logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 3 stycznia 2022 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
OI.艢R.6220.052021.2022


Radziejów, 20 stycznia 2022 r.


OI.艢R.6220.05.2021.2022


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)


 


zawiadamiam,


 


 


偶e w dniu 20.01.2022 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polgaj膮cej na; „Wykonaniu urz膮dzenia umo偶liwiaj膮cego pobór wód podziemnych z utworów neoge艅skich otworem studziennym nr 1 do g艂臋boko艣ci 70 m, o wydajno艣ci do Q= 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowo艣ci Czo艂ówek, gmina Radziejów na terenie dzia艂ki o nr ewidencyjnym 112, obr臋b Czo艂ówek, gmina Radziejów, oraz gospodarowanie wod膮 w rolnictwie polegaj膮ce na melioracji- nawadnianiu ci艣nieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powy偶ej 5,0 ha, zlokalizowanych w m. Czo艂ówek i Zagorzyce, gmina Radziejów”.


 


 


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686.


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


 


 


 


........................


W Ó J T


 

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2022-01-20 13:40:35
Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-20 13:40:35
Liczba wy艣wietle艅 : 305

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2022-01-20 13:42:00poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10599824