 16.377.690 zB (zaBcznik Nr 2). 4) W 2 pkt 1 w wydatkach wyodrbnia si: a) wydatki bie|ce w wysoko[ci 12.576.822 zB zastpuje si kwot 12.615.883zB . 3. Zarzdzenie wchodzi w |ycie z dniem podjcia i podlega ogBoszeniu wsposb zwyczajowo przyjty. Zmiany wymienionej ustawy zostaBy ogBoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 61, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567. Zmiany wymienionej ustawy zostaBy ogBoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96. poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.   PAGE PAGE 2 >%@%B%Z%r%%%%%%&&&0&6&8&:&<&B&F&`&&''ŹధιtiaYNhQHhNOJQJhOJQJh7YOJQJh ?h ?OJQJh ?h ?5OJQJhK5OJQJhhtOJQJhNjhNjOJQJhjOJQJh1g95OJQJh4 5OJQJhQ@hT5OJQJh@C5OJQJh(u5OJQJh5OJQJhTOJQJhOJQJhLOJQJhaYxOJQJ''6++ ,,,,-x./////// /"/&/(/,/./://B/D/P/R/T/V/X/\/^/`/̴̰~hQHhNOJQJh3R0JmHnHu hZ0JjhZ0JUjhn/Uhn/hZhCJOJQJaJhsCJOJQJaJhT|hT|CJOJQJaJhT|hZCJOJQJaJ)jhT|hZ0JCJOJQJUaJ#////// /$/&/*/,/>/@/B/X/Z/\/^/`/ $h`ha$gdQH &`#$gdi$a$gdT|1 01h:p +. A!"#n$n%D@D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k, Bez listyP@P ?Tekst przypisu dolnegoCJaJP&@P ?OdwoBanie przypisu dolnegoH*FF Z Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ4 @"4 KStopka p#0)@10 K Numer strony  6/GHcd12V0vU~/0A 00p000000000000000 000 0 000 0 000p000000 @0@0@00<@0M9000@0M900@0M900@0M900My00 dMy00My00@0@0My00 M900U O900HO900 0 $$$' >%'`/ /`/ ^/ '!!{5>z U^ /0HI!9;UVEGhj`b /H oem q ) ^>Zس&g8(=+@$xZ .d7l8#@z9z 5U ;Z~W\ hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.h hh^h`hH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH. $ $ ^$ `o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. $ $ ^$ `o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o() ^`o(hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH) LL^L`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`5o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o()^`o() pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ~W) q O (q O (q HO (8#@+@$Z8.d7 5UO Oe)DOa)|Ob0)Oy()O()$O%()\Oy.O'.̛Oy.POe.Oa.Ob0.Oy)0O()hO%()Oy()؝O'()Oy()Oe.̞Oa..Ob0...HOy....O .....ԟO% ...... Oy .......pO' ........ĠOy .........50Q0W|$00| WW8Num322222 & м& мlӸeNI& мʲJ nVP:p+Y+?T_%Cw"<%e?TQH~^jt Z $ o Q 4 p <k^t jrq6^8*i^Ovmna$)C~2RT'ynh5JNv!~"xr#}#_8$9&3'F)Q*AH+7,.0Wh0{0"2>(3 5:5u5366U76WA6k6B71g9uC:3";7;<=6=b>#?I?@F@5AfA@CnC%DrD/EE{)F'.F/YF!GJ0GuGw5H eJK KuKLNN QnQRs>SIT U *U(VFWhrWAY7Y_kYEZ<[e\ ]g^v^u5_d `Y`3b @b|3c;cVcfcedD~due>e|_f~fRgYOhwicBjNjx%k)kZmkmzkelZm[m n]qn%o8p&qfqvqa"rs0s9sfs|sTt>}tu0uCwaYxldxkxuxP#y&azsz"|f0|x}4}8}R} ~ _~Z>vx*]~ z-f I]IXlr"eZ @"W.FIXtzZXchI$hCRUe3Rf>T|ez%S{ypkxIW_ZHUAE#O:g<t9S5i wCMGp,QpAi~kamsOw_wzXI3`bL/iMkqm)@\T;_ElJXKlg!L6jku2ZBA4 hha1M"+-Wh2xMp]'pA:Ov(uaGeiC=<IDL" 30 \7A yz<gULP }6;}7H4[ m#uC|Y!!Sx=}I ?ZU$<*9SC"q_G oC +K!'.T{&52Zn/C@L @@ @ @@@$UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialABook Antiqua5& zaTahoma"1 [Y[Y[6I6I!n4d{{ 2QHX ?S5Zarzdzenie Nr 10Teresaoem4     Oh+'0 8 D P \hpxZarzdzenie Nr 10darzTeresaeereere Normal.dot oem4mMicrosoft Word 10.0@@G)~@ _~@G)~6I՜.+,0 hp Urzd Gminy Radziejw1{A Zarzdzenie Nr 10 Tytu !"#$%&'()*+,-./012345678:;<=>?@BCDEFGHKRoot Entry FgL)~M1Table9WordDocument36SummaryInformation(9DocumentSummaryInformation8ACompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q