logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczeniez dnia 3 kwietnia 2020 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
IO.艢R.6220.05.2020


Radziejów, 3 kwietnia 2020 r.


OI.艢R.6220.05.2020


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2020, poz. 283) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania admi-nistracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256), informuje si臋, 偶ena wniosek PanaMarka Pietrzaka, zam. Stary Radziejów Kol. 15, 88 200 Radziejów, z dnia 02.04.2020 r.,wszcz臋te zosta艂o w dniu 03.04.2020 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydaniadecyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; „Wykonaniu urz膮dzenia wodnego umo偶liwiaj膮cego pobór wód podziemnych z utworów neoge艅skich otworem studziennym nr 1 w celu uj臋cia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w m. Stary Radziejów Kol. na dzia艂ce nr 173/1 obr臋b geodezyjny Stary Radziejów Kol., gmina Radziejów.


 


 


 


  Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 


 


 


 


...................


W Ó J T


 


 


 


 


 


 

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2020-04-03 12:11:36
Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-03 12:11:36
Liczba wy艣wietle艅 : 765

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2020-04-03 12:13:26poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10599847