logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 7 lutego 2022 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
OI.艢R.6220.04.2022


Radziejów, 7 lutego 2022 r.


OI.艢R.6220.04.2022


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), na wniosek  Pana Adama Maciejewskiego, zam. Witowo 51, 88 231 Byto艅, z dnia 04.02.2022 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 07.02.2022 r., post臋powanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Radziejów o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia znak OI.艢R.A6220.03.2020 z dnia 06.05.2020 r. polegaj膮cego na; zwi臋kszeniu zapotrzebowania w z wysoko艣ci Q=19,8 m3 na Q=20,0 m3, oraz o kwalifikacj臋 przedsi臋wzi臋cia zgodnie § 3 ust. 1 pkt73, oraz pkt 89 lit. d Rozporz膮dzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrze艣nia 2019 r w sprawie przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko (Dz.U.z 2019 r., poz.1839).Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 


 


...................


W Ó J T


 


 


 

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2022-02-08 08:27:59
Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-08 08:27:59
Liczba wy艣wietle艅 : 306

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2022-02-08 08:29:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10599460