logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.12.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pó藕n. zm.) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powa-nia administracyjnego (tekst j ednolity  Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1257), informuje si臋, 偶e:  na  wniosek;  Pana  W艂adys艂awa  艢niadeckiego,  zam.  K艂onówek 16,  88-200  Radziejów, z dnia 21.12.2017 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 27.12.2016 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przed-si臋wzi臋cia polegaj膮cego na; Wykonaniu otworu studziennego ujmuj膮cego wody podziemne z utworów trzeciorz臋dowych o wydajno艣ci 20,0 m 3/h. Przedmiotowy otwór zlokalizowany jest na dzia艂ce nr. 3 w m. K艂onówek, gmina Radziejów.

Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-12-28 08:39:14
Data ostatniej modyfikacji : 2017-12-28 08:39:14
Liczba wy艣wietle艅 : 519licznik odwiedzin: 6230489